Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

 

Muudatused, mis jõustuvad 21 kuud pärast muutmismääruse avaldamist (1. oktoobril 2017)

Muutmismääruses on mitu sätet, mis jõustuvad alles 21 kuud pärast määruse avaldamist, sest nende kohta tuleb vastu võtta teisesed õigusaktid: delegeeritud akt ja rakendusakt.

Delegeeritud akt käsitleb üldiselt järgmiste menetluste eeskirju: vastulaused; tühistamine ja kehtetuks tunnistamine; kaebused apellatsioonikojale; apellatsioonikoja organisatsioon; ameti teated ja suhtlemine ametiga; tähtajad ja peatamised; rahvusvaheliste registreeringute teatud menetlused.

Rakendusakt käsitleb järgmist: ELi kaubamärgi taotluse sisu; ELi kaubamärkide kujutamine; keele- ja tõlkeprobleemid; prioriteet ja vanemus; ülekanded ja loobumised; ELi kollektiivsed kaubamärgid ja sertifitseerimismärgid; rahvusvaheliste registreeringute teatud menetlused.

Euroopa Komisjon avaldas avalikuks aruteluks mõlema akti eelnõud:

 • rakendusmääruse eelnõu;
 • delegeeritud määruse eelnõu.

Amet on kohustunud teavitama kasutajaid muudatuste mõjust oma tegevusele juba enne nende jõustumist. Ajakohastatakse ka ameti kontrollimissuuniseid, et need kajastaksid ameti kontrollimistava muudatusi aegsasti enne muudatuste jõustumist.

 

 • Muutmismäärus kaotab graafilise kujutamise nõude. See tähendab, et alates 1. oktoobrist 2017 saab tähiseid esitada mis tahes asjakohasel kujul üldiselt kättesaadavat tehnoloogiat kasutades, kui selline kujutamine on selge, täpne, sõltumatu, kergesti kättesaadav, arusaadav, püsiv ja objektiivne.
 • Amet selgitab enne muutmismääruse selle sätte jõustumist kasutajatele, mis alternatiivseid vahendeid ja vorminguid peetakse uuele sättele vastavaks.
 • Euroopa Liidu (EL) sertifitseerimismärgid on ELi tasandil uus kaubamärkide liik, kuigi mõne liikmesriigi intellektuaalomandisüsteemis on need juba olemas.
 • Sertifitseerimismärgid võimaldavad sertifitseerimisasutusel või -organisatsioonil lubada sertifitseerimissüsteemi osalistel kasutada märki sertifitseerimisnõuetele vastavate kaupade või teenuste tähisena.
 • Teatud juhtudel vastulausete ja tühistamiste veebikaudne põhjendamine ameti tunnustatud veebiallikatest
 • Omandatud eristatavus kui täiendav nõue, mis võimaldab taotlejal praktikas kasutada õigust esitada kaebus olemusliku eristatavuse kohta enne omandatud eristatavuse tõestamise nõuet
 • EUIPO praktika kodifitseerimine (nagu on selgitatud suunistes) seoses põhjendamise ja kasutuse tõendite hilinenud esitamisega
 • Tõlkimisnõuete oluline lihtsustamine
 • ELi kaubamärgi loovutamine kui õiguskaitsevahend teatud olukordades
 • Kirjalike tõendite vormingu ja struktuuri ametlikud nõuded kõigis menetlustes (tõendite esitamine lisades)
 • Amet ei võta enam vastu käsiposti ja postkasti hoiuseid
 • ELi kaubamärgi rakendusmäärus ja delegeeritud määrus sisaldavad üleminekusätteid, mis kehtestavad selgelt uute menetluseeskirjade jõustumisaja.

 

Jõustus 23. märtsil 2016

Muutmismäärusega tehti mitmesuguseid muudatusi kontrollimismenetluse, absoluutsete keeldumispõhjuste, suhteliste keeldumispõhjuste, kaupade ja teenuste, vastulause- ja tühistamismenetluse ning kaebuste valdkonnas.

 

Kontrollimismenetluse peamised muudatused

 • Muutmismäärus kaotab võimaluse esitada ELi kaubamärgi taotlusi liikmesriikide ametite kaudu.
 • Kasutajad saavad valida, kas nad soovivad saada ELi otsinguaruandeid ja järelevalvekirju.
 • Muutmismäärus täpsustab vanemusnõude aluseks oleva varasema kaubamärgi tühistamise mõju, mis hakkab nüüd sõltuma tühistamise jõustumiskuupäevast.
 • Muutmismäärus lisab määruse tekstile kolmandate isikute märkuste esitamise tähtaja praeguse tava. Märkused tuleb esitada enne vastulausete esitamise perioodi lõppu, või kui kaubamärgi suhtes on esitatud vastulause, siis enne vastulause kohta lõppotsuse tegemist.
 • Muutmismääruses on selge sõnaga sätestatud ka ameti õigus kontrollida mis tahes ajal enne registreerimist omal algatusel uuesti absoluutseid põhjuseid.

Absoluutsete keeldumispõhjuste peamised muudatused

 • Funktsionaalsete tähiste (nt värvuse või heli) suhtes kohaldatakse nüüd samu keelde nagu ruumiliste kaubamärkide suhtes.
 • Muutmismäärus täpsustab kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste ja muude intellektuaalomandiõiguste keelde.
 • Võimalus esitada kaubamärgi mitteeristavate elementide kohta ainuõigustest loobumise avaldus, et täpsustada kaitse ulatust, on välja jäetud.
 • Muutmismäärus kodifitseerib absoluutsetele põhjustele tugineva kehtetuks tunnistamise menetluse praeguse tava, piirdudes kontrollimisel osapoolte esitatud argumentide ja põhjendustega.

Vastulause- ja tühistamismenetluse peamised muudatused

 • Muudetakse Euroopa Liitu nimetavate rahvusvaheliste registreeringute suhtes vastuväidete esitamise perioodi alguskuupäeva. See periood algab nüüd üks kuu pärast avaldamiskuupäeva.
 • Muutmismäärusega kehtestatakse mõned muudatused seoses vastuhagide esitamisega ELi kaubamärkide kohtutesse. ELi kaubamärkide kohtud ei vaata vastuhagi läbi enne, kui huvitatud isik või kohus on teatanud ametile vastuhagi esitamise kuupäeva.
 • Muutmismäärusega pannakse ametile kohustus teatada asjaomasele ELi kaubamärkide kohtule mis tahes varasemast ametile esitatud tühistamis- või kehtetuks tunnistamise taotlusest.

Suhteliste keeldumispõhjuste peamised muudatused

 • Kehtestatakse kaitstud päritolunimetustele ja kaitstud geograafilistele tähistele tugineva vastulausete esitamise ja tühistamise eripõhjus.
 • Muudetakse üht kuupäeva, mille alusel määratakse kasutuse tõendamise kohustus ja asjakohane tähtaeg. Asjakohaseks kuupäevaks on nüüd vaidlustatud ELi kaubamärgitaotluse esitamise või prioriteedi kuupäev, mitte taotluse avaldamise kuupäev.
 • Tehti mitmesuguseid täpsustusi kooskõlas praeguse tava ja kohtupraktikaga.

Muutmismäärusest tulenevad kaebemenetluse peamised muudatused

 • Kaotatakse esialgne läbivaatamine inter partes juhtudel, mis peaks neil juhtudel lühendama kaebemenetluse kogukestust. See on kooskõlas eesmärgiga tõhustada ameti menetlusi ja võtab arvesse, et inter partes juhtudel tehtud esimese astme otsuste esialgne läbivaatamine oli võimalik ainult väga erandlikel asjaoludel (kuna selleks oli vaja mõlema poole nõusolekut).
 • Lisatakse teatavad sätted kõrvalnõuete ja apellatsioonikoja otsuste jõustumise kuupäeva suhtes kehtiva tava täpsustamiseks ja kodifitseerimiseks. Nimetatud otsused jõustuvad, kui nende peale kaebuse esitamise tähtaeg on möödunud või kui selle tähtaja jooksul on esitatud kaebus, mille Üldkohus või apellatsioonkaebuse korral Euroopa Kohus on rahuldamata jätnud.
 
 • Kaubad ja teenused Artikli 28 lõige 8

  Muutmismäärus kodifitseeris ameti kehtiva tava seoses kaubamärkidega, mille taotlus on esitatud pärast kohtuotsust C-307/10 „IP Translator“ (nn „mida näed, seda saad“). Muutmismäärus laiendas seda tava kaubamärkidele, mille taotlus on esitatud enne nimetatud kohtuotsust, andes nende omanikele kuuekuulise üleminekuperioodi oma kaubamärkide kirjelduste kohandamiseks vastavalt nende algsele kavatsusele taotluse esitamise ajal.

  Alates üleminekuperioodi lõpust tõlgendatakse kõiki klassi pealkirju sisaldavaid kaubamärke vastavalt nende sõnasõnalisele tähendusele olenemata taotluse esitamise kuupäevast. Enne 22. juunit 2012 esitatud ja kogu Nizza klassi pealkirja jaoks registreeritud ELi kaubamärgi taotluste omanikud võisid teatada, et nende kavatsus taotlemise kuupäeval oli kaitse taotlemine vastavalt kaupadele või teenustele, mida selle pealkirja sõnasõnaline tähendus ei hõlma.

  Teade nr 1/2016 ELi kaubamärgi muutmismääruse artikli 28 lõike 8 rakendamise kohta sätestas artikli 28 lõike 8 kohase avaldusega seotud registrimuudatuste tegemise raamistiku.

  Selle lisas esitati nende kaupade ja teenuste mitteammendav loetelu, mis ei ole Nizza klassifikatsiooni iga asjakohase redaktsiooni (6.–10. redaktsioon) klasside pealkirjade üldiste nimetuste sõnasõnalise tähendusega selgelt hõlmatud, et aidata kasutajatel avaldusi koostada.

  Amet koostas ELi kaubamärgi määruse artikli 28 lõike 8 kohaste avaldustega seoses mittetäieliku loendi nimetustest, mis ei ole vastavate klassipäiste sõnasõnalise tähendusega selgelt hõlmatud. Loendi eesmärk on pakkuda suuniseid kaubamärgiomanikele, kes soovivad esitada ELi kaubamärgi määruse artikli 28 lõike 8 kohase avalduse. Loend on siin.


 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.