Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Oma õiguste kaitsmine

ELi kaubamärgi määruse artiklis 9 on sätestatud: „ELi kaubamärgi registreerimine annab kaubamärgiomanikule selle suhtes ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast äritegevuse käigus ilma tema loata sama tähist samade kaupade ja/või teenustega seoses, mille suhtes see on registreeritud […].”

Kaubamärgi jõustamine on sama oluline nagu tootemargi arendamine. Kui te seda ei tee, võib teie märgi kehtivus olla küsitav ja tootemargi väärtus väheneda.

Registreeritud kaubamärgi jõustamise eest vastutate teie. Märgi tõhusaks kaitsmiseks tuleb teha järgmist.

  • Tagage, et kaubamärk oleks registreeritud seoses õigete kaupade ja teenustega.
  • Olge tähelepanelik. Registreeritud kaubamärk on konkurentidele hoiatuseks, et kaubamärk kuulub teile. Kui aga keegi kasutab teie kaubamärki või sarnast märki teie nõusolekuta, on teie otsustada, kas soovite seda takistada.

EUIPO vastutab Euroopa Liidu kaubamärkide ja ühenduse disainilahenduste registreerimise eest.

EUIPO ei ole jõustamisasutus ning seega ei saa me anda õigusabi kaubamärkide või disainilahenduste jõustamisel.

 

Registrid

Kontrollige, et keegi ei üritaks kaitsta teie kaubamärgiga samasugust või sarnast märki.

Otsige kaubamärgiregistritest taotlusi ja registreeringuid seoses kaubamärkidega, mis on teie omaga samasugused või sarnased.

Meil on olemas Euroopa Liidu kaubamärkide taotluste ja registreeringute otsimisvahend eSearch plus. Registreeritud kasutajad saavad tellida automaatse teate, kui ametile esitatakse võimaliku konfliktse kaubamärgi taotlus.

TMview on üldine kaubamärgi otsinguvahend, mis sisaldab ligikaudu 60 intellektuaalomandiametis, sh kõikides ELi riiklikes ja piirkondlikes intellektuaalomandiametites registreeritud kaubamärkide andmeid. Enam kui 40 miljonile kaubamärgile on tasuta veebijuurdepääs aadressil www.tmdn.org

Kui te ei saa jälgida kaubamärke ise, võite kasutada juristide pakutavat professionaalset kaubamärgi jälgimise teenust.

Kui märkate, et konkurent on esitanud taotluse või registreerinud kaubamärgi, mis on teie omaga sarnane või sama, saate kasutada varem registreerimise õigust ja esitada kaubamärgi registreerimise kohta vastulause või nõuda selle tühistamist.

Turg

Tagage, et keegi teine ei kasutaks turul teie kaubamärki.

Jälgige turgu, kontrollige meediat, erialaväljaandeid ja veebilehti, et leida ettevõtted, kes kasutavad ilma loata teie kaubamärki. Võib juhtuda, et müüakse teie toodete võltsinguid või konkurent kasutab kaubamärki, mis ei ole teie ELi kaubamärgiga küll täpselt sama, kuid on sarnane.

EUIPO teeb koostööd mitme e-kaubanduse platvormiga, et koguda teavet nende platvormide intellektuaalomandikaitse vahendite kohta, et saaksite lihtsamalt tegutseda ja kasutada nende pakutavaid vahendeid. Lisateave on siin

Kaaluge rikkumismenetluse alustamist riiklikus tolliametis. Piirivalveametnikud kasutavad selliseid andmebaase võimalike rikkumiste avastamiseks ja võltsitud kauba konfiskeerimiseks.

Sisestage oma toodete ja tootemarkide teave ka IP Enforcement Portal. See andmebaas võimaldab järelevalveasutustel tuvastada võltsitud kaupa. Andmebaas on tasuta, sisestada saab pakendi ja märgistuse teabe ning kontaktandmed. Järelevalveasutused eristavad selle teabe alusel võltsitud kaupa originaalkaubast.

Tegutsemine on teie otsustada.

EUIPO ja riiklikud registrid

Samasuguse või sarnase kaubamärgi leidmisel saate esitada vastulause või taotleda registreeringu tühistamist.

 

Vastuväide

Kohe, kui teie ELi kaubamärgi taotlusele on määratud esitamiskuupäev, saate vaidlustada pärast nimetatud kuupäeva Euroopa Liidus esitatud ELi ja riiklike kaubamärkide registreerimistaotlused.
Oma õiguste kaitsmiseks kontrollige korrapäraselt ELi kaubamärkide taotlusi ja riiklikke registreeringuid ning jälgige veebi kaudu, mis toimub turul. Otsingute tegemisel saate abi ja nõu kaubamärgijuristidelt ja seireteenustelt.

 

Tühistamine

ELi ja riiklike kaubamärkide registreeringuid Euroopa Liidus saab tühistada. Kui leiate, et olemasolevat registreeringut ei ole kasutatud olenemata sellest, et sellele kehtib kasutusnõue, saate nõuda selle tühistamist. Kui leiate, et olemasolev registreering on vastuolus teie varasema õigusega, või kui arvate, et registreering on kehtetu, võite taotleda selle kehtetuks tunnistamist. Alternatiivina ELi kaubamärgi kehtetuks tunnistamisele võib omanik nõuda selle määramist endale, kui kaubamärk oli registreeritud tema agendi või esindaja nimel ilma tema loata.

Tühistamistaotluse lõiv on 630 eurot. Kehtetuks tunnistamine muudab kaubamärgi kehtetuks tagasiulatuvalt (eemaldab selle täielikult kaubamärkide registrist) ja tühistamist hakatakse kohaldama kuupäevast, mil ametile tehti taotlus.

Kohtud ja ettevõtted

Õiguste rikkuja vastu tegutsemine

Enne tegutsemist soovitame pidada nõu juristiga.

 

Teatage rikkumisest oletatavale rikkujale

Kui avastate õiguste rikkumise, võite saata rikkujale kirja, milles teatate konfliktist ja nõuate rikkumise lõpetamist. Sellega teatate konkurendile ametlikult oma õigused ja osutate, et õiguste rikkumise jätkamisel kavatsete võtta edasisi meetmeid.

 

Läbirääkimine

Mõnel juhul võite lepitamise ja vahekohtumenetluse abil jõuda kohtuvälisele kokkuleppele. See lahendus sobib seaduslike ettevõtete vaidluste korral, kui mõlemad pooled on huvitatud kulutõhusast ja praktilisest lahendusest.

 

Tsiviilõigusmeetmed

Kui õiguste oletatava rikkuja hoiatamine või läbirääkimine ebaõnnestub, saate võidelda rikkumise vastu muude õigusmeetmetega, näiteks nõuda kaubamärgi ebaseadusliku kasutamise takistamiseks ajutist kohtulikku keeldu või ennetavat konfiskeerimist. Igal juhul tuleb tsiviilõigusmeetmeid jõustada riiklikul tasandil asjakohastes Euroopa Liidu jurisdiktsioonides. ELi kaubamärgi eelis on, et üks kohus on pädev tegema korralduse meetmete võtmiseks kõikides liikmesriikides.

 

Kriminaalõigusmeetmed

Kriminaalõigusmeetmeid kohaldatakse võltsimise ja piraatluse juhtudel. Sellisel juhul peate pöörduma asjakohases Euroopa Liidu jurisdiktsioonis riikliku õiguskaitseasutuse ja prokuratuuri poole.

NB! Euroopa Liidu eri liikmesriikides kehtivad intellektuaalomandi suhtes erinevad kriminaalõiguskaitse eeskirjad. Kriminaalõiguslikke jõustamismeetmeid võetakse riiklikul tasandil asjakohaste riiklike õigusaktide alusel. Kriminaalõiguskaitse võimalused on seepärast Euroopa tasandil erinevad ja alati ei ole võimalik võtta kriminaalõiguslikke meetmeid igas riigis ühtmoodi.

Kui teil tuleb tõestada kohtus Euroopa Liidu kaubamärgi olemasolu, saate tellida registreeringu kinnitatud või kinnitamata ärakirja otsingumootori eSearch plus või toimikuga tutvumise veebivormi kaudu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.