Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Registreerimine

Olete just esitanud disainilahenduse registreerimise taotluse. Mis saab edasi? Kas peate veel midagi tegema?

Kui Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) on teie taotluse kätte saanud, kontrollivad seda meie läbivaatajad. Kui esitasite taotluse veebi kaudu, on registreerimismenetlus lihtne. Enamik e-taotlusi registreeritakse mõne päeva jooksul.

Alljärgnev kehtib otse ametile esitatud taotluste korral. Ülemaailmsele Intellektuaalomandi Organisatsioonile (WIPO) esitatud Euroopa Liitu nimetavate rahvusvahelise registreerimise taotluste vorminõudeid kontrollib valdavalt WIPO Rahvusvaheline Büroo.


Kontrollimiskriteeriumid

Vorminõuded

Kõik taotlused läbivad vorminõuete kontrolli. Vajaduse korral pöördub taotluse läbivaataja teie või teie esindaja poole (kui esindaja on nimetatud). Tavaliselt on läbivaataja märkustele (puuduste kirjale) aega vastata kaks kuud. Kui ajast ei piisa, võite paluda pikendust. Üldiselt annab amet esimese pikenduse automaatselt. Teine pikendus antakse üksnes siis, kui see on piisavalt ja nõuetekohaselt põhjendatud.


Probleemide näited

Lahendus

Esitatud kujutis ei sobi reprodutseerimiseks, st kujutise põhjal ei ole selge, millele kaitset taotletakse. Lahendus Peida

Teil tuleb saata (postiga) disainilahenduse selge kujutis, millele kaitset taotletakse. Kuupäev, millal amet kujutise saab, märgitakse esitamiskuupäevaks.

Esitatud vaated on vastuolus. Lahendus Peida

Teil tuleb

  • eemaldada taotlusest vastuolulised vaated või
  • muuta taotlus mitme disainilahenduse koondtaotluseks ja tasuda vajalikud lõivud.
Te olete kas ettevõtja, kelle tegevuskoht või tegelik ja toimiv ettevõte ei asu Euroopa Liidus, või eraisik, kelle elukoht ei ole Euroopa Liidus, ning te ei ole määranud esindajat. Lahendus Peida

Teil tuleb määrata esindaja.

Tasutud lõivudest ei piisa kõigi taotletud disainilahenduste jaoks. Lahendus Peida

Teil tuleb maksta puuduv summa või eemaldada taotlusest osa disainilahendusi.

Olete jätnud märkimata toote või on toote nimetus vale. Lahendus Peida

Teil tuleb märkida toode või täpsustada toote olemust ja otstarvet, et seda saaks nõuetekohaselt klassifitseerida. Soovitame kindlasti kasutada Eurolocarno klassifitseerimisvahendit.


Kui teie vastus probleemi ei lahenda, lükkab taotluse läbivaataja taotluse tagasi kas täielikult või (koondtaotluse korral) mõne disainilahenduste suhtes. Läbivaataja väljastab otsuse, mille kohta saab vajadusel esitada kaebuse.

Mida kontrollitakse?

Taotluse sisust kontrollib amet ainult kaht järgmist aspekti:

  1. Kas taotluses esitatu on disainilahendus?
    Kas teie disainilahendus kujutab kogu toote või selle osa välimust? Läbivaataja teatab, kui tema arvates ei ole esitatu disainilahendus – näiteks kui disainilahendus kujutab elustaime.
  2. Kas disainilahendus sisaldab elemente, mis on vastuolus avaliku korra või moraalipõhimõtetega?
    Avaliku korra ja moraali mõisted võivad riigiti erineda. Arvestades ühenduse registreeritud disainilahenduse ühtset olemust, piisab disainilahenduse tagasilükkamiseks sellest, kui disainilahendust peetakse avaliku korraga vastuolus olevaks ka ainult mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis.

Kui läbivaataja leiab, et teie disainilahendus ei täida üht või mõlemat nendest nõuetest, saadetakse teile puudustele osutav kiri, pakkudes võimalust kas disainilahenduse kujutis tagasi võtta või seda muuta. Võite esitada ka argumente. Kui otsustate esitada disainilahenduse muudetud kujutise, võetakse see vastu, kui säilib disainilahenduse eristatavus. Loomulikult ei saa esitada täiesti erinevat disainilahendust. Eemaldada saab üksnes ebaolulisi, asjatundjale tõenäoliselt märkamatuks jäävaid detaile või nendest hoopis loobuda.

Kui te ei vasta läbivaatajale või ei lahenda tema märgitud probleemi, saate teate disainilahenduse tagasilükkamise kohta. Ka selle otsuse peale saab esitada kaebuse.

Mida ei kontrollita?

Amet ei kontrolli, kas teie disainilahendus on uudne ja eristuv. Kolmandad isikud saavad taotleda teie disainilahenduse kehtetuks tunnistamist. Kehtetuks tunnistamise menetlust saab alustada alles pärast seda, kui disainilahendus on registreeritud. Seda ei saa algatada registreerimise ajal.

Registreerimise tõendamine

Kui probleeme ei ole või kui te need lahendate, registreeritakse disainilahendus. Samuti avaldatakse see Ühenduse Disainilahenduste Bülletäänis. Kui olete palunud disainilahenduse avaldamise edasi lükata, avaldatakse üksnes disainilahenduse number, esitamiskuupäev, registreerimiskuupäev ning taotleja ja esindaja nimi. Disainilahenduse kujutist ennast ei avaldata.

Registreerimistunnistus väljastatakse veebis pärast ühenduse registreeritud disainilahenduse täielikku avaldamist. Tunnistuse saab alla laadida järgmisel päeval pärast disainilahenduse avaldamist. Paberkandjal registreerimistõendit ei anta. Sellegipoolest saab taotleda registreerimistunnistuse tõestatud ja tõestamata koopiaid.

Kuidas vaidlustada ameti otsust?

Isikud, keda lõplik otsus kahjustab, võivad esitada kaebuse. Kaebuse esitamiseks kasutage paberkandjal vormi. Vajaduse korral lugege ka selgitavaid märkusi. Kaebuse saab esitada ka elektrooniliselt kasutajakonto kaudu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.