Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Registreerimine

Olete just esitanud kaubamärgi taotluse. Mis saab edasi?

Pärast taotluse esitamist hakkab Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) teie kaubamärki menetlema, et kontrollida, kas seda saab registreerida. Registreerimismenetluses on mitu etappi.

Menetlus koosneb läbivaatamisperioodist, vaidlustamisperioodist ja registreerimisest. Läbivaatamisperiood algab taotluse kättesaamisel ja kestab taotluse avaldamiseni. Vaidlustamisperiood algab taotluse avaldamisel ja kestab vaidlustamistähtaja lõpuni. Pärast seda kaubamärk registreeritakse. Seejärel registreeritud kaubamärk avaldatakse.

Läbivaatamisperiood

Vaidlustamisperiood

Registreerimine

  • Taotluse esitamine

  • Taotluse avaldamine

  • Vaidlustamistähtaja lõpp

  • Registreeritud kaubamärgi avaldamine

 

Mis toimub läbivaatamisperioodil?

Järgmisena kirjeldatakse EUIPO tegevust läbivaatamisperioodil. Kogu kirjeldatud tegevus toimub peaaegu korraga. Taotluse seisu saate jälgida veebis otsinguvahendi eSearch abil või oma kasutajakonto kaudu.

Alljärgnev kehtib otse EUIPO-le esitatud taotluste puhul. Euroopa Liitu (EL) nimetavate rahvusvaheliste taotluste registreerimiskorra kirjeldus on esitatud siin.

Läbivaatamisperioodi etapid on järgmised: esitamiskuupäev, klassifitseerimine, vorminõuded, absoluutsed alused, tõlkimine ja otsing. Üksikasjalikumat teavet iga etapi kohta saab neil klõpsates. Pärast kõiki neid etappe kaubamärk avaldatakse.

Vaidlustamisperiood

 
 

Veast või vastulausest teatamiseks saadame teie kasutajakontole ametliku teate, mille järel on teil puuduste kõrvaldamiseks ja vastamiseks aega kaks kuud. Võite paluda vastuse koostamiseks kahekuulist ajapikendust. Esimesel korral antakse pikendus tavaliselt automaatselt, kuid järgmist ajapikenduse taotlust tuleb põhjendada.

Mõnes menetluses pöörduvad taotluse läbivaatajad lihtsate vigade parandamiseks taotleja (või tema esindaja) poole telefoni teel.

Kui leiame, et teie vastus ei lahenda probleemi täielikult, või kui te meie teadetele ei vasta, teeme lõpliku otsuse, milles teie taotlus või taotluses esitatud nõue (nt prioriteedinõue) lükatakse kas osaliselt või täielikult tagasi. Teise võimalusena muudame teie taotluse andmeid, kui see on asjakohane (nt kustutame kirjelduse või lisame värvinõude). Kui te ei ole lõpptulemusega rahul või leiate, et tehtud on viga, võite esitada kaebuse.

Kui taotlus lükatakse tagasi, saab ELi kaubamärgi taotluse siiski muuta (intellektuaalomandi sild) riiklikuks registreeringuks, kui vastuolud puuduvad.

Kui vastuolud puuduvad, avaldame teie kaubamärgi 23 Euroopa Liidu ametlikus keeles. See tähendab, et avaldatakse teade, et olete taotlenud seda konkreetset kaubamärki seoses loetletud kaupade ja/või teenustega.

Mis toimub vaidlustamisperioodil?

Alates kaubamärgi taotluse avaldamise kuupäevast on isikutel, kes leiavad, et teie kaubamärki ei tohiks registreerida, kolm kuud aega vastulausete esitamiseks.

Vastulauseid esitatakse tavaliselt kahel põhjusel:

Kolmandal isikul on varasem õigus (või varasemad õigused) ja ta on veendunud, et teie märk läheks registreerimise korral sellega (nendega) vastuollu

Teie märgi registreerimise takistamiseks peab vaidlustaja esitama kaubamärgi kohta vastulause vastaval vormil ja tasuma vastulause esitamise lõivu 320 eurot. Vastulause esitamise korral alustatakse teie kaubamärgiga seoses vastulausemenetlust. Vastulauseid võib esitada kuni kolme kuu jooksul pärast kaubamärgi avaldamist.
 

Vastulausemenetlus

Vastulause esitatakse taotletud ELi kaubamärkidest viiendikule ning seda teevad juba turul olevate kaubamärkide omanikud. Teeme otsuse vaidluse kohta pärast seda, kui mõlemad pooled – nii taotleja kui ka vastulause esitaja – on esitanud oma tõendid ja argumendid. Taotleja saab vähendada vastulause esitamise riski, kontrollides enne taotlemist, kas esineb võimalikke vastuolusid.
 

Järgmisel skeemil on esitatud vastulausemenetluse etapid.

Menetlus algab taotluse avaldamisega ja lõpeb registreeritud märgi avaldamisega ning koosneb järgmistest etappidest: vastulause esitamine, vastuvõetavuse kontrollimine, rahunemisperiood, väitlusperiood ja menetluse lõpp. Üksikasjalikumat teavet iga etapi kohta saab neil klõpsates.

Rahunemisperiood

Läbivaatamisperiood

Registreerimine


 

Kõik vastulauseotsused avaldatakse ameti veebilehel ning kõikidel kahjustatud isikutel on õigus otsus edasi kaevata.

Kui vastulause rahuldatakse, saab ELi kaubamärgi taotluse siiski muuta (intellektuaalomandi sild) riiklikuks registreeringuks, kui vastuolud puuduvad.

Kolmas isik leiab, et teie kaubamärki ei oleks tohtinud aktsepteerida

Sellisel juhul võib kolmas isik viidata asjakohasele absoluutsele alusele. Absoluutsed alused on nõuded, millele kaubamärk peab vastama, nagu eristusvõime, mittekirjeldavus ja selge esitus. Teie kaubamärgi vaidlustamiseks tuleb tal saata ametile teade, milles tal tuleb põhjendada, miks tema arvates ei tohiks seda kaubamärki registreerida. Seda nimetatakse kolmanda isiku vastuväiteks ja see on tasuta. Seda tuleks siiski kasutada üksnes siis, kui kaubamärgi vaidlustamiseks on oluline põhjus.

Märkuse saamisel annab amet märkuse saatnud isikule (märkuse saatja) kättesaamisteate ja märkus edastatakse taotlejale. Pärast seda EUIPO vastuväite esitajale rohkem teavet ei edasta. See tähendab, et vastuväite esitajale ei teatata taotluse taasläbivaatamise tulemustest. Vastuväite esitajad, kes soovivad saada teavet vaidlustatud ELi kaubamärgi taotluse kohta, saavad taotluse seisu jälgida otsinguvahendi eSearch kaudu.

Registreerimistunnistus

Kui vastulauseid ega märkusi ei esitata, registreeritakse teie kaubamärk ja registreering avaldatakse. Selle eesmärk on teatada teistele kaubamärgiomanikele ja üldsusele, et konkreetne kaubamärk kuulub teile.

Registreeringu avaldamine on tasuta ning teile väljastatakse kaubamärgi registreerimistunnistus.

Registreerimistunnistuse saab alla laadida kaks päeva pärast registreeringu avaldamist. Registreerimistunnistuse paberkoopiat ei väljastata. Registreerimistunnistuse kinnitatud ja kinnitamata ärakirju saab siiski taotleda. Neid võib olla vaja, kui soovite taotleda ELi kaubamärgi suhtes prioriteeti. Mõnes jurisdiktsioonis aktsepteeritakse viidet meie andmebaasile (eSearch), kuid mujal nõutakse ametlikku dokumenti, mida saate taotleda toimikuga tutvumise päringu kaudu.

Kuidas vaidlustada ameti otsust?

Isikud, keda lõplik otsus kahjustab, võivad esitada kaebuse. eAppeal võimaldab esitada kaebuse elektrooniliselt üheainsa rakenduse kaudu. Kaebuse esitamine on nüüd eriti lihtne. Rakendusse eAppeal pääseb otse User Area'st, veebiteenuste jaotisest, vormide ja avalduste jaotisest ning toimingute ja teadete jaotisest, kui olete leidnud faili otsinguvahendis eSearch Plus.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.