Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Vastulaused

Vastulause esitamise veebivahend võimaldab esitada vastulauset Euroopa Liidu kaubamärgi või rahvusvahelise registreeringu kohta, lisada seotud dokumente ning sooritada vajalikud maksed EUIPO veebilehe kaudu.

Kui veebivorm on esitatud, määratakse teie taotlusele vastulause number.

Süsteem kontrollib automaatselt teie vastulause vastuvõetavust, et leida esitatud teabe võimalikud puudused. EUIPO töötajad vaatavad täielikult läbi vastulaused, mille vastuvõetavust ei saa kontrollida automaatselt.

Vastuvõetavuse kontrollimise lisateave on meie suunistes

 

Vastulause vormi täitmise etapid:

 • Üldteave

  Vastulause esitamise veebivorm koosneb järgmistest osadest:

  • Viide
  • Toimingu liik
  • Vastulause esitaja(d)
  • Esindajad
  • Vaidlustatav üksus
  • Vastulause põhjused ja alus
  • Väited ja tõendid
  • Lõivu tasumine
  • Allkiri

  Süsteem lubab vastulauset esitada ainult siis, kui kõik kohustuslikud väljad on täidetud. Kohustuslikud väljad on märgitud punase tärniga (*).

  Sisestage viitenumber

  Selle osa täitmine ei ole kohustuslik.

  Vastulause esitaja või tema esindaja võib kasutada oma viitenumbrit, mille pikkus on kuni 30 märki ja mis võib sisaldada tähti, numbreid ja/või erimärke. Viide ei tohi sisaldada tühikuid.

  Valige toimingu liik

 • Vastulause esitaja

  Selle osa täitmine on kohustuslik. Esitada tuleb vastulause vähemalt ühe esitaja andmed.

  Kui vastulause esitaja on juba varem esitanud EUIPO-le Euroopa Liidu kaubamärgi või disainilahenduse taotluse või vastulause, on tal olemas EUIPO tunnusnumber. Kui teate seda numbrit, sisestage see tekstiväljale, valige see automaatloetelust ning klõpsake importimisnuppu. Ülejäänud väljad täituvad seejärel automaatselt.

  Kui vastulause esitajal ei ole EUIPO tunnusnumbrit, tuleb täita vastulause esitaja kohta kogu vajalik teave, valides kõigepealt vastulause uue esitaja loomise rippmenüüst vastulause esitaja liigi. Vastulause esitaja saab olla kas füüsiline või juriidiline isik. Täita tuleb järgmised kohustuslikud väljad.

  Füüsilised isikud (taotleja liik on eraisik(ud)):

  • Eesnimi
  • Perekonnanimi
  • Kodakondsus
  • Riik
  • Aadress
  • Asula

  Juriidilised isikud (taotleja liik on ettevõte/äriühing):

  • Juriidiline nimi
  • Õiguslik vorm
  • Registreerimisriik
  • Riik
  • Aadress
  • Asula

  Juriidiline isik
  Kui vastulause esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida tema ametlik nimi koos õigusliku vormiga, nt „Incorporated“, „Sociedad Anónima“, „Aktiengesellschaft“ jne. Kasutada tohib õigusliku vormi tavapäraseid lühendeid, nt „Inc.“, „S.A.“, „AG“ jne. Märkida tuleb ka juriidilise isiku registreeritud asukoha riik.

  Füüsiline isik
  Kui vastulause esitaja on füüsiline isik, tuleb märkida tema ees- ja perekonnanimi ning kodakondsus.

  Kontaktandmed soovitame esitada nii üksikasjalikult kui võimalik (sihtnumber ja telefoninumbrid).

  Kui vastulause esitajaid on mitu, võite nende lisamiseks kasutada sama rippmenüüd, kust tuleb kõigepealt valida vastulause esitaja liik. Kui kõik vastulause esitajad on sisestatud, saate nende andmeid vastulause esitajate tabelis vajalikke nuppe klõpsates kuvada, muuta ja kustutada.

  Valitud või uue esitaja lisamiseks vastulause vormile tuleb kindlasti klõpsata lisamisnuppu.

 • Esindaja

  Kui vastulause ühegi esitaja alaline asukoht või ettevõtte peamine tegevuskoht või tegelik ja toimiv tööstus- ja kaubandusettevõte ei asu Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), peab neil kogu asjaajamiseks EUIPO-ga olema esindaja.

  Esindajate loetelu on avaldatud EUIPO veebilehel.

  Vastulause esitaja võib endale esindaja valida isegi siis, kui tema alaline asukoht või ettevõtte peamine tegevuskoht või tegelik ja toimiv tööstus- ja kaubandusettevõte asub Euroopa Majanduspiirkonnas.

  Kui esindajal on EUIPO tunnusnumber juba olemas, sisestage see tekstiväljale, valige see automaatloetelust ning klõpsake importimisnuppu. Ülejäänud väljad täituvad seejärel automaatselt.

  Kui esindajal tunnusnumbrit ei ole, tuleb kõik väljad täita käsitsi. Uue esindaja loomiseks tuleb kõigepealt valida uue esindaja loomise rippmenüüst esindaja liik. Uus esindaja võib olla kas õigusala töötaja või töötajast esindaja.

  Õigusala töötaja
  Kui esindaja on õigusala töötaja, tuleb märkida tema ees- ja perekonnanimi. Õigusala töötaja võib olla seotud olemasoleva esindajate ühendusega. Kui te juba teate ühenduse tunnusnumbrit, sisestage see tekstiväljale, valige see automaatloetelust ja klõpsake lisamisnuppu. Ühenduse nimetus ilmub vormile automaatselt. Teise võimalusena võite ühenduse nimetuse sisestada tekstiväljale käsitsi. Ühenduse tunnusnumbrit saab otsida ka rakenduse eSearch abil. Selleks klõpsake eSearch plusi otsingu linki.

  Töötajast esindaja
  Kui esindaja on vastulause esitaja töötaja, piisab tema ees- ja perekonnanimest. Kui esindaja on sellise Euroopa Majanduspiirkonnas asuva tegeliku ja toimiva ettevõtte töötaja, millel on vastulause esitajaga majandussidemed, tuleb märkida ettevõtte nimi ja majandussidemete olemus.

  Soovitame tungivalt, et esitate piisavad kontaktandmed, sh nime, aadressi, telefoninumbri ja e-posti aadressi.

  EUIPO esindajaid on võimalik ka ise nimetada. Sel juhul ilmub teade, et EUIPO teeb enne isiku EUIPO kutseliste esindajate loetellu lisamist täiendava kontrolli.

  Kui esindaja kogu teave on sisestatud, klõpsake teabe vastulause vormile lisamiseks lisamisnuppu.

 • Vaidlustatav üksus

  Märkige, mille kohta vastulause esitate: kas Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse või rahvusvahelise registreeringu kohta.

  Sisestage vaidlustatava taotluse või registreeringu number ja klõpsake üksuse importimise nuppu. Kui selle numbriga taotlus või registreering on vaidlustatav, täituvad ülejäänud väljad automaatselt. Kui taotlus või registreering ei ole vaidlustatav, ilmub teade, miks ei saa vastulauset esitada.

  Vastulausemenetluse keel tuleb valida Euroopa Liidu kaubamärgi määruse artikli 146 kohaselt. See peab olema üks vaidlustatava taotluse või registreeringu kahest keelest ja üks EUIPO viiest ametlikust keelest. Kui olete vaidlustatava taotluse valinud, kuvatakse võimalikud vastulause keeled (kui esimene keel ei ole üks EUIPO viiest ametlikust keelest, seda ei kuvata).

  Väli „Vastulause ulatus“ viitab vastulausega seotud kaupadele ja teenustele. Vaikimisi on valitud suvand „Kõik kaubad ja teenused“.

  Kui soovite vastulause esitada vaidlustatava taotluse või registreeringuga hõlmatud kaupadest ja teenustest ainult osa kohta, valige suvand „Ainult järgmised kaubad ja teenused:“ ja märkige, mis kaupu või teenuseid soovite vaidlustada. Saate kustutada terveid klasse ja/või sama klassi nimetusi. Terve klassi kustutamiseks klõpsake klassi vasakus ülanurgas olevat risti (X). Klassi osa kustutamiseks valige kustutatavad nimetused neid klõpsates või hiirega lohistades. Seda toimingut tehes ilmub uus nupp „Eemalda valitud sõnad“; valiku klassist kustutamiseks klõpsake seda nuppu. Esialgse versiooni taastamiseks klõpsake lähtestamisnuppu.

 • Vastulause alused

  Kui valite õigusakti artikli, mille alusel lisada põhjendusi, ilmub vastulause aluse lisamise suvand.

  Vastulausel peab olema vähemalt üks alus.

  Alljärgnev tabel loetleb vastulause võimalikke aluseid.

  Alus

  Vastulause alus

  Artikli 8 lõike 1 punkt a
  Artikli 8 lõike 1 punkt b

  Euroopa Liidu kaubamärgi, riikliku kaubamärgi registreering/taotlus, rahvusvaheline registreering, rahvusvaheline taotlus, üldtuntud kaubamärk (Pariisi konventsiooni artikkel 6bis)

  Artikli 8 lõige 5

  Euroopa Liidu kaubamärgi, riikliku kaubamärgi registreering/taotlus, rahvusvaheline registreering, rahvusvaheline taotlus

  Artikli 8 lõige 3

  Euroopa Liidu kaubamärgi, riikliku kaubamärgi registreering/taotlus, riikliku kaubamärgi registreering/taotlus väljaspool ELi, rahvusvaheline registreering, rahvusvaheline taotlus, üldtuntud kaubamärk (Pariisi konventsiooni artikkel 6bis)

  Artikli 8 lõige 4

  Kaubanduses kasutatav registreerimata kaubamärk või muu tähis

  Alus

  Kujutise liik

  Artikli 8 lõige 6

  Sõnamärk

  Vastulause alus tuleb pärast lisamist ja kõigi kohustuslike väljade täitmist salvestada, klõpsates salvestusnuppu.

  Seejärel kuvatakse sisestatud teave alljärgnevale sarnase tabelina. Aluse kustutamiseks klõpsake tabelis selle real kustutamisnuppu (X). Samas vastulauses võib olla mitu vastulause alust, selleks tuleb klõpsata tabelis plussnuppu selle elemendi kõrval, millele soovite lisada täiendava aluse.

 • Väited ja tõendid

  .

 • Allkiri

  Selle osa täitmine on kohustuslik.

  Enne elektroonilise vastulause lõplikku esitamist peate selle allkirjastama. Selleks sisestage vastavatele väljadele oma ees- ja perekonnanimi ning volitused.

  Soovi korral võite lisada teise allkirjastaja. Selleks klõpsake teise allkirjastaja lisamise nuppu. Lubatud on kuni kaks allkirja. Allkirjaga kinnitate, et olete kõiki andmeid kontrollinud ning soovite vastulause vormi allkirjastatult ja kinnitatult esitada.

 • Lõivu tasumine

  Selle osa täitmine on kohustuslik.

  Vastulause lõiv peab olema EUIPO-le laekunud enne vastulause esitamise tähtaja lõppu.

  Kui lõiv laekub hiljem, kuid maksekorraldus oli tehtud tähtaja 10 viimase päeva jooksul, võidakse vastulause ühenduse kaubamärgilõivude määruse artikli 8 kohaselt siiski vastu võtta, kui:

  • vastulause esitaja tõendab, et tegi maksekorralduse vastulause esitamise tähtaja 10 viimase päeva jooksul JA
  • vastulause esitaja on maksnud vastulause lõivust 10% suuruse lisalõivu (kahekordne tingimus).

  Lisalõivu ei tule maksta, kui vastulause esitaja tõendab, et tegi maksekorralduse pangale rohkem kui 10 päeva enne maksetähtaja lõppu. Kui vastulause esitamise lõiv ei ole laekunud vastulause esitamise tähtaja jooksul või kui eespool nimetatud säte ei ole kohaldatav, peetakse vastulauset mitteesitatuks.

  EUIPO ei väljasta maksenõuet.

  Lõivud tuleb tasuda eurodes.

  Kaubamärkidega seotud EUIPO lõivude ja maksete lisateave.

 • Vormi esitamine

  Süsteem vaatab täidetud vormi läbi ja kontrollib, kas selles on puudusi või lünki. Probleemide korral ilmub veateade.

  Kui vormil esitatud teave vastab nõuetele, suunatakse teid kinnituslehele, mis sisaldab kõiki üksikasju vastulause kohta, mille te soovite esitada. Saate andmeid enne esitamist muuta.

   

 • Salvestamine, printimine ja lähtestamine

  Vastulause vormi saab salvestada kasutajapiirkonda (User Area). Vastulause vormi täitmisel saab andmed millal tahes salvestada mustandina. Klõpsake vormi paremas veerus olevat mustandi salvestusnuppu. Mustandi saate avada kasutajapiirkonna (User Area) mustandite jaotisest.

  Suvandiga „Salvesta vormi andmed XML-vormingus“ saab eksportida teabe XML-vormingus ja seda hiljem taaskasutada suvandiga „Impordi andmed XML-vormingust“.

  Koostatavat vastulauset saab millal tahes välja printida. Kindlasti vaadake vastulause enne esitamist läbi. NB! Selles etapis ei ole te vastulauset veel esitanud. Väljaprinditud vastulause ei tõenda seega vastulause esitamist.

  Kui soovite täita vastulause vormi uuesti, klõpsake vormi lähtestamisnuppu. Kõik seni täidetud väljad tühjendatakse ja teave kustutatakse.

  Vastulause lõplikuks esitamiseks klõpsake nuppu „Järgmine“. Teid suunatakse makseplatvormile ja pärast makseandmete sisestamist saate kinnituse, et vastulause esitamine on valmis. Ilmuvad vastulause number, mida vajate edaspidises suhtluses EUIPO-ga, ning esitamise kuupäev ja kellaaeg (Kesk-Euroopa aja järgi). Lehel on ka kättesaamisteate allalaadimise nupp, mida klõpsates luuakse vastulause kättesaamise PDF-vormingus kinnitus, milles on vajaduse korral maksejuhised ja vastulause ise.

  Soovitame selle printida või salvestada, sest EUIPO sellest hiljem koopiaid ei väljasta. Ainult e-teadete kasutajale saadetakse koopia kasutajapiirkonna (User Area) postkasti.

  Lisaks soovitame kontrollida, kas lisatud faile on sama arv kui üles laaditud faile.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.