Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Sovittelu

 

Sovittelu on kiistan osapuolten välinen neuvottelumenettely. Sovittelija toimii puolueettomana välittäjänä osapuolten välillä ja helpottaa sovintoon pääsemistä. Hänellä ei ole toimivaltaa päättää asiasta, jos sovittelu epäonnistuu. Osapuolet päättävät menettelytavasta ja menettelyn lopputuloksesta. Osapuolet eivät ole velvollisia sovittelemaan, vaan sovittelu on vapaaehtoista. He voivat vetäytyä sovittelusta milloin tahansa. Vastaavasti osapuolia ei voida pakottaa tiettyyn sovintoratkaisuun, vaan heidän on päästävä sovintoon vapaaehtoisesti. Sovittelu on luottamuksellinen menettely.
Välimiesmenettelyssä välimies soveltaa lakia osapuolten välisen riidan ratkaisemiseksi. Välimies antaa ratkaisun päätöksentekijänä. Se on oikeuksiin perustuva menettely, kun taas sovittelu on etuihin perustuva menettely. Välimiesmenettelyssä tarkastellaan ja sovelletaan yksinomaan lainsäädäntöä, kun taas sovittelussa otetaan huomioon osapuolten laajemmat edut (etenkin liiketaloudelliset edut).

Lisätietoa sovittelusta.
Lisätietoa sovittelua koskevista säännöistä.


Valituslautakunnat käsittelevät vuosittain noin 2 500 tapausta. Tapausten ratkaiseminen kestää keskimäärin puolitoista vuotta, ja osa voi johtaa muutoksenhakuun ylimpään oikeusasteeseen. Se voi olla kallis ja pitkä prosessi. Vaikka kyse olisikin todellisesta oikeudellisesta ristiriidasta, useissa tapauksissa on kuitenkin mahdollista päästä sopimukseen, jossa suojellaan molempien osapuolten liiketaloudellisia etuja. Sovittelu on nopeampi ja edullisempi vaihtoehto oikeudenkäynnille, ja siinä käytetään teollis- ja tekijänoikeuksiin hyvin perehtyneitä päteviä sovittelijoita. Sillä taataan myös riita-asian luottamuksellisuus, sillä kiistaa ei käsitellä julkisuudessa. Sovittelun onnistumisaste on yleensä korkea.

Lisätietoa sovittelua koskevista säännöistä.


EUIPO:ssa voi sovitella toistaiseksi vain valitusvaiheessa kahden tai useamman osapuolen välisessä menettelyssä. Hävinneen osapuolen on tehtävä valitus ja maksettava valitusmaksu kahden kuukauden kuluessa riidanalaisen päätöksen tiedoksiannosta, jotta päätöksen voimaantulo lykkääntyisi. Valitus otetaan käsiteltäväksi vain, jos valituksen tekijä esittää valituksen perustelut sisältävän kirjelmän neljän kuukauden kuluessa riidanalaisen päätöksen tiedoksiannosta. Valituksen tekemisen, valitusmaksun maksamisen tai valituksen perustelujen esittämisen määräaikaa ei voida pidentää tai lykätä.

Molempien osapuolten on allekirjoitettava sovittelupyyntö tai osoitettava muutoin, että toinen osapuoli on antanut siihen suostumuksensa. Valitusmenettelyä lykätään sovittelun ajaksi.

Lisätietoa sovittelusta.


EUIPO:n osapuolten välisessä (inter partes) menettelyssä on ensin tehtävä päätös Euroopan unionin tavaramerkkiä tai mallia koskevasta asiasta. Kyseisestä päätöksestä on sen jälkeen tehtävä valitus, ennen kuin sovittelu voi alkaa. Sovittelun kohde voi kuitenkin ulottua EUIPO:n valitusmenettelyn soveltamisalan ulkopuolelle ja koskea samanaikaisia tavaramerkkeihin, malleihin tai muihin teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyviä kiistoja samojen osapuolten välillä. Mahdollisuuksia on monia, mutta esimerkiksi kaksi osapuolta, joiden oikeudet ovat ristiriidassa, voivat toimia täysin eri markkinoilla. Ne voivat sopia toimivansa siten jatkossakin. Sovittelun onnistumiseksi pääpaino kannattaa siirtää oikeudellisista perusteluista liiketaloudellisiin etuihin. Sovittelu ei ole mahdollista ex parte -menettelyssä (eli tapauksissa, joissa riidanalaisen päätöksen toinen osapuoli on EUIPO).

Katso lisätietoa EUIPO:n valituslautakuntien sovittelun osapuolille tarkoitetuista ohjeista.


Tällä hetkellä sovittelua käytetään vain valitustapauksissa. Tämä voi kuitenkin muuttua tulevaisuudessa.
Katso lisätietoa EUIPO:n valituslautakuntien sovittelun osapuolille tarkoitetuista ohjeista.


EUIPO ei peri sovittelusta maksua, jos sovittelu pidetään EUIPO:n toimitiloissa Alicantessa.
Jos sovittelu pidetään EUIPO:n toimitiloissa Brysselissä, siitä peritään hallinnollinen maksu, jolla katetaan sovittelijoiden matka-, majoitus- ja oleskelukustannukset.

Lisätietoa sovittelumenettelystä ja maksuista.

Lisätietoa sovittelua koskevista säännöistä.

Saat lisätietoa kuluista ja/tai hallinnollisista maksuista Mediation in Brussels -lomakkeesta. Lähetä lomake (tai vastaavat tiedot) sovittelijalle.

Katso lisätietoa sovitteluun liittyvistä hallinnollisista maksuista 1.8.2011 annetusta viraston pääjohtajan päätöksestä N:o Ex-11-04.


Sovittelumenettely käydään lähtökohtaisesti valitusmenettelyn kielellä. Osapuolet voivat kuitenkin sopia keskenään molemmille sopivasta kielestä (edellyttäen, että käytettävissä on sovittelija, joka hallitsee kyseisen kielen).

Lisätietoa sovittelusta.


Sovitteluryhmä koostuu pätevistä sovittelijoista viraston eri osastoilta, ei ainoastaan valituslautakunnista. He ovat kaikki hyvin kokeneita viraston palveluksessa pitkään olleita työntekijöitä, jotka ovat saaneet erityiskoulutuksen Lontoon Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) -keskuksessa ja/tai Chartered Institute of Arbitrators (CIARB) -instituutissa, ja heidän kielitaitonsa kattaa eri kieliä.

Lisätietoa sovittelusta.


Viraston verkkosivulla on täydellinen luettelo sovittelijoista ja heidän ansioluettelonsa, jotta osapuolet voisivat halutessaan pyytää tiettyä henkilöä sovittelijaksi. Valituslautakuntien kirjaamo voi avustaa osapuolia sovittelijan valinnassa. Osapuolet saattavat haluta sovittelijaksi henkilön, jolla on tietty tausta ja kokemusta tietyltä alalta tai joka pystyy hoitamaan sovittelun tietyllä kielellä. On tärkeää ymmärtää, että sovittelu on vapaaehtoinen menettely, eikä sovittelijan tehtävänä ole antaa ratkaisua tai tehdä päätöksiä vaan helpottaa osapuolia pääsemään omaan sovintoratkaisuun. Tehtävään nimetty sovittelija voi pyytää apua toiselta sovittelijalta tai EUIPO:n henkilöstön jäseneltä, jos asia on erityisen monimutkainen tai jos sovittelija katsoo tämän olevan tarpeen. Tällaisessa tapauksessa sovittelija pyytää siihen osapuolten lupaa ennen avun pyytämistä. Osapuolet voivat myös itse nimetä lisäksi muita sovittelijoita, jos asian monimutkainen luonne tai muut olosuhteet sitä edellyttävät.

Lisätietoa sovittelusta.


Sovittelun odotetaan kestävän lähtökohtaisesti yhden päivän, ja sitä voi edeltää alustava tapaaminen. Jos siihen mennessä ei ole päästy ratkaisuun, sovintoon pääseminen voi olla hyvin vaikeaa, joskin erityisen monimutkaisiin tapauksiin saatetaan tarvita enemmän aikaa.

Lisätietoa sovittelusta.


On tärkeää, että osapuolet ovat mukana sovittelussa, sillä kyse ei ole pelkästään oikeudellisista kysymyksistä vaan myös liiketaloudellisista eduista. Koska sovittelu on vapaaehtoinen menettely, kumpikin osapuoli voi vetäytyä siitä milloin tahansa. Jos sovittelu johtaa sovintoratkaisuun, osapuolten asianajajien on luonnollisesti laadittava virallinen sopimus tavanomaiseen tapaan. Siksi on hyvin tärkeää, että ammattimaiset edustajat avustavat osapuolia.


Sovittelu on melko joustava menettely, joten on vaikea esittää täsmällisesti sovittelussa noudatettavaa menettelyä. Useimmissa tapauksissa sovittelun osapuolet ja sovittelija ovat ensin alustavasti yhteydessä keskenään ja sopivat sovittelun aikataulusta ja toteutuspaikasta sekä mahdollisesta asiakirjojen vaihdosta ennen sovittelua. Tämän jälkeen osapuolet yleensä allekirjoittavat sovittelua koskevan sopimuksen ja lähettävät sen mahdollisimman pian sovittelijalle.
Useimmiten sovittelu järjestetään EUIPO:n toimitiloissa Alicantessa, ja osapuolet saapuvat paikalle joko yksin tai oikeudellisten edustajiensa kanssa. Sovittelu kestää yleensä yhden päivän, ja se muodostuu sekä yhteisistä istunnoista (joihin sovittelija ja molemmat osapuolet osallistuvat) että henkilökohtaisista istunnoista (joissa sovittelija tapaa osapuolet erikseen ja yksityisesti). Yhteisessä istunnossa tavoitteena on laatia luettelo ratkaistavista kysymyksistä, kun taas henkilökohtaisissa istunnoissa näitä kysymyksiä tutkitaan tarkemmin ja niihin etsitään mahdollisia ratkaisuja tai kompromisseja.
Sovittelijalle henkilökohtaisissa istunnoissa paljastetut tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä paljasteta toiselle osapuolelle ilman etukäteen annettua nimenomaista lupaa. Menettely saatetaan yleensä päätökseen uudessa yhteisessä istunnossa, jossa laaditaan sovintoratkaisu. Sen jälkeen asia palautetaan virallista päätöstä varten valituslautakunnalle, jolle asia on alun perin osoitettu, ja se toteaa valitusmenettelyn päättyneeksi.

Katso lisätietoa EUIPO:n valituslautakuntien sovittelun osapuolille tarkoitetuista ohjeista.


EUIPO suosittelee, että osapuolet ja heidän hyväksytyt edustajansa saapuvat Alicanteen. Sovittelu voidaan järjestää myös EUIPO:n toimitiloissa Brysselissä, mutta siitä peritään maksu.

Katso lisätietoa sovittelua koskevista säännöistä.


Osapuolet voivat päättää vetäytyä sovittelusta milloin tahansa, eikä osapuolia voida pakottaa sovintoratkaisuun. Osapuolten on kuitenkin pyrittävä tekemään parhaansa sopimuksen aikaansaamiseksi. Jos toinen osapuoli vetäytyy sovittelusta, se päättyy välittömästi. Myös sovittelija voi päättää sovittelun pattitilanteessa tai umpikujassa. Tällöin valitusmenettelyä jatketaan siitä vaiheesta, johon osapuolet jäivät ennen sovittelua. Sovittelija ei koskaan osallistu valitusmenettelyyn, ja hän on velvollinen pitämään sovittelun sisällön salassa. EUIPO ei säilytä sovitteluun liittyviä tallenteita tai asiakirjoja.

Katso lisätietoa EUIPO:n valituslautakuntien sovittelun osapuolille tarkoitetuista ohjeista.


Monesti on näin, ja jos osapuolet pääsevät itse sopimukseen, he eivät tarvitse sovittelijaa. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että oikeuksien haltijat ovat halukkaampia sovintoratkaisuun, kun heidät saatetaan yhteen ratkomaan sopimusten kiistakysymyksiä heidän todellisten liiketaloudellisten etujensa pohjalta. Valitusmenettelyssä tämä tapahtuu usein liian myöhäisessä vaiheessa.


Tällä sivulla annetut kysymykset ja vastaukset on tarkoitettu vain tiedoksi. Ne eivät siis ole oikeudellisia viitteitä. Katso lisätietoja EU-tavaramerkkiä ja yhteisömallia koskevista asetuksista tai tavaramerkkiä/mallia koskevista ohjeista.

Lisätietoja siitä, miten EUIPO käsittelee henkilötietojasi, saat tietosuojailmoituksesta.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.