Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Taotlus- ja registreerimismenetlus

 

Ühenduse registreeritud disainilahenduse taotluse saab kõige kiiremini ja lihtsamini esitada veebis.

Taotluse saab esitada ka faksiga, postiga või EUIPO vastuvõtulauas selle lahtiolekuajal isiklikult.
Kui taotlus saadetakse faksiga, võib disainilahenduse kujutiste kvaliteet olla väga halb (eriti kui on kasutatud fotosid), sest faksiga ei saa hästi pilte edastada.
Sel põhjusel on taotluse esitamine faksiga üldiselt ebasoovitatav. Kui siiski soovite esitada taotluse faksiga, saatke kindlasti teine eksemplar paberil 1 kuu jooksul faksi kättesaamise kuupäevast. Taotluse kontrollija ootab enne taotluse edasist menetlemist teist kinnitavat eksemplari kuni 1 kuu.
Registreerimistaotluse esitamisel peavad olema tasutud vajalikud lõivud.
Peate täitma taotlusvormi (saadaval EUIPO veebilehel) ja lisama disainilahenduse selge kujutise. See võib olla joonis või foto.
Taotluse esitamisel peavad olema tasutud vajalikud lõivud. Need olenevad taotluse sisust, näiteks kas nõutakse avaldamise edasilükkamist.

Lisateave taotluse esitamise kohta on saadaval


Taotluse võib esitada iga füüsiline või juriidiline isik mis tahes maailma riigist.
Lisateave on meie veebilehe jaotises „Omanik“.
Lisateave on suuniste B osa „Kontrollimine“ 2. jaotise „Vorminõuded“ punktis 2.


Locarno klassifikatsioon on tööstusdisainilahenduste rahvusvaheline klassifikatsioon, mida haldab Ülemaailmne Intellektuaalomandi Organisatsioon (WIPO). Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) on koostanud Locarno klassifikatsioonil põhineva tooteloetelu (Eurolocarno loetelu), et klassifitseerida nii ühenduse registreeritud disainilahendustes kui ka disainilahenduste taotlustes nimetatavaid kaupu.
Disainilahenduse taotlusesse kaupu lisades on taotlejal soovitatav kasutada Locarno klassifikatsiooni või EuroLocarno termineid. See lühendab registreerimismenetlust, sest neid termineid ei ole vaja tõlkida.
 
Lisateave Locarno klassifikatsiooni (disainilahendused) kohta


Teatud disainilahenduse esmakordse taotluse esitajal on õigus taotleda 6 kuu jooksul alates esmataotluse esitamisest EUIPO-lt selle disainilahenduse suhtes ühenduse disainilahenduse prioriteediõigust. Prioriteediõigus tähendab, et kui keegi esitab pärast teid samasuguse taotluse, on teie taotlus hilisema taotluse suhtes ülimuslik.


Jah. Kõik, kes on esitanud disainilahenduse taotluse riigis, mis on tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni või Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamislepingu osalisriik, võivad esitada prioriteedinõude. Hilisem taotlus tuleb esitada EUIPO-le esmataotluse esitamisest kuue kuu jooksul. Prioriteedinõudega seotud dokumentides peab olema varasema disainilahenduse kujutis.
Isegi kui disainilahendust ei registreerita, saab EUIPO-le esitatavas hilisemas taotluses nõuda varasema tagasilükatud disainilahenduse prioriteeti.

Vt ka disainilahenduse taotluse esitamise nõuanded ja parimad tavad

Lisateave taotluse esitamise kohta on ühenduse registreeritud disainilahenduste taotluste kontrollimise suunistes.


Tavapäraste taotluste korral piirangut ei ole. Samas koondtaotluses võib esitada kui tahes palju disainilahendusi. Ainus tingimus on, et kõik tooted, millega seoses disainilahendust taotletakse, kuuluksid samasse Locarno klassi, st kõik on sama tüüpi kaupade jaoks. See tingimus ei kehti kaunistustele.

Lisateave disainilahenduste ja seotud toodete kohta on meie veebilehel.

Lisateave taotluse esitamise kohta on ühenduse registreeritud disainilahenduste taotluste kontrollimise suunistes.


Disainilahenduse kohta tuleb esitada vähemalt üks vaade. Esitada tohib kuni seitse vaadet disainilahenduse kohta ja lisaks kolm kaitsmata vaadet. Sama kehtib koondtaotluste kohta – kuni seitse vaadet iga disainilahenduse kohta. Kui esitatakse üle seitsme vaate, võib EUIPO registreerimisel ja avaldamisel liigsed vaated kõrvale jätta. Amet menetleb vaateid järjestikku vastavalt sellele, kuidas taotleja on need nummerdanud (ühenduse disainilahenduse rakendusmääruse artikli 4 lõige 2).

Vt ka disainilahenduse taotluse esitamise nõuanded ja parimad tavad
 
Lisateave on ühenduse registreeritud disainilahenduste taotluste kontrollimise suunistes.

Lisateave on ka meie veebilehe jaotises „Alusta taotlemist“.


EUIPO võtab ühenduse registreeritud disainilahenduse taotluse läbivaatamisel arvesse kuni seitset vaadet. Lisavaated salvestatakse ühenduse registreeritud disainilahenduse taotluse toimikus, kui peaksite soovima koostada disainilahenduse taotluse alusel teises registreerimissüsteemis disainilahenduse taotluse suhtes prioriteedinõude. Kui küsite EUIPO-lt ühenduse registreeritud disainilahenduse taotluse kinnitatud koopiat, et selle alusel koostada prioriteedinõuet, on koopias disainilahenduse taotluse kogu teave koos kõigi vaadetega.

Lisateave on meie veebisaidi jaotises „Alusta taotlemist“.


Peamiselt kontrollitakse, kas on täidetud taotluse vorminõuded. Põhjalikku ja disainilahenduse olemusse süüvivat kontrolli ei toimu, v.a kontroll, et taotlus on disainilahenduse jaoks ja disainilahendus ei ole vastuolus avaliku korra ega üldtunnustatud moraalipõhimõtetega. Erinevalt Euroopa Liidu kaubamärkidest puudub vastulausemenetlus.
Disainilahenduse taotlust kontrollitakse ja kui see vastab vorminõuetele, registreeritakse disainilahendus ja avaldatakse otsekohe või pärast edasilükkamisperioodi (kui omanik või esindaja seda soovib) kuni 27 kuu jooksul alates taotluse esitamise või prioriteedi kuupäevast.
Kui taotlus ei vasta vorminõuetele, esitatakse vastuväide, tavaliselt puuduste kirjaga, milles on täpsustatud parandamist vajavad puudused ja vastamise tähtaeg. Sellele järgneb taotluse muutmine või, kui vastuväiteid ei käsitleta rahuldavalt, lükatakse see tagasi. Kui puuduste kirjale 2 kuu jooksul ei vastata, võidakse taotlus tagasi lükata, teatud vaated kustutada või tühistada prioriteedinõude õigus.

Lugege täpsemalt registreerimise kohta.


Pärast registreerimist taotlus avaldatakse kas kohe või pärast edasilükkamisperioodi, mis võib kesta kuni 30 kuud alates taotluse esitamise või varaseima prioriteedinõude kuupäevast.
Edasilükkamistaotlus tuleb märkida algsele taotlusele; hilisemad taotlused jäetakse rahuldamata.
Edasilükkamine on sisuliselt konfidentsiaalsusperiood, mille ajal saab taotleja võimaluse täiustada turundusstrateegiat või lõpetada tootmise ettevalmistus, ilma et konkurendid teaksid disainilahenduse üksikasju.
Registreerimisel avaldatakse ainult vähesed üldandmed. Disainilahenduse põhiandmed (vaated, tootenimetus ja klass) jäävad konfidentsiaalseks. See võib olla äärmiselt tähtis näiteks moe- ja autotööstuses, kus on vaja tootmist ette valmistades kaitsta disainilahendust konkurentide eest. Kui selle 30 kuu jooksul soovib taotleja edasilükkamise tühistada, peab ta teatama EUIPO-le, et soovib disainilahenduse avaldada. Edasilükkamine annab ettevõtetele hea võimaluse kaitsta oma loomingut.
Edasilükkamisperioodi lõpus peab omanik või tema esindaja tasuma avaldamislõivu, mille järel avaldatakse disainilahendus täielikult. Kui lõivu ei tasuta tähtpäevaks (hiljemalt 27 kuud pärast taotluse esitamise kuupäeva või prioriteedikuupäeva, olenevalt sellest, kumb on asjakohane), ei avaldata ühenduse registreeritud disainilahenduse õigust ja see läheb kaduma.

Lugege täpsemalt avaldamise edasilükkamise taotlemisest.

Lisateave taotluse esitamise kohta on ühenduse registreeritud disainilahenduse taotluste kontrollimise suunistes.


Jah, e-taotluse vormi kasutamiseks peate sisse logima. Kui teil ei ole kasutajanime ja salasõna, peate looma kasutajakonto.


Jah. Veebitaotluse vorm on olemas kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes.


Veebitaotluse esitamise üksikasjalik teave on ameti veebilehe jaotises „Disainilahenduse taotlemine“.


Taotlust ei saa allkirjastada, märkida tuleb ainult taotluse esitamise lõivu maksmist volitava isiku nimi.
Lisateave taotluse esitamise kohta on ühenduse registreeritud disainilahenduse taotluste kontrollimise suunistes.


Jah. Prioriteedinõuet toetavad dokumendid võib lisada e-taotluse vormile manustena. Dokumendid peavad olema PDF-vormingus. Muus vormingus manuseid loetakse mitteesitatuks. Peale vaadete ja prioriteedidokumentide ei saa manustena saata muid dokumente ega muud teavet.


EUIPO ei võta vastu e-postiga saadetud puuduvaid dokumente.
Vajadusel võite saata puuduvad dokumendid tavapostiga, märkides oma tunnusnumbri ja veebisüsteemist saadud elektroonilise numbri. Võimalusel oodake enne elektroonilise taotluse asjus EUIPO poole pöördumist, kuni saate kättesaamisteate – teates on taotluse viitenumber.

Lisateave taotluse esitamise kohta on ühenduse registreeritud disainilahenduse taotluste kontrollimise suunistes.


Jah. Kui EUIPO saab elektroonilise taotluse, saadetakse esitajale kättesaamisteade. Kättesaamisteates on viitenumber (nt „e 0000000456982”). See ei ole ühenduse registreeritud disainilahenduse taotluse number. Disainilahenduse taotluse number saadetakse hiljem koos disainilahenduse taotluse ametliku kättesaamisteatega, mille saadab disainilahenduste osakond. Soovitame elektroonilise taotluse kättesaamisteade välja printida.

Kui te ei saa elektroonilise taotluse kättesaamisteadet, on võimalik, et taotluse saatmisel või EUIPO-sse jõudmisel tekkis viga. Sellisel juhul võtke võimalikult kiiresti ühendust meie teabekeskusega.


Ühenduse registreeritud disainilahendus kehtib 5 aastat alates taotluse esitamise kuupäevast. Disainilahendust saab pikendada iga 5 aasta tagant, kokku 25 aasta jooksul alates esitamiskuupäevast.
Pikendamislõiv oleneb registreeritud disainilahenduse pikendamisperioodist.

Pikendamislõivude lisateave on jaotises „Lõivud ja maksed“.

Pikendamistaotlus tuleb esitada kaitse tähtaja lõppemise kuu viimasele päevale eelneva 6 kuu jooksul. Ka lõivud peab tasuma nimetatud ajavahemiku jooksul. Vastasel korral võite taotleda lõivude tasumist 6 kuu jooksul pärast kaitse lõppemise kuu viimast kuupäeva tingimusel, et tasute selle lisatähtaja jooksul ka lisalõivu.
Pikendamine registreeritakse ja see jõustub järgmisel päeval pärast olemasoleva registreeringu aegumist, kui pikendamistaotlus vastab kõigile nõuetele.

Lugege täpsemalt, kuidas hallata ühenduse registreeritud disainilahendust.


Siin lehel olevad küsimused ja vastused on üksnes teabeks ning ei ole õiguslik alus. Üksikasjalik teave on jaotistes „Euroopa Liidu kaubamärgi määrused“ ja „Ühenduse disainilahenduse määrused“ või „Kaubamärgijuhendid“ ja „Disainilahenduste juhendid“.

Lisateave isikuandmete töötlemise kohta EUIPOs onandmekaitseteates.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.