Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Registritoimingud

Registrikanne on kanne EUIPO registris ehk andmebaasis, kus on kõigi EUIPOs registreeritud kaubamärkide ja disainilahenduste andmed, mille muutmist EUIPO eeldab andmebaasis.

Allpool on loetletud registrikanded, mida saab esitada veebivormide abil. Lisateabe saamiseks klõpsake vajalikul lingil. ELi kaubamärkide ja ühenduse registreeritud disainilahenduste registritesse saab sisestada ainult registrikandeid, mis on sätestatud vastavalt Euroopa Liidu kaubamärgi rakendusmääruse eeskirjas 111 ja ühenduse registreeritud disainilahenduse rakendusmääruse artiklis 69.

Lisateavet saab kaubamärkide ja disainilahenduste juhenditest.

 • Täielik ja osaline üleandmine

  Täielik üleandmine on Euroopa Liidu kaubamärgi või ühenduse registreeritud disainilahenduse taotluse või registreeringu omaniku vahetus. Osaline üleandmine on ELi kaubamärgi taotluse või registreeringuga seotud kaupadest ja/või teenustest mõne üleandmine. Ühenduse registreeritud disainilahenduste osaline üleandmine ei ole võimalik.

  Üleandmise registrikande korral ei ole vaja esitada sellist üleandmist tõendavaid dokumente (näiteks üleandmisakti), kui taotlust allkirjastav esindaja märgib ruudu „Mõlema poole esindaja“. Esindaja võib allkirjastada taotluse mõlema osapoole nimel ainult siis, kui nii meie andmebaasis olev esialgne omanik kui ka uus omanik või õiguste kasutaja on määranud ta esindajaks.

  Kõigil teistel juhtudel tuleb koos registrikande taotlusega esitada mõlema osapoole allkirjastatud avaldus ja muud üleandmist tõendavad dokumendid.

  Üleandmise registrikannete taotlusi võib esitada ka alles taotlemisjärgus olevate ELi kaubamärkide või ühenduse registreeritud disainilahenduste suhtes. Kehtivad samad eeskirjad.

  Kui taotletakse õiguste täielikku või osalist üleandmist, on õiguste lõplikud kasutajad isikud, kelle kasutaja on märkinud jaotisse „Volinik või õiguste kasutaja“. Näide.

  Kui kahe omanikuga (A ja B) kaubamärgi üks omanik (A) tahab oma õigused üle anda kolmandale isikule (C), kuid teine omanik (B) oma õigustest loobuda ei taha, peab kasutaja märkima jaotisse „Volinik või õiguste kasutaja“ isikute B ja C andmed.

 • Jagamine

  Kaubamärgi või selle taotluse võib kaubamärgi taotleja/omaniku taotlusel osadeks jagada. Kaubamärgi registreeringu või taotluse jagamisega saab näiteks eraldada vaidlustatud kaubamärgi registreeringust teatud kaubad või teenused ja muude suhtes registreering säilitada. Osaline üleandmine koos omandi üleminekuga on tasuta, kuid samale omanikule jääva ELi kaubamärgi jagamise taotlus on tasuline.

  Jagamist ei saa taotleda:

  • enne esitamiskuupäeva määramist;
  • kolme kuu jooksul pärast ELi kaubamärgi taotluse avaldamist
  • ning kui kaubad ja teenused on seotud vaidlustamis- või tühistamismenetlusega.

  Samad nõuded kehtivad ka ajal, kui tühistamise või kehtetuks tunnistamise vastuhagi menetletakse ELi kaubamärkide kohtus.

  Jagamisel eraldatavad kaubad ja teenused tuleb selgelt määratleda ning tagada, et algupärasesse taotlusesse või registreeringusse jäävad ning uutesse taotlustesse või registreeringutesse eraldatavad kaubad ja teenused ei kattuks.

 • Vanemus / vanemuse tühistamine

  Liikmesriigis registreeritud varasema kaubamärgi omanik, sealhulgas liikmesriigis kehtivate rahvusvaheliste kokkulepete alusel registreeritud kaubamärgi omanik, kellele kuulub identne ELi kaubamärk, mis on registreeritud kaupade või teenuste jaoks, mis on identsed nendega või sisalduvad nendes, mille jaoks on registreeritud varasem kaubamärk, võib nõuda ELi kaubamärgi puhul varasema kaubamärgi vanemust selle liikmesriigi puhul, kus või mille jaoks kaubamärk on registreeritud.

  Vanemust võib nõuda millal tahes pärast ELi kaubamärgi registreerimist.

  Vanemust võib nõuda ainult varasema registreeringu, mitte varasema taotluse alusel. Varasema kaubamärgi kuupäev peab olema varasem kui ELi kaubamärgi esitamiskuupäev või, kui see on olemas, prioriteedikuupäev.

  Varasem õigus peab samas veel kehtima. Vanemusnõuet ei võeta vastu, kui varasem õigus on aegunud. Kui varasem registreering on nõude esitamise ajaks aegunud, ei saa vanemust nõuda isegi siis, kui asjaomane riiklik kaubamärgiõigus näeb pikendamiseks ette kuuekuuse üleminekuperioodi.

  Samuti on taotleja kohustus tagada, et täidetud oleksid kolmekordse identsuse nõuded: sama omanik, sama märk, samad kaubad või teenused.

  EUIPO kontrollib tavaliselt ainult märkide identsust, kuid mitte omanike, kaupade ja/või teenuste oma.

  Otsuse nr EX-05-5 kohaselt ei nõuta omanikult registreeringu koopia esitamist, kui EUIPO saab vajaliku teabe asjaomase riikliku ameti veebisaidilt. Kui registreeringu koopiat ei esitata, otsib EUIPO vajalikku teavet kõigepealt asjaomaselt veebisaidilt ja ainult siis, kui teavet sealt ei saa, küsib koopiat omanikult.

  Otsuse nr EX-05-5 artikli 3 kohaselt peab asjaomase registreeringu koopia olema registreerimis- või pikendamistunnistuse koopia (piisab tavalisest valguskoopiast) või registriväljavõte või asjaomase riikliku teataja väljavõte või ametliku andmebaasi väljavõte või -trükk.

  Vanemuse tühistamine

  ELi kaubamärgi omanik võib omal algatusel millal tahes taotleda vanemusnõude tühistamist registris.

  Vanemusnõudeid võib tühistada ka riikliku kohtu otsusega (vt direktiiv 2008/95/EÜ).

  Vanemusnõude tühistamine avaldatakse ELi kaubamärgibülletäänis. ELi kaubamärgi määruse artikli 111 lõike 3 kohaselt registreeritakse vanemuse tühistamine koos ELi kaubamärgi määruse artikli 111 lõikes 2 viidatud tingimustega.

 • Asjaõigus / asjaõiguse tühistamine

  Asjaõigus on piiratud omandiõigus ja absoluutne õigus. Asjaõigus on seotud pigem omandile kui konkreetsele isikule suunatud õigustoimingutega, andes omanikule konkreetse eseme väljamõistmise, valdamise või käsutamise võimaluse õiguse. Need õigused võivad kehtida kaubamärkide või disainilahenduste suhtes. Asjaõigus võib sisaldada muu hulgas kasutusõigust, kasutusvaldust või panti. Asjaõigus erineb konkreetse isikuga seotud õigustest. Kõige tavalisemad kaubamärgi või disainilahenduse asjaõigused on pant või tagatis.

  Teisi näiteid – DE: Pfand, Hypothek; EN: guarantees, warranties, bails and sureties; ES: prenda, hipoteca; FR: nantissement, gage, hypothèque, garantie, caution; IT: pegno, ipoteca.

  Taotleda saab kaht tüüpi asjaõiguse märkimist toimikusse või kandmist registrisse:

  • asjaõigus tagatisena (nt pant);
  • asjaõigus muu kui tagatisena (nt kasutusvaldus).

  Esitada tuleb järgmine teave.

  • Asjakohase ELi kaubamärgi või ühenduse registreeritud disainilahenduse registreerimisnumber; Kui taotlus on seotud mitme ELi kaubamärgi või disainilahendusega, tuleb kõikidele lehekülgedele märkida:
  • õiguse omaniku nimi, aadress ja kodakondsus või alalise asukoha riik;
  • kui pandipidaja määrab esindaja, siis õiguse omaniku esindaja nimi ja tegevuskoha aadress;
  • asjaõigust tõendavad dokumendid. Asjaõigus on piisavalt tõendatud, kui selle registreerimise taotlusele on lisatud mis tahes järgmine tõend: 1) ELi kaubamärgi või ühenduse registreeritud disainilahenduse omaniku allkirjaga avaldus, et ta nõustub asjaõiguse registreerimisega; 2) ELi kaubamärgi või ühenduse registreeritud disainilahenduse omaniku ja pandipidaja ühiselt esitatud või ainult pandipidaja esitatud ja mõlema poole allkirjaga taotlus.

  Asjaõiguse registrikannete taotlusi saab esitada ka ELi kaubamärkide või ühenduse registreeritud disainilahenduste taotlemise ajal. Kehtivad samad eeskirjad.

  Asjaõiguse tühistamine
  Asjaõiguse registrikanne tühistatakse või seda muudetakse huvitatud isiku, st ELi kaubamärgi taotleja või omaniku või registreeritud pandipidaja taotlusel. Igal juhul tuleb esitada järgmine teave:

  • ELi kaubamärgi või ühenduse registreeritud disainilahenduse registreerimisnumber;
  • tühistatava õiguse andmed (lisatakse manusena registrikande veebitaotlusvormile);
  • dokumendid, mis tõendavad, et registreeritud õigust enam ei eksisteeri, või õiguse omaniku avaldus, et ta nõustub registrikande tühistamisega.

  Asjaõiguse tühistamise registrikannete taotlusi saab esitada ka ELi kaubamärkide või ühenduse registreeritud disainilahenduste taotlemise ajal. Kehtivad samad eeskirjad.

 • Kaubamärgi muutmine

  Kaubamärgi muutmise, st märgi kujutise muutmise taotlus tuleb esitada kirjalikult ühes EUIPO viiest keelest ning see on tasuline. Määrustes ei sätestata ELi kaubamärgi registreeringu muude elementide muutmist.

  Euroopa Liidu kaubamärgi määruse artikli 54 lõige 2 võimaldab märgi kujutise muutmist ainult järgmistel väga piiratud tingimustel:

  • ELi kaubamärk sisaldab selle omaniku nime ja aadressi;
  • kui need on muudetavad elemendid ning;
  • kui muudatus ei mõjuta oluliselt algselt registreeritud kaubamärgi olemust.
 • Sundtäitmine

  Sundtäitmine on toiming, millega kohtuametnik võõrandab võlgniku omandi, lähtudes otsusest valduse kohta, mille hageja on kohtult saanud. Nii saab võlausaldaja oma nõude sisse nõuda kõigilt võlgniku kaupadelt, sealhulgas kaubamärgiõiguselt.

  Sundtäitmise registreerimist võivad taotleda järgmised isikud:

  • ELi kaubamärgi omanik;
  • sundtäitmise kasusaaja;
  • kohus või ametiasutus.

  Taotluse vorminõuded sõltuvad taotluse esitajast.

  Sundtäitmise registrikande taotlusega tuleb esitada ka järgmine teave:

  • ELi kaubamärgi või ühenduse registreeritud disainilahenduse registreerimisnumber;
  • kasusaaja nimi, aadress ja kodakondsus ning alalise asukoha, tegevuskoha või asutamiskoha riik;
  • kui kasusaaja määrab esindaja, siis esindaja nimi ja tegevuskoha aadress või EUIPO määratud tunnusnumber.

  Sundtäitmise registrikannete taotlusi saab esitada ka ELi kaubamärkide või ühenduse registreeritud disainilahenduste taotlemise ajal. Kehtivad samad eeskirjad.

 • Litsentsid

  Kaubamärgi litsents on leping, mille alusel kaubamärgi omanik või taotleja (edaspidi „omanik“) ehk litsentsiandja annab omandiõigust säilitades kolmandale isikule (litsentsisaajale) loa kasutada kaubamärki lepingus sätestatud tingimustel äritegevuses.

  Litsents tähendab olukorda, kus litsentsisaaja õigus ELi kaubamärgile tuleneb lepingulisest suhtest omanikuga. Omaniku nõusolek, et kaubamärki kasutab kolmas isik, või selle mittevaidlustamine ei tähenda litsentsi.

  Taotlus võib sisaldada ka järgmist:

  • teave, kas litsents registreeritakse ainulitsentsina või mitte. Kui taotletakse ainulitsentsi registrikannet, tuleb seda registreerimistaotluses märkida. Kui ei ole märgitud teisiti, käsitatakse litsentsi muu kui ainulitsentsina.
  • Kui taotletakse ainult mõne kauba või teenusega piirduva litsentsi registreerimist, tuleb märkida, milliste kaupade või teenuste jaoks on litsents antud.
  • Territoriaalselt piiratud litsentsi registreerimise taotlemisel tuleb märkida, millise Euroopa Liidu osa jaoks on litsents antud. Euroopa Liidu osa koosneb vähemalt ühest liikmesriigist või liikmesriigi vähemalt ühest haldusüksusest.
  • Ajapiiranguga litsentsi registreerimise taotlemisel tuleb märkida litsentsi aegumiskuupäev ja, kui asjakohane, ka alguskuupäev.
  • Kui litsentsi annab litsentsisaaja, kelle litsents on juba ELi kaubamärgi registrisse kantud, tuleb märkida, et taotletakse all-litsentsi registreerimist. All-litsentse saab registreerida ainult pärast põhilitsentsi registreerimist.

  Märkus, Kui registrikande taotluse esitab litsentsisaaja üksi, tuleb taotlusele lisada litsentsilepingu koopia või muud tõendid, et litsentsisaaja nõustub litsentsi registrisse kandmisega.

  Litsentsi tühistamine

  Litsentsi registrikanne tühistatakse või seda muudetakse huvitatud isiku, st ELi kaubamärgi taotleja/omaniku või registreeritud litsentsisaaja taotlusel.

  EUIPO keeldub litsentsi või all-litsentsi tühistamisest, üleandmisest ja/või muutmisest, kui põhilitsentsi ei ole registrisse kantud.

  Litsentsi või all-litsentsi tühistamise registrikande taotlemisel tuleb esitada järgmine teave:

  • ELi kaubamärgi või ühenduse registreeritud disainilahenduse registreerimisnumber;
  • tühistatava litsentsi andmed;
  • dokumendid, mis tõendavad, et registreeritud õigus enam ei eksisteeri, või litsentsisaaja avaldus selle kohta, et ta nõustub registrikande tühistamisega.

  Litsentsi registreerimis- või tühistamiskande taotlusi saab esitada ka ELi kaubamärkide või ühenduse registreeritud disainilahenduste taotlemise ajal. Kehtivad samad eeskirjad.

  Litsentsi registreerimise taotlemisel on vaja lisadokumente, mille saab üles laadida taotlusvormi muude manuste jaotise kaudu.

 • Täielik ja osaline loobumine

  ELi kaubamärgi omanik võib millal tahes pärast kaubamärgi registreerimist sellest täielikult või osaliselt loobuda. Loobumisest tuleb EUIPO-le kirjalikult teatada.

  Täielikku loobumist saab taotleda ka ühenduse registreeritud disainilahenduste korral.

  Loobumise õiguslik tagajärg tekib ühenduse kaubamärkide registri kande tegemise kuupäeval.

  Kui kolmandatel isikutel (litsentsisaajad, pandipidajad jt) on asjaomases ELi kaubamärgis registreeritud õigusi, tuleb enne loobumise registreerimist täita teatud lisanõuded.

  Kui omanik siiski tõendab EUIPO-le, et litsentsisaaja, pandipidaja jt on andnud loobumiseks nõusoleku, registreeritakse loobumine kohe teate saamisel.

  Kui ELi kaubamärgi omanik esitab ainult tõendid, et on teatanud loobumiskavatsusest litsentsisaajale/pandipidajale, teatab EUIPO omanikule, et loobumine registreeritakse kolm kuud pärast tõendite EUIPO-sse laekumise kuupäeva.

  Omaniku õigused registreeritud ELi kaubamärgi suhtes, samuti selle litsentsisaajate ja märgi muude õiguste omanike õigused lõpevad loobumise registrisse kandmise kuupäeval. Seega ei ole loobumisel tagasiulatuvat mõju.

  Loobumise mõju on menetluslik ja sisuline.

  Menetluse suhtes lõpeb loobumise registrisse kandmisel ELi kaubamärgi olemasolu ning lõpevad kõik EUIPO menetlused, mis on seotud ühenduse kaubamärgiga. Loobumise sisuline mõju kolmandate isikute suhtes tähendab ELi kaubamärgi omaniku loobumist kõigist märgist tulenevatest õigustest tulevikus.

  ELi kaubamärgist võib loobuda osaliselt, st loobudes mõnest kaubast või teenusest, mille jaoks kaubamärk on registreeritud. Osaline loobumine jõustub selle registrisse kandmise kuupäeval.

  Osalise loobumise vastuvõtmiseks peavad olema täidetud järgmised kaupade ja teenustega seotud tingimused:

  • uus sõnastus ei tohi olla kaupade ja teenuste loetelu laiendamine;
  • osaline loobumine peab sisaldama kaupade ja teenuste kehtivat kirjeldust.
 • Maksejõuetus

  Maksejõuetusmenetlus, millega ELi kaubamärk võib olla seotud, on selline, mis on algatatud liikmesriigis, mille territooriumil on võlgniku põhihuvide kese. Kui aga võlgnik on kindlustusandja või krediidiasutus, nagu on määratletud vastavalt direktiivides 2001/17/EÜ24 ja 2001/24/EÜ25, võib ELi kaubamärk olla seotud ainult nende maksejõuetusmenetlustega, mis on algatatud liikmesriigis, kus asjaomasele ettevõtjale või asutusele on antud tegevusluba. Põhihuvide kese peaks vastama kohale, kus võlgnik haldab oma huve korrapäraselt ja mille kolmandad isikud saavad seetõttu kindlaks teha. ELi kaubamärgi kaasomandi korral kehtib öeldu kaasomaniku osa suhtes.

  Maksejõuetusmenetlus on kollektiivne menetlus, mis hõlmab võlgniku osalist või täielikku investeeringust väljumist ning likvideerija määramist. Likvideerija on isik või organ, kelle ülesanne on hallata või likvideerida varasid, mille omand võõrandatakse võlgnikult, või jälgida võlgniku tegevust. Kohus on kohtuorgan või muu liikmesriigi pädev organ, kes on volitatud algatama maksejõuetusmenetlusi või tegema sellistes menetlustes otsuseid. Maksejõuetusmenetluse algatamise või likvideerija määramise otsus on mis tahes kohtu otsus, kes on volitatud algatama selliseid menetlusi või määrama likvideerijat.

  Kui maksejõuetusmenetlus hõlmab ELi kaubamärki, võib pädev riiklik asutus nõuda, et selle kohta tehakse registrikanne ja avaldatakse see Euroopa Liidu kaubamärgibülletäänis. Taotlus tuleb esitada EUIPO-le kirjalikult. Tasu ei nõuta.

 • ELi kollektiivmärkide eeskirjade muudatused

  ELi kollektiivmärkide ja tõendite märkide korral tuleb esitada kasutust reguleerivad eeskirjad. Selle toiminguga saate neid eeskirju vajaduse korral muuta.

  Muudatust ei kanta registrisse, kui muudetud eeskirjad ei vasta Euroopa Liidu kaubamärgi määruse artikli 84 nõuetele ja kollektiivmärkide puhul Euroopa Liidu kaubamärgi määruse artikli 75 lõike 2 nõuetele või sisaldavad mõnda artiklis 76 või artiklis 85 osutatud keeldumispõhjust.

  Kui eeskirjade muudatus on vastuvõetav, siis see registreeritakse ja avaldatakse.

 • Autori nimetamine, asendamine või kustutamine

  Disainilahenduse taotluses võib olla nimetatud autor või autorite rühm. Autoriks olemise õigus ei ole ajaliselt piiratud. Selle toiminguga saate nimekirja muuta.

  Registritoimingut saab nõuda ainult disainilahenduse omanik või esindaja. Disainilahendus peab olema avaldatud (olek A1) või peab selle avaldamine olema edasi lükatud (olek A2).

 • Muud registrikanded

  On ka muid, harvem kasutatavaid registrikannete liike, näiteks all-litsentsid või maksejõuetuse muutmine.

  Koos muud liiki registrikannete taotlusega tuleb tavaliselt esitada ka lisadokumendid ning failid saab vajaduse korral üles laadida taotlusvormi muude manuste jaotise kaudu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.