Graafiliselt kujutatavuse nõude kõrvaldamine

Graafiliselt kujutatavus – kaubamärgiliigid

Kaubamärgi registreerimise taotluse esitamisel ei kehti graafiliselt kujutatavuse nõue alates 1. oktoobrist 2017. See tähendab, et alates 1. oktoobrist 2017 saab tähiseid esitada mis tahes asjakohasel kujul üldiselt kättesaadavat tehnoloogiat kasutades, kui selline kujutamine on selge, täpne, sõltumatu, kergesti kättesaadav, arusaadav, püsiv ja objektiivne.

Tulemuseks on „mida näed, seda saad“ süsteem, mille eesmärk on muuta ELi kaubamärkide registrisse tehtavad kaubamärgi sissekanded selgemaks, ligipääsetavamaks ja nende seast otsimine hõlpsamaks.

ELi kaubamärgi rakendusmääruse artikkel 3 määrab kindlaks spetsiifilised reeglid ja nõuded mõnede kõige populaarsemate kaubamärgiliikide kohta, sh mõned tehnilised nõuded asjakohase kaubamärgi spetsiifilise olemuse ja atribuutide kohaselt.

Eesmärk on suurendada kasutajatele õiguskindlust ja vähendada ametlike vastuväidete hulka.

Järgmine tabel sisaldab kõige populaarsemate kaubamärgiliikide loetelu, nende kirjeldust ja seda, kas nende jaoks on nõutav kirjeldus ning formaat, mida EUIPO aktsepteerib kaubamärgitaotluse esitamisel alates 1. oktoobrist 2017.

Kaubamärgiliik Kas kirjeldus on nõutav? Nõutav formaat
Sõnamärk Ei N/A Kuva Peida

Mõiste

„…kaubamärk, mis koosneb üksnes sõnadest või tähtedest, numbritest, muudest standardsetest tüpograafilistest märkidest või nende kombinatsioonist ...“

Kujutatavus

Märgi reproduktsioon standardkirjas ja -vormingus graafiliste elementide või värvideta.

Kujutismärk Ei JPEG Kuva Peida

Mõiste

„…kaubamärk, mille juures on kasutatud mittestandardseid stiliseeritud kirjamärke või vormingut, graafilisi elemente või värvi, sh märgid, mis koosnevad üksnes kujutiselementidest või sõnaliste ja kujutiselementide kombinatsioonist …“

Kujutatavus

Muutused EUIPO tavades – värvinõudeid ei saa enam esitada, esitlus peab sisaldama asjakohasel juhul värve ja kõiki märgi elemente.

Kujumärk Ei JPEG OBJ STL X3D Kuva Peida

Mõiste

„...kaubamärk, mida „iseloomustab kolmemõõtmeline kujund või laienemine sellele, sh mahutid, pakendid, toode ise või selle kujundus...“ Mõiste „laieneb“ tähendab, et märk võib hõlmata peale kujundite per se ka vorme, mis sisaldavad sõnu või kujutise osi, silte jne.

Kujutatavus

„...graafiline reproduktsioon kujundist, sh arvuti genereeritud kujutis või fotoreproduktsioon“. Graafiline või fotoreproduktsioon võib sisaldada erinevaid vaateid – kuni kuut vaadet juhul, kui neid ei esitata elektroonilisel kujul...“ Kui elektrooniline reproduktsioon ei ole tehtud arvuti genereeritud pildi abil, võib see koosneda kuni kuuest vaatest, mis tuleb esitada ühe JPEG-vormingus failina.

Paigutus Valikuline (enne kohustuslik) JPEG Kuva Peida

Mõiste

„…kaubamärk, mis moodustub erilisest viisist, kuidas märk on tootele asetatud või kinnitatud …“.

Kujutatavus

„...kaubamärgi kujutamiseks esitatakse reproduktsioon, mis võimaldab nõuetekohaselt kindlaks määrata märgi asendi ja suuruse või proportsiooni asjaomase kauba suhtes.“
Elemendid, mis ei kuulu registreeritava eseme juurde, tähistatakse visuaalselt eelistatavalt katkend- või punktiirjoonega.“

Muster Valikuline JPEG Kuva Peida

Mõiste

„…kaubamärk, mis koosneb üksnes reeglipäraselt korduvatest elementidest…“

Kujutatavus

Kujutatavus nõuab „reproduktsiooni, millel näidatakse korduste mustrit“.

Värv (üksik) Ei JPEG Kuva Peida

Mõiste

„...kaubamärk, mida iseloomustab ainult üks värv, ilma kontuurideta...“

Kujutatavus

„Värvide reproduktsioon ja viide sellele värvile üldiselt tunnustatud värvikoodi kaudu.“
Tavade muutus – kuni 1. oktoobrini 2017 ei olnud värvikood kohustuslik. Alates 1. oktoobrist 2017 on värvikood kohustuslik.

Värv (kombinatsioon) Valikuline (enne kohustuslik) JPEG Kuva Peida

Mõiste

„...kaubamärk, mida iseloomustab üksnes piirjooneta värvitoonide kombinatsioon...“

Kujutatavus

Värvikoodide reproduktsioon, mis näitab värvikombinatsioonide süstemaatilist paigutust ühtsel ja varem kindlaksmääratud viisil, ning viide nendele värvidele üldiselt tunnustatud värvikoodi kaudu.“
Tavade muutus – kuni 1. oktoobrini 2017 ei olnud värvikood kohustuslik. Alates 1. oktoobrist 2017 on värvikood kohustuslik.

Helimärk Ei JPEG MP3 (max 2 Mb) Kuva Peida

Mõiste

„…kaubamärk, mis koosneb üksnes helist või helikombinatsioonist…“

Kujutatavus

„...kaubamärgi kujutamiseks esitatakse vastavat heli või heli täpne kujutus noodikirjas.“
Tavade muutus — kuni 1. oktoobrini olid nõuded: (i) noodikiri (valikulise helifailiga) või (ii) sonograaf, millega pidi kaasas käima helifail.

Liikumismärk Valikuline (enne kohustuslik) JPEG MP4 (max 20 Mb) Kuva Peida

Mõiste

„…kaubamärk, mida iseloomustab märgielementide liikumine või asukohavahetus või laienemine sellele…“

Kujutatavus

„Videofail, mis kuvab liikumist või positsiooni muutust või seisvate järjestikuste piltide seeriat, mis kujutavad liikumist ja mis võivad olla nummerdatud.“ Stoppkaadrite esitamisel võib need nummerdada või lisada selgituse nende järjekorra kohta.

Multimeediamärk Ei MP4 (max 20 Mb) Kuva Peida

Mõiste

„…kaubamärk, mida „iseloomustab pildi ja heli kombinatsioon või laienemine sellele…“

Kujutatavus

„...audiovisuaalne fail, mida iseloomustab piltide ja helide kombinatsioon.“

Hologramm-märk Ei JPEG MP4 (max 20 Mb) Kuva Peida

Mõiste

„…kaubamärk, mida iseloomustavad holograafilised elemendid …“

Kujutatavus

„...kaubamärgi kujutamiseks esitatakse videofail või graafiline või fotoreproduktsioon vaadetega, mis on vajalikud tervikliku holograafilise efekti piisavaks kindlaksmääramiseks.“

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Selle jaotise eesmärk on anda üldteavet ELi kaubamärgi määruse kohta ja seda kasutajatele tutvustada. Teave ei ole õiguslikult siduv.
Soovitame tungivalt, et kasutajad või võimalikud kasutajad tutvuksid määrusega (EL) 2015/2424, mis on olemas kõigis Euroopa Liidu keeltes.
Ameti suunised on peamine teabeallikas ühenduse kaubamärgisüsteemi kasutajatele ja kutselistele nõustajatele, kes vajavad EUIPO kontrollimismenetluste kohta värskeimat teavet.

23. märtsil 2016 jõustunud muudatuste teave on siin.