Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Kaebus

 

Selleks tuleb täita ja esitada kaebus. Seda saab teha 2 kuu jooksul alates otsuse kuupäevast, mille kohta soovite kaebuse esitada (st alates otsusest teatamise kuupäevast).
Samuti juhime tähelepanu, et kaebus tuleb esitada menetluse keeles (mis on vaidlustatud otsuse keel).

Kaebus peab sisaldama ka põhjendust, miks on algne otsus teie arvates vale. Seda ei pea esitama koos kaebusega, kuid seda tuleb teha 4 kuu jooksul alates vaidlustatud otsusest teatamise kuupäevast.

Võite kaaluda uue veebirakenduse eAppeal kasutamist, mille abil saavad kasutajad esitada kaebuse veebis. Uus vahend annab kasutajatele selgeid juhiseid, pakub täiustatud ja kasutajasõbralikku liidest ning aitab ära hoida võimalikke vigu.
 
Lisateave, kuidas kuidas esitada kaebust.
Lisateave on kasutajapiirkonnas.
Lisateabe saamiseks vt märkused kaebuse vormi kohta.


Lisateave ELi kaubamärkide ja disainilahendustega seotud kaebuse esitamise lõivu kohta.


Ei.


Kaebus esitatakse keeles, milles toimus menetlus, kus tehti vaidlustatav otsus.


Ei. Need tähtajad on sätestatud õigusaktides (ELi kaubamärgi määruses) vastavalt Euroopa Liidu liikmesriikide kokkuleppele ning apellatsioonikojad ei saa neid muuta.
Ainus võimalus on taotleda ametilt õiguste taastamist (ladina keeles restitutio in integrum), mille alusel võidakse taastada õigused, millest olete ilma jäänud. Tingimused on küllaltki ranged – näiteks peate tõendama, et tegite kõik mis võimalik, et järgida õigusest tulenevaid tähtaegu. Lisaks on veel teisi nõudeid (vt suuniste A osa „Üldeeskirjad“, 8. jaotis „Tähtaja ennistamine“), sealhulgas lõiv.
 
Lisateave on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määruse (Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (kodifitseeritud tekst)) artiklis 104, mis on samuti kättesaadav ameti veebilehel jaotises „Õigus ja praktika“, uus ELi kaubamärgi määrus.
 
Lisateave on nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määruses (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduste kohta.


Jah. Isikut, kes esitab kaebuse, nimetatakse „kaebuse esitajaks“, samas kui teist poolt nimetatakse „kostjaks“. Kostja saab esitada kaebuse esitaja kaebuse põhjenduste kohta tähelepanekuid 2 kuu jooksul alates kaebuse põhjenduste kohta teate saamisest.
Kui kostja esitab tähelepanekuid, saab kaebuse esitaja erandkorras apellatsioonikoja nõudmisel esitada põhjendatud taotluse nendele vastamiseks. Asjaomase vastuse esitamise järel saab kostja esitada omapoolse vastuse.


Sõltub asjaoludest. Näiteks määruses sätestatud tähtaegu, mille kohta apellatsioonikojal puudub otsustusõigus (nagu kaebuse või kaebuse põhjenduste esitamine), ei saa pikendada. Sellisel juhul on ainsaks võimaluseks esitada restitutio taotlus.
Teisalt on võimalik pikendada apellatsioonikoja kehtestatud tähtaegu ning neid määruses sätestatud tähtaegu, mille kohta kehtib mõningane kaalutlusõigus (näiteks teabe või tähelepanekute esitamiseks antud lisaaeg).
Seda saab teha teatud tingimustel. Pikendamine on võimalik üksnes juhul, kui asjakohane taotlus esitatakse ning saadakse kätte enne algse tähtaja lõppu. Pooled peavad põhjendama iga tähtaja pikendamise taotlust. Kui pikendamise taotlust ei ole põhjendatud, lükatakse taotlus tagasi. Kui taotluse esitavad kaks poolt ühiselt, peavad mõlemad selle allkirjastama.
Üldiselt keeldutakse sama tähtaja mitmekordsest pikendamisest, kui ei ole tegemist tõendatud erakorraliste asjaoludega, millega on edasine pikendamine põhjendatud.


Jah. Isikut, kes esitab kaebuse, nimetatakse „kaebuse esitajaks“ ja teist poolt nimetatakse „kostjaks“. Kostja saab esitada kaebuse esitaja kaebuse põhjenduste kohta tähelepanekuid. Apellatsioonikoda seab tavaliselt tähtajaks 2 kuud alates kaebuse põhjenduste teate saamisest.
Kui kostja esitab tähelepanekuid, võidakse kaebuse esitajal erandkorras paluda esitada vastus (jällegi 2 kuu jooksul alates vastuse teate saamisest). Kostja võib esitada vastulause.

Lisateave oma õiguste kaitsmise kohta.


Erandjuhul võib olla põhjendatud kaebuse kiirmenetlemine, kui asi on nii kiireloomuline, et viivitus võib tekitada tõsise kahju riski. Kiirmenetluse korral toimub menetlus kiirendatult, kaebust töödeldakse eelisjärjekorras (ei järgita kronoloogilist järjestust) ja osapooled saavad kumbki esitada märkusi vaid ühe korra.
Kui pool soovib taotleda kiirmenetlemist, peab ta esitama vastava taotluse eraldi dokumendis. Kiirmenetluse taotlusele tuleb lisada dokumentaalsed tõendid, mis põhjendavad juhtumi kiireloomulisust.


Jah. Seda nimetatakse „vastuapellatsioonkaebuseks“ ning see tuleb esitada kaebuse põhjenduste kohta tähelepanekute esitamiseks ette nähtud aja jooksul. Vastuapellatsioonkaebus tuleb esitada eraldi dokumendina.

Kehtetuks tunnistamise taotluste lisateave on suunistes „Disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotluste kontrollimine“.


Kõik otsused avaldatakse originaalkeeles pärast pooltele teatavaks tegemist andmebaasis eSearch Case Law. Kuu aega hiljem laaditakse andmebaasi ka mitteametlik ingliskeelne versioon.

Lisateave on jaotises Apellatsioonikojad.


Siin lehel olevad küsimused ja vastused on üksnes teabeks ning ei ole õiguslik alus. Üksikasjalik teave on jaotistes „Euroopa Liidu kaubamärgi määrused“ ja „Ühenduse disainilahenduse määrused“ või „Kaubamärgijuhendid“ ja „Disainilahenduste juhendid“.

Lisateave isikuandmete töötlemise kohta EUIPOs onandmekaitseteates.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.