Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Saadavuse otsimine

 

Üks võimalus välja selgitada, kas teie kaubamärk või disainilahendus on juba registreeritud, on kasutada ameti tasuta otsinguvahendeid TMview, DesignView ja/või eSearch plus.


EUIPO pakub sarnasuse aruannet – see sisaldab loetelu kaubamärkidest, mis võivad teie taotlust mõjutada. Varasemad kaubamärgid võivad teie taotlust ohustada. Loetelus on arvestatud nii kaubamärkide nimetusi kui ka kaupu ja teenuseid, mille kohta taotluse esitate.
Arvesse tuleb võtta, et see loetelu ei ole ammendav. Teie kaubamärk võib olla ohustatud isegi juhul, kui otsingutulemusi ei saadud.
Peale selle saavad kasutajad teha saadavuse otsinguid EUIPO veebiandmebaasides eSearch plus ja TMview, mis on kõikidele tasuta.


Jah, kui taotluse esitaja on seda üksikasjalikus taotluses küsinud. Iga ELi kaubamärgi taotluse ja Euroopa Liitu nimetava rahvusvahelise registreeringu jaoks koostab amet kontrollimismenetluse ajal Euroopa Liidu otsinguaruande. Aruanne loetleb varasemaid identseid või sarnaseid ELi kaubamärke ja ELi kaubamärgi taotlusi ning Euroopa Liitu nimetavaid rahvusvahelisi registreeringuid identsete ja sarnaste kaupade ja teenuste klasside kohta. Otsing sisaldab varasemaid märke, mille kaubad ja teenused kuuluvad samasse klassi ning ka vastuolus olevatesse klassidesse, milles tüüpiliselt on sarnaseid kaupu ja teenuseid.
Lisateave on registreerimisprotsessi käsitlevas jaotises.


Ei, EUIPO ei tee üksiktaotluste alusel otsinguid. Neid teevad eraettevõtted, kellel puudub EUIPOga kaubanduslik seos.
Lisaks saavad kõik kasutajad teha tasuta otsinguid EUIPO veebiandmebaasides eSearch plus ja DesignView .
Lisateave EUIPO andmebaaside ja rakenduste kohta on veebilehe jaotises „Andmebaasid“.
Lugege täpsemalt ühenduse disainilahenduse registreerimisest.


Sellises aruandes loetletakse kõik varasemad riikliku kaubamärgi taotlused või asjaomases liikmesriigis (asjaomastes liikmesriikides) kehtivate rahvusvaheliste kokkulepete alusel registreeritud kaubamärgid, mis leiti ja mida saab kasutada ELi kaubamärgi määruse artikli 8 alusel taotletud kaubamärgi registreerimise vaidlustamiseks, või teatatakse, et otsinguga ei leitud selliseid õigusi. Aruanne koostatakse, kui vajalik otsingulõiv on makstud.

Euroopa Liitu nimetavate rahvusvaheliste registreeringute omanikud, kes soovivad taotleda riiklikke otsinguid, peavad saatma ametile taotluse ja tasuma vajaliku lõivu ühe kuu jooksul pärast WIPO-lt rahvusvahelise registreeringu teate saamise kuupäeva.

Riikliku otsingu taotlus tähendab, et otsingu teevad kõik osalevad riiklikud ametid. Selline täielik lähenemisviis tähendab, et taotleja ei saa valida, mis osalevates ametites otsing tehakse.


ELi otsinguaruanded sisalduvad taotluse esitamise lõivus. Riiklikud otsinguaruanded on vabatahtlikud. Mõlemat saab taotluse esitaja küsida ainult ELi kaubamärgi taotluse esitamise ajal või Euroopa Liitu nimetava rahvusvahelise registreeringu korral ühe kuu jooksul sellest, kui WIPO edastab toimiku EUIPO-le. Riikliku otsinguaruande lõiv on 12 eurot iga osaleva ameti kohta.
Alates 1. jaanuarist 2014 osaleb vabatahtliku otsingu süsteemis 5 riiklikku ametit, kes teevad otsinguid oma riigi registrites: Rumeenia, Ungari, Slovakkia, Taani ja Tšehhi Vabariik. Seega on riiklike otsinguaruannete eest tasutav lõiv kokku 60 eurot.

Lisateave selle küsimuse kohta on suuniste B osa „Kontrollimine” 1. jaotises „Kontrollimismenetlus”.


Varasema ELi kaubamärgi omanikule või taotluse esitajale saadetakse järelevalveteade, et teavitada teda ELi kaubamärgi taotlusest, mis võib olla vastuolus tema õigustega. Teade on üksnes teavituseks ja seda ei tohi käsitada tegeliku vastuolu teate või kinnitusena, et kaubamärgid, kaubad või teenused on tõepoolest identsed või sarnased. Seda võidakse järeldada ainult EUIPO vastulause- või tühistamismenetluse lõppotsuses.

Lisateave selle küsimuse kohta on suuniste B osa „Kontrollimine” 1. jaotises „Kontrollimismenetlus”.


Kõiki .eu domeeninimesid haldab Euroopa Komisjoni nimel mittetulundusühendus EURid. EURid aitab ühtlasi kaitsta .eu domeenide omanike õigusi pettuste eest.
.eu domeenide uudised


Siin lehel olevad küsimused ja vastused on üksnes teabeks ning ei ole õiguslik alus. Üksikasjalik teave on jaotistes „Euroopa Liidu kaubamärgi määrused“ ja „Ühenduse disainilahenduse määrused“ või „Kaubamärgijuhendid“ ja „Disainilahenduste juhendid“.

Lisateave isikuandmete töötlemise kohta EUIPOs on andmekaitseteates.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.