Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Mis võib olla ühenduse registreeritud disainilahendus?

Disainilahenduste taotluste näited

Tolmuimeja, disainilahenduse taotluse näide

Tolmuimeja

Disainilahendus nr: 003305929-0002

Aiamaja, disainilahenduse taotluse näide

Aiamajad

Disainilahendus nr: 002068585-0003


Enne disainilahenduse taotlemist kontrollige kolme asja.


Kas disainilahendus vastab registreerimiskriteeriumidele?

Disainilahendusega kaitstakse toote välimust ja see on tootega lahutamatult seotud. Kui toode puudub, ei saa seda ka kaitsta.

Toode võib olla mis tahes tööstus- või käsitööese, sealhulgas pakend, graafilised sümbolid ja kirjatüübid. Kaitsta saab ka tooteosi, mida saab lahti võtta ja uuesti kokku panna.

Toode ei saa olla värv, üksnes sõnaline element või heli, sest need ei määra toote välimust. Neid saab siiski kaitsta kaubamärgiga.

Samal põhjusel ei ole toode elusorganismid ja ideed; neid ei saa kaitsta ka kaubamärgiga.

Peale selle peaks disainilahendus vastama avaliku korra ja moraali nõuetele. Disainilahendused, mis kujutavad või edendavad vägivalda või diskrimineerimist soo, rassi või etnilise päritolu, usu või maailmavaate, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel, lükatakse tagasi.

Kas disainilahendus on uudne?

Disainilahenduse määruses nõutakse, et ühenduse disainilahendus (nii registreeritud kui ka registreerimata) oleks uudne ja eristuv.

Uudsus

Disainilahendus on uudne, kui samasugust disainilahendust ei ole varem avaldatud. Kui kaks disainilahendust erinevad üksnes ebaoluliste üksikasjade poolest, peetakse neid samaks.

Eristatavus

Disainilahendus on eristatav, kui asjatundjale jääv üldmulje erineb varasemate disainilahenduste omast.

Kas disainilahenduse kujutis on nõuetekohane ja täpne?

Graafilise kujutise eesmärk on kujutada kõiki taotletava disainilahenduse omadusi. Disainilahenduse omaduste võimalikult põhjaliku kujutamise eest vastutate üksnes teie.

Disainilahenduse kujutis tuleb seepärast koostada hoolikalt ja põhjalikult. Kujutise kvaliteet on disainilahenduse kaitse juures väga tähtis.

Graafilise kujutise kvaliteet peab võimaldama disainilahendust vähendada või suurendada mõõtmeteni kuni 8 × 16 cm, et selle saaks sisestada ühenduse registreeritud disainilahenduste registrisse ja avaldada Ühenduse Disainilahenduste Bülletäänis.

Vaated

Disainilahenduse kujutamiseks võib esitada kuni kümme eri vaadet: seitse kaitstud vaadet ja kolm kaitsmata vaadet. Üles saab laadida eri vaated, näiteks liht- või pealtvaated, lõiked, perspektiivvaated või koostejoonised. Meie disainilahenduste veebirakendus võimaldab lohistamise abil üles laadida 3D- ja staatilisi vaateid. Veenduge, et teie vaated kujutavad sama disainilahendust ja esitavad disainilahenduse nähtavat osa.

Kui disainilahendus käsitleb keerukat, st mitmest vahetatavast osast koosnevat toodet, mida saab lahti võtta ja kokku panna, peab vähemalt üks vaade kujutama toodet kokkupanduna. Sama kehtib tootekomplekti, näiteks nuppudega malelaua või lauanõude komplekti korral.

Värvid

Disainilahenduse kujutised võivad olla kas mustvalged või värvilised. Sama disainilahenduse erilaadsed vaated (näiteks kolm mustvalget ja neli värvilist) ei ole lubatud.

Taust

Disainilahenduse kujutis peab olema neutraalsel taustal. Disainilahendus peab olema ümbrusest selgelt eristatav.

Identifikaatorid

Kui soovite disainilahenduse teatud osi rõhutada, näiteks viidates, et taotlus käsitleb üksnes või ei käsitle konkreetset osa, kasutage üht järgmistest tähistest:

  • katkendjooned – elemendid, mille kaitset ei taotleta
  • äärejooned – tõmmake äärejoon ümber disainilahenduse elementide, mida soovite kaitsta
  • varjutamine ja hägustamine – kui kaitset ei taotleta mitme elemendi jaoks
  • katkestamistähised – taotlus ei käsitle disainilahenduse konkreetset pikkust

Disainilahenduse vaadetel ei tohi kasutada selgitavat teksti, sõnu ega lisasümboleid.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.