Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Euroopa Kontrollikoja aruanded

 

Eelarvedokument

 

Euroopa Kontrollikoda on Euroopa Liidu institutsioon, mis kontrollib ELi rahandust. ELi välisaudiitorina aitab kontrollikoda parandada ELi finantsjuhtimist ja tegutseb liidu finantshuvide sõltumatu kaitsjana. Euroopa Kontrollikoda kontrollib, et ELi vahendid oleksid õigesti kajastatud, et neid kogutaks ja kasutataks kooskõlas asjakohaste eeskirjade ja õigusaktidega ning et neist saadav kasu oleks võimalikult suur. Kontrollikoda koostab igal aastal EUIPO auditiaruande, mis avaldatakse seejärel EUIPO veebilehel.

Auditi ulatuse ning audiitorite ja auditeeritava kohustuste teave on täielikus aruandes


PDF

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.