Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Valitus

 

Täyttämällä ja jättämällä valitusilmoitus. Tämä on tehtävä kahden kuukauden kuluessa valituksen kohteena olevan päätöksen päivämäärästä (eli päätöksen tiedoksiantopäivästä).
Huomaa myös, että valitusilmoitus on tehtävä sillä kielellä, jota on käytetty menettelyssä (valituksen kohteena olevan päätöksen kieli).

Valituksen on myös sisällettävä perusteet siitä, miksi alkuperäistä päätöstä pidetään vääränä. Perusteita ei tarvitse esittää valitusilmoituksessa, mutta ne on jätettävä neljän kuukauden kuluessa valituksen kohteena olevan päätöksen tiedoksi antamisesta.

Kannattaa harkita uuden sähköisen valituksen tekemistä verkossa. Uudessa sähköisessä valituksessa on selkeät ohjeet käyttäjille sekä aiempaa parempi helppokäyttöinen käyttöliittymä, ja se vähentää virheiden vaaraa.
 
Lisätietoa valitusilmoituksen tekemisestä.
Lisätietoa aiheesta on User Area -käyttäjäalueellasi.
Lisätietoa aiheesta on ohjeissa valituslomaketta varten.


Ei.

Valitusilmoitus on tehtävä sillä kielellä, jota on käytetty valituksen kohteena olevan päätöksen menettelyissä.

Ei. Näistä määräajoista on säädetty laissa (EU-tavaramerkkiasetus), josta Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat sopineet, eikä valituslautakunta voi muuttaa niitä.
Ainoana vaihtoehtona on hakea EUIPOlta menetetyn määräajan palauttamista (ns. restitutio in integrum, joka on latinaa ja tarkoittaa alkuperäisten olosuhteiden palauttamista); sen vaikutuksesta menetetyt oikeudet palautuvat. Edellytykset ovat melko tiukat. Pyynnön esittäjän on esimerkiksi osoitettava pyrkineensä kaikin asianmukaisin tavoin noudattamaan laissa säädettyjä määräaikoja. Lisäksi on muitakin vaatimuksia (ks. ohjeiden osan A jakso 8 ”Menetetyn määräajan palauttaminen”), kuten veloitettava maksu.
 
Lisätietoja kts. Euroopan unionin tavaramerkistä 14. päivänä kesäkuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 (kodifikaatio) 104 artikla. Asetus on saatavilla myös EUIPOn verkkosivuilla, Law & practice -osioon sisältyvällä sivulla Uusi EU-tavaramerkkiasetus.
 
Lisätietoja kts. neuvoston asetus (EY) N:o 6/2002, annettu 12. päivänä joulukuuta 2001, yhteisömallista.

Kyllä. Valituksen jättänyt henkilö on valittaja ja toinen osapuoli on vastaaja. Vastaaja voi esittää huomautuksia valittajan esittämistä perusteista kahden kuukauden kuluessa perusteiden tiedoksi antamisesta.
Jos vastaaja esittää huomautuksia, valittaja voi esittää poikkeustapauksessa valituslautakunnan kehotuksesta perustellun pyynnön saada vastata huomautuksiin. Vastauksen toimittamisen jälkeen vastaajalle annetaan puolestaan mahdollisuus esittää vastaajan vastaus.

Riippuu tilanteesta. Esimerkiksi asetuksessa säädettyjä määräaikoja, joiden suhteen valituslautakunnalla ei ole harkintavaltaa (kuten valitusilmoituksen tai kirjallisten perusteiden jättämisen määräaika), ei voida pidentää. Tällöin ainoana vaihtoehtona on hakea menetetyn määräajan palauttamista (restitutio).
Toisaalta valituslautakunnan asettamia määräaikoja ja niitä asetuksessa säädettyjä määräaikoja, joissa voidaan käyttää jonkin verran harkintavaltaa, voidaan pidentää (esimerkiksi lisäaika esitettäville asiakirjoille tai huomautuksille).
Tähän liittyy kuitenkin muutamia ehtoja. Määräajan pidentäminen on mahdollista vain, jos pyyntö jätetään ja vastaanotetaan ennen alkuperäisen määräajan päättymistä. Osapuolten on perusteltava jokainen määräajan pidentämistä koskeva pyyntö. Jos määräajan pidentämiselle ei ole päteviä perusteita, pyyntö hylätään. Jos molemmat osapuolet pyytävät määräajan pidentämistä yhdessä, on molempien myös allekirjoitettava pyyntö.
Yleensä saman määräajan toistuvat pidennykset hylätään, ellei pidentäminen ole perusteltua todistetusti poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

Kyllä. Valituksen jättänyt henkilö on valittaja ja toinen osapuoli on vastaaja. Vastaaja voi esittää huomautuksia valittajan esittämistä perusteista. Valituslautakunta asettaa yleensä tätä varten kahden kuukauden määräajan, joka lasketaan perusteiden tiedoksi antamisesta.
Jos vastaaja esittää huomautuksia, valittajaa voidaan poikkeustapauksessa kehottaa vastaamaan huomautuksiin (jälleen kahden kuukauden määräajassa huomautusten tiedoksi antamisesta). Vastaaja voi toimittaa vastaajan vastauksen.

Lisätietoja omista oikeuksista huolehtimisesta.

Poikkeustapauksissa saattaa olla perusteltua käyttää nopeutettua valitusmenettelyä, jos asia on siinä määrin kiireellinen, että viivytykset aiheuttaisivat vakavan haitan riskin. Nopeutettu valitus etenee nopeutetussa menettelyssä, jossa valitus käsitellään ensisijaisena (ajallisen tulojärjestyksen sijaan), ja kunkin osapuolen huomautukset on rajoitettu periaatteessa vain yhteen kertaan.
Jos osapuoli haluaa pyytää nopeutettua käsittelyä, sen on esitettävä pyyntönsä erillisessä asiakirjassa. Pyynnössä täytyy osoittaa asiakirjatodistein, miksi asia on kiireellinen.

Kyllä. Kyseessä on niin sanottu vastavalitus, joka on tehtävä kirjallisia perusteita koskevien huomautusten esittämiselle asetetussa määräajassa. Vastavalitus on jätettävä erillisenä asiakirjana.

Lisätietoa mitättömäksi julistamista koskevista hakemuksista on ohjeiden osiossa ”Mallien mitättömyyttä koskevien hakemusten tutkiminen”.

Kaikki päätökset annetaan saataville alkuperäisellä kielellään eSearch Case Law -tietokantaan päivä sen jälkeen, jona ne annetaan tiedoksi osapuolille. Noin kuukautta myöhemmin tietokantaan toimitetaan myös epävirallinen käännös englanniksi.

Lisätietoja saa verkkosivuston valituslautakuntaa koskevasta osiosta.

Tällä sivulla annetut kysymykset ja vastaukset on tarkoitettu vain tiedoksi. Ne eivät siis ole oikeudellisia viitteitä. Katso lisätietoja EU-tavaramerkkiä ja yhteisömallia koskevista asetuksista tai tavaramerkkiä/mallia koskevista ohjeista.

Lisätietoja siitä, miten EUIPO käsittelee henkilötietojasi, saat tietosuojalausekkeesta.
 

Käytämme sivustollamme evästeitä sellaisten teknisten ominaisuuksien tukena, jotka parantavat käyttäjäkokemustasi. Käytämme myös analytiikkaa. Näpäytä saadaksesi lisätietoja