Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Tasuta personaliseeritud
intellektuaalomanditoetus

Tasuta personaliseeritud intellektuaalomanditoetuse taotlemiseks täitke see vorm. Kas olete huvitatud, kuid soovite enne rohkem teada? Vt menetluse selgitus ja etapid

vke teenuseosutaja päis 1

Täitke ja esitage vorm Märkige vormile nõutud teave

vke teenuseosutaja päis 2

Analüüsime teavet Teie antud teabe alusel saame otsida, mida vajate

vke teenuseosutaja päis 3

Teie juhtum ühitatakse parima sobiva lahendusegaTeiega võtab ühendust EUIPO vaidluste tulemusliku lahendamise teenuse juhtumihaldur või saate e-kirjaga tasuta teenuseosutajate loetelu.

EUIPO kontrollib korrapäraselt taotlejate esitatud teabe õigsuse kvaliteeti.
EUIPO pakutav tasuta individuaalne personaliseeritud intellektuaalomandinõustamine piirdub ühe teenusega VKE kohta.
Taotletud nõustamise kättesaadavust ei tagata.

Seda teenust pakutakse VKEdele, kes vastavad määratlusele komisjoni soovituse 2003/361/EÜ alusel.

Enne teenuse taotlemist kontrollige, kas kvalifitseerute VKEna, täites Euroopa Komisjoni soovitusel põhineva küsimustiku. Vastutate esitatud teabe õigsuse eest.

 
  • Sobivus
  • Andmed
  • Kontaktandmed
  • Tingimused

Sobivus teenuse jaoks

Väli on kohustuslik See variant ei ole selles taotluses lubatud
Allmärkus 1 – seda tasuta personaliseeritud intellektuaalomandinõustamist saavad võrdsetel alustel kasutada kõik juriidilised isikud, kes kuuluvad aluslepingute kohaldamisalasse Näita Peida

1 Seda tasuta personaliseeritud intellektuaalomandinõustamist saavad võrdsetel alustel kasutada kõik juriidilised isikud, kes kuuluvad aluslepingute kohaldamisalasse. Nende hulka kuuluvad kõik ELis registreeritud VKEd. Islandis, Norras ja Liechtensteinis registreeritud VKEd on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepingu alusel ühtsel turul täieõiguslikud osalejad ning tänu sellele on neil algatusele võrdne juurdepääs. Teave Briti taotlejatele: alates 1. veebruarist 2020 ei ole Ühendkuningriik enam ELi liikmesriik. Vastavalt ELi ja Ühendkuningriigi vahelise väljaastumislepingu artiklile 126 ning artikli 127 lõikele 1 jätkatakse ELi õiguse kohaldamist Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis üleminekuperioodil, mis lõpeb 31. detsembril 2020. Seega laieneb see kava üleminekuperioodil Ühendkuningriigis asuvatele VKEdele ja esindajatele.


Väli on kohustuslik See variant ei ole selles taotluses lubatud
Väli on kohustuslik See variant ei ole selles taotluses lubatud

Teenuse andmed

Väli on kohustuslik
Väli on kohustuslik
Allmärkus2 – intellektuaalomandiõiguste tasuta teenused erinevad vaidluste tulemusliku lahendamise teenusest. Näita Peida

2 Intellektuaalomandiõiguste tasuta teenused ei ole samad kui vaidluste kohtuvälise lahendamise teenus. EUIPO pakub VKEdele mittejuriidilist COVID-19 eriteenust, et nad saaksid teha teadliku otsuse, mis vaidluste lahendamise mehhanismiga lahendada EUIPOs menetletavaid vaidlusi. Seda mittejuriidilist eriteenust nimetatakse vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks ja VKE saab taotleda seda järgmistes EUIPO menetlustes: esindajata VKEde vastulausemenetlus (pärast ooteaega); tühistamismenetlus; kehtetuks tunnistamise menetlus; kaebuse esitamise menetlus. Intellektuaalomandiõiguste tasuta teenuste algatus ei hõlma vaidluste kohtuvälist lahendamist.
VKEde vaidluste kohtuvälise lahendamise teenuse eesmärk on teavitada VKEsid järgmistest vaidluste lahendamise mehhanismidest, mida saab kasutada EUIPOs või mujal: vahendamine, lepitamine, abiga läbirääkimine, varane erapooletu hindamine ja (mittesiduv) eksperdihinnang. Vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta saate küsida e-kirjaga aadressilt ADR-Info@euipo.europa.eu. Üks VKEde vaidluste kohtuvälise lahendamise võimalikke tulemusi on, et VKE-l soovitatakse kasutada intellektuaalomandiõiguste tasuta teenust või õigusabi.
Intellektuaalomandiõiguste tasuta teenused võivad siiski hõlmata VKEde kutselist esindamist kõigis eelnimetatud vaidluste lahendamise mehhanismides ning võimalike vaidluste lahendamise mehhanismide nõustamist ooteaja jooksul (vastulausemenetluses) ja poolte esindamisel.

Väli on kohustuslik

Võite valida mitu varianti.

Väli on kohustuslik
Väli on kohustuslik
Väli on kohustuslik

Võite valida mitu varianti.

*See on riik/geograafiline piirkond, kus vajate intellektuaalomandituge.t is het land/geografische gebied waar u IE-ondersteuning nodig hebt

Väli on kohustuslik

*Tasuta individuaalne intellektuaalomandinõustamine (v.a vaidluste kohtuvälise lahendamise teenus) seisneb VKEde abistamises COVID-19 kriisi kontekstis. Me ei soovita seda teenust taotleda, kui teie ettevõtet juba esindab intellektuaalomandijurist.

Ettevõtte kontaktandmed

Väli on kohustuslik Väli on kohustuslik
Väli on kohustuslik
Väli on kohustuslik Väli on kohustuslik
Väli on kohustuslik Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Teenuse tingimused

Kinnitan, et olen läbi lugenud teenuse tingimused allpool ja nõustun nendega. Väli on kohustuslik

EUIPO koostab tasuta õigusteenuste kohta pärast osalemiskutse avaldamist saadud taotluste põhjal tasuta teenuseosutajate nimekirja. EUIPO on pühendunud teenuseosutajate koondamisele ja liigitamisele ning VKEde abistamisele, vahendades neile nende vajadustele vastavate teenuseosutajate kontaktandmeid.

Nimekiri ei ole ammendav ja intellektuaalomandiõiguste tasuta teenuseid võib otsida ka väljastpoolt EUIPO algatust.

Intellektuaalomandiõiguste tasuta teenuste osutajate pakutavad ja osutatavad teenused ei ole EUIPO teenused. Pakutava teabe õigsuse eest vastutavad täielikult tasuta teenuste osutajad.

EUIPO ei taga vaidluste tulemusliku lahendamise teenuse ega intellektuaalomandiõiguste tasuta teenuse kättesaadavust, teenustaset ega tegelikku osutamist.

Tasuta personaliseeritud intellektuaalomandinõustamise algatuse kontekstis ei paku EUIPO õigusabi ning on vabastatud mis tahes vastutusest, sh teenuseosutaja või vaidluste tulemusliku lahendamise teenuse tekitatud mis tahes kahju korral VKE-le või kolmandatele isikutele teenuse osutamise ajal või tagajärjel.

EUIPO ei maksa teenuseosutajale tagasi ega hüvita kulusid teenuste eest, mida VKEdele on osutanud kolmandad isikud.

Selle veebilehe teavet ei saa käsitada õigusteenuste reklaamimisena mitte üheski ELi/EMP liikmesriigis kutsetegevust reguleerivate õigusaktide ja eeskirjade mõistes.

EUIPO võtab VKEga ühendust pärast taotluse kättesaamist vormis esitatud teabe alusel ning pakub abi, kas määrates vaidluse tulemusliku lahendamise teenuse juhtumimenetleja või saates kriteeriumidele vastavate intellektuaalomandiõiguste tasuta teenuste osutajate nimekirja. Intellektuaalomandiõiguste tasuta teenuste osutaja valimine ja temaga kontakteerumine toimub täielikult VKE algatusel. EUIPO tasuta personaliseeritud intellektuaalomandinõustamine piirdub ühe teenusega VKE kohta. Kui VKE on juba saanud tasuta teenuse, on ta kohustatud taotlema ja läbi rääkima täiendavad tasulised teenused otse tasuta teenuse osutajaga.

Olen nõus, et minuga võidakse võtta ühendust teabe saamiseks ja kliendirahulolu uurimiseks. Väli on kohustuslik

Nõustun anonüümitud tulemuste ja saadud tagasiside üksikasjade avaldamisega. Väli on kohustuslik

Teabe õigsus ja täpsus. Väli on kohustuslik

Kinnitan, et käesolevaga esitatud teave on täpne ja täielik ning antud heas usus. Vastutan võimalike vigade ja väljajätmiste korral. Mõistan, et kui siin esitatud andmed on valed või ebaõiged, võidakse mind välistada tasuta personaliseeritud intellektuaalomandinõustamisest.

NB! Pärast vormi valideerimist/esitamist hallatakse kõiki selles sisalduvaid andmeid kooskõlas isikuandmete töötlemise tingimustega, mis on loetletud privaatsusteates.

Andmekaitse Käesoleva menetluse eesmärgil kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist. Amet töötleb nimetatud isikuandmeid nii, nagu on märgitud privaatsusteates ameti veebilehel (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement) ja vormide lõpus. Teie isikuandmetega seotud taotlused tuleb saata ameti andmekaitseametnikule aadressil DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.

Kaebused: kui vastutav töötleja ja/või andmekaitseametnik ei ole konflikti lahendanud, on alati võimalik pöörduda Euroopa Andmekaitseinspektori poole aadressil edps@edps.europa.eu

Testimonials

‘With the help of EDR services, we have concluded our trademark opposition with a satisfactory ending for both parties. The service was very informative and supportive throughout the whole process, making an overwhelming situation more comfortable and easier to resolve. I am really happy with this EUIPO mediation service.’

Salty Pelican SL, Portugal

‘Great initiative for start-ups and new companies.’

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

‘We are very satisfied with IP pro bono experience.’

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

‘Extremely super service, you rarely see that small companies are so actively helped. During this time, we are also very grateful for any free help. Everything really good.’

VENDING2BE, Austria

‘Very interesting initiative of the EUIPO to help SMEs to solve their doubts about intellectual property and above, at zero cost.’

RDC, Spain

Kasutame veebilehel küpsiseid, et toetada tehnilisi omadusi, mis tõhustavad teie kasutajakogemust. Kasutame ka analüüsimeetodeid. Lisateave