Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Haku- ja rekisteröintimenettely

 

Kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö mistä tahansa maasta voi jättää hakemuksen.
Lisätietoja.


EU-tavaramerkkiä voidaan hakea ainoastaan EUIPOlta. Hakemuksen voi toimittaa jollakin seuraavista tavoista:
 • sähköisesti User Area -käyttäjäalueen kautta
 • postitse
 • kuriiripalvelua käyttäen.


Ei. Hakemuksen voi toimittaa sähköisesti (käyttämällä EUIPOn sähköisiä työkaluja, joista on kerrottu tarkemmin kysymyksessä Miten EU-tavaramerkkiä haetaan), postitse tai kuriiripalvelua käyttäen. Yksittäiseen hakemukseen liittyviä asiakirjoja ei hyväksytä sähköpostitse.


EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus voidaan tehdä millä tahansa Euroopan unionin 23 virallisesta kielestä, ja tätä kieltä pidetään ensimmäisenä kielenä.
Lisäksi on valittava toinen kieli seuraavista EUIPOn käyttämistä viidestä kielestä: englanti, espanja, italia, ranska tai saksa. Toisen kielen on oltava muu kuin valittu ensimmäinen kieli, ja sitä käytetään mahdollisen väite- ja/tai kumoamismenettelyn kielenä.


Hakemispäivä määrätään myöhäisemmäksi kuin hakemuksen tosiasiallinen vastaanottopäivä EUIPOssa tai hakemus hylätään kokonaan. EUIPO antaa tällöin puutteesta huomauttavan kirjeen ja kehottaa täyttämään puuttuvat vaatimukset kahden kuukauden kuluessa. Tätä määräaikaa ei voida pidentää. Kun puute korjataan, hakemispäiväksi tulee päivä, jona kaikki pakolliset tiedot on toimitettu ja maksu suoritettu. Jos vaatimuksia ei täytetä (ks. EUTM-asetuksen 31 artiklasta kaikki hakemusta koskevat vaatimukset; tarkempia tietoja asiasta on Ohjeet, Osa B, Tutkiminen, Osio 2, Muodollisuudet  kohdassa 4), EU-tavaramerkkiä koskevaa hakemusta ei käsitellä EUTM-hakemuksena (hakemusta ei katsota jätetyksi) ja kaikki maksetut maksut palautetaan.


EUIPOn sivulta  Lomakkeet ja hakemukset  löytyvät kaikki sähköiset lomakkeet sekä pdf-lomakkeet niille palveluille, joita varten ei ole vielä sähköistä lomaketta.
Tiettyyn asiakirja-aineistoon liittyvät asiakirjat on toimitettava aina Asiakirja-aineiston numero on mainittava aina.
* Itse toimittaminen: Jos asiakirjat haluaa toimittaa perille itse, on kustakin asiakirjasta täytettävä ja tuotava mukana EUIPOn asiakirjan vastaanottotodistus kahtena kappaleena. Kannattaa huomata, että 1. päivästä lokakuuta 2017 lähtien EU-tavaramerkkeihin liittyvien asiakirjojen toimittaminen itse ei ole ollut enää mahdollista. Itse toimitettuja asiakirjoja ei katsota vastaanotetuiksi.
Jos tämän julkaisun englanninkielisen version ja muiden kieliversioiden välillä on eroja tai ristiriitoja, englanninkielisellä versiolla on etusija.
Lisätietoa, ks. uutta EU-tavaramerkkiasetusta koskevat usein esitetyt kysymykset.


Hakemispäivän myöntäminen edellyttää, että jokaisessa EU-tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa on tavara- ja palveluluettelo. Luettelo on luokiteltava Nizzan sopimuksen mukaisesti. Nizzan luokituksessa luokat 1–34 koskevat tavaroita ja luokat 35–45 palveluja. Jokaisella luokalla on otsikkonsa, joka kuvailee pääpiirteittäin luokan sisältämiä tavaroita tai palveluja.
On hyvin tärkeää hakea liiketoimintaan sopivia tavaroiden ja palveluiden luokkia, koska ne vaikuttavat suoraan siihen, miten hyvin EU-tavaramerkki on suojattu.
Lisätietoa Nizzan luokituksesta on saatavana Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) verkkosivustolla osoitteessa http://www.wipo.int.


Sähköistä hakemusta jätettäessä käyttäjät voivat valita ennalta hyväksytyistä termeistä oman tavara- ja palveluluettelonsa. Termit ovat peräisin yhtenäistetystä tietokannasta (Harmonised Database, HDB), ja ne hyväksytään automaattisesti luokitustarkoitukseen. Ennalta hyväksyttyjen termien käyttö sujuvoittaa tavaramerkin rekisteröintiprosessia. Yhtenäistettyyn tietokantaan on koottu kaikki termit, jotka on hyväksytty luokitustarkoitukseen kaikissa EU:n teollis- ja tekijänoikeusvirastoissa.
Ennen hakemuksen jättämistä käyttäjä voi:
 • tehdä hakuja yhtenäistetystä tietokannasta EUIPOn TMclass-työkalun avulla
 • käyttää tavara- ja palvelukeräintä, jossa tavara- ja palveluluettelon voi laatia ohjatusti yhtenäistetyn tietokannan termien pohjalta.


Kyllä. Mikä tahansa merkki, joka täyttää EU-tavaramerkkiasetuksen vaatimukset, voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi. Yrityksen nimen ja/tai tunnuksen rekisteröimällä saa brändilleen ja maineelleen paremman suojan. Rekisteröinnin avulla voi estää kolmansia osapuolia käyttämästä tai rekisteröimästä tavaramerkkejä, jotka ovat samoja tai niin samankaltaisia, että sekaannuksen vaara on olemassa.
 


Jos kiista koskee verkkotunnuksen nimeä, ks. Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPO:n vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely (ADR).


Ei. EU-tavaramerkkiä koskevaan hakemukseen sisällytettyä tavaroiden ja palvelujen alkuperäistä luetteloa voi ainoastaan rajoittaa, ei laajentaa. Toisin sanoen et voi lisätä alunperin jätettyyn hakemukseen tuotteita tai luokkia, ellet jätä uutta hakemusta samasta ylimääräiset luokat sisältävästä tavaramerkistä.


Hakemusta jätettäessä perusmaksu kattaa vain yhden luokan. Jos haluat sisällyttää enemmän kuin yhden tavaroiden tai palvelujen luokan, sinun on maksettava maksu jokaisesta ylimääräisestä luokasta. Lisätietoja.
Jos haluat lisätä uusia tavaroiden ja/tai palvelujen luokkia sen jälkeen, kun EU-tavaramerkkihakemuksesi on rekisteröity, sinun on jätettävä uusi EU-tavaramerkkihakemus, joka sisältää uudet katettavat luokat.
Lisätietoja tavara- ja/tai palveluluokista.


Vain pieniä muutoksia voi tehdä, jos niillä ei muuteta merkkiä olennaisesti.
Virastolla on hyvin tiukka käytäntö merkkien esityksen muuttamisesta. Saat lisätietoja kohdan Ohjeet, Osa B, Tutkiminen, Osio 2, Muodollisuudet kappaleesta 15.


Hakemuksen tutkimiseksi nopeasti sinun olisi toimittava seuraavasti:
 • Maksa ennakkoon – jos suoritat maksun maksutililtä, sinun on annettava suostumuksesi siihen, että maksu veloitetaan tililtäsi heti. Jos maksat pankkisiirrolla, sinun on suoritettava maksu heti hakemuksen toimittamisen jälkeen. Käytä maksutositteessa annettua pankkisiirtokoodia.
 • Käytä pankkiasi varten laadittua lomaketta (löytyy vahvistusilmoituksestasi sen jälkeen, kun olet jättänyt hakemuksen).
 • Täytä Fast Track -käsittelyn ehdot* valitsemalla asianmukaiset tavarat ja palvelut (saat lisätietoja yhtenäistetystä tietokannasta ).

* Jos tutkimusmenettelyn aikana ei havaita esteitä, hakemuksesi käsitellään nopeammin.

Lisätietoja koko rekisteröintiprosessista hakemuksen julkaisemiseen saakka.

 


Kyllä. EUIPO pyytää kuitenkin nimeämään asiamiehen määräajassa, jos hakemus jätetään ETA:n (Euroopan talousalue) ulkopuolelta.
Lisätietoja:


EUIPO hylkää EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen, jos sen ei katsota täyttävän tiettyjä edellytyksiä, joita kutsutaan ehdottomiksi hylkäysperusteiksi.

EUTM-asetuksen 7 artiklassa luetellaan ehdottomat hylkäysperusteet. Tavaramerkkihakemukset, joita ei hylätä tässä vaiheessa, julkaistaan. Ks. koko rekisteröinnin kulku.

Ehdottomat hylkäysperusteet on erotettava suhteellisista hylkäysperusteista, jotka tutkitaan vain, jos kolmas osapuoli esittää EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemisen jälkeen yhden tai useamman väitteen, joka perustuu yhteen tai useampaa aiempaan ristiriitaiseen oikeuteen, kuten aiempaan tavaramerkkiin.

EUIPO ei tutki suhteellisia hylkäysperusteita viran puolesta (ex officio). Suhteellisia hylkäysperusteita voivat esittää vain kolmannet osapuolet väitemenettelyssä tai kumoamismenettelyssä, kun EU-tavaramerkki on rekisteröity. Lisätietoa tähän liittyvistä maksuista ja eroista on saatavana välilehdellä ”Vastustus”, joka löytyy verkkosivuston osiosta Rekisteröintiprosessi.


Kyllä. EUIPO hylkää EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen, vaikka hylkäämisperuste olisi voimassa vain osassa Euroopan unionia. Jos esimerkiksi tavaramerkki muodostuu tuotteen nimikkeestä jollakin Euroopan unionin jäsenvaltion virallisella kielellä, EUIPO hylkää EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen.
Aiemmat oikeudet, joihin on vedottu väitteessä tai mitättömyysvaatimuksessa, ovat esteenä EU-tavaramerkin rekisteröinnille, vaikka ne olisivat voimassa vain yhdessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Tapaukset, joissa hakemus on hylättävä siitä syystä, että merkki ei ole erottamiskykyinen, se on kuvaileva tai se on yleinen nimitys vain yhdellä Euroopan unionin kielellä (ei tärkeällä kaupankäyntikielellä), eivät kuitenkaan ole kovin yleisiä. EUIPOn väitemenettelyssä tai mitättömäksi julistamisessa noudatettavassa menettelyssä tarjotaan tällöin useita sovintoratkaisuvaihtoehtoja.

Lisätietoa EU-tavaramerkin käytöstä ja siihen liittyvien oikeuksien puolustamisesta.


Hylätty EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus tai EU-tavaramerkki, joka on todettu mitättömäksi tai kumottu, voidaan muuntaa kansallista tavaramerkkiä koskevaksi hakemukseksi kaikissa niissä Euroopan unionin jäsenvaltioissa, joissa kyseistä hylkäysperustetta ei sovelleta. Myöhemmin tehtävien kansallista tavaramerkkiä koskevien hakemusten hakupäivänä säilyy EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hakupäivä.


Muuntaminen on menettely, jota voidaan hakea Euroopan unionin tavaramerkille ja kansainväliselle rekisteröinnille.

Jos jonkin EU-tavaramerkin vaikutus lakkaa, se voidaan muuntaa tietyissä jäsenvaltioissa voimassa olevaksi tavaramerkiksi. Muuntamisesta on hyötyä erityisesti silloin, kun ratkotaan mahdollisia EU-tavaramerkin yhtenäiseen luonteeseen liittyviä ongelmia.

Jos Euroopan unionin tavaramerkkiin liittyy esimerkiksi yhdessä maassa tai tietyissä maissa rekisteröitävyysongelma ehdottoman hylkäysperusteen tai sellaisen väitteen vuoksi, joka perustuu vain yhdessä maassa tai tietyissä maissa pätevään aikaisempaan oikeuteen, EU-tavaramerkin hakija voi hakea EU-tavaramerkin muuntamista yksittäiseksi kansalliseksi tavaramerkkihakemukseksi maissa, joissa nämä perusteet eivät vaikuta.

Kansainväliset rekisteröinnit voidaan muuntaa EU:n jäsenvaltioiden kansallisiksi tavaramerkkihakemuksiksi ja Maailman henkisen omaisuuden järjestössä (WIPO) tehdyn Madridin sopimuksen tai Madridin pöytäkirjan sopimuspuolten nimeämisiksi.

Lisätietoja ks. Ohjeet, Osa E, Rekisteritoimenpiteet, Osio 2, Muuntaminen.


EU:n nimeävien kansainvälisten rekisteröintien muuntamista ei pidä sekoittaa ”muuttamiseen”, jolla tarkoitetaan Madridin pöytäkirjalla (MP) käyttöön otettua ominaisuutta, jolla lievennetään Madridin sopimuksen mukaisen viisivuotisen riippuvuuskauden seurauksia.
Muuttamisen avulla keskitetyn hyökkäyksen kohteena oleva merkki voidaan muuttaa suoraksi EU-tavaramerkkiä koskevaksi hakemukseksi, mutta sillä ei kuitenkaan voida muuntaa EU:n nimeävää rekisteröintiä kansallisiksi hakemuksiksi.
Lisätietoja muuntamiseen liittyvistä periaatteista ja muodollisuuksista ks. Ohjeet, Osa E, Rekisteritoimenpiteet, Osio 2, Muuntaminen ja Osa M, Kansainväliset merkit.


Jotta hakemus voidaan käsitellä Fast Track -hakemuksena, maksu on suoritettava hakemuksen tekemisen yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen, jos maksetaan tilisiirrolla (ks. tarkempia tietoja tilisiirroista ja luettelo Fast Track -käsittelyn ehdoista). Lisäksi luokituksissa on käytettävä EUIPOn tietokannan (yhtenäistetty tietokanta) hyväksyttyjä nimikkeitä.
 


Viisivaiheinen lomake on suunniteltu Fast Track -käsittelyä varten. Siinä on siis pakollisia kenttiä ja oletusvaihtoehtoehtoja, joilla varmistetaan hakemuksen mahdollisimman nopea käsittely.

Tarkennettu hakemuslomake ilmoittaa, täyttääkö hakemus Fast Track -käsittelyn ehdot. Jos hakemus ei täytä jotakin Fast Track -käsittelyn ehtoa, se ilmoitetaan lomakkeessa. Siinä tilanteessa voit päättää, korjaatko hakemusta vai jatkatko hakemuksen tekemistä tavallisena hakemuksena. Tavalliset hakemukset julkaistaan yleensä 8–11 viikon kuluttua maksun suorittamisesta.

Jos tavaramerkkihakemus täyttää Fast Track -käsittelyn ehdot, tavaramerkin aikajanan yläpuolella näkyy Fast Track -logo eSearch plus -tietokannassa.


On mahdollista, että hakemus täyttää tehtäessä Fast Track -käsittelyn ehdot, muttei täytä niitä enää myöhemmin. Tämä johtuu ehdottomien hylkäysperusteiden tutkimisen aikana havaituista puutteista, esimerkiksi maksun viivästymisestä, tavaroiden ja palveluiden rajaamista koskevasta pyynnöstä tai muista puutteista, kuten asiamieheen liittyvästä ongelmasta.

Täydellinen ehtojen luettelo on kohdassa Fast Track -käsittelyn ehdot.


Hakijat tai asiamiehet voivat ilmoittaa hakemuslomakkeen annetussa kohdassa oman viitteensä, jossa voi olla enintään 20 merkkiä, kuten alkukirjaimia, merkkijonoja tai numeroita. Viitteestä voi olla hyötyä, sillä sen avulla hakija voi yksilöidä virastolle jättämänsä eri hakemukset.

Tunnistenumerolla tarkoitetaan EUIPOn antamaa numeroa, joilla hakijat ja asiamiehet yksilöidään.

Kun EUIPO on antanut hakijalle tai asiamiehelle tunnistenumeron, riittää tulevissa hakemuksissa pelkän tunnistenumeron ja hakijan/asiamiehen nimen ilmoittaminen.

Jos tunnistenumeroa ei ole, kaikki hakijaa/asiamiestä koskevat kentät on täytettävä.


Tunnistenumeron löytää hakemalla oman tavaramerkkinsä EUIPOn eSearch plus - tai TMview-tietokannasta.


Hakemus tehdään Kun hakemuksen jättäminen on vahvistettu, järjestelmä antaa hakijalle EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen numeron.
 


EU-tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, kuten sanat, mukaan lukien henkilönnimet, tai kuviot, kirjaimet, numerot, värit, tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, tai äänet, jos:
 • niillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista; ja
 • ne esitetään siten, että toimivaltaiset viranomaiset ja yleisö tunnistavat selvästi ja täsmällisesti suojan kohteen.
Merkin kuvauksen on oltava sellaisessa muodossa, jossa hyödynnetään yleisesti saatavilla olevaa teknologiaa ja joka voidaan toistaa rekisterissä selkeästi, täsmällisesti, itsenäisesti, helposti saatavasti, ymmärrettävästi, kestävästi ja objektiivisesti. Katso lisätietoja tiedostomuodoista, jotka EUIPO hyväksyy tavaramerkkiä koskevissa hakemuksissa. Perehdy myös 22. syyskuuta 2017 annettuun pääjohtajan päätöksen N:o EX-17-6 tietovälineiden avulla toimitettuja liitteitä koskevista teknisistä vaatimuksista.

Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksessa (EUTM-täytäntöönpanoasetus) on erityissäännöksiä ja vaatimuksia yleisimpien tavaramerkkityyppien osalta.

Lisää esimerkkejä tavaramerkeistä ja niiden tyypeistä on saatavilla verkkosivuillamme.


Vastaanottoilmoituksessa mainitaan ainoastaan, että kuviomerkkiä koskeva hakemus on jätetty. Tämä johtuu siitä, että kuviomerkki kattaa esimerkiksi yhdistelmämerkit, stilisoidut merkit sekä sanan ja logon (katso verkkosivuiltamme esimerkkejä kuviomerkeistä). EUIPOn käytännön mukaan merkin katsotaan olevan kuviomerkki, kun se koostuu seuraavista osista:
 • yksinomaan kuvallisista osista
 • sanallisten ja kuvallisten tai muiden graafisten osien yhdistelmästä
 • tyylitellyin kirjaimin esitetyistä sanallisista osista
 • värillisistä sanallisista osista
 • sanaosista useammalla kuin yhdellä rivillä
 • muiden kielten kuin EU-kielten aakkosista
 • merkeistä, joita ei voi tuottaa näppäimistöllä
 • kaikkien edellisten yhdistelmistä.
Hakemuslomakkeeseen on lisätty ”sanaosia sisältävä kuviomerkki”, jotta hakijat voivat lisätä sanaosat hakemukseen.
Lisätietoa EU-tavaramerkkiä koskevista säädösteksteistä.


Ei. Suoja myönnetään molempien yhdistelmälle, joka on esitetty merkin kuvauksessa kokonaisuutena. Katso esimerkkejä verkkosivuiltamme.


Kuviomerkki.


Enää ei ole mahdollista ilmoittaa värejä, jotka sisältyvät EU-tavaramerkiksi rekisteröitävään kuviomerkkiin.


Minkäänlaiseen EU-tavaramerkkityyppiin ei ole enää pakko lisätä sanallista kuvausta. Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen (EUTM-täytäntöönpanoasetus) 3 artiklan mukaan sanallinen kuvaus on vapaaehtoinen sijaintimerkkien, kuviosarjamerkkien ja väreistä ja liikkuvasta merkistä koostuvien värimerkkien osalta. Jos näiden merkkien kuvaukseen on lisätty sanallinen kuvaus, sanallisen kuvauksen olisi oltava yhdenmukainen kuvauksen kanssa eikä se saa laajentaa kuvauksen alaa.


Kyllä, voit milloin tahansa peruuttaa hakemuksesi, mutta maksettuja maksuja ei palauteta, ellei peruutusta ole saatu samana päivänä kun hakemus on jätetty (GMT+1). Peruuttamisesta ei peritä lisämaksua. Peruuttamista voi pyytää suoraan eSearch plus -tietokannassa valitsemalla sähköisen toiminnon tyypin EUTM:n osiosta Toiminnot ja viestit.Ilmoitus on tehtävä käyttämällä selkeää ja yksiselitteistä kieltä, kuten ”Peruutan EU-tavaramerkkiä koskevan hakemukseni, jonka numero on XYZ”.
Virastolla ei ole paperilomaketta EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen peruuttamista varten, ja siksi riittää, kun lähetät ilmoituksen User Area -käyttäjäalueen kautta tai kirjeellä (sähköposteja ei hyväksytä).


EU-tavaramerkkejä on kolmenlaisia: yksittäiset merkit, yhteisömerkit tai tarkastusmerkit.


Yhteisömerkki voi olla minkätyyppinen merkki tahansa (esim. sana, kuvio tai kolmiulotteinen merkki), mikäli se kuuluu julkisoikeudelliselle oikeushenkilölle tai yhteenliittymälle ja sitä käytetään erottamaan kyseisen yhteenliittymän tavarat ja palvelut toisen yhteenliittymän tavaroista ja palveluista. Euroopan unionin yhteisömerkkiä voivat hakea ainoastaan valmistajien, tuottajien, palveluntarjoajien tai kauppiaiden yhteenliittymät sekä julkisoikeudelliset oikeushenkilöt.


Ei. Yhteisömerkki ei tarkoita sitä, että merkki kuuluu usealle henkilölle (yhteishakijat/yhteishaltijat) tai että merkki on voimassa useammassa kuin yhdessä maassa (EU:n tavaramerkkijärjestelmää sovelletaan automaattisesti kaikissa EU:n jäsenvaltioissa).

Euroopan unionin tavaramerkkiasetus (EUTM-asetus) sisältää yhteisömerkkien suojaa koskevia erityissäännöksiä. Merkinnät, joita käytetään osoittamaan tavaroiden ja palvelujen maantieteellinen alkuperä, voidaan rekisteröidä yhteisömerkiksi. Maantieteellistä alkuperää osoittavaa merkintää ei sitä vastoin voida rekisteröidä varsinaiseksi EU-tavaramerkiksi.

Yhteisömerkin hakijan on toimitettava merkin käyttömääräykset kahden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.
Lisätietoa aiheesta ks. Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen (EUTM-asetus) 74–82 artikla ja Ohjeet, Osa B, Tutkiminen, Osio 4, Ehdottomat hylkäysperusteet, Kappale 15, Euroopan unionin yhteisömerkit.


Kyllä. EU-yhteisömerkkiä koskevan sähköisen hakemuksen perusmaksu on pienempi kuin paperimuodossa jätetyn EU-yhteisömerkkiä koskevan hakemuksen.

Lisätietoa eri maksuista, ks. verkkosivuston osio EUIPOlle suoraan maksettavat maksut.


Etuoikeutta voidaan vaatia yhdelle tai useammalle aiemmalle tavaramerkkihakemukselle, jos kyseessä on EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus tai kansallinen (tai Benelux-alueella tehty) hakemus, joka on jätetty valtiossa tai valtiolle, joka on Pariisin yleissopimuksen osapuoli tai WTO:n jäsen tai jonka kanssa komissio on vahvistanut vastavuoroisuuden.

Yleissopimuksen mukainen etuoikeus on oikeus, jonka kesto on rajoitettu. Kesto lasketaan tavaramerkin ensimmäisestä asianmukaisesta hakemuksesta lähtien. Asianmukaisella kansallisella hakemuksella tarkoitetaan jokaista hakemusta, jonka perusteella voidaan todeta se päivämäärä, jona hakemus on tehty asianomaisessa maassa, riippumatta hakemuksen tuloksesta (Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan 3 kappale). Etuoikeutta voidaan vaatia kuuden kuukauden kuluessa ensimmäisestä hakemuksesta.

Etuoikeusvaatimus on jätettävä yhdessä EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen kanssa tai esitettävä erillisessä asiakirjassa, joka jätetään samana päivänä kuin EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus. Lisätietoja yleissopimuksen mukaisen etuoikeuden vaatimiseen liittyvistä periaatteista ja muodollisuuksista ks. Ohjeet, Osa B, Tutkiminen, Osio 2, Muodollisuudet, kohta 15, yleissopimukseen perustuva etuoikeus, ja lainsäädäntöuudistusta koskevien usein kysyttyjen kysymysten asianomainen kohta.


Etuoikeusvaatimus voidaan esittää yhdessä EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen kanssa, ja siihen on sisällyttävä aiemman hakemuksen päiväys, numero ja maa.

On otettava huomioon, että EUIPO julkaisee etuoikeusvaatimuksen sellaisenaan, eli EUIPO ei vahvista etuoikeusvaatimuksen pätevyyttä.

Lisätietoa etuoikeus- tai aiemmuusvaatimuksen tueksi esitettävistä todisteista (ensimmäisen hakemuksen jäljennös, kieli ja määräajat), ks. EUIPOn pääjohtajan 1. kesäkuuta 2005 antama päätös N:o EX-05-5.

Lisätietoja ks. Ohjeet, Osa B, Tutkiminen, Osio 2, Muodollisuudet.
Katso tarkennetusta hakulomakkeesta lisätietoja siitä, miten etuoikeusvaatimus lisätään sähköiseen hakemukseen.


Jos EU-tavaramerkin hakija on käyttänyt haettavaa merkkiä asettaessaan tavaroita tai palveluja näytteille virallisesti tunnustetussa näyttelyssä, voi hakija vaatia näyttelyä koskevaa etuoikeutta kuuden kuukauden kuluessa ensimmäisestä näytteille asettamisesta. Näytteille asettamisesta on toimitettava todisteita.
Lisätietoja näyttelyä koskevan etuoikeuden vaatimiseen liittyvistä periaatteista ja muodollisuuksista ks. Ohjeet, Osa B, Tutkiminen, Osio 2, Muodollisuudet kohta 16, Näyttelyä koskeva etuoikeus.


Jos EU-tavaramerkin hakijat tai haltijat ovat rekisteröineet aiemmin saman kansallisen tai kansainvälisen tavaramerkin, joka on voimassa yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa samojen tavaroiden ja palvelujen osalta, he voivat vaatia kyseisen tavaramerkin aiemmuutta EU-tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tai kahden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämispäivästä tai milloin tahansa EU-tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen ja turvata aiemmat oikeutensa, vaikka he eivät uusisikaan aiempaa tavaramerkkiä.
Lisätietoja aiemmuusvaatimuksiin liittyvistä periaatteista ja muodollisuuksista ks. Ohjeet, Osa B, Tutkiminen, Osio 2, Muodollisuudet, kohta 17, Aiemmuus.


Vaatimuksen tueksi esitettävät asiakirjat on toimitettava lähtökohtaisesti kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona aiemmuusvaatimus esitetään.
Lisätietoa etuoikeus- tai aiemmuusvaatimuksen tueksi esitettävistä todisteista, ks. EUIPOn pääjohtajan 1. kesäkuuta 2005 antama päätös N:o EX-05-5.
Lisätietoja ks. Ohjeet, Osa B, Tutkiminen, Osio 2, Muodollisuudet.
Katso tarkennetusta hakulomakkeesta lisätietoja siitä, miten aiemmuusvaatimus lisätään sähköiseen hakemukseen.


Etuoikeudesta seuraa, että oikeuksien etusijaa määritettäessä etuoikeuspäivänä pidetään EU-tavaramerkin hakemispäivää.
EU-tavaramerkkiä koskevan asetuksen mukaan aiemmuuden ainoa vaikutus on, että jos EU-tavaramerkin haltija luopuu aiemmasta tavaramerkistä tai antaa sen lakata, hänellä olevat oikeudet pysyvät voimassa samoin kuin jos aikaisempi tavaramerkki olisi edelleen rekisteröity.
Kannattaa huomata, että aiemmuutta voidaan vaatia vain aiemman rekisteröinnin perusteella, ei aiemman hakemuksen perusteella.


Rekisteröintipäivä on se päivä, jona EU-tavaramerkki merkitään Euroopan unionin tavaramerkkirekisteriin (ennen kuin annetaan lupa rekisteröinnin julkaisemiseen Euroopan unionin tavaramerkkilehdessä (EU-tavaramerkkilehti)). Rekisteröintitodistuksessa kyseinen päivämäärä näkyy sanan "rekisteröity" jälkeen ensimmäisen sivun vasemmassa alanurkassa.
EU-tavaramerkin haltijalla on rekisteröinnin perusteella yksinoikeus EU-tavaramerkkiin. EU-tavaramerkin antamat oikeudet pätevät kolmansiin osapuoliin nähden kuitenkin vasta rekisteröinnin julkaisemispäivästä lähtien.

Lisätietoa EU-tavaramerkin rekisteröintimenettelystä saa verkkosivuston osiosta Rekisteröintiprosessi.


EU-tavaramerkin rekisteröintimenettely koostuu kolmesta pääosasta:
 1. 1. hakemuksen tutkiminen
 2. 2. väitemenettely (jos EU-tavaramerkkiä koskevaan hakemukseen kohdistetaan väite)
 3. 3. rekisteröinti.


Euroopan unionin tavaramerkki (EUTM) on voimassa 10 vuotta. Sen voi uusia rajattomasti 10 vuodeksi kerrallaan. Kuusi kuukautta ennen rekisteröinnin umpeutumista EUIPO ilmoittaa kirjallisesti haltijalle, tämän asiamiehelle ja mahdolliselle muulle rekisteröidylle oikeudenhaltijalle, että rekisteröinti on aika uusia. EUIPO ei ole vastuussa siitä, ettei tällaista ilmoitusta ole annettu, eikä ilmoituksen antamatta jättäminen vaikuta rekisteröinnin umpeutumiseen.
Uusimispyynnön voi tehdä verkossa uusimispyyntölomaketta käyttäen.

Lisätietoa EU-tavaramerkkien uusimisesta, ks.


Väittämä käytössä tulleesta erottamiskyvystä voidaan tehdä rekisteröitäessä tavaramerkkiä, joka ei itsessään ole erottamiskykyinen mutta josta on tullut erottamiskykyinen sen markkinoilla käytön seurauksena.
 
Jotta tavaramerkki voitaisiin rekisteröidä, sillä on oltava ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky. Sen on siis oltava omaleimainen, vailla kuvailevuutta, eikä siinä saa olla sanoja tai merkkejä, jotka ovat tavanomaisia arkikielessä. Tästä säännöstä poiketen merkki voidaan kuitenkin rekisteröidä, jos hakija toimittaa todisteita merkin käytössä saamasta erottamiskyvystä. Tällöin on todistettava, että vähintään merkittävä osa asianomaisista yleisöstä havaitsee merkin tavaramerkiksi (esimerkiksi tunnistaa hakemuksessa vaaditut tavaroiden ja palvelujen olevan peräisin tietystä yrityksestä).
 
Virasto tutkii vain tavaramerkin käytössä tulleen erottamiskyvyn vain hakijan nimenomaisesta pyynnöstä, ei koskaan omasta aloitteestaan. Väittämä käytössä tulleesta erottamiskyvystä on jätettävä joko toissijaisena väittämänä tai pääasiallisena väittämänä.
 
Lisätietoja saa ohjeistamme.


Jos teet pääasiallisen väittämän, virasto päättää merkin itsensä erottamiskyvystä ja käytössä tulleesta erottamiskyvystä samanaikaisesti. Molemmista asioista tehdään yksi yhteinen päätös. Tähän päätökseen voi hakea muutosta.
 
Jos teet toissijaisen väittämän, hakemus tutkitaan kahdessa vaiheessa. Ensiksi virasto päättäävain itse merkin erottamiskyvystä. Tämän päätöksen tultua lopulliseksi, virasto käsittelee ainoastaan käytössä tullutta erottamiskykyä koskevan väittämän ja tekee asiasta virallisen päätöksen. Jokaiseen päätökseen voi hakea itsenäisenä tapauksena muutosta annetussa määräajassa.
 
Hakijan tehtävänä on päättää esittämänsä väittämän tyyppi. Tämä riippuu hänen intresseistään, esimerkiksi rekisteröintimenettelyn nopeudesta, vaikeuksista koota todistusaineistoa tukemaan väittämää käytössä tulleesta erottamiskyvystä tai jopa siitä, että on tärkeää saada merkin ominaispiirteisiin perustuvasta erottamiskyvystä lopullinen päätös.
 
Lisätietoja saa ohjeistamme.


Virasto tutkii väittämän tavaramerkille käytössä tulleesta erottamiskyvystä ainoastaan hakijan nimenomaisesta vaatimuksesta.
 
Väittämän voi tehdä rekisteröintihakemuksessa tai vastauksessa viraston ensimmäiseen vastustamista koskevaan kirjeeseen huomautusten toimittamiselle annetussa määräajassa.
 
Väittämä itsessään ei riitä; sen on oltava selkeästi ja tarkasti määritelty pääasialliseksi tai toissijaiseksi. Jos väittämän tyyppi on epäselvä, virasto antaa hakijalle kirjeen puutteista ja määräajan väittämän selventämiseksi.
 
Lisätietoja saa ohjeistamme.


Jos väittämä on jätetty hakemuksen kanssa ja virasto vastustaa merkkiä, hakijaa pyydetään toimittamaan asianmukainen todistusaineisto ja huomautuksensa vastustukseen tietyn määräajan kuluessa.
 
Jos hakija tekee pääasiallisen väittämän vastauksena ensimmäiseen vastustamista koskevaan kirjeeseen mutta ei toimita todisteita samanaikaisesti, virasto pyytää hakijaa toimittamaan todisteet 2 kuukauden kuluessa. 


Jos olet tehnyt toissijaisen väittämän, hakemus tutkitaan kahdessa vaiheessa. Kun ensimmäinen vaihe on päättynyt eli kun päätös ominaispiirteisiin perustuvasta erottamiskyvystä on lopullinen, virasto ottaa huomioon kaikki muutoksenhakumahdollisuudet ja käynnistää toisen vaiheen merkin käytössä tulleesta erottamiskyvystä. Tällöin virasto tiedottaa hakijalle menettelyn jatkumisesta ja antaa käyttöön liittyvän todistusaineiston toimittamiselle määräajan.


Tällä sivulla annetut kysymykset ja vastaukset on tarkoitettu vain tiedoksi. Ne eivät siis ole oikeudellisia viitteitä. Katso lisätietoja EU-tavaramerkkiä ja yhteisömallia koskevista asetuksista tai tavaramerkkiä/mallia koskevista ohjeista.

Lisätietoja siitä, miten EUIPO käsittelee henkilötietojasi, saat tietosuojalausekkeesta.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.