Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Üldised küsimused

 

Ühenduse disainilahenduse määruse kohaselt on disainilahendus toote või selle osa välimus, mis tuleneb eelkõige toote enese ja/või selle kaunistuste joonte, piirjoonte, värvide, kuju, struktuuri ja/või materjali omadustest.


Ühenduse disainilahenduse kaitsmiseks peab disainilahendus olema uudne ja ainulaadne.
Olemas on kahte liiki ühenduse disainilahendusi:
  • ühenduse registreerimata disainilahendus ja
  • ühenduse registreeritud disainilahendus.


Ühenduse registreeritud disainilahendus on disainilahendus, mis on registreeritud vastavalt ühenduse disainilahenduse määrusele. Disainilahendus on toote või selle osa välimus, mis tuleneb eelkõige toote enese ja/või selle kaunistuste joonte, piirjoonte, värvide, kuju, struktuuri ja/või materjali omadustest. Uurige järele, kas teie disainilahendust saab registreerida.


Ühenduse registreerimata disainilahendus on disainilahendus, mis vastab ühenduse disainilahenduse määruse nõuetele ning mis on tehtud ühenduses avaldamise kaudu avalikkusele kättesaadavaks, esitatud näitusele, seda on kasutatud kaubavahetuses või see on muul viisil avalikustatud viisil, et ühenduses tegutsevad asjaomase sektori ringkonnad pidid mõistliku ootuse kohaselt sellest tavapärase majandustegevuse käigus teada saama.
Disainilahendust ei loeta avalikkusele kättesaadavaks tehtuks, kui see on üksnes avalikustatud kolmandale isikule ning kehtib otsene või kaudne konfidentsiaalsusnõue.


Kaitse ulatus on sama. See on ühetaoline kogu Euroopa Liidus ning mõlema kaitsekõlblikkuse nõuded on samad, näiteks uudsus ja eristatavus.
Neist tulenevad õigused on siiski erinevad. Ühenduse registreeritud disainilahendus annab omanikule ainuõiguse kasutada, valmistada, pakkuda, viia turule, importida, eksportida või varuda kaitstud disainilahendust sisaldavaid tooteid ning keelata teistel teha seda toodetega, mis sisaldavad kaitstud disainilahendust ja ei jäta teistsugust üldmuljet.
Ühenduse registreerimata disainilahenduse omanik saab keelata disainilahenduse kaubanduslikul eesmärgil kasutamist üksnes siis, kui kasutamine hõlmab kopeerimist. Seega, kui sama disainilahenduse on loonud sõltumatult muu autor (kes suudab tõendada, et ta ei teadnud kaitstud disainilahenduse olemasolust), ei ole õigusi rikutud.

Lugege täpsemalt, mida tähendab disainilahendus intellektuaalomandi kontekstis.


Ühenduse registreeritud disainilahendus on ainuõigus, mis hõlmab toote või selle osa välimust, mis tuleneb eelkõige toote enese ja/või selle kaunistuste joonte, piirjoonte, värvide, kuju, struktuuri ja/või materjali omadustest. Kui õigus on registreeritud, on disainilahendus rikkumise toimumisel kindlalt kaitstud. Ühenduse disainilahenduse registreering kehtib 5 aastat alates taotluse esitamise kuupäevast ja seda saab pikendada 5 aasta kaupa kokku kuni 25 aastaks.
 
Lisateave on jaotises „Disainilahendused Euroopa Liidus“.


Ühenduse disainilahenduse registreering kehtib algselt 5 aastat alates taotluse esitamise kuupäevast ja seda saab pikendada 5 aasta kaupa kokku kuni 25 aastaks. Ühenduse registreerimata disainilahendus annab kaitse 3 aastaks alates selle esmakordsest avalikustamisest ELi territooriumil.

Lugege täpsemalt disainilahenduse registreeringu kehtivusaja ja taotlemiskorra kohta.


Ühenduse disainilahendustele kohaldatakse ühist registreerimismenetlust, mis tagab omanikele tugeva ja ühtse kaitse Euroopa Liidu 27 liikmesriigis.
Kohaldatakse lihtsustatud vorminõudeid:
  • üks taotlus,
  • üks taotluse esitamise keel,
  • üks halduskeskus,
  • üks hallatav toimik,
  • üks makse,
  • võimalus esitada koondtaotlus (samas taotluses esitatakse mitu disainilahendust, nt mitu sarnast toodet),
  • võimalus jätta disainilahendus avalikustamata ja konkurentide eest varjatuks kuni 30 kuuks.
Ühenduse registreeritud disainilahendus annab selle omanikule ainuõiguse kasutada disainilahendust ning takistada kolmandat isikut seda loata kasutamast.

Lisateave on jaotises „Disainilahendused Euroopa Liidus“.


Ei. Konkreetseid materjale ei saa kaitsta ühenduse disainilahendusega.
Disainilahenduse kaitse hõlmab toote välimust, kuigi konkreetsete materjalide (nt puidu) kasutamine võib anda toote välimusele teatud lisaväärtuse.
Ühenduse disainilahenduse kaitsega ei kaasne ainuõigus valmistada konkreetset toodet puidust. Konkurendid võivad endiselt valmistada oma toodet puidust, kui nende disainilahendus vastab uudsuse ja eristatavuse nõuetele.

Disainilahenduste näited
Disainilahenduse taotluse kriteeriumid.


Need on näiteks autoosad – külgpeeglid, kaitserauad, kapotikaaned või tuled.
Kui need on mitmeosalise toote tavapärase kasutuse ajal nähtavad, ei pruugi need registreeringust välja jääda, kuid neile laieneb piiratud kaitse. Selliseid registreeritud koostisosi võib toota ja müüa konkreetselt originaaltoote remontimiseks, ilma et sellega rikutaks ühenduse registreeritud disainilahendust. Kui osad ei ole tavapärase kasutuse ajal nähtavad, ei jää nad registreeringust tuleneva kaitse alt välja, kuid nende suhtes ei kehti ühenduse disainilahenduste õiguskaitse, sest EUIPO ei kontrolli taotlusi enne registreerimist sisuliselt.


Moodulsüsteem koosneb mitmest osast, mida saab ühendada omavahel mitmel viisil. Tüüpiline moodulsüsteem on laste ehitusklotsid. See mõiste on oluline ka mööblitööstuses, kus toodetakse näiteks kirjutus- või muid laudu, mis võivad koosneda mitmest väiksemast lauast, mida saab omavahel eri viisil ühendada.

Lisateave:


Ühenduskoht on toote omadus, mis võimaldab toodet koostada või mehaaniliselt ühendada teise tootega, näiteks süüteküünla või väljalasketoru ühenduskoht, mis peab auto külge ühendamiseks olema tingimata kindla kuju ja suurusega.
See ei hõlma tavaliselt mitmel viisil ühendamise võimalust nagu moodulsüsteemide korral.
Ühenduskohtade registreeringu taotlused ei jää registreeringust tuleneva kaitse alt välja, kuid nende suhtes ei kehti ühenduse disainilahenduste õiguskaitse, sest EUIPO ei kontrolli taotlusi enne registreerimist sisuliselt.


Kaitse võib saada mõlemal juhul.
Ühenduse disainilahenduse kaitse antakse, kui toode vastab taotluse esitamise ajal uudsuse ja eristatavuse nõuetele. Ühenduse disainilahenduse kaitse hõlmab disainilahendust sisaldava toote jooni, piirjooni, värve, kuju ja/või struktuuri.
Kolmemõõtmeline Euroopa Liidu kaubamärk registreeritakse, kui toodet ennast saab pidada tähiseks, mis eristab taotleja kaupu teiste sarnase äritegevusega tegelevate isikute või ettevõtete kaupadest. Euroopa Liidu kaubamärgiga antav kaitse on seotud tähise enda eristusvõimega võrreldes teiste identsete kujutiste või tähistega, mille visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse tõttu võidakse need omavahel segi ajada.
Vajalike õigusnõuete täitmise korral on näiteks pakendit võimalik kaitsta nii ELi kaubamärgina kui ka ühenduse registreeritud disainilahendusena: kui selle uudset kuju seostatakse äriühingu kauba või teenustega, võib selle registreerida kaubamärgina, kuid ühtlasi saab seda eristatavuse ja uudsuse alusel registreerida ühenduse disainilahendusena.
 
3D-kaubamärkide näiteid vt suuniste B osa „Kontrollimine“ 2. jaotises „Vorminõuded“, punkt 9.3.
Lisateave disainilahenduste kohta.


Kujumärgi registreering kaitseb tähise eristusvõimet võrreldes samade toodete või teenustega kasutatavate teiste olemasolevate tähistega. Disainilahendus kaitseb seevastu toote uudsust ja eripära.
Uudsuse nõue ei kehti kaubamärkide ega eristusvõime nõue disainilahenduste korral.
Kaubamärki saab pikendada 10 aastaks piiramatu arv kordi. Ühenduse disainilahenduse registreering kehtib koos pikendustega kuni 25 aastat alates taotluse esitamiskuupäevast.


Patent hõlmab leiutise funktsiooni, talitlusviisi või ehitust. Patendi võib anda mis tahes tehnikavaldkonna leiutisele, kui see on uus, sellel on leiutustase ja see on tööstuslikult kasutatav.
Patentide lisateave on Euroopa patendiregistris.
Disainilahendus hõlmab ainult toote välimust. Seega ei saa disainilahendusega kaitsta toote funktsiooni.
Kui toote kaitsmiseks registreeritakse nii patent kui ka disainilahendus (uuel tootel võib olla nii uus funktsioon kui ka uus välimus), on taotluste ajastamine väga oluline. Tuleb tagada, et ühe õiguse avaldamisega ei rikutaks teise taotluse uudsustingimust.
 


Kasulik mudel on uudsele tootele antav ainuõigus. See sarnaneb patendiga ja seda nimetatakse vahel väikepatendiks või innovatsioonipatendiks. Selle võib anda igale isikule, kes leiutab või avastab uue ja kasuliku masina, tootmisvahendi või ainestruktuuri või nende uue kasuliku täienduse. Kasulikku mudelit ei kasutata Euroopa Liidu kõigis liikmesriikides ja kasuliku mudeli kaitset ei saa taotleda ELi tasandil.
 
Lisateave riikide ja piirkondade kohta, mis pakuvad kasuliku mudeli kaitset.


Jah. Avaldamise võib siiski edasi lükata kuni 30 kuuks ja toode võib jääda konfidentsiaalseks seni, kuni olete valmis selle avalikustama. Kui otsustate ühenduse registreeritud disainilahendust mitte avaldada, aegub registreering pärast 30-kuulist edasilükkamisperioodi.
Disainilahenduse avaldamisel pärast avaldamise edasilükkamisperioodi möödumist tuleb maksta avaldamislõiv. Kui see on asjakohane, tuleb lisaks hiljemalt 27 kuu jooksul pärast taotluse esitamiskuupäeva või mis tahes prioriteedikuupäeva esitada disainilahenduse kujutis (kui taotlus sisaldas näidist).
 
Lisateave disainilahenduse avaldamise kohta.
Lisateave lõivude ja maksete kohta.
 


Disainilahenduse autor (või selle hilisem omanik) võib taotleda kaitset aasta jooksul pärast disainilahenduse esmakordset avalikustamist, ilma et see takistaks hiljem disainilahenduse registreerimist. Seda nimetatakse „ajapikenduseks“ (st disainilahendust loetakse uueks 1  aasta jooksul alates selle avaldamisest). See annab omanikule võimaluse otsustada, kas disainilahenduse kaitse taotlemine väärib selleks kuluvat raha ja aega. Ajapikenduse puudus on õiguslik ebakindlus, sest kolmandad isikud ei tea, kas disainilahendus registreeritakse või mitte. See kestab siiski suhteliselt lühikest aega ja konkurendid ei tohi sellel ajal disainilahendust ühenduse disainilahenduse määruses sätestatud registreerimata õiguse tõttu niikuinii kopeerida.
See on eriti kasulik väikeettevõtjatele, sest neil on sageli vähe vahendeid selliste disainilahenduste süstemaatilise registreerimise rahastamiseks, mille turuedu ei ole kindel.
 
Lisateave


Jah, kui järgitakse üheaastase ajapikenduse nõuet. See tähendab, et ühenduse disainilahenduse registreerimise taotlus tuleb esitada ühe aasta jooksul pärast riikliku disainilahenduse avalikustamist. Kui disainilahenduse esmataotlus esitati vähem kui 6 kuud tagasi, saab ühenduse registreeritud disainilahenduse taotluses esitada varasema taotlusega seotud prioriteedinõude.
 
Lisateave disainilahenduse taotluse esitamise nõuannete ja parimate tavade kohta.


DesignEuropa Awards korraldatakse ühenduse registreeritud disainilahenduse õiguste omanike (üksikisikute, väikeettevõtete või suurettevõtete) disainilahenduste ja disainioskuste auhindamiseks.

Lisateave konkursi DesignEuropa Awards ja selles osalemise kohta.


Siin lehel olevad küsimused ja vastused on üksnes teabeks ning ei ole õiguslik alus. Üksikasjalik teave on jaotistes „Euroopa Liidu kaubamärgi määrused“ ja „Ühenduse disainilahenduse määrused“ või „Kaubamärgijuhendid“ ja „Disainilahenduste juhendid“.

Lisateave isikuandmete töötlemise kohta EUIPOs on andmekaitseteates.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.