Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Rekisteri

 

EU-tavaramerkkirekisteriin sisältyy kaikkien EU-tavaramerkkiä koskevien hakemusten ja rekisteröintien tiedot Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen (EUTMA) 111 artiklassa kuvatun mukaisesti.
Yhteisömallirekisteriin sisältyy yhteisömallin rekisteröintiin liittyvät tiedot.
Rekisteriä päivitetään jatkuvasti, jotta se pysyisi ajan tasalla muutoksista, joita tehdään asetuksessa määritettyihin EU-tavaramerkkiä ja rekisteröityjä malleja koskeviin tietoihin. Näitä tietoja ovat muun muassa haltijan tiedot, käyttöluvan myöntäminen tai esineoikeus ja aiemmuusvaatimukset.
Virasto julkaisee EU:n tavaramerkkilehteä ja yhteisömallilehteä, joissa yleisö voi tutustua rekisterimerkintöihin ja muihin tietoihin.
Lehdissä julkaistavien tietojen ymmärtämiseksi paremmin virastosta saa myös oppaita, joissa selitetään lehdissä julkaistavia asioita.
Saatavilla on kaksi opasta: toinen EU-tavaramerkeistä ja toinen rekisteröidyistä yhteisömalleista.

Linkki lehtiin (opas).


Rekisteriin tehty merkintä tarkoittaa viraston tekemää rekisterimerkintää.
Rekisterimerkinnät ovat muutoksia rekisterissä olevaan tietoon: EU-tavaramerkkihakemuksissa ja yhteisömallihakemuksessa tai rekisteröinneissä olevan aikaisemmin tallennetun tiedon päivityksiä tai muutoksia.
Yleisimpiä rekisterimerkintöjä ovat omistuksen luovutukset/muutokset, edustajan nimeäminen, muutokset omistajan nimessä ja/tai osoitteessa, aiemmuusvaatimukset, käyttöluvat jne.
Kaikki nämä merkinnät luetellaan Rekisteriin tehty merkintä tarkoittaa viraston tekemää rekisterimerkintää. Niitä ovat pääasiassa muutokset omistajan tietoihin, käyttölupiin ja esineoikeuksiin. Lisätietoa mallin hallinnoinnista ja rekisteritietojen pitämisestä ajan tasalla on verkkosivuston hallinnointiosion välilehdessä ”Omistajuus”.

Lisätietoja: Ohjeet, Rekisteröityjen yhteisömallihakemusten tutkiminen.


Voit tehdä muutokset vaivattomasti itse verkon kautta User Area -käyttäjäalueellasi. Kirjaudu vain User Area -käyttäjäalueellesi ja tee siellä valintavalikon kautta tarvittavat muutokset tietoihisi.

Lisätietoa haltijan henkilötietojen muuttamisesta.

Lisätietoja rekisteröintitoimista on Ohjeiden osassa E Rekisteröintitoimet, Osiossa 1 Rekisteröinnin muutokset.


Luovutusta koskevissa pyynnöissä veloitetaan poikkeuksellisesti maksu. Käyttöluvan luovuttamisesta on yksityiskohtaista tietoa osiossa EUIPO:lle suoraan maksettavat maksut (katso koodi F‑023).

Lisätietoa haltijan henkilötietojen muuttamisesta.

Rekisteröityjen yhteisömallien luovutuksesta lisätietoa, ks. Ohjeet, Rekisteröityjen yhteisömallien tutkiminen.


Päätös tehdään sen perusteella, pidetäänkö oikeushenkilöön sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä yrityksen asemaan tehtyä muutosta myös muutoksena sen yritysmuotoon (jolloin muutos kirjataan luovutuksena) vai ei.

Lisätietoja: Ohjeet, Osa E Rekisteröintitoimet, Osio 3, EU-tavaramerkit ja rekisteröidyt yhteisömallit omistuksen kohteena, luku 1 Luovutus.


Jos fuusio muuttaa siinä mukana olevien oikeushenkilöiden yritysmuotoa, se merkitään luovutuksena. Jos EU-tavaramerkin haltija tai EU-tavaramerkkiä hakeva yritys sulauttaa itseensä toisen yrityksen ja jos yritysmuoto ei ainakaan yrityksen omistajan kannalta muutu, sitä ei käsitellä omistuksen luovutuksena.

Lisätietoja on ohjeiden osan  E Rekisteröintitoimet osion  3, EU-tavaramerkit ja rekisteröidyt yhteisömallit varallisuusoikeutena, luvussa 1 Luovutus.


Riittää, että osapuolet näyttävät sopimuksen omistajuuden luovutuksen kirjaamisesta rekisteriin. Molempien osapuolten allekirjoittama pyyntö riittää tämän osalta. Jos osapuolet nimeävät yhteisen ammattimaisesti toimivan edustajan virastossa, edustaja voi allekirjoittaa kyseisen pyynnön heidän puolestaan. Näissä tapauksissa ei tarvitse toimittaa luovutuksesta lisätodisteita, kuten jäljennöstä luovutuskirjasta. Kaikissa muissa tapauksissa todisteet luovutuksesta (kuten jäljennös luovutuskirjasta) tarvitaan.

Lisätietoja hakemuksista, jotka koskevat omistuksen osittaisen luovutuksen rekisteröintiä: Ohjeet, Osa E Rekisteröintitoimet, Osio 3, EU-tavaramerkit ja rekisteröidyt yhteisömallit omistuksen kohteena, luku 1 Luovutus.


Kyllä. Hakemukset ja rekisteröinnit voidaan jakaa jakamisen tai osittaisen luovutuksen tuloksena.
Osittainen luovutus on ilmainen, ja siinä vaihdetaan siirrettävän merkin haltijaa. Tavaramerkin jakamista koskevasta pyynnöstä puolestaan peritään maksu, ja jaettu tavaramerkki pysyy samalla haltijalla. Jos maksua ei ole suoritettu, pyyntöä ei katsota toimitetuksi.
Madridin pöytäkirjan mukaan tavaramerkin jakaminen ei ole mahdollista, jos kyse on EU:n nimeävästä kansainvälisestä hakemuksesta. EUIPO:lla ei ole valtuuksia jakaa kansainvälisiä nimeämisiä.
 
Lisätietoa EU:n tavaramerkin jakamista koskevasta ilmoituksesta suoritettavasta maksusta on luettelossa EUIPO:lle suoraan maksettavista maksuista.

Lisätietoja hakemuksista, jotka koskevat omistuksen osittaisen luovutuksen rekisteröintiä: Ohjeet, Osa E Rekisteröintitoimet, Osio 3, EU-tavaramerkit ja rekisteröidyt yhteisömallit omistuksen kohteena, luku 1 Luovutus.

Lisätietoja jakamisista: Ohjeet, Osa E Rekisteröintitoimet, Osio 1 Rekisteröinnin muutokset, kohta 5 Jakaminen.


Euroopan unionin tavaramerkkirekisteri ja yhteisömallirekisteri ovat julkisesti saatavilla.

EU:n tavaramerkkitiedostoja voi saada nähtäväkseen, jos toimittaa kirjallisen pyynnön ja suorittaa asiaa koskevan maksun. Tiedostot sisältävät myös osia, jotka eivät kuulu rekisteriin ja jotka saattavat kiinnostaa kolmansia osapuolia, kuten lyhyt kuvaus mallista, jos hakija on antanut sellaisen.

Malleja, joiden julkaisemista on lykätty, ei saa nähtäväksi ennen niiden julkaisemista, ellei haltija ole antanut siihen suostumustaan tai ellei jokin muu asetuksissa säädetyistä harvoista poikkeuksista sovellu asiaan. Malli, jota ei koskaan julkaista, ei tule koskaan julkisesti nähtäville.

Lisätietoja: Ohjeet, Osa E,Rekisteröintitoimet, Osio  5, Asiakirjojen nähtäville pyytäminen.


Tällä sivulla annetut kysymykset ja vastaukset on tarkoitettu vain tiedoksi. Ne eivät siis ole oikeudellisia viitteitä. Katso lisätietoja EU-tavaramerkkiä ja yhteisömallia koskevista asetuksista tai tavaramerkkiä/mallia koskevista ohjeista.

Lisätietoja siitä, miten EUIPO käsittelee henkilötietojasi, saat tietosuojalausekkeesta.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.