Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Kansainvälinen rekisteröinti

 

Haagin sopimuksessa määrätään teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevasta järjestelmästä. Sopimusta hallinnoi Sveitsissä Genevessä sijaitseva Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) kansainvälinen toimisto.
Järjestelmän mukaan teollismallin haltijalla on mahdollisuus suojata mallinsa sopimuspuolina olevissa maissa jättämällä yhden hakemuksen WIPO:n kansainväliseen toimistoon yhdellä kielellä ja suorittamalla yhdet maksut yhdessä valuutassa (Sveitsin frangeina).
Haagin sopimukseen kuuluu kaksi asiakirjaa: Haagin asiakirja vuodelta 1960 ja Geneven asiakirja vuodelta 1999. Asiakirjoissa on eri säännökset. Periaatteessa valtio voi valita vapaasti, kumman asiakirjan osapuoli se haluaa olla. EUIPO:n kaltaiset kansainväliset hallitustenväliset organisaatiot voivat kuitenkin olla osapuolia vain Geneven asiakirjassa. Geneven asiakirja tuli täysimääräisesti voimaan 1. huhtikuuta 2004. Euroopan unioni liittyi Geneven asiakirjaan 24. syyskuuta 2007, ja asiakirja tuli voimaan EU:n osalta 1. tammikuuta 2008.

Katso WIPO:n verkkosivustolta lisätietoa Geneven asiakirjan sopimuspuolista.


EU:n liittyminen Geneven asiakirjaan tarkoittaa sitä, että hakijat, joilla on oikeus hakea kansainvälistä rekisteröintiä joko siksi, että heillä on jonkin EU:n jäsenvaltion kansallisuus tai että heillä on kotipaikka, todellinen ja toiminnassa oleva kaupallinen tai teollinen liike tai vakituinen asuinpaikka EU:n jäsenvaltion alueella, voivat hakea teollismallin rekisteröintiä Haagin järjestelmän kautta.
Toinen seuraus on, että EU voidaan nimetä kansainvälisessä rekisteröinnissä. Jos EUIPO ei anna kansainvälistä rekisteröintiä koskevaa kielteistä päätöstä, sillä on samat vaikutukset EU:n alueella kuin yhteisömallilla.


EUIPO ei osallistu kansainvälisen rekisteröintimenettelyn alkuvaiheeseen. Kansainvälistä rekisteröintiä koskevat hakemukset on siis toimitettava suoraan WIPO:lle, jossa ne käsitellään. Lisäksi toisin kuin Madridin pöytäkirjassa, kansainvälisen hakemuksen perustaksi ei tarvita kansallista tai yhteisön hakemusta tai rekisteröintiä.
Jos kansainvälistä rekisteröintiä koskeva hakemus on toimitettu virheellisesti EUIPO:lle, EUIPO ei välitä hakemusta WIPO:lle eikä palauta sitä lähettäjälle.


Kansainvälistä rekisteröintiä voi hakea kuka tahansa henkilö, joka on sopimuspuolena olevan valtion tai osapuolena olevaan hallitustenväliseen organisaatioon kuuluvan valtion kansalainen tai jonka kotipaikka, vakituinen asuinpaikka tai todellinen ja toiminnassa oleva teollinen tai kaupallinen liike on sopimuspuolen alueella.


Kansainvälistä hakemusta varten on perus- ja julkaisemismaksun lisäksi suoritettava maksu jokaisesta sopimuspuolesta, joka nimetään kansainvälisessä rekisteröinnissä. Maksu määräytyy kyseisen sopimuspuolen mukaan. Kaikki maksut suoritetaan Sveitsin frangeina WIPO:lle. Lisätietoa WIPO:n maksulaskurista.

Hakemuksiin liittyviä lisätietoja on ohjeiden osiossa Rekisteröityjä yhteisömalleja koskevien hakemusten tarkastelu.


Et tarvitse. Hakija voi jättää kansainvälisen rekisteröintihakemuksen itse. Hakija voi kuitenkin nimetä edustajan toimimaan puolestaan.


Hakija voi valita, tekeekö kansainvälisen rekisteröintihakemuksen englanniksi, ranskaksi vai espanjaksi (1. huhtikuuta 2010 lähtien).
 
Hakemuksiin liittyviä lisätietoja on ohjeiden osiossa Rekisteröityjä yhteisömalleja koskevien hakemusten tarkastelu.


Julkaisemista voidaan lykätä kansainvälisessä rekisteröinnissä nimettyjen sopimuspuolten mukaan. Jotkin sopimuspuolet ovat ilmoittaneet, että nimeämisen jälkeen lykkääminen ei ole mahdollista tai että lykkäämisaikaa lyhennetään kuuteen kuukauteen. Geneven asiakirjan mukaan lykkäämisen enimmäisaika on 30 kuukautta hakemuksen jättämispäivästä tai, jos pyydetään etuoikeutta, etuoikeuspäivästä; tämä on sama kuin EU:n sallima aika. Lisätietoja lykkäämisestä on WIPO:n verkkosivustolla.

Hakemuksiin liittyviä lisätietoja on ohjeiden osiossa Rekisteröityjä yhteisömalleja koskevien hakemusten tarkastelu.


Ei. Euroopan unionin nimeävät kansainväliset rekisteröinnit julkaistaan WIPO:n Hague Express -tiedotteessa.
Tämä kansainvälinen tiedote on saatavilla WIPO:n verkkosivustolla, ja se päivitetään viikoittain.


Ei, EUIPO ei julkaise kansainvälisiä rekisteröintejä (uudelleen). Vain WIPO julkaisee kansainväliset rekisteröinnit verkkosivustollaan kansainvälisiä malleja koskevassa tiedotteessa.


Kyllä, yhteisömallin rekisteröintihakemuksen etuoikeutta voi vaatia kansainvälisessä rekisteröintihakemuksessa ja toisin päin. Etuoikeusaika on kuusi kuukautta.


Kolmas osapuoli voi aloittaa mitättömäksi julistamista koskevan menettelyn kansainvälisen rekisteröinnin oikeusvaikutusten kumoamiseksi tai peruuttamiseksi EU:n alueella samoin edellytyksin kuin rekisteröidyn yhteisömallin mitättömäksi julistamista haettaessa. Kolmas osapuoli voi siis joko hakea mitättömäksi julistamista EUIPO:sta tai nostaa mitätöintiä koskevan vastakanteen yhteisömalleja käsittelevässä tuomioistuimessa.


WIPO tutkii ainoastaan, täyttyvätkö vaaditut muodollisuudet. Nimettyjen sopimuspuolten toimistot suorittavat mahdollisen asiasisällön tutkimisen. Jos lomakkeessa on puutteita, hakijalla on kolme kuukautta aikaa korjata ne.


Yhteisömalliasetuksen (joka on otettu käyttöön muutosasetuksella N:o 1891/2006) 106 d artiklassa säädetään, että jos kielteisestä päätöksestä ei ole ilmoitettu tai jos kielteinen päätös on peruutettu, EU:n nimeävällä kansainvälisellä yhteisömallin rekisteröinnillä on rekisteröinnin päivämäärästä lähtien sama vaikutus kuin rekisteröidyllä yhteisömallilla.
 
Lisätietoa rekisteröinnistä.


EUIPO tutkii kuuden kuukauden kuluessa EU:n nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin julkaisemisesta kielteisen päätöksen perusteet, toisin sanoen sen, onko kansainvälisen rekisteröinnin kohde (i) mallin määritelmän mukainen ja (ii) yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen mukainen yhteisömalliasetuksen 9 artiklan mukaisesti.
Jos EUIPO havaitsee hylkäysperusteen, se toimittaa WIPO:lle kielteistä päätöstä koskevan ilmoituksen ja estää siten kansainvälisen rekisteröinnin voimaantulon EU:n alueella. WIPO välittää hylkäysilmoituksen kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle, joka voi vastata siihen toimittamalla huomautukset suoraan EUIPO:lle.
Jos EUIPO katsoo, että haltijan huomautukset kumoavat kielteisen päätöksen perusteet, se peruuttaa kielteisen päätöksen ja ilmoittaa asiasta WIPO:lle. Tällöin kansainvälisellä rekisteröinnillä on samat vaikutukset EU:n alueella kuin rekisteröidyllä yhteisömallilla.


Tällä sivulla annetut kysymykset ja vastaukset on tarkoitettu vain tiedoksi. Ne eivät siis ole oikeudellisia viitteitä. Katso lisätietoja EU-tavaramerkkiä ja yhteisömallia koskevista asetuksista tai tavaramerkkiä/mallia koskevista ohjeista.

Lisätietoja siitä, miten EUIPO käsittelee henkilötietojasi, saat tietosuojailmoituksesta.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.