Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Tähtajad ja tähtpäevad

 

Ameti tähtajad jagunevad kahte kategooriasse:
  • ELi kaubamärgi määruses ja rakendusmääruses või ühenduse disainilahenduse määruses ja rakendusmääruses sätestatud tähtajad, mille järgimine on seega kohustuslik;
  • ameti määratud tähtajad, mida on teatavatel asjaoludel võimalik pikendada.
Lisateave ELi kaubamärkidega seotud tähtaegade kohta on suuniste A osa „Üldeeskirjad” 1. jaotises „Sidevahendid, tähtajad”.
Lisateave ELi kaubamärkidega seotud tähtaegade kohta on suuniste A osa „Üldeeskirjad” 1. jaotises „Sidevahendid, tähtajad”.


Välja arvatud ELi kaubamärgi määruses või rakendusmääruses sõnaselgelt määratud tähtajad, jäävad ameti kehtestatud tähtajad vahemikku 1–6 kuud, kui asjaomase osapoole alaline elukoht, peamine tegevuskoht või registrijärgne asukoht on EMPs. Kui asjaomase osapoole alaline elukoht, peamine tegevuskoht või registrijärgne asukoht ei asu EMPs, jäävad tähtajad vahemikku 2–6 kuud. Tavaliselt määratakse tähtajaks 2 kuud.
Välja arvatud ELi kaubamärgi määruses või rakendusmääruses sõnaselgelt määratud tähtajad, jäävad ameti kehtestatud tähtajad vahemikku 1–6 kuud, kui asjaomase osapoole alaline elukoht, peamine tegevuskoht või registrijärgne asukoht on EMPs. Kui asjaomase osapoole alaline elukoht, peamine tegevuskoht või registrijärgne asukoht ei asu EMPs, jäävad tähtajad vahemikku 2–6 kuud. Tavaliselt määratakse tähtajaks 2 kuud.


Ex parte menetluste, samuti inter partes menetluste korral (kui menetluses osaleb kaks või enam poolt) tuleb tähtaja pikendamist taotleda enne, kui asjaomased tähtajad on lõppenud.
Lisateave ELi kaubamärkidega seotud inter partes menetluste ja tähtaegade pikendamise kohta on suuniste C osa „Vastulausemenetlus“ 1. jaotises „Menetlusküsimused“. Ühenduse disainilahenduste kohta saab nendes küsimustes lisateavet disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotluste kontrollimise suuniste punktist 4.1.6.


Kui tähtaeg on lõppenud, on poolel, kes ei pidanud tähtajast kinni, kaks võimalust:
  • esitada menetluse jätkamise taotlus (ELi kaubamärgi määruse artikkel 105), mis peab vastama üksnes teatud vorminõuetele;
  • esitada tähtaja ennistamise taotlus (ELi kaubamärgi määruse artikkel 104 ELi kaubamärkide ja ühenduse disainilahenduse määruse artikkel 67 ühenduse disainilahenduste korral), mis peab vastama vormi- ja sisunõuetele (nt piisava hoolsusega võetud meetmete tõendamine).
Lisateave on suuniste A osa „Üldeeskirjad“ 8. jaotises „Laienemine“.


Vastulause tuleb esitada 3 kuu jooksul pärast ELi kaubamärgi taotluse avaldamist ELi kaubamärgibülletääni A osas.


Kaebuse teade tuleb esitada kuni 2 kuu jooksul alates vaidlustatava otsuse teatavaks tegemisest ning 4 kuu jooksul alates sellest kuupäevast tuleb esitada selgitus kaebuse aluste kohta.


Kui ELi kaubamärgi taotlus lükatakse tagasi ameti otsusega või kui ELi kaubamärk kaotab kehtivuse ameti või ELi kaubamärgi kohtu otsuse tagajärjel, tuleb muutmisavaldus esitada 2 kuu jooksul alates kuupäevast, mil kõnealune otsus jõustus.


Muutmisavaldus tuleb esitada 3 kuu jooksul arvates kuupäevast, mil ELi kaubamärgi taotlus tagasi võeti või mil ELi kaubamärk kaotas kehtivuse.


Kui ELi kaubamärgi taotlus või ühenduse disainilahenduse taotlus ei vasta ELi kaubamärgi määruses või ühenduse disainilahenduse määruses sätestatud tingimustele, palub amet taotluse esitajal puudused kõrvaldada või tasuda maksmata lõiv 2 kuu jooksul alates puudusele viitava teate saamisest.


ELi kaubamärgi omaniku õiguste tühistamise või kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotluse esitamiseks ei ole määratud tähtaega.


Ühenduse disainilahenduse kehtetuks tunnistamise hagi esitamiseks ei ole kindlaks määratud tähtaega.


Siin lehel olevad küsimused ja vastused on üksnes teabeks ning ei ole õiguslik alus. Üksikasjalik teave on jaotistes „Euroopa Liidu kaubamärgi määrused“ ja „Ühenduse disainilahenduse määrused“ või „Kaubamärgijuhendid“ ja „Disainilahenduste juhendid“.

Lisateave isikuandmete töötlemise kohta EUIPOs on andmekaitseteates.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.