Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Menu

VKEde fond

Võimestage oma tegevust VKEde fondi abil

Lumi
 
×

 

Algatuse „Ideas Powered for Business“ VKEde fond on 20 miljoni eurone toetuskava, mis aitab Euroopa väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel (VKEdel) kasutada intellektuaalomandiõigusi.

Euroopa Komisjoni algatust VKEde fondi rakendab EUIPO, et aidata ettevõtjatel arendada oma intellektuaalomandistrateegiaid ja kaitsta oma intellektuaalomandiõigusi riiklikul, piirkondlikul või liidu tasandil.

 

Registreeruge ajakohastuste ja lisateabe saamiseks

Nimi
e-post
Keel
 

Täname!

Hüvitised


Igal VKE-l on õigus saada hüvitist maksimaalselt kuni 1 500 eurot.

Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenustest (IP Scan) hüvitatakse 75%.

Teenus 1

Intellektuaalomandieksperdid aitavad teil teha kindlaks oma intellektuaalomandi väärtuse. See võib aidata teil teada saada, kuidas kujundada oma intellektuaalomandi tegevusstrateegiat nüüd ja tulevikus.

LISATEAVE

Kaubamärgi ja disainilahenduse taotlemise põhilõivudest hüvitatakse 50%.

Teenus 2

Kui olete otsustanud, mis intellektuaalomandiõigusi soovite kaitsta riiklikul, piirkondlikul ja ELi tasandil, võite saada taotlemise põhilõivudest 50% soodustust.

LISATEAVE

Selle kava raames pakuvad või koordineerivad kavas osalevad riiklikud ja piirkondlikud intellektuaalomandiametid intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuseid, mis ei ole õigusteenused. Enne taotlemist peaksite tutvuma loeteluga ja veenduma, et teenust pakutakse VKEde fondi raames ka teie liikmesriigis. Samalaadseid teenuseid võidakse pakkuda ka muudes riiklikes ja piirkondlikes intellektuaalomandiametites, mis tegutsevad väljaspool VKEde fondi.

Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenused on VKE intellektuaalomandistrateegia väljatöötamisel keskse tähtsusega. Intellektuaalomandieksperdid uurivad VKE ärimudelit, tooteid või teenuseid ja kasvuplaane ning aitavad VKE-l sõnastada asjakohase intellektuaalomandistrateegia.

  • Eeldiagnostikateenus hõlmab kõiki intellektuaalomandiõigusi (patendid, kaubamärgid, disainilahendused, kasulikud mudelid, taimesordid, geograafilised tähised) ning õigusi, mida ei ole registreeritud või ei saa registreerida (nt ärisaladused ja äriühingu nimed, domeeninimed jm).
  • Kui VKE saab positiivse toetusotsuse, on tal 30 päeva, et taotleda intellektuaalomandi eeldiagnostikateenust ja selle eest maksta oma riikliku intellektuaalomandiameti kaudu (kui see on olemas asjaomases liikmesriigis).
  • Kui intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuse eest on makstud, võib VKE taotleda toetusotsuses esitatud lingi kaudu hüvitist.
  • Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenust pakub ekspert (kelle määrab riiklik amet), kes korraldab vestlusi, et saada VKEst rohkem teada äri ja intellektuaalomandi perspektiivis.
  • Pärast hindamist esitab ekspert aruande VKE intellektuaalomandiõiguste kohta ning esitab soovitused, kuidas neid õigusi tulevikus hallata ja kaitsta.
  • Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuseks vajalik aeg võib varieeruda olenevalt VKEst ning ulatuda mitmest nädalast mitme kuuni.

Võite taotleda kaubamärgi ja/või disainilahenduse taotlemise põhilõivude hüvitamist 50% ulatuses. Teie valitud kaitsetase (riigi, piirkonna või liidu tasand) sõltub teie äristrateegiast ja kasvuplaanidest. Kui te ei ole kindel, mis kaitset või mis territoriaalsel tasandil seda taotleda, võib intellektuaalomandi eeldiagnostikateenus (IP Scan, 1. teenus) aidata teid õige valiku tegemisel.

 

Millal taotleda?

VKEde fond on suunatud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele tegevuskohaga 27 ELi liikmesriigis. Kui teie ettevõte vastab ELi ametlikule VKE määratlusele, saate taotleda eelnimetatud teenuste toetust ühel kuuest 2021. aasta taotlusperioodist:

1. TAOTLUSPERIOOD
11. jaanuar 2021
– 31. jaanuar 2021

2. TAOTLUSPERIOOD
1. märts 2021
– 31. märts 2021

3. TAOTLUSPERIOOD
1. mai 2021
– 31. mai 2021

4. TAOTLUSPERIOOD
1. juuli 2021
– 31. juuli 2021

5. TAOTLUSPERIOOD
1. september 2021
– 30. september 2021

6. TAOTLUSPERIOOD
1. oktoober 2021
– 31. oktoober 2021

Arvestatakse ainult taotlusperioodil esitatud taotlusi. Võite taotleda 1. teenust, 2. teenust või mõlema kombinatsiooni. Igal taotlusperioodil saab esitada ainult ühe taotluse ning ühe teenuse kohta on lubatud esitada ainult üks taotlus. Kui taotlete üht teenust ühel taotlusperioodil, võite siiski taotleda teist teenust järgmisel taotlusperioodil. Maksimumhüvitis on kuni 1500 eurot taotleja kohta olenemata sellest, mitu taotlust esitatakse. Toetusi antakse taotluste saabumise järjekorras.

 

Kuidas esitada taotlust?

Järgige meie etapiviisilist juhendit ja lisateabe linke. Kui te vajate lisateavet, tutvuge korduvate küsimuste jaotisega allpool.

1.

Tutvuge meie kontroll-loeteluga, et kontrollida oma VKE staatust ja teha kindlaks, kas te vastate toetuse saamise tingimustele.

Kontroll-loetelu taotlejatele

Enne taotlemist veenduge, et saate vastata jaatavalt kõigile järgmistele küsimustele:

Jah Ei

Kas teie ettevõte on Euroopa Liidus tegutsev väike või keskmise suurusega ettevõte?
 
Kas lugesite konkursikutset enne taotlusvormi täitmist?
 
Kas teate oma ettevõtte pangaandmeid ja teil on pangakonto väljavõte (näide) järgmise teabega: ettevõtte kui kontoomaniku nimi; IBAN-number (näited) ning BIC-/SWIFT-kood?
 
Kas teie ettevõttel on käibemaksukohustuslase tõend või riikliku käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri tõend?
 
Kas teate, mis teenust/teenuseid taotlete (teenus 1/teenus 2 või mõlemad), nagu need on esitatud konkursikutses?
 
Kas te teate, mis intellektuaalomandiõigusi (kaubamärgid ja/või disainilahendused) kavatsete taotleda (teenus 2)?
 
Kas olete teadlik, et te ei saa neid teenuseid taotleda, kui olete juba saanud riiklikku või ELi rahastust samadele teenustele või nende osadele?
 

 

 

2.

Esitage taotlus ja toetavad dokumendid VKEde fondile. Saate e-kirja, milles kinnitatakse taotluse kättesaamist. NB! VKEde fondile saab taotluse esitada üksnes viiel taotlusperioodil 2021. aasta jooksul.

Pärast taotluse esitamist

Kui taotlus on edukas, saate EUIPO allkirjaga toetusotsuse. Hoidke seda hästi – te vajate seda hiljem. Taotlejaid, kelle taotlus tagasi lükatakse, teavitatakse otsusest ja tagasilükkamise põhjustest.

 

3.

Kui saate positiivse otsuse teate, on teil 30 päeva aega, et teha järgmist.

  • Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuse taotlemine. Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenused on kättesaadavad seda teenust pakkuvate riiklike ametite kaudu.
  • Kaubamärgi ja/või disainilahenduse taotlemine ja lõivu tasumine. Kaubamärgi ja disainilahenduse registreerimise taotluse saab esitada riiklikus intellektuaalomandiametis (riigi tasand), Beneluxi intellektuaalomandiametis (hõlmab Belgiat, Madalmaid ja Luksemburgi; piirkonna tasand) või meie juures EUIPOs (hõlmab kõiki ELi liikmesriike).

 

4.

Kui olete lõpuks teenuste eest tasunud, esitage oma hüvitamistaotlus, kasutades toetusotsuses antud linki. Saate e-kirja, milles kinnitatakse taotluse kättesaamist. 

 

Makse tehakse üle kuu jooksul ning selle tegemine sõltub esitatud teabe ja dokumentide heakskiitmisest. Toetusesaajaid teavitatakse sellest e-posti teel.

 

Kas teil on veel küsimusi? – Korduvad küsimused

Uuendamiskuupäev 08-10-2021
Kasutame veebilehel küpsiseid, et toetada tehnilisi omadusi, mis tõhustavad teie kasutajakogemust. Kasutame ka analüüsimeetodeid. Lisateave