Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

 

1. lokakuuta 2017, 21 kuukauden kuluttua muutosasetuksen julkaisemisesta voimaan tulevat muutokset

Muutosasetuksessa on useita säännöksiä, jotka tulevat voimaan vasta 21 kuukauden kuluttua asetuksen julkaisemisesta, sillä niistä on säädettävä vielä erikseen sekundaarilainsäädännössä: delegoidussa säädöksessä ja täytäntöönpanosäädöksessä.

Delegoitu säädös kattaa yleisesti ottaen seuraavia menettelyjä koskevat säännöt: väitteet, tavaramerkin menettäminen ja mitätöinti, valitukset valituslautakunnalle, valituslautakunnan järjestäytyminen, viraston toimittamat ilmoitukset ja yhteydenpito virastoon, määräajat ja lykkäykset, tietyt kansainvälisiä rekisteröintejä koskevat menettelyt.

Täytäntöönpanosäädös kattaa seuraavanlaiset näkökohdat: EU:n tavaramerkkihakemuksen sisältö, EU:n tavaramerkkien kuvaaminen, kieleen ja kääntämiseen liittyvät kysymykset, etuoikeus ja aiemmuus, luovutukset ja luopuminen, EU:n yhteisömerkit ja tarkastusmerkit, tietyt kansainvälisiä rekisteröintejä koskevat menettelyt.

Euroopan komissio on julkaissut molemmista säädösehdotuksista luonnosversiot yleisön nähtäväksi:

 • ehdotus täytäntöönpanoasetukseksi
 • ehdotus delegoiduksi asetukseksi

Virasto on sitoutunut tiedottamaan käyttäjille näiden muutosten vaikutuksista sen käytäntöihin ennen muutosten voimaantuloa. Myös viraston tutkimisohjeet päivitetään vastaamaan viraston noudattamia tutkimiskäytäntöjä näiden muutosten perusteella ajoissa ennen muutosten voimaantuloa.

 

 • Muutosasetuksessa poistetaan graafista kuvausta koskeva vaatimus. Näin ollen merkki voidaan esittää 1.10.2017 alkaen missä tahansa asianmukaisessa muodossa yleisesti käytettävissä olevaa teknologiaa käyttäen, kunhan esitystapa on selkeä, täsmällinen, itsenäinen, helposti saatavilla oleva, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen.
 • Virasto antaa ennen muutosasetuksen kyseisen säännöksen voimaantuloa käyttäjille tietoa vaihtoehtoisista välineistä ja muodoista, joiden katsotaan olevan uuden säännöksen mukaisia.
 • Euroopan unionin tarkastusmerkit ovat uusi EU:n tason tavaramerkkien tyyppi. Vastaavantyyppisiä tavaramerkkejä on jo olemassa joissakin kansallisissa teollis- ja tekijänoikeuksien järjestelmissä.
 • Tarkastusmerkin avulla tarkastuslaitos tai -organisaatio voi antaa tarkastusjärjestelmän jäsenille mahdollisuuden käyttää merkkiä tarkastusvaatimusten mukaisissa tavaroissa tai palveluissa.
 • Säännökset väitteiden ja poistamisen perustelemisesta verkossa, joissakin tapauksissa viraston hyväksymien verkkopohjaisten lähteiden perusteella
 • Käytössä saavutettu erottamiskyky toissijaisena vaatimuksena, joka antaa hakijalle käytännössä mahdollisuuden vedota ominaispiirteisiin, ennen kuin hakijan on pystyttävä todistamaan käytössä saavutettu erottamiskyky
 • Toteennäyttöä ja käyttöä koskevien todisteiden myöhästymistä koskevien EUIPO:n käytänteiden kodifiointi (kuten sen ohjeissa on esitetty)
 • Kääntämistä koskevien vaatimusten merkittävä yksinkertaistaminen
 • EU:n tavaramerkin siirtäminen korjaavana toimenpiteenä joissakin tapauksissa
 • Kirjallisten todisteiden rakennetta ja muotoa koskevat muodolliset vaatimukset kaikissa menettelyissä (todisteet liitteenä)
 • Virasto ei jatkossa hyväksy asiakirjojen henkilökohtaista toimitusta eikä niiden tuomista viraston postilaatikkoon
 • Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetus ja delegoitu asetus sisältävät molemmat siirtymäsäännöksiä, joissa tarkasti määritellään, milloin uudet menettelysäännöt tulevat voimaan.

 

Asetus tuli voimaan 23. maaliskuuta 2016

Muutosasetus toi mukanaan useita muutoksia tutkimismenettelyihin, ehdottomiin hylkäysperusteisiin, suhteellisiin hylkäysperusteisiin, tavaroihin ja palveluihin, väitteisiin ja poistamismenettelyihin sekä valituksiin.

 

Tutkimismenettelyyn liittyvät pääasialliset muutokset

 • Muutosasetuksessa poistetaan mahdollisuus jättää EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus kansallisen viraston kautta.
 • Käyttäjä voi valita, haluaako hän saada EU:n tutkimuskertomuksen ja ilmoituskirjeen.
 • Muutosasetuksessa selvennetään aiemmuusvaatimuksen perusteena olleen aiemman merkin menettämisen vaikutusta, joka riippuu nyt menettämisen voimaantulopäivästä.
 • Muutosasetuksessa lisätään aiemman asetuksen tekstiin kolmansien osapuolien huomautusten esittämisen määräaikaa koskeva nykyinen käytäntö. Huomautukset tulisi esittää ennen väitejakson päättymistä tai, jos tavaramerkkiä vastaan on tehty väite, ennen väitettä koskevan lopullisen päätöksen tekemistä.
 • Muutosasetuksessa mainitaan myös nimenomaan viraston oikeus aloittaa ehdottomien perusteiden tutkiminen tarvittaessa uudelleen omasta aloitteestaan milloin tahansa ennen rekisteröintiä.

Ehdottomiin hylkäysperusteisiin liittyvät pääasialliset muutokset

 • Toiminnallisia merkkejä (esim. väri tai ääni) koskevat nyt samat kiellot kuin muotomerkkejä.
 • Muutosasetuksessa selvennetään suojattuihin alkuperänimityksiin, suojattuihin maantieteellisiin merkintöihin ja muihin teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyviä kieltoja.
 • Mahdollisuus tehdä ilmoitus, jossa luovutaan yksinoikeudesta tavaramerkin erottamiskyvyttömille elementeille epäselvyyden välttämiseksi suojan laajuudesta, on poistettu.
 • Muutosasetuksessa kodifioidaan nykyinen käytäntö, joka koskee ehdottomiin hylkäysperusteisiin perustuvia mitätöintimenettelyjä, ja rajoitetaan tutkimus koskemaan osapuolten esittämiä väitteitä ja perusteluja.

Väite- ja poistamismenettelyihin liittyvät pääasialliset muutokset

 • EU:n nimeäviä kansainvälisiä rekisteröintejä koskevan väitejakson alkamispäivä muuttuu. Jakso alkaa nyt kuukauden kuluttua julkaisemispäivästä.
 • Muutosasetuksella tehdään joitakin muutoksia, jotka liittyvät EU-tavaramerkkejä käsittelevissä tuomioistuimessa nostettaviin vastakanteisiin. EU-tavaramerkkejä käsittelevät tuomioistuimet eivät aloita vastakanteen tutkimista ennen kuin joko asianomainen osapuoli tai tuomioistuin on ilmoittanut virastolle päivämäärän, jona vastakanne on esitetty.
 • Muutosasetuksessa virastolle asetetaan velvollisuus ilmoittaa asianomaiselle EU-tavaramerkkejä käsittelevälle tuomioistuimelle, jos virastolle on esitetty menettämis- tai mitättömyysvaatimus ennen vastakanteen esittämistä.

Suhteellisiin hylkäysperusteisiin liittyvät pääasialliset muutokset

 • Käyttöön otetaan suojattuihin alkuperänimityksiin ja suojattuihin maantieteellisiin merkintöihin perustuva erillinen väite- ja mitätöintiperuste.
 • Yksi käyttöä koskevien todisteiden toimittamisvelvollisuuden ja asianomaisen jakson määräävä päivämäärä muuttuu. Ratkaiseva päivämäärä on nyt riitautetun EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hakemispäivä tai etuoikeuspäivä, ei sen julkaisemispäivä.
 • Useita selvennyksiä tehdään nykyisten käytäntöjen ja oikeuskäytännön perusteella.

Muutosasetuksella valitusmenettelyyn tehdyt muutokset

 • Uudelleenkäsittely poistetaan inter partes -menettelyistä, minkä pitäisi johtaa valitusmenettelyihin kuluvan ajan lyhentymiseen näissä tapauksissa. Tämä on viraston menettelyjen yksinkertaistamisen tavoitteen mukaista, ja siinä otetaan huomioon, että ensimmäisessä oikeusasteessa inter partes -menettelyissä tehtävien päätösten uudelleenkäsittely oli mahdollista vain hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa (edellytti molempien osapuolten suostumusta).
 • Lisätään muutamia säännöksiä, joilla selkiytetään ja kodifioidaan nykyistä käytäntöä, joka koskee liitännäisvalituksia ja valituslautakunnan päätösten voimaantuloa. Kyseiset päätökset tulevat voimaan, kun niitä koskeva kanneaika on kulunut umpeen, tai jos kanne on nostettu kyseisenä aikana, kun unionin yleinen tuomioistuin tai muutoksenhaun ollessa kyseessä unionin tuomioistuin on todennut, ettei ota kannetta tutkittavaksi.
 
 • Tavarat ja palvelut: 28 artiklan 8 kohta

  Muutosasetuksessa kodifioidaan viraston käytäntö, jota sovelletaan tavaramerkkeihin, joita koskeva hakemus on jätetty asiassa C-307/10 ”IP Translator” annetun tuomion jälkeen (”mitä näet, sitä saat”). Asetuksella kyseinen käytäntö ulotetaan koskemaan myös ennen tuomiota jätettyjä tavaramerkkihakemuksia, ja tavaramerkkien haltijoille annettiin kuuden kuukauden siirtymäaika, jonka aikana haltijoilla oli mahdollisuus muuttaa merkkiensä eritelmiä vastaamaan hakemuksen jättämisen aikaista alkuperäistä aikomustaan.

  Siirtymävaiheen päätyttyä kaikki tavaramerkit, jotka sisältävät luokkaotsikon, tulkitaan niiden kirjaimellisen merkityksen mukaisesti riippumatta hakemisen päivämäärästä. Ennen 22. kesäkuuta 2012 haettujen ja Nizzan luokituksen koko luokkaotsikon osalta rekisteröityjen EU-tavaramerkkien haltijoilla oli mahdollisuus ilmoittaa, että heidän aikomuksensa hakemispäivänä oli hakea suojaa tavaroille ja palveluille, jotka ovat asianomaisen otsikon kattaman kirjaimellisen merkityksen ulkopuolella.

  Tiedonannossa Nro 1/2016 EU-tavaramerkkiä koskevan muutosasetuksen 28 artiklan 8 kohdan täytäntöönpanosta määrätään virastossa käytävistä menettelyistä ilmoituksen merkitsemiseksi rekisteriin 28 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

  Tiedonannossa on käyttäjille ilmoituksen tekemisen tueksi tarkoitettu liite, johon sisältyy viitteellinen esimerkkiluettelo tavaroista ja palveluista, joita Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeiden kirjaimellinen merkitys ei kata Nizzan luokituksen eri versioissa (versiot 6–10).

  Virasto on laatinut EUTM-asetuksen 28 artiklan 8 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen tekemistä varten viitteellisen luettelon termeistä, joiden ei katsota olevan selkeästi kyseisen luokkaotsikon kirjaimellisen merkityksen mukaisia. Luettelo tarkoitettiin pelkästään ohjeeksi sellaisille tavaramerkkien haltijoille, jotka halusivat jättää EUTM-asetuksen 28 artiklan 8 kohdan mukaisen ilmoituksen. Luettelon saa tästä.


 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.