Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Vahetu tagasiside menetluse jaotise „Abi ja korduvad küsimused“ andmekaitse / isikuandmete kaitse teade


Andmeid töödeldakse klienditeenindusosakonna juhataja vastutusel, kes tegutseb vastutava töötlejana.
 
Andmetöötluse suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. Käesolevas teates sisalduv teave on esitatud määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklite 11 ja 12 kohaselt.

1. Mis on töötlemise eesmärk?
Vahetu tagasiside funktsiooni eesmärk on mõõta, kuidas on kasutajad rahul EUIPO veebilehe jaotise „Abi ja korduvad küsimused“ sisuga. Jaotises saab hinnata, kas seal pakutavad vastused meeldivad või mitte. Kui vastus ei meeldi, palutakse teil anda kontaktandmed (nimi, telefoninumber ja e-posti aadress).   NB! Kui kontaktandmete esitamisel selgesti väljendate, et soovite hilisemat ühenduse võtmist, siis EUIPO helistab või kirjutab teile, et teie tagasisidet paremini mõista.
 
2. Mis isikuandmeid töötleme?
Töödeldakse järgmisi andmeid:
  • rahuloluhinnangud ja kommentaarid küsimustiku kohta;
  • andmed, mida EUIPO veebilehe portaal automaatselt kogub küsimustikule vastamise ajal (keel, kuupäev ja kellaaeg);
  • kui kasutaja on sisse loginud: meie süsteemis juba olemasolevad andmed kasutaja kohta, sh isikuandmed – tunnuskood, riik, kasutaja tüüp ja kasutaja alamtüüp;
  • kontaktandmed, mille kasutaja selgelt väljendudes annab hilisema kontaktivõtmise eesmärgil: nimi, e-posti aadress ja telefoninumber. 

3. Kellel on juurdepääs andmetele ja kellele need avaldatakse?
Teie andmetele on juurdepääs üksnes EUIPO eriloaga töötajatel (kes töötavad klienditeenindusosakonnas), kes osalevad isiklikult nende andmete analüüsimisel. Isikuandmeid ei jagata kolmandate isikutega ühelgi eesmärgil.
 
4. Kuidas me teie andmeid kaitseme ja valvame?
Kõiki vahetu tagasiside menetlusega seotud isikuandmeid säilitatakse turvalistes IT-vahendites (ShareDox / Survey System) vastavalt EUIPO turvanõuetele ning elektroonilistes erifailides, millele on juurdepääs ainult eriloaga vastuvõtjatel.
 
Asjakohased juurdepääsu tasemed antakse individuaalselt üksnes eespool nimetatud vastuvõtjatele. Andmebaas on kaitstud ühtse sisselogimissüsteemi salasõnaga.
 
5. Kuidas saab oma andmetega tutvuda, neid kontrollida, muuta või kustutada?
Vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklites 13, 14, 15 ja 16 esitatud juhtudele on teil õigus oma isikuandmetega tutvuda, neid parandada, sulgeda ja kustutada, esitades selleks selgesõnalise kirjaliku taotluse andmekaitse vastutavale töötlejale ehk klienditeenindusosakonna juhatajale järgmisel e-posti aadressil: euipo_satisfaction_survey@euipo.europa.eu
 
6. Mis on nende andmete töötlemise õiguslik alus?
Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 45/2001 ning eelkõige selle artikli 5 lõigetega a ja d.
 
Üldine lisateave on jaotises „ EUIPO isikuandmete poliitika“. Muude täiendavate küsimuste või taotluste korral seoses teie antud teabega võtke palun ühendust vastutava töötlejaga.
 
7. Kui kaua teie andmeid säilitatakse?
Teie isikuandmeid säilitatakse üksnes nii kaua, kui on vaja selle eesmärgi täitmiseks, milleks neid töödeldakse: demograafilisi andmeid kolm aastat (sest neid loetakse registriandmeteks), küsimustikule vastanud kasutajate rahulolu lingutud andmeid viis aastat, anonüümseid rahuloluandmeid tähtajatult.
 
8. Kontaktandmed
Kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, esitage need vastutavale töötlejale ehk klienditeenindusosakonna juhatajale e-posti aadressil: euipo_satisfaction_survey@euipo.europa.eu
 
Võite konsulteerida EUIPO andmekaitseametnikuga kõigis küsimustes isikuandmete kaitse kohta:   DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu
 
Kaebused:
kõik kaebused juhtumite kohta, mida vastutav töötleja ja/või andmekaitseametnik ei suuda lahendada, saab alati saata Euroopa Andmekaitseinspektorile: edps@edps.europa.eu
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.