Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Toimenpiteitä koskeva hakemus

 

Tullivalvonnasta annetun asetuksen (EU) N:o 608/2013 mukaisesti Application for Action -hakemus (AFA) on toimitettava jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle tulliyksikölle, jotta tulli voisi toimia rajalla oikeudenhaltijan puolesta. AFAn päätarkoituksena on pyytää tullia ottamaan haltuun tavarat, joiden epäillään rikkovan teollis- ja tekijänoikeuksiasi.
 
Joskus tulli voi ottaa haltuun epäiltyjä tavaroita, joista ei ole voimassa olevaa AFAa. Tässä tapauksessa, kun oikeudenhaltija tunnistetaan, hänellä on oikeus lähettää AFA oma-aloitteisesti (ex-officio) neljän työpäivän kuluessa ilmoituksesta. Oma-aloitteinen AFA on lyhyempi versio AFAsta (tietoja tuotteen tunnistamisesta, kuten kuvia, ei tarvita).


EDB auttaa tekemään tulliviranomaisten AFA-hakemukset neljässä vaiheessa tietokantaan aiemmin annettujen teollis- ja tekijänoikeutta ja tuotetta koskevien tietojen perusteella. EDB-tietokannassa AFA-hakemuksen voi lähettää vasta, kun kaikki AFA-hakemuksen pakolliset kentät on täytetty. EDB:n pakolliset kentät esitetään asetuksessa (EU) N:o 608/2013.
 
Jos pakollisia tietoja puuttuu AFA-hakemusta laadittaessa, työkalu antaa automaattisesti linkin kyseiseen kenttään järjestelmässä puuttuvien tietojen täydentämiseksi ja auttaa näin käyttäjää prosessissa.
 
Suurin etu on se, että EDB-tietokannan kautta jätetyn AFA-hakemuksen sisältämät tiedot tulevat tullin COPIS-tietokantaan jäsennellysti eikä liitteinä, niitä voi hakea ja ne ovat siten syötettävissä tullien käyttämiin eri riskianalyysijärjestelmiin.
 
Riippumatta kielestä, jolla oikeuksien haltija tai hänen edustajansa laatii AFA-hakemuksen, asiakirja tuotetaan kaikkien niiden jäsenvaltioiden kielillä, joissa AFAa sovelletaan, ja lähetetään tulleille vastaanottavan tullin kielellä sekä englanniksi, ranskaksi ja saksaksi, jolloin vältetään käännösongelmat.


Unionin AFA on mahdollinen vain, kun kyse on koko unionissa sovellettavaan unionin lainsäädäntöön perustuvista henkisen omaisuuden oikeuksista, kuten EU-tavaramerkistä, yhteisömallista tai EU:n nimeävistä kansainvälisistä tavaramerkeistä sekä maataloustuotteiden maantieteellisistä merkinnöistä. Unionin AFA edellyttää siis jotakin edellä mainituista henkisen omaisuuden oikeuksista. Jos haluat pyytää tullitoimenpiteitä useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, voit jättää unionin AFAn ja valita jäsenvaltiot, joissa AFAa sovelletaan.
 
Jos haluat käyttää kansallista henkisen omaisuuden oikeutta, sinun on jätettävä asiaankuuluvan jäsenvaltion kansallinen AFA. Molemmat AFA-tyypit voi jättää EDB-tietokannan kautta.Jos unionin AFA on jo jätetty EDB:n ulkopuolella, sitä ei tarvitse jättää uudelleen EDB:n kautta.
 
On kuitenkin tärkeää täyttää tiedot yrityksestä, tuotteista ja teollis- ja tekijänoikeuksista ja jakaa ne työkaluun pääseville poliisiviranomaisille (koska AFAt lähetetään vain tulleille).
 
Jos kaikki tuotetiedot ovat EDB:ssä, uuden AFAn voi luoda, kun jo jätetyn AFAn voimassaoloaika päättyy. Tästä on etuna se, että EDB-tietokannan kautta jätetyn AFAn sisältämät tiedot tulevat tullin COPIS-tietokantaan jäsennellysti.


Kyllä, AFA-hakemukseen voi tehdä muutoksia. Tämä mahdollisuus sallitaan asetuksessa (EU) N:o 608/2013, vaikka tätä varten ei ole laadittu eikä annettu oikeuksien haltijoiden käyttöön vakiomallia. Jos haluat tehdä muutoksia, on lähetettävä muutos myöntävän jäsenvaltion tullihallintoon, joka käsittelee sen.
 
EU:n tullien yhteystiedot saa napauttamalla tätä.
 
Tulli- ja poliisiviranomaisten yhteystiedot ovat myös EDB-tietokannan välilehdessä Tulliviranomaisten ja poliisin tietokanta.Alkuperämaa eli maa, jossa hakemus on tehty, on jäsenvaltio, jossa hakemus jätetään ja jossa kansallinen tulliviranomainen hyväksyy sen.
 
Kaikista muista jäsenvaltioista, paitsi hakemuksen alkuperämaasta, jossa tullitoimenpiteitä pyydetään, tulee hakemuksen kohteena olevia maita.
 
Kun hakemuksen tehnyt maa on hyväksynyt AFA-hakemuksen, AFA on voimassa myös kaikissa valituissa jäsenvaltioissa, joissa hakija pyytää tullilta toimenpiteitä, sillä ehdolla, että hakemuksen kohteena oleva maa voi pyytää AFAn käännöstä, jos sitä ei ole toimitettu. AFA laaditaan näiden jäsenvaltioiden kielillä sekä englanniksi.


Rikkomiseen osallistuvat yritykset ovat niitä, jotka on tunnistettu aiemmin rikkomuksen tekijöiksi tai joiden epäillään osallistuneen teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomiseen. Ne voivat toimia maahantuojina, valmistajina, kuljettajina, haltuunantajina, viejinä, välittäjinä (”Intermediair”), lähettäjinä, jakelijoina, toimittajina ja myyjinä. Nämä tiedot ovat yhdenmukaisia tullivalvontaa koskevan asetuksen (EU) N:o 608/2013 kanssa, mutta niitä ei tallenneta EDB-valvontatietokantaan tietosuojan vuoksi.


Kyllä. Rikkomiseen osallistuvia yrityksiä voi lisätä vain AFA-hakemuksen jättämisen kolmannessa vaiheessa ”Select your products”. Taulukossa ”Add Company Involved Infringements” olevia tietoja ei tallenneta tietokantaan tietosuojan vuoksi. Nämä tiedot kuitenkin liitetään pre-AFA-asiakirjaan ja lähetetään sähköisesti tullille.

AFA-prosessin viimeinen vaihe on koko AFA-hakemuksen ja sen liitteiden esikatselu valitulla kielellä (hakemuksen tehneen maan kieli tai englanti). Näin voit nähdä koko AFA-hakemuksen näytöllä ennen sen lähettämistä.
 
Pre-AFA-asiakirjan tulostettu versio on saatavilla AFA-prosessin neljännessä vaiheessa.
Voit katsella hakemusta tai ladata sen ennen tulliin lähettämistä.Voit ladata lisätietoja sisältäviä erillisiä asiakirjoja niin paljon kuin on tarpeen (PDF-muodossa) kohdassa Saateasiakirjat.
 

Ei kuitenkaan kannata lisätä erillisiä asiakirjoja liikaa, koska tähän ladattuja tietoja ei käännetä lainvalvontaviranomaisille eikä niitä voi hakea PDF-tiedostoista.
 
Tiedosto on näkyvissä EDB-tietokantaa käyttäville viranomaisille sekä tuotteen jakokriteereissä, jos se on valittu. Se on myös lähetetty sähköisesti AFAssa. Sitä ei ole tarkasteltu aiemmin pre-AFA-asiakirjassa EDB-tietokannassa, jotta järjestelmä ei ylikuormitu. Tulosta siksi kaikki tuoteasiakirjakansiossa olevat liiteasiakirjat ja lähetä ne yhdessä AFAn tulostusversion kanssa.
 
Kaikki käyttölupasopimukset ja/tai valtakirjat, jotka on liitetty AFAan, kun se luotiin EDB-tietokannassa, näkyvät myös AFAssa COPIS-tietokannassa.
 
Huomaa, että liitteitä ei käännetä. Jäsenvaltioiden tullit voivat pyytää liitteiden kääntämistä, mutta AFAa ei sovelleta kyseisissä maissa, ellei AFAa ole jätetty.
 
Kaikki muut liiteasiakirjat kohdassa ”Yritystiedot” ovat tullin käytettävissä vain EDB-tietokannassa, mutta niitä ei lähetetä AFAssa, ellei kyse ole AFAan vaiheessa 1 liitetystä valtakirjasta tai käyttölupasopimuksesta.

 


Myönnetty on pre-AFA-asiakirjan lopullinen tila, ja se tarkoittaa, että AFA on myönnetty ja luotu tullijärjestelmässä. Se on myös saatavilla kaikissa sovellettavissa maissa.
Pre-AFA-asiakirjaa koskevat seuraavat tilat:
  • Luonnos: pre-AFA on tallennettu luonnoksena, eikä sitä ole vielä lähetetty tulliin. Kun pre-AFA-asiakirjan tila on luonnos, sitä voi muokata ja sen voi poistaa. 
  • Luotu: pre-AFA on luotu ja lähetetty tulliin. 
  • Vahvistettu: pre-AFA on vahvistettu tullijärjestelmässä. 
  • Pre-AFA hylätty: pre-AFA-asiakirjaa ei ole vahvistettu tullijärjestelmässä. 
  • Pre-AFA toimitettu: pre-AFA ja liitteet on vastaanotettu tullissa. Teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta annetun asetuksen (EU) N:o 608/2013 mukaisesti myöntävän maan tulliviranomaisella on hakemuksen vastaanottamisesta 30 päivää aikaa ilmoittaa oikeuksien haltijalle päätöksestään. 
  • Pre-AFAn liitteet eivät saatavilla: tullijärjestelmässä on ongelma liitteiden hakemisessa. 
  • AFA myönnetty : AFA on luotu tullijärjestelmässä. AFA-tunnus on saatavilla.


Tullivalvontaa koskevan asetuksen (EU) N:o 608/2013 mukaan pre-AFA-asiakirjasta on lähetettävä allekirjoitettu (paperinen) versio hakemuksen tehneen maan tulliviranomaiselle.
Kun lähetät pre-AFA-asiakirjan tulliin EDB-tietokannassa, saat sähköposti-ilmoituksen, jossa on pre-AFA-tunnus ja linkki jäsenvaltioiden AFA-hakemuksia koskeviin tullien yhteystietoihin. EDB-tietokannassa pre-AFA-asiakirjan voi tulostaa allekirjoitettavaksi ja lähetettäväksi hakemuksen tehneen maan tulliviranomaiselle.
Laillisten edustajien on myös lähetettävä paperiversion kanssa valtakirja.


Jos hakemuksesi kohdemaa on Italia, pre-AFA-asiakirjasta on lähetettävä allekirjoitettu paperiversio Italian tulliin.
 
Kun pre-AFA on lähetetty tullille Italiassa, se latautuu Italian järjestelmään (Falstaff), ja pre-AFA-asiakirjassa ilmoitetulle yhteyspisteelle (EDB-tietokannassa määritetty yhteyspiste) lähetetään sähköpostiviestinä kertakäyttöinen salasana (OTP). Sen jälkeen pre-AFA-asiakirjaan pääsee Italian järjestelmässä (Falstaffissa) antamalla pre-AFA-tunnus ja sähköpostitse saatu kertakäyttöinen salasana sähköisen allekirjoituksen antamiseksi.
 
Samalla näytöllä on myös mahdollisuus tämän kertakäyttöisen salasanan uudistamiseen. Italian järjestelmästä saa yksityiskohtaista tietoa videolta ”2 — Come recuperare il codice della PreAFA- scarica il video”, johon pääsee seuraavasta linkistä:

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/new-national-and-unional-tools-for-enforcement-of-ipri

Espanjassa pre-AFA ladataan Espanjan Agencia Tributarian Sede Electronica -järjestelmään:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DB07.shtml

Napauta lomaketta, jossa pyydetään puuttumista tavaramerkkirikkomukseen (espanjaksi Formulario de solicitud de intervención de marcas), ja anna sen jälkeen pre-AFA-tunnuksesi ja digitaalinen varmenne. Muista napauttaa lopuksi lähetyksen allekirjoittamista tarkoittavaa kohtaa (espanjaksi Firmar Enviar).Käytämme sivustollamme evästeitä sellaisten teknisten ominaisuuksien tukena, jotka parantavat käyttäjäkokemustasi. Käytämme myös analytiikkaa. Näpäytä saadaksesi lisätietoja