Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Usein kysyttyä

Yleiset asiat

1. Mitä tavaramerkilleni tapahtuu?

2. Muuttuuko asioiminen viraston kanssa?

3. Mistä saan tietoa muutetun asetuksen mukaisesta tavaramerkkikäytännöstä?

Maksut

4. Mitä teen, jos pidän saamaani laskua epäilyttävänä?

5. Miten tavaramerkkien uusi ja vanha maksujärjestelmä eroavat toisistaan?

6. Jos maksuja on suoritettu liikaa maksujärjestelmämuutosten yhteydessä, saako liikaa maksetusta hyvityksen?

7. Uudet hakemukset – maksanko uuden vai vanhan järjestelmän mukaan?

EU-tavaramerkkiasetuksen 28 artiklan 8 kohdan mukainen ilmoitus

8. Kuka voi tehdä EU-tavaramerkkiasetuksen 28 artiklan 8 kohdan mukaisen ilmoituksen?

9. Milloin EU-tavaramerkkiasetuksen 28 artiklan 8 kohdan mukainen ilmoitus voidaan tehdä?

10. Mitä lomaketta käytetään EU-tavaramerkkiasetuksen 28 artiklan 8 kohdan mukaisen ilmoituksen tekemiseen?

Uusiminen

11. Mikä päivämäärä ratkaisee laskettaessa EU-tavaramerkin uusimismaksuja?

12. Jos tavaramerkistä pitäisi maksaa vanha uusimismaksu, voiko sen haltija viivästyttää maksua ja suorittaa uuden alennetun maksun kuuden kuukauden maksuajan pidennyksen (grace period) aikana?

13. Umpeutuuko uusimisaika kuukauden lopussa vai nimenomaisena päivänä?Yleisiä asioita

1. Mitä tavaramerkilleni tapahtuu?

Olemassa olevista tavaramerkeistä ja yhteisön tavaramerkkiä koskevista hakemuksista tulee automaattisesti Euroopan unionin tavaramerkkejä ja Euroopan unionin tavaramerkkihakemuksia, kun muutettu asetus on voimassa. Käyttäjien ei tarvitse tehdä mitään.

2. Muuttuuko asioiminen viraston kanssa?

Ei. Kaikki verkkosovelluksemme päivitetään, ja ne ovat käyttövalmiita päivänä, jona muutosasetus astuu voimaan. Uusi maksurakenne sisällytetään tavaramerkkihakemuksen verkkosovellukseen ja kaikkiin muihin sovelluksiin verkkosivustollamme. Maksulaskuri ja luettelo kaikista maksuista päivitetään vastaamaan uutta maksurakennetta muutosasetuksen voimaantulopäivään mennessä.

3. Mistä saan tietoa muutetun asetuksen mukaisesta tavaramerkkikäytännöstä?

Muutosasetus tultua voimaan 23.3.2016 voimassa on myös tutkimisohjeiden päivitetty versio, joka vastaa viraston tutkimiskäytäntöön tehtyjä muutoksia. Tietoa saa nykyistä tavaramerkkikäytäntöä käsittelevältä verkkosivulta Lisätietoja saa myös viraston Alicante News -uutislehdestä, jossa on uusinta tietoa immateriaalioikeuksia ja virastoa koskevista asioista.

 

Maksut

4. Mitä teen, jos pidän saamaani laskua epäilyttävänä?

Jos saat kirjeen tai laskun, tarkista huolellisesti, mitä sinulle tarjotaan ja onko lähde aito. Jos lasku epäilyttää, keskustele oikeudellisten neuvonantajiesi kanssa tai ota yhteyttä virastoon. Lisätietoja tekaistuista laskuista on tässä

5. Miten tavaramerkkien uusi ja vanha maksujärjestelmä eroavat toisistaan?

Maaliskuun 23. päivästä 2016 lähtien voimassa olevan muutosasetuksen mukaisesti käyttöön otetaan kokonaisuudessaan alhaisemmat virastolle suoritettavat tavaramerkkimaksut sekä uusi yhteen maksuun luokalta perustuva järjestelmä hakemus- ja uusimismaksuja varten. Muutosasetuksen liitteessä I on kaikki tiedot maksuista, ja verkossa on lisätietoja, mukaan lukien uusien ja vanhojen maksujen vertailutaulukot EU-tavaramerkkihakemuksista, uusimisesta, vastustuksesta, mitätöinnistä ja muutoksenhausta.

6. Jos maksuja on suoritettu liikaa maksujärjestelmän muutosten yhteydessä, saako liikaa maksetusta hyvityksen?

Kyllä. Pääjohtaja julkaisi 29. tammikuuta verkossa suunnitelman liian suurina suoritettujen uusimismaksujen hyvittämiseksi. Hyvitysmenetelmä vaihtelee käytetyn maksutavan mukaan. Tutustu verkossa julkaisuun, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten maksut hyvitetään.

7. Uudet hakemukset – maksanko uuden vai vanhan järjestelmän mukaan?

Päivämäärä, jona EU:n tavaramerkkiä haetaan, väitteestä ilmoitetaan, menettämistä tai mitätöidyksi julistamista (peruuttamista) koskeva hakemus tehdään tai muutosta haetaan (EU-tavaramerkkeihin liittyvänä), määrittää sen, mitä maksua sovelletaan (vanha vai uusi järjestelmä).

Jos näiden hakemisen päivämäärä on aiempi kuin uuden asetuksen voimaantulon päivämäärä (eli aikaisempi kuin 23.3.2016), vanhaa maksujärjestelmää sovelletaan siinäkin tapauksessa, että maksu suoritetaan uuden asetuksen voimaantulon jälkeen, ja tämä koskee myös mahdollisten maksun myöhästymisestä johtuvien lisämaksujen laskemista. Jos hakemisen päivämäärä taas on uuden asetuksen voimaantulon jälkeen (eli 23.3.2016 tai sen jälkeen), sovelletaan uutta maksujärjestelmää. Tämä johtuu periaatteesta, että toimenpide, josta on maksettu, on voimassa sen hakemisen päivämäärästä lähtien eli siis siitä alkaen, kun se katsotaan tehdyksi.

Esimerkiksi jos kolmen kuukauden vastustusaika on 1.2.2016–30.4.2016 ja väitteestä ilmoitetaan 1.3.2016, väitteentekijän on maksettava vanha maksu (350 €). Väitteentekijä maksaa kuitenkin uuden järjestelmän mukaisen maksun (320 €), jos tekee ilmoituksen 15.4.2016. Väitteentekijä ei voi tehdä väitettä 1.3.2016 ja maksaa uutta maksua 30.4.2016, sillä vaikka maksu suoritetaankin kolmen kuukauden vastustusajan puitteissa, väiteilmoituksen päivämäärä (ja väitteen voimaantulo) on aiempi kuin uuden asetuksen voimaantulon päivämäärä.

 

EU-tavaramerkkiasetuksen 28 artiklan 8 kohdan mukainen ilmoitus

8. Kuka voi tehdä EU-tavaramerkkiasetuksen 28 artiklan 8 kohdan mukaisen ilmoituksen?

EU-tavaramerkkien haltijat tai sellaisten EU:n nimeävien kansainvälisten rekisteröintien haltijat, joita on haettu tai joissa nimeäminen on tehty ennen 22. kesäkuuta 2012 ja jotka on rekisteröity ennen kuin 16 päivänä joulukuuta 2015 annettu asetus 2015/2424 26 päivänä helmikuuta 2009 tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta on tullut voimaan, ja jotka sisältävät Nizzan luokituksen kokonaisen luokkaotsikon.

9. Milloin EU-tavaramerkkiasetuksen 28 artiklan 8 kohdan mukainen ilmoitus voidaan tehdä?

EU-tavaramerkistä annetun asetuksen 28 artiklan 8 kohdan mukaan ilmoitus on tehtävä aikavälillä 23.3.–24.9.2016 kyseiset päivät mukaan lukien.

10. Mitä lomaketta käytetään EU-tavaramerkkiasetuksen 28 artiklan 8 kohdan mukaisen ilmoituksen tekemiseen

Virastolla on verkossa uusi EU-tavaramerkistä annetun asetuksen 28 artiklan 8 kohdan mukainen hakulomake rekisteriin merkitsemistä varten. Se on saatavissa 23. maaliskuuta 2016 alkaen osiosta Lomakkeet ja hakemukset Käyttäjien on kirjauduttava verkkopyynnön tekemistä varten. Omistajat/haltijat, jotka haluavat jättää hakemuksensa paperiversiona, käyttävät tavanomaista hakulomaketta rekisteriin merkitsemistä varten. EU-tavaramerkkiä voi hakea vain yhtä lomaketta käyttäen.
Lisätietoja on kohdassa usein kysyttyä ilmoituksista EU-tavaramerkkiasetuksen 28 artiklan 8 kohdan mukaan.

 

Uusiminen

11. Mikä päivämäärä ratkaisee laskettaessa EU-tavaramerkin uusimismaksuja?

Uusimismaksun ratkaisee tavaramerkin viimeinen voimassaolopäivämäärä. Kaikkiin EU-tavaramerkkeihin, joiden viimeinen voimassaolon päivämäärä on 23.3.2016, pätee vanha maksujärjestelmä siihen katsomatta, milloin ne on maksettu. Kaikkiin EU-tavaramerkkeihin, joiden viimeinen voimassaolon päivämäärä on 23.3.2016, sovelletaan uutta maksujärjestelmää. Tämä on vahvistettu viraston pääjohtajan 20. tammikuuta 2016 antamassa tiedonannossa Nro 2/2016. Lisätietoja täältä.

12. Voiko sellaisen tavaramerkin haltija, johon sovelletaan vanhaa uusimismaksua, viivästyttää maksamista ja suorittaa uuden alennetun maksun kuuden kuukauden määräajan (grace period) kuluessa?

Ei. Sovellettavan uusimismaksun perustana on viimeinen tavaramerkin voimassaolon päivämäärä, jota noudatetaan, vaikka haltija päättäisi odottaa ja maksaa myöhemmin kuuden kuukauden pidennetyn määräajan kuluessa. Jos tavaramerkin voimassaolo umpeutuu ennen päivämäärää 23.3.2016, siinäkin tapauksessa, että haltija suorittaa maksut uuden muutosasetuksen voimaantulon jälkeen, kaikki myöhästymisestä johtuvat lisämaksut (25 % myöhästyneestä uusimismaksusta) lasketaan sen maksun perusteella, joka erääntyi tavaramerkin viimeisenä voimassaolopäivänä.

13. Umpeutuuko uusimisen perusjakso kuukauden lopussa vai nimenomaisena päivänä?

Nykyisen tavaramerkkiasetuksen mukaan uusimispyyntö on tehtävä ja maksaminen suoritettava sen kuukauden loppuun mennessä, jona tavaramerkin rekisteröinnin voimassaolo umpeutuu. Uusimisen kuuden kuukauden pidennetty määräaika (grace period) lasketaan alkavaksi seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä.

Uudessa muutetussa asetuksessa kyseistä artiklaa on muutettu: uusimispyynnön täytyy olla tehty ja uusimismaksu on täytynyt suorittaa kuuden kuukauden aikana ennen rekisteröinnin määräajan umpeutumista (eli ennen tavaramerkin voimassaolon päättymispäivää), ja uusimisen kuuden kuukauden pidennetty määräaika alkaa umpeutumispäivää seuraavasta päivästä.

Virasto kuitenkin noudattaa siirtymäkauden järjestelyjä niiden merkkien osalta, joiden kuuden kuukauden perusuusimisjakso alkoi ennen uuden muutosasetuksen voimaantuloa 23.3.2016. Kyseisiin merkkeihin sovelletaan vanhaa laskentatapaa, vaikka voimassaolon määräpäivä olisi 23.3.2016 jälkeen. Näin ollen 22.9.2016 umpeutuvat EU-tavaramerkit ovat ensimmäisiä, johon uusimisjaksojen uutta laskutapaa sovelletaan täysimääräisesti.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.