Protseduurimuudatused

Protseduurimuudatused

Alates 1. oktoobrist 2017 kehtib terve rida protseduurimuudatusi.

Kõik muudatused kajastatakse uuendatud suunistes. Sellel lehel on toodud lühiülevaade peamistest muudatustest. Kasutajatele tuletatakse meelde, et see loend ei ole ammendav. Pidage silmas, et peamine teabeallikas Euroopa Liidu kaubamärgisüsteemi kasutajatele ja kutselistele nõustajatele, kes vajavad EUIPO kontrollimismenetluste kohta värskeimat teavet, on jätkuvalt ameti suunised.

Muudatuse liik
Prioriteet Näita Peida

Ülevaade

Prioriteedinõuded tuleb esitada koos Euroopa Liidu kaubamärgitaotlusega (varem võis need nõuded esitada pärast taotlust). Nõude aluseks olev dokumentatsioon tuleb esitada kolme kuu jooksul alates nõude esitamise kuupäevast (varem kolme kuu jooksul alates prioriteedinõude saamisest). Kui see dokumentatsioon ei ole ameti töökeeles, siis nüüd võib amet nõuda dokumentatsiooni tõlkimist.

Veel üks ameti praktika muudatus on see, et prioriteedinõuet ei vaadata enam sisuliselt läbi. See jääb „pelgaks“ nõudeks, kuni see võetakse aluseks ja seda tuleb menetluse käigus valideerida.

Omandatud eristusvõime kui lisanõue Näita Peida

Ülevaade

Taotluse esitajatel on taotlusprotsessi alguses või hiljem võimalik kasutada artikli 7 lõiget 3 lisa- või alternatiivse nõude esitamiseks. Lisanõude eelis on see, et see realiseerub ainult siis, kui eriomase eristusvõime kohta langetatakse negatiivne lõppotsus. See võimaldab taotlejal kasutada oma eriomasele eristusvõimele tuginemise õigust, enne kui ta peab tõestama omandatud eristusvõimet. See tähendab, et kasutajad ei pea kandma tõendite kogumise ja esitamisega seotud kulusid, kui see ei ole vajalik.

Vastulause- ja tühistamismenetlus Näita Peida

Ülevaade

Suhteliste põhjuste meetmete vastuvõetavuse ja põhjendatuse kohta esitatavad nõuded on ümber korraldatud, et need oleksid selgemad ja arvestaksid EUTMRi artikli 8 lõikes 6 sätestatud alust – geograafilisi tähiseid. Tühistamis- ja vastulausemenetlust puudutavad sätted on viidud omavahel vastavusse, välja arvatud nende erinevast olemusest tulenevate erinevuste osas. EUTMDR sätestab reeglite raamistiku hilinenult esitatud tõendite kohta ja kodifitseerib ameti tava loobumise peatamise ning käimasoleva tühistamise või kehtetuse menetluse sulgemise või jätkamise osas.

Põhjendamine interneti kaudu Näita Peida

Ülevaade

Selge näide internetiajastuga kohandumisest on see, et kui tõendid, mis puudutavad varasemaid registreeritud õigusi (nt registreeritud kaubamärgid, teatavad kaubanduses kasutatud märgid või geograafilised tähised), või siseriikliku õiguse sisu on kättesaadav interneti teel ameti tunnustatud allikast, võib vastulause esitaja või tühistamise taotleja esitada sellised tõendid sellele allikale viitamisega.

Selleks tunnustab amet kõiki riigisiseste ja regionaalsete ELi intellektuaalomandi ametite andmebaase ning TMview on aktsepteeritav portaalina, mille kaudu võib pääseda juurde riigisisestele ametitele.

Keeled ja tõlkimine Näita Peida

Ülevaade

Tõlkenõudeid on lihtsustatud. Enamikku tüüpi tõendeid võib esitada ükskõik millises ELi ametlikus keeles. Kui kasutatav keel ei lange kokku keelega, milles toimub menetlus, on tõlge nüüd nõutav ainult siis, kui seda nõuab amet (omal initsiatiivil või teise poole põhjendatud taotluse alusel).

Põhjendavad tõendid (taotluse esitamise, registreerimise ja uuendamise tõendid või vastavate õigusaktide sätted) tuleb aga endiselt esitada tõendamiseks määratud tähtaja jooksul keeles, milles toimub menetlus, või peavad olema tõlgitud sellesse keelde.

Lisaks on tõlkimisnõuded varasemast vähem koormavad selles osas, et kui pool ütleb, et ainult osad dokumendid on olulised, siis võib piirduda vaid nende tõlkimisega.

ELi kaubamärgi loovutamine õiguskaitsevahendina Kuva Peida

Ülevaade

Kui agent või esindaja registreerib ELi kaubamärgi ilma omaniku loata, on omanikul õigus nõuda ELi kaubamärgi loovutamist endale (kui nimetatud agent või esindaja ei õigusta oma tegevust). Varasem õiguskaitsevahend vastavalt ELi kaubamärgi määrusele oli ELi kaubamärgi kehtetuks tunnistamine.

Uus loovutamismenetlus vastavalt ELi kaubamärgi määruse artikli 21 lõike 2 punktile a järgib sama menetlusteed, mis artiklis 60 sätestatud kehtetuks tunnistamise menetlus. 1. oktoobril 2017 või pärast seda võetud meetmete korral on loovutamine alternatiivne õiguskaitsevahend kaubamärgi kehtetuks tunnistamisele. Selliste meetmete korral saab kehtetuks tunnistamise taotleja ühendada kehtetuks tunnistamise taotluses loovutamistaotluse ja kehtetuks tunnistamise taotluse muudel alustel. Sellisel juhul vaatab amet esmalt läbi loovutamistaotluse (v.a juhul, kui tehakse kindlaks ELi kaubamärgi taotluse artikli 59 lõike 1 punktis a sätestatud absoluutsed kehtetuks tunnistamise alused, misjuhul vaadatakse need läbi esimesena).

Ametiga suhtlemine Näita Peida

Ülevaade

Ameti sidevahendeid on muudetud, et võtta arvesse infotehnoloogia arengut, eelkõige järgmist:

 • Eelkõige on eemaldatud aegunud suhtlusvormid, nimelt isiklik üleandmine ja kättetoimetamine nimekasti ametis;
 • „Elektroonilised vahendid“ on määratletud üldiselt. Tegevdirektori otsuses nr EX-17-4 (elektroonilise teabevahetuse kohta) on määratletud, mil määral ja mis tingimustel neid vahendeid võib kasutada.
 • Lisaks postisidele lisati ameti sidevahendite hulka konkreetselt kullerpost.
 • Tegevdirektori otsusega nr EX-20-9 tehti ameti sidevahendites oluline muudatus. Alates 1 märtsist 2021 ei saa EUIPO-ga enam faksi teel suhelda. Otsuse ajendas asjaolu, et faks ei ole enam tehnilisest seisukohast usaldusväärne vahend ja meie eesmärk on pakkuda kasutajatele tipptasemel sidevahendeid.
Apellatsioonikomisjonid Näita Peida

Ülevaade

EUTMDR koondab apellatsioonikomisjone puudutavad sätted, mis olid varem laiali eri allikates, sealhulgas komisjoni määruses (EÜ) nr 216/96 (apellatsioonikomisjonide protseduurireeglid). Põhilised selgemaks muutmised ja muudatused puudutavad kaebuse esitaja põhjenduse ja kostja vastuse sisu, vastukaebust, esimest korda apellatsioonikomisjonile esitatud nõudeid ja fakte või tõendeid, uusi apellatsioonikomisjoni poolt esitatavaid absoluutseid põhjuseid, kiirendatud menetlust ning apellatsioonikomisjoni korraldust ja struktuuri.

Üleminekusätted Kuva Peida

Ülevaade

Nii ELi kaubamärgi rakendusmäärust kui ka delegeeritud määrust hakatakse kohaldama alates 1. oktoobrist 2017. Enne nimetatud kuupäeva algatatud teatud menetlustele kohaldatakse siiski jätkuvalt erisätteid, kuni nende lõppemiseni. Seetõttu on mõlemas määruses esitatud üksikasjalikud üleminekusätted, kus on kirjas, millal kohaldada menetlustele uusi menetluseeskirju. Kui ei ole sätestatud teisiti, siis põhimõtteliselt kohaldatakse mõlemat määrust käimasolevatele alates 1. oktoobrist 2017. Kõik üleminekusätted on selles tabelis.

Põhiteave on järgmises kokkuvõttes:

Uued eeskirjad

Kohaldatakse

 • ELi kaubamärgi taotluse sisu
 • ELi kaubamärgi kujutis
 • Märgi liigid
 • Prioriteet

ELi kaubamärgi taotlused, mis esitatakse 1. oktoobril 2017 või pärast seda.

ELi kaubamärgi rakendusmäärus

 • Registreerimistunnistus

Kaubamärgid, mis registreeritakse 1. oktoobril 2017 või pärast seda.

ELi kaubamärgi rakendusmäärus

 • Keeled ja tõlked

Tõendavad dokumendid või tõlked, mis esitatakse 1. oktoobril 2017 või pärast seda.

ELi kaubamärgi rakendusmäärus

 • Vastulausete / kehtetuks tunnistamise taotluste põhjendamine ja kontrollimine
 • Veebikaudne põhjendamine
 • Hilinenud tõendid

Menetlused, mille võistlev osa algab 1. oktoobril 2017 või pärast seda.

ELi kaubamärgi delegeeritud määrus

 • Kaebused

Kaebused, mis esitati 1. oktoobril 2017 või pärast seda.

ELi kaubamärgi delegeeritud määrus

 • Tõendite struktuur ja esitamine

Tõendite esitamise periood algas 1. oktoobril 2017 või pärast seda.

ELi kaubamärgi delegeeritud määrus

 • Teated ametilt ja suhtlus ametiga

Teated ja suhtlus 1. oktoobril 2017 või pärast seda.

ELi kaubamärgi delegeeritud määrus

 • Menetluse peatamine

Amet taotles või nõudis peatamist 1. oktoobril 2017 või pärast seda.

ELi kaubamärgi delegeeritud määrus

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Selle jaotise eesmärk on anda üldteavet ELi kaubamärgi määruse kohta ja seda kasutajatele tutvustada. Teave ei ole õiguslikult siduv.
Soovitame tungivalt, et kasutajad või võimalikud kasutajad tutvuksid määrusega (EL) 2015/2424, mis on olemas kõigis Euroopa Liidu keeltes.
Ameti suunised on peamine teabeallikas ühenduse kaubamärgisüsteemi kasutajatele ja kutselistele nõustajatele, kes vajavad EUIPO kontrollimismenetluste kohta värskeimat teavet.

23. märtsil 2016 jõustunud muudatuste teave on siin.