Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Strateegia

ELi kaubamärgi kaitse annab hea võimaluse tootemarki arendada ja kaitsta ning kasutada mitmesuguseid intellektuaalomandiga seotud eeliseid. Selle potentsiaali kasutamisel kehtib aga põhimõte: kasu on seda suurem, mida rohkem selle nimel tegutsetakse.

 

Kaubamärgistrateegia on täielikult teie enda otsustada. See kajastab ettevõtte laiemaid huve ja intellektuaalomandi portfelli. Nende huvide nimel tegutsemisel arvestage eelkõige kolme asjaolu:

 

Kaubamärgi kasutamine

Nagu juba mainitud, ei ole õigusi ilma kohustusteta. Teile antud õigus on võimas vahend, millega saab arendada tootemargi tuntust turul. Saadud monopol peaks teenima siiski konkreetset eesmärki, muidu võite eelise kaotada. Kaubamärgi eesmärk on eristada turul teie kaupu ja/või teenuseid konkurentide omadest, mis eeldab, et kaubamärki tuleb kasutada. Kui te kaubamärki ei kasuta, võivad kolmandad isikud kaubamärgi mittekasutamise tõttu vaidlustada. Õigusaktides on sätestatud, et ELi kaubamärki tuleb hakata Euroopa Liidus reaalselt kasutama viie aasta jooksul pärast registreerimist.

Teie kaubamärk võidakse tühistada ka juhul, kui teie kasutusviisi tõttu muutub kaubamärk teatud kauba või teenuse üldnimetuseks või kui see muutub registreeritud kauba või teenuse olemuse, kvaliteedi või geograafilise päritolu seisukohast eksitavaks.

Kaubamärgi kaitsmine

Asjaolu, et kaubamärk kuulub teile, ei tähenda, et kolmandad isikud ei võiks seda vaidlustada. Kuigi kolmandad isikud ei esitanud tähtaja jooksul teie kaubamärgi suhtes vastuväiteid või vastulauseid, võivad nad hiljem taotleda kaubamärgi tühistamist.

See võib tunduda ebaõiglane, kuid vastupidises olukorras arvaksite tõenäoliselt teisiti: kujutage ette, et jätsite tähele panemata, millal lõppes konkurendi kaubamärgi vastulause esitamise tähtaeg.

Tühistamistaotluse esitamisel alustatakse menetlust, kus kumbki pool esitab oma argumendid. Kui kokkuleppele ei jõuta, teeb otsuse amet.

Tühistamistaotluse lõiv on 630 eurot. Saate kasutada kaht vormi: kehtetuks tunnistamise vormi ja tühistamise vormi. Nende erinevus on, et kehtetuks tunnistamine muudab kaubamärgi kehtetuks tagasiulatuvalt (eemaldab selle täielikult kaubamärkide registrist) ja tühistamist hakatakse kohaldama kuupäevast, mil ametile tehti taotlus.

Kaubamärgi arendamine

Intellektuaalomandistrateegiat arendatakse aastate jooksul ning see võib muutuda, kui tegevuse ulatus suureneb. Kui Euroopa Liit jääb teie eesmärkide jaoks kitsaks, laiendage kaubamärki ka mujale.

Selleks on mitu võimalust. Võite esitada taotluse otse Euroopa Liidu välise riigi intellektuaalomandiametile või rahvusvahelise taotluse Madridi protokolli alusel.

Madridi protokoll on kaubamärkide ülemaailmse kaitse oluline vahend. See on rahvusvaheline registreerimissüsteem, mida haldab Genfis asuv Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon (WIPO) ja mille on ratifitseerinud paljud riigid üle maailma, sealhulgas peaaegu kõik Euroopa riigid, USA, Jaapan, Austraalia, Hiina, Venemaa ja alates 2004. aasta oktoobrist ka Euroopa Liit.

Madridi protokolliga nõutakse, et olemas oleks põhimärk, mille kaitset laiendatakse seejärel teistesse Madridi lepingu ja protokolli osalisriikidesse. Kui soovite laiendada märgi kaitset Euroopa Liidust väljapoole, ei pea te ootama, kuni ELi kaubamärgi taotlus registreeritakse. Viie aasta jooksul aga sõltuvad põhiline Euroopa Liidu kaubamärk ja rahvusvaheline registreering teineteisest. Seetõttu, kui teie ELi kaubamärgi taotlust mingil põhjusel ei registreerita, läheb teie rahvusvaheline registreering kaduma.

Rahvusvahelise registreeringu taotlus tuleb esitada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile (EUIPO). EUIPO kasutamiseks nn päritoluametina peab ELi kaubamärgi omanik/taotleja olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik või peab tema alaline asukoht või tegelik ja toimiv tööstus- või kaubandusettevõte asuma Euroopa Liidus. Teisisõnu, kõik ELi kaubamärgi omanikud/taotlejad ei saa taotleda ELi kaubamärgi alusel rahvusvahelist registreeringut.

Rahvusvahelise taotluse esitamisel on kohustuslik kasutada järgmisi vorme. Taotlejad ei tohi kasutada muid vorme ega muuta vormide sisu ja kujundust.

  • EUIPO on loonud e-taotluse vahendi, mis on kättesaadav kõikides ametlikes keeltes ja on samas vormingus mis EUIPO EM 2 vorm. EUIPO soovitab tungivalt kasutada e-taotluse vahendit, sest see juhendab taotlejat ja vähendab seeläbi võimalikke puudusi ning kiirendab läbivaatamist. E-taotluse vahend on kättesaadav kõikides ELi ametlikes keeltes, kuid märkida tuleb ka Madridi protokolli keel (hispaania, inglise või prantsuse keel), kuna taotlus edastatakse WIPO-le selles valitud keeles.
     
  • EUIPO EM 2 paberkandjal vorm (EUIPO kohandus WIPO MM2 vormist) on kättesaadav kõikides ELi ametlikes keeltes.
     
  • WIPO MM2 vorm hispaania, inglise või prantsuse keeles

EUIPO-le tuleb tasuda rahvusvahelise taotluse esitamisel edastamislõiv 300 eurot, kuid rahvusvahelise taotluse lõivud tuleb maksta otse WIPO-le. Kõik WIPO-le makstavad lõivud, mis saadetakse EUIPO-le, tagastatakse taotlejale.

Pärast taotluse sisu ja terviklikkuse kontrollimist edastab EUIPO rahvusvahelise taotluse WIPO-le. EUIPO peab teatama nn sõltuvusperioodil (viis aastat pärast rahvusvahelise taotluse esitamise kuupäeva) WIPO-le kõik asjakohased ELi kaubamärki mõjutavad muudatused.

Pärast WIPOs registreerimist saate lisada rahvusvahelisele registreeringule riike. Kuigi seda saab teha EUIPO kui päritoluameti kaudu, on lihtsam taotleda lisariike otse WIPO rahvusvahelises büroos.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.