Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

SME Fund 2022

2022. aasta VKE-fond on nüüdseks suletud. Kuid te võite siiski taotleda oma aktiivsete vautšerite tagasimaksmist.

Praegu valmistame ette 2023. aasta VKE-fondi. Palun registreeruge täiendava informatsiooni saamiseks.

 

VKEde fond pakub ELi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEd) rahalist toetust nende intellektuaalomandiõiguste kaitseks. VKEd saavad taotleda vautšereid, mille alusel kulud osaliselt hüvitatakse osaliselt. Pakkumine on ulatuslik:
 
 • 90% soodustushüvitis intellektuaalomandi eeldiagnostikateenustelst (IP Scan). 
 • 75% soodustushüvitis kaubamärgi ja/või disainilahenduse taotlemise lõivudelst, täiendava klassi lõivudelst ning kontrollimise, registreerimise, avaldamise ja avaldamise edasilükkamise lõivudelst ELi tasandil. 
 • 75% soodustushüvitis kaubamärgi ja/või disainilahenduse taotlemise lõivudelst, täiendava klassi lõivudelst ning kontrollimise, registreerimise, avaldamise ja avaldamise edasilükkamise lõivudelst riigi või piirkonna tasandil. 
 • 50% soodustushüvitis kaubamärgi ja disainilahenduse taotlemise põhilõivudelst, märkimislõivudelst ja edasise märkimise lõivudelst väljaspool ELi. Ei hüvitata ELi riikides märkimise lõive ja päritoluriigi intellektuaalomandiametis käsitlemise lõive. 
 • 50% soodustushüvitis patendi andmisele eelnevatelst kuludelst (nt taotlemine, otsing ja kontrollimine), patendi andmise ja avaldamise kuludeslt riigi tasandil. 
Maksimaalne hüvitatav summa VKE kohta:
 
750 eurot patendiga seotud ja 1500 eurot muu tegevuse eest.


 Taotleda saab 10. jaanuarist 2022 16. detsembrini 2022. 2022. aasta VKEde fondi vahendid on piiratud. Kui raha on otsas, suletakse taotlemine enne märgitud kuupäeva.


Toetust võivad taotleda kõik ELis asutatud VKEd. Taotlusi saavad esitada VKEde omanikud, volitatud töötajad või esindajad. Esindaja on kolmas isik (füüsiline või juriidiline), kes on nõuetekohaselt volitatud VKEd juriidiliselt esindama. Kõik hüvitamismaksed kantakse otse VKE taotluses märgitud pangakontole.


Teie ettevõte peab olema ELis asutatud nõuetekohane VKE. Kontrollimiseks, kas teie ettevõte vastab toetuse taotlemise tingimustele, vaadake üle ELi ametlik VKE määratlus. ELi VKEde üldine liigitus on järgmine.

 
Ettevõtja liik Töötajate arv Aastakäive Aastabilanss kokku
Keskmise suurusega ettevõtja <250 ≤ 50 miljonit eurot ≤ 43 miljonit eurot
Väikeettevõtja <50 ≤ 10 miljonit eurot ≤ 10 miljonit eurot
Mikroettevõtja <10 ≤ 2 miljonit eurot ≤ 2 miljonit eurot


Ei, v.a kui see tegeleb majandustegevusega. Üksikasjalik teave on Euroopa Komisjoni koostatud VKE määratluses.


Jah, kuid kui toetus antakse, saab seda kasutada ainult VKE.
 
Kui teie VKE kasutab esindaja teenuseid või olete ise VKE nimel tegutsev esindaja, peate täitma kirjaliku kinnituse (näidis)dokumendi. Selle dokumendi peab allkirjastama VKE volitatud liige ja see tuleb salvestada PDF-failina. See tuleb üles laadida taotluse esitamisel. VKE võib määrata VKEde Fondiga suhtlemisel end esindama juriidilise isiku tingimusel, et selle juriidilise isikuga seotud füüsilise isiku nimi ja allkiri on lisatud kirjalikule kinnitusele.


Jah, esindaja saab VKE nimel taotleda kaubamärki, disainilahendust ja patenti ning nende eest tasuda. Ta võib seejärel esitada ka hüvitamistaotluse. Hüvitamismaksed tehakse siiski otse VKE kui toetusotsuse soodustatud isiku pangakontole.


Jah. Isegi kui teile on 2021. aastal VKEde fondi toetust intellektuaalomandialaseks tegevuseks juba antud, võite taotleda VKEde fondi toetust ka 2022. aastal, olenemata sellest, kas olete teenusega alles alustanud või selle eest on juba tasutud. Need algatused on teineteisest sõltumatud. ELi VKEd võivad igal aastal taotleda VKEde fondist toetust, tingimusel et nad täidavad konkursikutses sätestatud tingimusi, isegi kui nende taotlused on eelmistes konkursikutsetes heaks kiidetud või tagasi lükatud. Taotlemisetapis peavad toetusesaajad ka deklareerima, kas nad on taotlenud või saanud samal eelarveaastal samadeks tegevusteks muud ELi rahastust.


Lugege enne taotlemist alljärgnev kontroll-loetelu tähelepanelikult läbi ja kontrollige, et teil on olemas dokumendid, mis tuleb üles laadida.
 
KONTROLL-LOETELU
 


Toetusi jagatakse vautšeritena, mida saab kasutada mitmesuguse intellektuaalomanditegevuse jaoks.
 
 1. Vautšer 1 (kuni 1500 eurot): intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuste jaoks ning kaubamärkide ja/või disainilahenduste registreerimiseks. 
 2. Vautšer 2 (kuni 750 eurot): patentide registreerimiseks. 
Kontrollige hüvitatavate lõivude loetelu.
 
Seega võib teie VKE saada kuni 2250 eurot.


Hüvitamist võib toetusesaajana taotleda teie VKE või esindaja teie VKE nimel. Hüvitis makstakse alati otse teie VKE pangakontole.


Ei, teie VKE peab kõigepealt taotlema toetust ja ootama EUIPO toetusotsust.


Ei, peate ootama, kuni saate positiivse toetusotsuse ja vastava vautšeri (vautšerid).


Jah, VKEde fondis on intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuste ja kaubamärgi või disainilahenduse taotlusteks 25 miljonit eurot ning patentide registreerimiseks 1 miljon eurot. Toetusi antakse kogu 2022. aasta vältel esitamisjärjekorras väljastamise põhimõttel, kuni vahendid lõpevad.See sõltub VKE vajadustest. Taotlege lisateabe saamiseks intellektuaalomandi eeldiagnostikateenust.
 
Kõigepealt peate leidma, kus soovite oma tooteid või teenuseid müüa, levitada, pakkuda või litsentseerida. Kas teie äritegevus on piiriülene või piirdub ühe piirkonna või riigiga? Kas tegutsete veebis? Pidage meeles, et registreeritud intellektuaalomandiõigustele kehtivad territoriaalsed piirangud. See tähendab, et peate oma õigused registreerima konkreetsel territooriumil. Õigusi saab registreerida riigi, piirkonna või ELi tasandil.
 
Arvestage, et võite oma kaubamärgi või disainilahenduse registreerida ka mitmes liikmesriigis. Kui teil on näiteks vaja tegutseda kahes riigis, võite oma õigused registreerida mõlemas kahe eri menetlusega.
 
Kui teie toodet või teenust müüakse, levitatakse, kasutatakse või litsentseeritakse paljudes liikmesriikides, võite kaalutleda kaitse taotlemist ELi tasandil, kasutades selleks ELi kaubamärgi või ühenduse registreeritud disainilahenduse süsteemi.
 
Kui soovite märkida ELi-välise riigi, võite selleks kasutada Madridi või Haagi süsteemi, mida saab kasutada Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) kaudu.
 
Igal juhul kasutage julgelt tasuta teenust ja/või intellektuaalomandi eeldiagnostikateenust.


Üksikasjalik teave VKEde fondi „Ideas Powered for Business“ kohta on konkursikutses.

Küsimuste korral tutvuge meie korduvate küsimustega või pöörduge meie poole veebivestluses hispaania, inglise, itaalia, prantsuse või saksa keeles. Oleme kättesaadavad esmaspäevast reedeni kl 8.30–18.30 (GMT+1).

Saate pöörduda meie poole ka e-kirja teel mis tahes ELi ametlikus keeles aadressil information@euipo.europa.eu.


 

HÕLMATUD TEGEVUSED

 

Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenus (IP Scan)


 
Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenus on tähtis vahend teie VKE intellektuaalomandi strateegia väljatöötamiseks. Riiklike intellektuaalomandiametite määratud eksperdid analüüsivad teie VKE ärimudelit, tooteid ja/või teenuseid, et luua täpselt teie VKE vajadustele vastav intellektuaalomandistrateegia.
 
See teenus aitab teil otsustada, mis intellektuaalomandiõigusi taotleda, kuidas arendada ettevõtte intellektuaalomandiõiguste portfelli ja mida teha tulevikus, kui teil on juba registreeritud intellektuaalomandiõigusi.
 
VKEd, kes soovivad taotleda intellektuaalomandi eeldiagnostikateenust (IP Scan), peavad olema asutatud riigis, kus on olemas nõuetekohane intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuse osutaja, nagu on märgitud avaldatud konkursikutses.
 
IP Scan ei ole õigusteenus ega eeltaotlemine, uudsuse otsing ega tehnika taseme otsing. Lisateave intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuse (IP Scan) ja selle eeliste kohta on teenuse IP Scan lehel.


Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenus hõlmab kõiki intellektuaalomandiõigusi: patendid, kaubamärgid, disainilahendused, kasulikud mudelid, taimesordid, geograafilised tähised ja registreerimata/registreerimatud varad, näiteks ärisaladused, autoriõigused, registreerimata disainilahendused ja ärinimed, domeeninimed jne.


VKEde fondi raames ei pakuta intellektuaalomandi eeldiagnostikateenust (IP Scan) kõigis liikmesriikides. Kontrollige alljärgnevast loetelust, kas teie riigi intellektuaalomandiamet või volitatud välispartner osutab teie riigis seda teenust.
 
Arvestage, et mõni riiklik intellektuaalomandiamet võib pakkuda sarnaseid intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuseid väljaspool VKEde fondi kohaldamisala. Kui soovite kasutada intellektuaalomandi eeldiagnostikateenust, küsige lisateavet oma riigi intellektuaalomandiametist.
 
Kontrollige alljärgnevast tabelist, kas seda tegevust pakutakse teie riigis ja kas selle kulusid saab hüvitada VKEde fondist.
 
Riiklikud intellektuaalomandiametid, kes osutavad VKEde fondist hüvitatavat intellektuaalomandi eeldiagnostikateenust Riiklikud intellektuaalomandiametid, kes osutavad intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuse sarnast teenust, mida VKEde fondist ei hüvitata
Belgia Austria
Bulgaaria Horvaatia
Küpros Luksemburg 1
Iirimaa Luksemburg 2
Soome Poola
Läti Prantsusmaa
Leedu Slovakkia
Portugal Sloveenia
Rootsi Taani
Saksamaa Ungari
Tšehhi Vabariik Hispaania
   
   

Konkreetses riigis pakutavate teenuste kohta lisateabe saamiseks minge VKEde fondi esilehele ja valige vajalik riik.


Teie riigi intellektuaalomandiamet määrab teile intellektuaalomandiõiguse eksperdi. Esiteks palutakse teil täita enesehindamise küsitlus. Seejärel vestleb intellektuaalomandiõiguste ekspert teiega, et selgitada välja teie ettevõtte jaoks kõige asjakohasem intellektuaalomandi äristrateegia. Tema koostatud aruanne läbib seejärel kvaliteedikontrolli, mille teeb teie riigi intellektuaalomandiamet. Teie riigi intellektuaalomandiamet esitab maksetõendi dokumendi, mis võimaldab teil taotleda oma VKEde Fondi konto alalt lõivude hüvitamist.
 
NB! Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuse kestus oleneb konkreetsest ärijuhtumist. See võib olla mõnest nädalast mitme kuuni.


Kui olete saanud toetuse ja vastava vautšeri, võite pöörduda oma riigi intellektuaalomandiameti poole ning taotleda intellektuaalomandi eeldiagnostikateenust.
 
Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenust ei pakuta kõigis liikmesriikides VKEde Fondi raames. Mõne riigi intellektuaalomandiamet võib pakkuda sarnaseid intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuseid väljaspool VKEde Fondi kohaldamisala. Et kontrollida, kas teenus on kättesaadav teie riigis, tutvuge küsimusega „Kes osutab intellektuaalomandi eeldiagnostikateenust?“


 

Kaubamärkide ja disainilahenduste registreerimine


 
Ei, kehtivuse pikendamise lõive ei hüvitata.


Teie VKE võib taotleda järgmisi hüvitisi.
 
 • 75% hüvitis kaubamärgi ja/või disainilahenduse taotlemise lõivudelt, täiendava klassi lõivudelt ning kontrollimise, registreerimise, avaldamise ja avaldamise edasilükkamise lõivudelt riigi või piirkonna tasandil. 
 • 50% hüvitis kaubamärgi ja disainilahenduse taotlemise põhilõivudelt, märkimislõivudelt ja edasise märkimise lõivudelt väljaspool ELi. Ei hüvitata ELi riikides märkimise lõive ja päritoluriigi intellektuaalomandiametis käsitlemise lõive. 
 • 50% hüvitis patendi andmisele eelnevatelt kuludelt (nt taotlemine, otsing ja kontrollimine), patendi andmise ja avaldamise kuludelt riigi tasandil. 
Maksimumsummad ja hüvitatavate lõivude loetelu leiate konkursikutsest.
 
Valitud territoriaalne kaitsetase oleneb VKE äristrateegiast ja kasvuplaanidest. Kui VKE ei ole kindel, mida ja kus taotleda, võib intellektuaalomandi eeldiagnostikateenus (IP Scan) aidata teha õige valiku.
 
Selles küsimuses nõu vajavad VKEd saavad kasutada ka tasuta teenust (tasuta nõustamist).


Jah, kuid enne taotlemist peate tagama, et teil on olemas käibemaksukohustuslasena registreerimise number (KMKR number) või maksukohustuslasena registreerimise number.


Ei, kasuliku mudeli registreerimise lõivud ei ole hüvituskõlblikud. Võite taotleda kaubamärkide, disainilahenduste või patentide registreerimisega seotud lõivude hüvitamist, nagu on kirjeldatud konkursikutses.


Ei, VKEde Fond ei hõlma patendikoostöölepingu patenditaotlusi.


Ei, et olla hüvitise saamiseks abikõlblik, peate registreerima oma patendi Euroopa Liidu liikmesriigis.


Ei, VKEde Fond ei hõlma registreerimist Euroopa Patendiametis.


2022. aasta VKEde fond hüvitab ainult need uurimistasud, mis on osa patendi taotlemise menetlusest. Enne taotlemismenetlust makstud uuringutasusid ei hüvitata.


Ei, VKEde Fond ei hõlma patendikoostöölepingu lõive ega Euroopa patenditaotlusi. Osaliseks hüvitamiseks peate esitama riikliku patenditaotluse ühe või mitme ELi liikmesriigi intellektuaalomandiametile. Rahvusvaheliste taotluste lõive ei hüvitata.


VKE registreeritavate intellektuaalomandiõiguste (kaubamärgid, disainilahendused või patendid) arv ei ole piiratud. Samas on võimaliku toetuse suurim summa kokku 2250 eurot:
 
 • 1500 eurot intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuse kulude osaliseks hüvitamiseks ja kaubamärgi või disainilahenduse lõivude hüvitamiseks ning
 • 750 eurot riikliku patendi lõivukulude osaliseks hüvitamiseks. 
Maksimumsummad ja hüvitatavate lõivude loetelu leiate konkursikutsest.


Riiklikke kaubamärke ja disainilahendusi saab registreerida mis tahes ELi riiklikus intellektuaalomandiametis (annab riikliku kaitse), Beneluxi intellektuaalomandibüroos (annab piirkondliku kaitse Belgias, Madalmaades ja Luksemburgis) või Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO, annab kaitse kõigis ELi liikmesriikides).
 
Väljaspool ELi saab kaubamärke ja disainilahendusi registreerida Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioonis (WIPO).
 
Patenditaotlusi saab esitada mis tahes ELi riiklikus intellektuaalomandiametis.


Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon kasutab kahte lahendust kaubamärkide ja disainilahenduste registreerimiseks internetis. Kaubamärkide teave on kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise Madridi süsteemi korduvates küsimustes. Disainilahenduste teave on Haagi tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise süsteemi küsimustes ja vastustes.


Hüvitatavad lõivud on taotluste eest võetavad tasud (sh põhilõivud, märkimislõivud ja hilisema märkimise lõivud rahvusvahelise kaubamärkide süsteemi (Madridi süsteem) või rahvusvahelise disainilahenduste süsteemi (Haagi süsteem) alusel). Selle alla ei kuulu ELi liikmesriikide märkimise lõivud. Siia ei kuulu ka päritoluameti võetavad menetlustasud.


Ei, VKEde fond ei hüvita neid lõive.


Nimetamise lõive nõutakse, kui nimetatakse lepingupool. Need makstakse riigile, kus rahvusvahelist kaitset taotletakse.
 
Hilisema nimetamise lõive kasutatakse siis, kui olemasolevale rahvusvahelise kaubamärgi registreeringule lisatakse täiendavaid riike/piirkondi (st laiendatakse selle geograafilist kohaldamisala).
 
Jah, nimetamise ja hilisema nimetamise lõivud on hüvituskõlblikud lõivud, mida võidakse hüvitada.


Ei, ELi riikide nimetamine ei ole hõlmatud. Saate esitada taotluse ELi riiklikule või piirkondlikule intellektuaalomandiametile või EUIPO-le, kui soovite, et teie kaubamärk või disainilahendus oleks kaitstud kogu Euroopa Liidus.


Ei, Euroopa Liidu nimetamine ei ole hõlmatud. Peate esitama taotluse EUIPO-le, kui soovite, et teie kaubamärk või disainilahendus oleks kaitstud kogu Euroopa Liidus.


 

TAOTLUSE ESITAMINE JA NÕUTAV TEAVE


 
Toetuse taotlemine toimub järgmiselt. Eeldatakse, et VKE omanik, tööandja või esindaja on läbi lugenud toetuse veebilehel oleva konkursikutse.
 
1. ETAPP
 
Kõigepealt peate looma VKEde fondi konto ja logima sisse. Hoidke käepärast kõik vajalikud dokumendid, sealhulgas käibemaksukohustuslase tõend, ettevõtte pangatõend ja allkirjastatud kirjalik kinnitus (kui olete esindaja). Täitke ja esitage toetuse taotlemise veebivorm. Vormi esitades saate taotleda kaht vautšerit, olenevalt valitud tegevustest.
 
Vautšerit 1 (kuni 1500 eurot) saab kasutada intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuste jaoks ning kaubamärkide ja/või disainilahenduste registreerimiseks. 
Vautšerit 2 (kuni 750 eurot) saab kasutada patentide registreerimiseks. 
Toetusotsuse tegemine võib kesta kuni 15 tööpäeva. Saabuva otsuse on allkirjastanud EUIPO ja koos sellega saate vautšeri (vautšerid), mida saate kasutada märgitud intellektuaalomanditegevusteks. Ärge esitage ühegi tegevuse taotlust enne positiivse toetusotsuse saamist, vastasel juhul tasutud lõive ei hüvitata. Teil on tegevuste taotlemiseks aega kuni 4 kuud, kuid seda tähtaega saab esialgse 4-kuulise perioodi viimase 30 päeva jooksul pikendada 2 kuu võrra. Lisateave on punktis „Vautšeri kasutamine“.
 
2. ETAPP
 
Taotlege vajalikku tegevust ja tasuge selle eest. Võimalikud hüvitised:
 
90% hüvitis intellektuaalomandi eeldiagnostikateenustelt (IP Scan). 
75% hüvitis kaubamärgi ja/või disainilahenduse taotlemise lõivudelt, täiendava klassi lõivudelt ning kontrollimise, registreerimise, avaldamise ja avaldamise edasilükkamise lõivudelt ELi tasandil. 
75% hüvitis kaubamärgi ja/või disainilahenduse taotlemise lõivudelt, täiendava klassi lõivudelt ning kontrollimise, registreerimise, avaldamise ja avaldamise edasilükkamise lõivudelt riigi või piirkonna tasandil. 
50% hüvitis kaubamärgi ja disainilahenduse taotlemise põhilõivudelt, märkimislõivudelt ja edasise märkimise lõivudelt väljaspool ELi. Ei hüvitata ELi riikides märkimise lõive ja päritoluriigi intellektuaalomandiametis käsitlemise lõive. 
50% hüvitis patendi andmisele eelnevatelt kuludelt (nt taotlemine, otsing ja kontrollimine), patendi andmise ja avaldamise kuludelt riigi tasandil. 
Maksimumsummad ja hüvitatavate lõivude loetelu leiate konkursikutsest.
 
 
3. ETAPP
 
Kui olete tegevuste eest tasunud, logige oma kontole sisse. Täitke ja esitage hüvitamistaotluse veebivorm. Kui taotlus kiidetakse heaks, vähendatakse kogu hüvitissumma teie vautšerilt (vautšeritelt). EUIPO teeb makse ühe kuu jooksul ettevõtte pangakontole, mille märkisite taotluses. Aegumiskuupäevade, rakendamisperioodide ja muu lisateave on punktis „Vautšeri kasutamine“.


Kasutajad saavad VKEde fondi kontoala kaudu teha järgmist:
 • taotleda taotlusvormi täites konkreetseid tegevusi, mida hüvitatakse 2022. aasta VKEde fondist;
 • täita hüvitamisvorm, et taotleda tasutud tegevuste osalist hüvitamist;
 • kontrollida vautšerite saldot;
 • kontrollida vautšeri aktiveerimise ja kasutamise tingimusi.


On väga tähtis, et ettevõtte nime väljal olev nimi on täpselt sama kui ettevõtte nimi teie käibemaksukohustuslase / maksukohustuslasena registreerimise tõendil ja pangatõendil. Veenduge, et teave on sama.
 
Veenduge, et ettevõtte pangakonto täielik IBAN-number on täpselt sama kui ettevõtte pangatõendil (koos riigikoodiga).
 
Kõik dokumendid peavad olema selgelt loetavad. Kui peate skannima füüsilise dokumendi, kasutage skannerit ja salvestage dokument PDF-failina. Dokumentidest nutitelefoni või digikaameraga tehtud fotosid ei võeta vastu.


Saate esitada mitu e-posti aadressi ja see on ka soovitatav, et saaksite kindlasti kõik teated kätte. Kui te ei saa varsti pärast taotluse esitamist VKEde fondist e-kirja, kontrollige rämpsposti kausta või pöörduge EUIPO poole.


Sinna peab märkima ettevõtte nime täpselt sellisena, nagu see on teie VKE käibemaksukohustuslase / maksukohustuslasena registreerimise tõendil ja pangatõendil.
 


ELi riikide nõuetekohased käibemaksukohustuslase numbri vormingud koos riigikoodidega on siin.
 
Taotlejad, kellele kohaldab pädev riiklik ametiasutus maksuvabastust ja kellel on samaväärne maksukohustuslasena registreerimise number, peavad esitama sama ametiasutuse tõendi nende ettevõtte õigusliku olemasolu kohta. Kui maksukohustuslasena registreerimise numbri vorming on muu kui käibemaksukohustuslasena registreerimise numbril, sisestage teave järgmiselt.
 
 • Kui maksukohustuslasena registreerimise numbril on sama arv numbreid, kuid puudub riigikood, tuleb riigikood lisada numbri ette.Näide: käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri vorming on EU12345678 ja maksukohustuslasena registreerimise number on 12345678. Sisestada tuleb EU12345678.
 • Kui maksukohustuslasena registreerimise numbris on riigikood, kuid numbrite arv ei ole sama, tuleb puuduvate numbrite asemel sisestada X.Näide: käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri vorming on EU12345678 ja maksukohustuslasena registreerimise number on EU123456. Sisestada tuleb EU123456XX.
 • Kui maksukohustuslasena registreerimise numbris ei ole riigikoodi ja numbrite arv erineb, tuleb numbri ette lisada riigikood ja puuduvate numbrite asemel sisestada X.Näide: käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri vorming on EU12345678 ja maksukohustuslasena registreerimise number on 123456. Sisestada tuleb EU123456XX.


Teie ettevõtte pangatõendil peab olema märgitud pangakonto omaniku nimi (sama kui ärinimi), panga nimi, täispikk IBAN-kontonumber (koos riigikoodiga) ja BIC-/SWIFT-kood. Panga templit ja panga esindaja allkirja ei nõuta (vt näide siin).


 

TOETUSTE ANDMISE MENETLUS


 
 1. Teie taotluse kättesaamist kinnitava e-kirja saabumiseks võib kuluda kuni 60 minutit. 
 2. Kui te ei saa e-kirja 60 minuti jooksul, kontrollige, kas esitasite õige e-posti aadressi. Soovitame taotluse esitamisel märkida mitu e-posti aadressi. 
 3. Kontrollige rämpsposti kausta. Soovitame probleemi kordumise vältimiseks kanda meilt saabuvad kirjad turvaliste saatjate loetellu. 
 4. Kui te ei ole pärast eelmärgitu kontrollimist ikka saanud kinnitust, kirjutage abi saamiseks aadressile information@euipo.europa.eu

Seda e-kirja ei saa käsitada taotluse heakskiitmise, vaid üksnes selle esitamise kinnitusena. Taotlejat teavitatakse individuaalselt eraldi e-kirjaga hindamise tulemuste kohta, nagu on märgitud osalemiskutses.


EUIPO vaatab läbi kõik taotlused. Kui hindamiskomisjon vajab esitatud dokumentide või teabe kohta selgitusi, saate e-postiga teate.


Kui otsustate pärast taotluse esitamist, et EI soovi menetlust jätkata, kirjutage aadressile grants.smefund@euipo.europa.eu, lisades e-kirjale taotluse kättesaamist kinnitava e-kirja ning järgmise märke: „Soovin tagasi võtta VKEde fondi toetuse taotluse.“


Järgige juhiseid e-kirjas, millega teilt selgitusi küsitakse. Kontrollige, et esitate nõutud teabe, ja lisage vajalikud dokumendid, kui neid nõutakse. Uuendame teie taotlust vastavalt.


Hindamiskomisjon teatab teile pärast taotluse läbivaatamist tulemuse, mis võib olla üks järgmistest: toetuse andmine, lisateabe nõue või tagasilükkamine. Need teated saadetakse e-posti või lühisõnumiga. Võite e-posti või lühisõnumiga saada teateid ka vautšeri (vautšerite) aegumise kohta.


 

VAUTŠERI KASUTAMINE


 
Kui olete toetusotsuse ja vastavad vautšerid kätte saanud, peate tasuma enne vautšeri (vautšerite) aegumist vähemalt ühe tegevuse eest (vautšerid kehtivad kuni 4 kuud, kuid seda tähtaega saab esialgse 4-kuulise perioodi viimase 30 päeva jooksul pikendada 2 kuu võrra).
 
Kui olete saanud toetusotsuse, tasunud vähemalt ühe valitud tegevuse eest ning esitanud hüvitamisvormi (koos maksetõendiga), aktiveeritakse teie vautšerid. Aktiveeritud vautšerite kehtivusajad on järgmised.
 
 • Vautšer 1: alates vautšeri aktiveerimisest 6-kuune rakendusperiood, mille jooksul saate tasuda täiendavaid vautšeriga 1 hõlmatud lõive ning taotleda nende hüvitamist (need võivad olla järgmised lõivud või uute intellektuaalomandiõigustega seotud lõivud). 
 • Vautšer 2: alates vautšeri aktiveerimisest 12-kuune rakendusperiood, mille jooksul saate tasuda täiendavaid varem taotletud tegevustega seotud lõive ja taotleda nende hüvitamist. Samal perioodil võite taotleda ka täiendavaid tegevusi, tasuda vastavaid lõive ja taotleda hüvitamist. 
Taotlejad saavad tasutud lõivude hüvitamist taotleda täiendava 30 päeva jooksul pärast rakendusperioodi lõppu.


Jah, vautšerid kehtivad 4 kuud, kuid seda tähtaega saab esialgse 4-kuulise perioodi viimase 30 päeva jooksul pikendada 2 kuu võrra. Peate sellel kehtivusperioodil taotlema vähemalt üht tegevust ja selle kulude hüvitamist, vastasel juhul vautšer aegub ja kaotate õiguse hüvitamisele.


Kui toetusesaaja ei kasuta vautšerit, vabaneb temale eraldatud summa eelarvest ja  seejärel saavad seda raha kasutada uued taotlejad.


Ei, iga vautšeri võib anda samale osalejale ainult üks kord aastas. See ei sõltu vautšeri kasutamisest (või aegumisest). Saate siiski uuesti taotleda 2023. aastal.


Vautšerite esialgne kehtivusaeg on 4 kuud, mida saab pikendada 2 kuu võrra, kui vajate vautšeri kasutamiseks rohkem aega. Vautšeri kehtivusaja pikendamiseks külastage VKEde fondi enda kontoala ja taotlege pikendust. Seda saab teha esialgse 4-kuulise perioodi viimase 30 päeva jooksul.


Osalejale saab määrata aastas ainult ühe toetusotsuse vautšeri kohta . Kui vautšer on aegunud, ei saa te sama vautšerit 2022. aasta VKEde fondi raames enam taotleda. Saate siiski taotleda uuesti 2023. aastal.


Ei, võite tegevusi ja vastavat hüvitamist taotleda ülal märgitud perioodide jooksul millal tahes. Vt asjakohased korduvad küsimused eespool.


 
Vautšerid 1 ja 2 on sõltumatud ning neid saab taotleda 2022. aasta VKEde fondi raames (10. jaanuarist 2022 kuni 16. detsembrini 2022) korraga või eraldi. Kumbagi vautšerit saab taotleda ainult ühe korra.


Teie kulud hüvitatakse ikkagi. Toetuste eraldamise menetluses ei teha vahet edukatel ja edututel taotlustel.


Teie riigi intellektuaalomandiamet teatab EUIPO-le, et teie VKE on alustanud intellektuaalomandi eeldiagnostikat. See aktiveerib vautšeri. Saate teate, mis kinnitab vautšeri aktiveerimist.


 

HÜVITAMISPROTSESS


 

Pärast maksetaotluse esitamist hindab EUIPO muu hulgas järgmisi elemente:

 • tehtud tegevuste hindamine (et kontrollida, kas need vastavad konkursikutses ja toetusotsuses määratletud tegevustele);
 • deklareeritud lõivude abikõlblikkuse hindamine, mis hõlmab lisadokumentide kontrollimist.

Seega on maksetaotluste esitamisel oluline esitada õige teave ja tõendavad dokumendid (nagu on selgitatud eespool).

Kui taotlus ei ole täielik või vajab täpsustusi, võtab EUIPO toetusesaajaga ühendust ja teatab, mis lisateavet tuleb esitada.

Kui maksetaotlus ja lisatud dokumendid on heaks kiidetud, makstakse summa toetusesaaja pangakontole (märgitud VKEde Fondi taotluses või muudetud maksetaotluses). EUIPO teatab toetusesaajale elektrooniliselt (VKEde Fondi taotluses ja toetusotsuses esitatud e-posti aadressil), et makse on tehtud. Kui maksetaotlus sisaldab kulusid, mis ei ole abikõlblikud, selgitatakse vastavas teatises nõuetekohaselt selle põhjuseid.Minge VKEde Fondi lehele (https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/online-services/sme-fund) ja logige EUIPO kasutajaandmete abil sisse oma VKEde Fondi kontole.

Seejärel klõpsake vasakul menüüs oma vautšeritega seotud hüvitisvormi nupul ja valige selle vautšeri viitenumber, mille kohta soovite taotluse esitada.

Nüüd valige kõik tegevused, mille eest soovite hüvitist saada, ja esitage nõutav teave. • Teenusega IP Scan seotud hüvitis:

Märkige kuupäev, mil taotlesite oma riiklikult intellektuaalomandiametilt intellektuaalomandi eeldiagnostikateenust („IP Scan“), makstud summa ja maksekuupäev.

Esitage ka eeldiagnostikateenuse maksekinnitus („IP Scan report proof of payment“) – riiklikult intellektuaalomandiametilt saadud dokument, mis sisaldab teenuse osutamise kinnitust, makstud summat ja maksekuupäeva.

 • ELi kaubamärgi ja/või disainilahenduse registreerimisega seotud hüvitis:

Märkige registreerimistaotluse number, esitamiskuupäev ja registreerimislõivude jaotus (põhi- ja muud lõivud). Kasutage iga hüvitistaotlusega seotud registreeringu jaoks nuppu „Lisa uus“.

Dokumente ei ole vaja üles laadida, sest teave on kättesaadav EUIPO intellektuaalomandivahendis IP Tool.

 • Riikliku kaubamärgi, disainilahenduse ja/või patendi registreerimise või taotlemisega seotud kulude hüvitis:

märkige registreerimistaotluse kuupäev, taotluse number ja registreerimislõivude jaotus (põhi- ja muud lõivud).

Esitage ka riiklikult intellektuaalomandiametilt saadud dokument, mis sisaldab teenuse osutamise kinnitust, makstud summat ja registreerimistaotlusega seotud lõivude jaotust (põhi- ja muud lõivud). Kasutage iga hüvitistaotlusega seotud registreeringu jaoks nuppu „Lisa uus“.

 • Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioonis (WIPO) rahvusvahelise kaubamärgi/disainilahenduse registreerimisega seotud kulude hüvitis:

Märkige taotluse esitamise kuupäev, taotluse number, taotluses nimetatud ELi mittekuuluv riik (mittekuuluvad riigid) ja registreerimistaotlusega seotud lõivud (Šveitsi frankides (CHF)).

Esitage ka WIPO-lt saadud dokument, mis sisaldab teenuse osutamise kinnitust, makstud summat, maksekuupäeva ja maksetõendit.

Hüvitatakse tasud, mis on registreeritud WIPO hallatavate süsteemide kaudu:

 • rahvusvaheline kaubamärkide süsteem (Madridi süsteem);
 • rahvusvaheline disainilahenduse süsteem (Haagi süsteem).Ei, peate ootama positiivset toetusotsust ja vautšerit (vautšereid). VKEd peavad enne intellektuaalomanditegevuse alustamist ootama edukat toetuse andmise otsust. Kui intellektuaalomanditegevus algab enne edukast toetusotsusest teatamist, ei hüvitata ühtegi lõivu (sh järgnevaid lõive).


Kõik maksed tehakse toetusesaaja pangakontole, mis on märgitud taotluses või muudetud maksetaotluses.

Pangakonto peab kuuluma toetusesaajale, st VKE-le, mitte esindajale.

Kui pangakonto ei olnud vautšeri(te) taotlemisel õige, teavitatakse toetusesaajat sellest nõuetekohaselt teatises, mis sisaldab kirja (kirju) ja vautšerit (vautšereid). Seetõttu peab toetusesaaja märkima hüvitist taotledes õige pangakonto. Vastasel juhul ei saa EUIPO makset teha.EUIPO maksetähtaeg on 30 päeva alates hüvitistaotluse esitamisest.

Lisateabe nõude saatmisel EUIPO peatab maksetähtaja. Peatamine jõustub kuupäeval, mil EUIPO saadab teatise. Ülejäänud maksetähtaeg jätkub kuupäevast, mil saadi kätte nõutud teave või läbivaadatud dokumendid.

Kui taotlus hõlmab lõive, mis on seotud kaubamärgi ja disainilahenduse kaitsega väljaspool ELi, ei pruugi amet 30-päevast tähtaega järgida, sest hindamisel kontrollitud elemendid tuleb WIPO abiga üle kontrollida.Jah, kuid ainult siis, kui vautšer ei ole veel aegunud. Kui teie hüvitisetaotlus rahuldatakse, aktiveeritakse vautšer ja algab rakendusperiood. Rakendusperioodi jooksul saate taotleda muude rahastamiskõlblike tasude hüvitamist.


 • Enne VKE toetusotsuse saamist kantud kulud.
 • Advokaadi (või esindaja) tasud.
 • Toetusotsuse artiklis 4.5 nimetatud käibemaksukulud (eelkõige seoses intellektuaalomandi eeldiagnostikateenusega).
 • Vale vautšer: vautšeriga 1 seotud tegevuste kulusid ei saa hüvitada vautšeri 2 alusel ja vastupidi (st ELi kaubamärki ei hüvitata, kui VKE on saanud üksnes vautšeri 2 (patendid)).
 • Päritoluameti registreerimislõivud kaubamärgi või disainilahenduse rahvusvaheliste taotluste eest: lõivud on abikõlblikud üksnes siis, kui need esitati riikliku intellektuaalomandiameti, mitte WIPO kaudu (st Itaalia kaubamärki/disainilahendust ei hüvitata, kui see on registreeritud WIPO kaudu).
 • Kaubamärgi või disainilahenduse rahvusvahelised registreeringud, mille puhul ei kasutata WIPO süsteemi: lõivud on abikõlblikud üksnes siis, kui need esitati WIPO hallatavate süsteemide, mitte ELi-väliste intellektuaalomandiametite kaudu (st Colombia rahvusvahelist kaubamärki/disainilahendust ei hüvitata, kui see registreeriti Colombia riiklikus intellektuaalomandiametis).
 • Kasulike mudelite lõivud.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.