Graafista esittämistä koskevan vaatimuksen poistaminen

Graafinen esittäminen – Merkkityypit

Vaatimusta graafisesta esittämisestä ei enää sovelleta tavaramerkkihakemuksen jättämiseen 1. lokakuuta 2017 lähtien. Näin ollen merkki voidaan esittää siitä alkaen missä tahansa asianmukaisessa muodossa yleisesti saatavilla olevaa teknologiaa käyttäen, kunhan esitystapa on selkeä, täsmällinen, itsenäinen, helposti saatavilla oleva, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen.

Tuloksena on ”saat sen, mitä näet” -järjestelmä, jonka tarkoituksena on tehdä EU-tavaramerkkirekisterin merkinnöistä entistä selkeämpiä ja helpottaa niiden saatavuutta ja hakua.

EU-tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklassa vahvistetaan suosituimpien tavaramerkkityyppien kuvaukselle omat säännöt ja vaatimukset, muun muassa joitakin teknisiä vaatimuksia, kyseessä olevan tavaramerkin erityisluonteen ja ominaisuuksien mukaisesti.

Tavoitteena on parantaa käyttäjien oikeusvarmuutta ja vähentää muodollisten seikkojen perusteella tehtäviä vastalauseita.

Seuraavassa taulukossa on luettelo suosituimmista tavaramerkkityypeistä, niiden esitystapa, tieto siitä, vaaditaanko kuvaus, ja muoto, jonka EUIPO hyväksyy tavaramerkkihakemuksen jättämistä varten 1. lokakuuta 2017 alkaen.

Tavaramerkin tyyppi Vaaditaanko kuvaus? Vaadittu muoto
Sana Ei Ei sovelleta Näytä Piilota

Määritelmä

”...tavaramerkki koostuu yksinomaan sanoista tai kirjaimista, numeroista, muista tavanomaisista typografisista merkeistä tai niiden yhdistelmästä...”

Esittäminen

Tavaramerkki on esitettävä käyttäen tavanomaista kirjoitustapaa ja asettelua ilman graafisia ominaisuuksia tai värejä.

Kuvio Ei JPEG Näytä Piilota

Määritelmä

”...tavaramerkissä käytetään muita kuin tavanomaisia kirjasimia, tyylittelyä tai erityisasettelua, graafista muotoa tai väriä, mukaan lukien merkit, jotka muodostuvat yksinomaan kuviollisista elementeistä tai joissa on yhdistetty sanallisia ja kuviollisia elementtejä...”

Esittäminen

EUIPOn käytännön muutos – väriä koskevia vaatimuksia ei voida enää tehdä, vaan tavaramerkki on esitettävä toimittamalla merkin kuvaus, josta käyvät ilmi sen kaikki elementit ja tarvittaessa värit.

Muoto Ei JPEG OBJ STL X3D Näytä Piilota

Määritelmä

”...tavaramerkki koostuu kolmiulotteisesta muodosta tai kattaa sellaisen, mukaan lukien säiliöt, pakkaukset, itse tuote tai niiden ulkonäkö...”. Käsite ”kattaa” tarkoittaa, että tavaramerkki voi sisältää pelkkien muotojen lisäksi myös muotoja, joissa on sanallisia tai kuviollisia elementtejä, merkintöjä jne.

Esittäminen

”...muodon graafinen kuvaus, myös tietokoneella tehty kuva, tai valokuva. Graafinen esitys tai valokuva voi sisältää erilaisia kuvakulmia. Jos kuvausta ei toimiteta sähköisesti, se voi sisältää enintään kuusi erilaista kuvakulmaa...”. Jos sähköinen esittäminen ei ole tietokoneella tehty kuva, se voi koostua enintään kuudesta kuvasta, jotka on toimitettava yhtenä JPEG-tiedostona.

Sijainti Vapaaehtoinen (aiemmin pakollinen) JPEG Näytä Piilota

Määritelmä

”...tavaramerkki koostuu erityisestä tavasta, jolla merkki on sijoitettu tai kiinnitetty tuotteeseen...”

Esittäminen

”...tavaramerkki on esitettävä toimittamalla kuvaus, josta käy asianmukaisesti ilmi merkin sijainti ja sen koko tai suhde asianomaisiin tavaroihin nähden.
Osat, jotka eivät ole rekisteröinnin suojan kohteena, on erotettava visuaalisesti mieluiten katko- tai pisteviivoin.”

Kuviosarja Vapaaehtoinen JPEG Näytä Piilota

Määritelmä

”...tavaramerkki koostuu yksinomaan joukosta elementtejä, jotka toistuvat säännöllisesti...”

Esittäminen

”Tavaramerkki on esitettävä toimittamalla kuvaus, jossa näkyy kuvion toistuminen”.

Väri (yksi väri) Ei JPEG Näytä Piilota

Määritelmä

”...tavaramerkki koostuu yksinomaan yhdestä väristä ilman ääriviivoja...”

Esittäminen

”Tavaramerkki on esitettävä toimittamalla värin kuvaus, ja värit on ilmaistava viittaamalla yleisesti tunnustettuun värikoodiin.”
Käytännön muutos – värikoodi ei ollut pakollinen 1. lokakuuta 2017 asti. Värikoodi on pakollinen 1. lokakuuta 2017 jälkeen.

Väri (värien yhdistelmä) Vapaaehtoinen (aiemmin pakollinen) JPEG Näytä Piilota

Määritelmä

”...tavaramerkki koostuu yksinomaan värien yhdistelmästä ilman ääriviivoja...”

Esittäminen

”Tavaramerkki on esitettävä toimittamalla kuvaus, josta käy ilmi väriyhdistelmän systemaattinen sommitelma yhtenäisellä ja ennalta määrätyllä tavalla, ja värit on ilmaistava viittaamalla yleisesti tunnustettuun värikoodiin.”
Käytännön muutos – värikoodi ei ollut pakollinen 1. lokakuuta 2017 asti. Värikoodi on pakollinen 1. lokakuuta 2017 jälkeen.

Ääni Ei JPEG MP3 (enintään 2 Mt) Näytä Piilota

Määritelmä

”...tavaramerkki koostuu yksinomaan äänestä tai äänien yhdistelmästä...”

Esittäminen

”...tavaramerkki on kuvattava toimittamalla äänen toistava äänitiedosto tai äänen täsmällinen kuvaus nuottimerkein.”
Käytännön muutos – Vaatimukset olivat 1. lokakuuta asti seuraavat: i) nuottimerkit (äänitiedosto vapaaehtoinen) tai ii) äänen graafinen kuvaus ja äänitiedosto.

Liike Vapaaehtoinen (aiemmin pakollinen) JPEG MP4 (enintään 20 Mt) Näytä Piilota

Määritelmä

”...tavaramerkki koostuu liikkeestä tai merkin elementtien sijainnin muutoksesta tai kattaa sellaisen...”

Esittäminen

”Tavaramerkki on kuvattava toimittamalla videotiedosto tai yksittäisten kuvien sarja, josta käy ilmi liike tai sijainnin muutos ja joka voi olla numeroitu.” Jos käytetään yksittäisiä kuvia, ne voidaan numeroida tai niiden mukana voi olla kuvasarjan selittävä merkin selitys.

Multimedia Ei MP4 (enintään 20 Mt) Näytä Piilota

Määritelmä

”...tavaramerkki koostuu kuvan ja äänen yhdistelmästä tai kattaa sellaisen...”

Esittäminen

”...tavaramerkki on kuvattava toimittamalla kuvan ja äänen yhdistelmän sisältävä audiovisuaalinen tiedosto.”

Hologrammi Ei JPEG MP4 (enintään 20 Mt) Näytä Piilota

Määritelmä

”...tavaramerkki koostuu elementeistä, joilla on holografisia ominaisuuksia...”

Esittäminen

”...tavaramerkki on kuvattava toimittamalla videotiedosto, graafinen esitys tai valokuva, joka sisältää näkymät, jotka ovat tarpeen holografisen efektin yksilöimiseksi kokonaisuudessaan riittävällä tavalla.”

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Tämä osio sisältää yleisiä tietoja EU-tavaramerkkiasetuksesta. Ne eivät ole oikeudellisesti sitovia.
Kaikkia käyttäjiä ja mahdollisia käyttäjiä suositellaan vahvasti tutustumaan asetukseen (EU) 2015/2424, joka on saatavana kaikilla EU:n kielillä.
Huomaa, että viraston ohjeet pysyvät pääasiallisena lähtökohtana Euroopan unionin tavaramerkkijärjestelmän käyttäjille ja ammattimaisille neuvojille, jotka haluavat olla varmoja, että heidän käytössään on viimeisin tieto EUIPO:n tutkimiskäytännöistä.

Tietoa muutoksista, jotka tulivat voimaan 23. maaliskuuta 2016, saa täältä.