Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Register

 

Euroopa Liidu kaubamärkide register sisaldab kõikide ELi kaubamärkide taotluste ja registreeringute andmeid, nagu on kirjeldatud Euroopa Liidu kaubamärgi määruse artiklis 111.
Ühenduse disainilahenduste register sisaldab ühenduse disainilahenduste registreeringute andmeid.
Registrit ajakohastatakse pidevalt, et kajastada muudatusi ELi kaubamärkide ja registreeritud disainilahendustega seotud ja määruses sätestatud teabes, näiteks omandiõiguse andmed, litsentsi andmine või asjaõiguse seadmine ja vanemusnõuded.
Amet annab välja ELi kaubamärgibülletääni ja ühenduse disainilahenduste bülletääni, mis sisaldavad üldsusele tutvumiseks avaldatud registrikandeid ja muid andmeid.
Et hõlbustada bülletäänides esitatud teabest arusaamist, on amet avaldanud ka vademeekumid ehk bülletäänide andmeelemente selgitavad juhendid.
Avaldatud on kaks juhendit: üks ELi kaubamärkide ja teine ühenduse registreeritud kaubamärkide kohta.

Bülletäänid (vademeekumid)


Registrikandega teeb amet kirje ELi kaubamärkide registris.
Registrikanded märgivad registri teabe muutmist – ELi kaubamärgi toimikutesse, ühenduse disainilahenduse taotlustesse või registreeringutesse varem sisestatud teabe ajakohastamist või muutmist.
Kõige sagedamad registrikanded on omandiõiguse üleandmine/muutmine, esindaja määramine, omaniku nime ja/või aadressi muutmine, vanemusnõue, litsentsi andmine jne.
Kõik need registrikanded on loetletud siin: Registrikandega teeb amet kirje ELi kaubamärkide registris. Peamiselt on registrikanded seotud omaniku teabe muutmise, litsentside ja asjaõigusega. Lisateave disainilahenduse haldamise ja selle kohta, kuidas hoida registriteavet ajakohasena, on veebilehe jaotise „Haldamine“ vahekaardil „Omandiõigused“.

Lisateave on ühenduse registreeritud disainilahenduse taotluste kontrollimise suunistes.


Seda saate väga lihtsalt teha User Area‘s (kasutajapiirkonnas). Sisenege User Area‘sse, avage suvandite menüü ja ajakohastage oma isikuandmed.

Lisateave, kuidas muuta omanike isikuandmeid, on siin.

Lisateave taotluse jagamise kohta on suuniste E osa „Registritoimingud“ 1.  jaotise „Registreeringu muudatused“ punktis 5 „Jagamine“.


Üleandmise taotlused on erand, sest nende korral tuleb tasuda lõiv. Täpsem teave litsentsi üleandmise kohta on otse EUIPO-le makstavate lõivude jaotises (vt lõivukood F‑023).

Lisateave, kuidas muuta omanike isikuandmeid, on siin.

Lisateave ühenduse registreeritud disainilahenduse üleandmise kohta on ühenduse registreeritud disainilahenduste taotluste kontrollimise suunistes.


See sõltub sellest, kas ettevõtte suhtes kohaldatavas riigi õiguses käsitatakse juriidilise isiku staatuse muutust ettevõtte identiteedi muutusena (sel juhul kantakse see registrisse üleandmisena) või mitte.

Täpsem teave omandiõiguse osalise üleandmise registrisse kandmise taotluste kohta on suuniste E osa „Registritoimingud“  3. jaotise „ELi kaubamärgid ja ühenduse registreeritud disainilahendused kui omandiõiguse esemed“ 1. peatükis „Üleandmine“.


Kui ühinemine hõlmab asjaomaste juriidiliste isikute identiteedi muutust, kantakse see registrisse üleandmisena. Kui ELi kaubamärgi omanik või ELi kaubamärgi taotluse esitaja võtab üle teise ettevõtte, aga omaniku identiteet ei muutu, ei menetleta seda omandiõiguse üleandmisena.

Täpsem teave omandiõiguse osalise üleandmise registrisse kandmise taotluste kohta on suuniste E osa „Registritoimingud“  3. jaotise „ELi kaubamärgid ja ühenduse registreeritud disainilahendused kui omandiõiguse esemed“ 1. peatükis „Üleandmine“.


Piisab sellest, kui pooled teatavad omandiõiguse üleandmise registrisse kandmisega nõustumisest. Selleks võib esitada taotluse, mille mõlemad pooled on allkirjastanud. Kui pooled määravad ametiga suhtlemiseks ühise kutselise esindaja, võib taotluse poolte nimel allkirjastada esindaja. Sellistel juhtudel ei ole vaja esitada üleandmist tõendavaid lisadokumente, näiteks üleandmisakti koopiat. Muudel juhtudel on üleandmist tõendavad dokumendid (nt üleandmisakti allkirjastatud koopia) nõutavad.

Täpsem teave omandiõiguse osalise üleandmise registrisse kandmise taotluste kohta on suuniste E osa „Registritoimingud“  3. jaotise „ELi kaubamärgid ja ühenduse registreeritud disainilahendused kui omandiõiguse esemed“ 1. peatükis „Üleandmine“.


Jah, taotlusi või registreeringuid on võimalik osadeks jagada taotluse jagamise või osalise üleandmisega.
Kui osaline üleandmine on tasuta ja hõlmab üleantud kaubamärgi omandiõiguse muutmist, siis kaubamärgi taotluse jagamise korral tuleb tasuda lõiv ja osadeks jagatud kaubamärk jääb sama omaniku valdusse. Kui lõivu ei tasuta, ei loeta taotlust esitatuks.
Osadeks ei saa jagada Euroopa Liitu nimetavat Madridi protokolli kohast rahvusvahelist taotlust. EUIPO-l ei ole volitust rahvusvahelise taotluse osadeks jagamiseks.
 
Lisateave lõivu kohta, mis tuleb tasuda ELi kaubamärgi osadeks jagamise avalduse esitamisel, on otse EUIPO-le makstavate lõivude loetelus.

Täpsem teave omandiõiguse osalise üleandmise registrisse kandmise taotluste kohta on suuniste E osa „Registritoimingud“  3. jaotise „ELi kaubamärgid ja ühenduse registreeritud disainilahendused kui omandiõiguse esemed“ 1. peatükis „Üleandmine“.

Lisateave taotluse jagamise kohta on suuniste E osa „Registritoimingud“ 1.  jaotise „Registreeringu muudatused“ punktis 5 „Jagamine“.


ELi kaubamärkide register ja ühenduse disainilahenduste register on üldsusele kättesaadav.

ELi kaubamärkide toimikutega tutvumiseks tuleb esitada kirjalik taotlus ja tasuda lõiv. Toimikutes on teavet, mida registris ei ole, aga mis võib huvitada kolmandaid osapooli, näiteks disainilahenduse lühikirjeldus, kui taotluse esitaja selle lisas.

Kui disainilahenduse avaldamine on edasi lükatud, ei saa selle toimikuga tutvuda, v.a omaniku loal või määrustes sätestatud mõne muu erandi korral. Kui disainilahendust üldse ei avaldata, ei saa selle toimikuga tutvuda.

Lisateave on suuniste E osa „Registritoimingud” 5. jaotises „Toimikutega tutvumine”.


Siin lehel olevad küsimused ja vastused on üksnes teabeks ning ei ole õiguslik alus. Üksikasjalik teave on jaotistes „Euroopa Liidu kaubamärgi määrused“ ja „Ühenduse disainilahenduse määrused“ või „Kaubamärgijuhendid“ ja „Disainilahenduste juhendid“.

Lisateave isikuandmete töötlemise kohta EUIPOs on andmekaitseteates.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.