Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Edustus virastossa

 

Kuka tahansa voi hakea Euroopan unionin tavaramerkkiä (EUTM) ja yhteisömallia (RCD). EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämisen jälkeen hakijan on kuitenkin nimettävä edustaja, jos hänen kotipaikkansa tai pääasiallinen toimipaikkansa ei ole Euroopan talousalueella (ETA) tai jos hänellä ei ole todellista ja toiminnassa olevaa teollista tai kaupallista liikettä ETA:ssa. Edustaja voidaan nimetä ennen edustajan puuttumista koskevan EUIPO:n virallisen kirjeen saapumista tai sen jälkeen.

Ammattimaista edustajaa voi hakea EUIPO:n ilmaisesta eSearch plus -verkkotietokannasta.

Lisätietoja on Ohjeiden osassa A, Yleiset säännöt, jakso 5, Ammattimainen edustus.


Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvat EU:n jäsenvaltiot ja kolme Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenvaltiota eli Islanti, Liechtenstein ja Norja. ETA:n tarkoituksena on ulottaa EU:n sisämarkkinat EFTA:n jäsenvaltioihin.
 
Katso lisätietoa ja luettelo ETA:n jäsenvaltioista.


Kyllä, ETA:sta peräisin oleva EUIPO:n ammattimainen edustaja voi toimia EUIPO:ssa EU:n tavaramerkkiasioissa (EUTM) ja rekisteröityjä yhteisömalleja (RCD) koskevissa menettelyissä. Edustajia voi hakea EUIPO:n verkkotyökalussa.
Katso lisätietoja viraston verkkosivuston Lomakkeet ja hakemukset -osiosta.

Lisätietoja on Ohjeiden osassa A, Yleiset säännöt, jakso 5, Ammattimainen edustus.


Ilmaisu ”todellinen ja toiminnassa oleva teollinen tai kaupallinen liike” on peräisin Pariisin yleissopimuksen 3 artiklasta. Alkuperäistä säännöstä, jossa viitattiin yksinkertaisesti ”liikkeeseen”, pidettiin liian laajana, ja sen soveltamisalaa haluttiin rajoittaa. Ranskankielisellä käsitteellä ”sérieux” (suomeksi ”todellinen”) oli tarkoitus sulkea pois vilpilliset tai tekaistut liikkeet.
Ilmauksella ”toiminnassa oleva” tarkennetaan, että liikkeellä on oltava jonkinlaista teollista tai kaupallista toimintaa (se ei voi olla pelkkä varasto), mutta sen ei kuitenkaan tarvitse olla pääasiallinen toimipaikka. Työntekijä voi edustaa EUIPO:ssa niitä luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joilla on tällainen liike Euroopan talousalueella (ETA).


Oikeushenkilöiden työntekijät voivat edustaa myös muita oikeushenkilöitä, jos näiden kahden oikeushenkilön välillä on taloudellisia yhteyksiä. Tässä taloudellisilla yhteyksillä tarkoitetaan sitä, että oikeushenkilöt ovat toisistaan taloudellisesti riippuvaisia joko siten, että menettelyn osapuoli on riippuvainen asianomaisen työntekijän työnantajasta tai päinvastoin. Taloudellinen riippuvuussuhde voi perustua siihen, että
  • kyseiset kaksi oikeushenkilöä kuuluvat samaan ryhmään tai
  • käytössä on hallinnon valvontamekanismeja (T-512/15, 33§ ja sitä seuraavat kohdat).
Toisaalta seuraavat seikat eivät riitä taloudellisen yhteyden toteamiseen:
  • tavaramerkin käyttölupasopimukseen perustuva yhteys
  • yritysten välinen sopimus vastavuoroisesta edustuksesta tai oikeudellisesta avusta
  • pelkkä toimittajan ja asiakkaan välinen suhde, joka perustuu esimerkiksi yksinmyynti- tai franchising-sopimukseen.
Jos edustajana toimiva työntekijä haluaa vedota oikeushenkilöiden välisiin taloudellisiin yhteyksiin, hänen on merkittävä kyseinen virallisen lomakkeen kohta ja ilmoitettava oma nimensä sekä työnantajansa nimi ja osoite. On myös suositeltavaa mainita lomakkeessa taloudellisen yhteyden luonne, jollei se käy selvästi ilmi toimitetuista asiakirjoista.

Tarkempia tietoja taloudellisista yhteyksistä on ohjeiden osassa A, Yleiset säännöt, jakso 5, Ammattimainen edustus, kohta 2.4.2 työntekijän toimiminen sellaisen oikeushenkilön edustajana, johon hänen työnantajallaan on taloudellinen yhteys).
 


Luetteloon voidaan merkitä luonnollinen henkilö, jolla on
  • jonkin Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltion kansalaisuus, ammatillinen kotipaikka tai työpaikka Euroopan talousalueella ja oikeus tavaramerkki-/malliasioissa edustaa luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä Euroopan talousalueen jäsenvaltion teollisoikeuksien keskusvirastossa. (Huom. Kyseisen teollisoikeuksien keskusviraston ei tarvitse vastata ammatillista kotipaikkaa tai työpaikkaa. Sen on kuitenkin oltava Euroopan talousalueella.)


Jos haluat tulla merkityksi ammattimaisten edustajien luetteloon, täytä, allekirjoita ja päivää hakemuslomake ja lähetä se EUIPO:lle. Hakemukseen on liitettävä kansallisen viraston myöntämä todistus, tai hakemuksessa on viitattava yhteistodistukseen, johon hakija on merkitty päteväksi edustajaksi.

Katso lisätietoa ammattimaisista edustajista malliasioissa ohjeista malliasioiden ammattimaisten edustajien erityisluetteloon merkitsemistä koskevaa hakemusta varten.

Lisätietoja ammattimaisista edustajista on ohjeiden osassa A, Yleiset säännöt, jakso 5, Ammattimainen edustus.Edustajia, joiden kotipaikka on Euroopan talousalueella (ETA), voi hakea EUIPO:n julkisesta eSearch plus -tietokannasta.  Tietokannasta saa helposti tietoa kaikentyyppisistä edustajista (ryhmittymät, työntekijät, asianajajat tai EUIPO:n hyväksymät ammattimaiset edustajat). Tietokantaa päivitetään päivittäin.


Jos uusi edustaja on jo nimetty, hän voi ilmoittaa EUIPO:lle kirjallisesti, että edellinen edustaja ei enää toimi asiakkaan nimissä. Valtuutus on tarpeen vain, jos uusi edustaja on työntekijä. Virasto vahvistaa muutoksen kirjallisesti, ja tieto julkaistaan myöhemmin.

Lisää tietoa rekisteröidyn yhteisömallin hallinnoinnista.

Lisää tietoa Euroopan unionin tavaramerkin hallinnoinnista.

Lisätietoja haltijan henkilötietojen muuttamisesta.

Lisätietoja on myös Ohjeiden osassa A, Yleiset säännöt, Osio 5, Ammattimainen edustus.Kaikille EUIPO:lle hakemuksen jättäville edustajille jaetaan tunnistenumero.
Kaikki hakemukset lisätään eSearch plus -tietokantaan.
EUIPO ei ilmoita tätä numeroa asiakkailleen automaattisesti (paitsi jos asia koskee päätöstä ammattimaisten edustajien luetteloon merkitsemisestä) mutta ilmoittaa sen pyynnöstä.
Numero on myös omissa asiakirjoissasi eSearch plus -tietokannassa. Asiakkaita pyydetään käyttämään tunnistenumeroa kaikessa viestinnässä EUIPO:n kanssa, jotta virasto voisi tunnistaa asiakkaansa nopeasti.
EUIPO:n User Area -alueella voit luoda verkkotilin, jonka kautta voit jättää hakemuksen yksityiskohtaisella hakulomakkeella.
Kun hakemuksesi on vahvistettu, järjestelmä antaa sinulle tunnistenumeron.


Tällä sivulla annetut kysymykset ja vastaukset on tarkoitettu vain tiedoksi. Ne eivät siis ole oikeudellisia viitteitä. Katso lisätietoja EU-tavaramerkkiä ja yhteisömallia koskevista asetuksista tai tavaramerkkiä/mallia koskevista ohjeista.

Lisätietoja siitä, miten EUIPO käsittelee henkilötietojasi, saat tietosuojailmoituksesta.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.