Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Kehtetuks tunnistamine ja tühistamine

 

Euroopa Liidu kaubamärgi määruses on üldnimetuse „tühistamismenetlus“ all sätestatud kaks menetlusliiki.
Esiteks võib ELi kaubamärgi omaniku õigused tühistada ja teiseks võib ELi kaubamärgi kehtetuks tunnistada. Erinevus seisneb selles, et tühistamine kehtib alates taotluse esitamise kuupäevast, kuid kehtetuks tunnistamisel eemaldatakse registreering Euroopa Liidu kaubamärkide registrist tagasiulatuva jõuga.


ELi kaubamärgi omaniku õigused saab tühistada järgmistel juhtudel.
  • Kaubamärki ei ole reaalselt kasutatud. Õigusaktides on sätestatud, et ELi kaubamärki tuleb hakata Euroopa Liidus reaalselt kasutama viie aasta jooksul pärast registreerimist. See viieaastane periood peab olema katkematu.
  • Kui kaubamärk on omaniku tegevuse tõttu muutunud selle kauba või teenuse üldnimetuseks, mille jaoks see on registreeritud, ning omanik ei ole võtnud selle takistamiseks piisavaid meetmeid.
  • Kui omanik on kasutanud kaubamärki nii, et selle tagajärjel võib kaubamärk üldsust eksitada seoses selle kauba või teenuse iseloomu, kvaliteedi või geograafilise päritoluga, mille jaoks see on registreeritud.


Kehtetuks tunnistamise põhjuseid on kaht liiki: absoluutsed ja suhtelised. Kehtetuks tunnistamise absoluutsed põhjused on need, mida on kaubamärgi registreerimisel ametlikult hinnatud. Kehtetuks tunnistamise suhtelised põhjused seonduvad varasemate õigustega, mis on prioriteetsuspõhimõtte alusel ELi kaubamärgi suhtes ülimuslikud.
ELi kaubamärgi võib absoluutsetel põhjustel kehtetuks tunnistada järgmistel juhtudel:
  • kui ELi kaubamärk registreeritakse vaatamata absoluutse keeldumispõhjuse olemasolule (eelkõige kui kaubamärgil puudub eristusvõime või kui see on kirjeldav);
  • kui taotleja tegutses kaubamärgi taotluse esitamisel pahauskselt. Seda esineb peamiselt siis, kui taotlus on esitatud ebaseaduslikel eesmärkidel.
ELi kaubamärgi võib suhtelistel põhjustel kehtetuks tunnistada järgmistel juhtudel:
  • samadel põhjustel, mille alusel võib esitada vastulause;
  • kui mõnes liikmesriigis on kaubamärgiga seoses antud varasem õigus, nii et kaubamärgi edasine kasutamine võidakse seal keelustada. Eelkõige on sellised õigused järgmised: õigus nimele, õigus isikuportreele, autoriõigus ja tööstusomandiõigused, näiteks tööstusdisainilahenduse õigus.
Lisateave oma õiguste kaitsmise kohta.

Lisateave on suuniste D osa „Tühistamine“ 1. jaotises „Tühistamismenetlus“.

 


Tühistamistaotlus võetakse vastu üksnes juhul, kui asjaomane ELi kaubamärk on kantud Euroopa Liidu kaubamärkide registrisse. Registreeringud avaldatakse ELi kaubamärgibülletäänis (B osas). Kasutamata jätmise alusel tühistamise taotlus võetakse vastu üksnes juhul, kui ELi kaubamärgi registreeringu päevast on tühistamistaotluse päeval möödunud vähemalt viis aastat.
Tühistamistaotluse esitamisel tähtaega ei ole. Kui aga varasema õiguse omanik on viie järjestikuse aasta jooksul nõustunud hilisema ELi kaubamärgi kasutamisega, ei ole tal enam õigust taotleda hilisema kaubamärgi kehtetuks tunnistamist suhtelistel põhjustel (nõustumisest tulenevad piirangud).

Lisateave tühistamistaotluste kohta on suuniste D osa „Tühistamine“ 1. jaotises „Tühistamismenetlus“.


Mõlema menetlusliigi (kehtetuks tunnistamine ja tühistamine) jaoks on olemas eraldi vorm, mis on kättesaadav EUIPO veebisaidil ja mille saab esitada elektrooniliselt.


Selleks et tühistamise või kehtetuks tunnistamise taotlus loetaks esitatuks, tuleb tasuda lõiv.

Lisateavet tühistamise või kehtetuks tunnistamise taotluse esitamise lõivu kohta saab lõivude jaotisest.


Esindajat peavad kasutama taotlejad, kelle alaline asukoht või peamine tegevuskoht või tegelik ja toimiv kaubandusettevõte ei asu EMPs (Euroopa Majanduspiirkonnas). Ameti nimekiri esindajatest on kättesaadav andmebaasis eSearch plus.


Taotlus tuleb esitada ühes kahest asjaomase ELi kaubamärgi keelest ja see peab olema EUIPO töökeel. Kui ELi kaubamärgi esimene keel ei ole EUIPO töökeel, võib kasutada ainult teist ELi kaubamärgi keelt. Menetluskeelega seotud eeskirju on täpsemalt kirjeldatud suuniste A osa „Üldeeskirjad“ 4. jaotises „Menetluskeel“.

Lisateave tühistamistaotluste kohta on suuniste D osa „Tühistamine“ 1. jaotises „Tühistamismenetlus“.


Tühistamistaotluse aluseks võib olla mitu põhjust. Taotluse võib esitada nii kehtetuks tunnistamise põhjustele kui ka tühistamise põhjustele toetudes ainult siis, kui makstakse nii kehtetuks tunnistamise lõiv kui ka tühistamise lõiv, sest kehtetuks tunnistamist ja tühistamist käsitatakse kahe eri menetlusena, millel on erinevad omadused.

Lisateave on dokumendis „Märkused Euroopa Liidu kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotluse vormi kohta“.


Tühistamismenetluse kaotanud pool peab hüvitama teiste poolte lõivud ja kulud. Hüvitatavate kulude summa on siiski piiratud – kulude kandja peab maksma ainult teatava ülempiirini.

Lisateave on suuniste D osa „Tühistamine“ 1. jaotises „Tühistamismenetlus“.
Lisateave on suuniste C osa „Vastulausemenetlus“ 1. jaotises „Menetlusküsimused“.


Tühistamistaotluse tagasivõtmisel lõivu ei tagastata. Taotluse tagasivõtmisega tühistamismenetluse katkestanud pool peab hüvitama teisele poolele selle hetkeni tekkinud kulud (vastavalt seadusega sätestatud piirmääradele), v.a kui õiglusest lähtudes tehakse teistsugune otsus.

Lisateave on suuniste D osa „Tühistamine“ 1. jaotises „Tühistamismenetlus“.


Siin lehel olevad küsimused ja vastused on üksnes teabeks ning ei ole õiguslik alus. Üksikasjalik teave on jaotistes „Euroopa Liidu kaubamärgi määrused“ ja „Ühenduse disainilahenduse määrused“ või „Kaubamärgijuhendid“ ja „Disainilahenduste juhendid“.

Lisateave isikuandmete töötlemise kohta EUIPOs onandmekaitseteates.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.