Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Aikarajat ja määräajat

 

Viraston määräajat voidaan jakaa kahteen luokkaan:
  • EU-tavaramerkkiasetuksessa (EUTM-asetus) ja EUTM-täytäntöönpanoasetuksessa tai yhteisömalliasetuksessa tai yhteisömalliasetuksen täytäntöönpanoasetuksessa säädetyt määräajat, jotka ovat siten pakollisia
  • viraston määräämät määräajat, joita voidaan jatkaa tietyissä olosuhteissa.
Lisätietoja EU:n tavaramerkkien määräajoista on Ohjeiden osan  A Yleiset säännöt Osiossa 1, Viestintätavat ja määräajat.
Lisätietoja yhteisömallien määräajoista on Ohjeiden osan  A Yleiset säännöt Osiossa 1, Viestintätavat ja määräajat.


Lukuun ottamatta EUTM-asetuksessa tai EUTM-täytäntöönpanoasetuksessa nimenomaisesti esitettyjä määräaikoja, viraston määrittämät määräajat, kun kyseessä olevalla osapuolella on kotipaikka tai päätoimipaikka tai liike ETA-alueella, ovat 1–6 kuukautta. Kun osapuolella ei ole kotipaikkaa tai päätoimipaikkaa tai liikettä ETA-alueella, aikarajat ovat 2–6 kuukautta. Yleisenä käytäntönä on myöntää aikaa kaksi kuukautta.
Lukuun ottamatta EUTM-asetuksessa tai EUTM-täytäntöönpanoasetuksessa nimenomaisesti esitettyjä määräaikoja, viraston määrittämät määräajat, kun kyseessä olevalla osapuolella on kotipaikka tai päätoimipaikka tai liike ETA-alueella, ovat 1–6 kuukautta. Kun osapuolella ei ole kotipaikkaa tai päätoimipaikkaa tai liikettä ETA-alueella, aikarajat ovat 2–6 kuukautta. Yleisenä käytäntönä on myöntää aikaa kaksi  kuukautta.


Ex parte -menettelyssä sekä inter partes -menettelyissä (kun mukana on vähintään kaksi osapuolta) jatkamispyynnöt on tehtävä ennen määräaikojen umpeutumista.
EU:n tavaramerkeistä inter partes -menettelyjen ja määräaikojen jatkamisen osalta on lisätietoa Ohjeiden osan  C Väitemenettely Osiossa 1 Menettelyjä koskevat asiat. Yhteisömallista tämän asian osalta on lisätietoja Ohjeissa Mallin mitätöintihakemuksen tutkimisohjeiden kohdassa 4.1.6.


Jos aikaraja umpeutuu, sen ohittaneella osapuolella on edelleen kaksi mahdollista toimintalinjaa:
  • se voi joko pyytää menettelyn jatkamista (EUTM-asetuksen 105 artiklan mukaan), jolloin on täytettävä vain tietyt viralliset vaatimukset
  • se voi pyytää menetetyn määräajan palauttamista ( EUTM-asetuksen 104 artiklan mukaisesti EU-tavaramerkkien osalta ja  yhteisömallista annetun asetuksen 67 artiklan mukaisesti yhteisömallien osalta), jolloin on täytettävä viralliset ja olennaiset vaatimukset (kuten asianmukaisen huolellisuuden osoittaminen).
Lisätietoja on Ohjeiden osan  A Yleiset säännöt Osiossa 8 Menetetyn määräajan palauttaminen.


Väiteilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus on julkaistu EU:n tavaramerkkilehden osassa A.


Ilmoitus valituksesta on jätettävä kahden kuukauden kuluessa kiistanalaisen päätöksen ilmoituspäivästä, ja valituksen perustelut on esitettävä neljän kuukauden kuluessa samasta ilmoituspäivästä.


Jos EU:n tavaramerkki hylätään viraston päätöksellä tai EU:n tavaramerkki lakkaa olemasta voimassa viraston päätöksen tai EU:n tavaramerkkituomioistuimen päätöksen vuoksi, muuttamista koskeva pyyntö on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona päätöksestä tuli lainvoimainen.


Muuttamispyyntö on jätettävä kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus on peruttu tai jona EU-tavaramerkki ei ole enää voimassa.


Jos EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus tai yhteisömallihakemus ei täytä EU-tavaramerkkiasetuksen tai yhteisömalliasetuksen vaatimuksia, virasto pyytää hakijaa korjaamaan puutteet tai maksuhäiriön kahden kuukauden kuluessa puutteen ilmoittamisesta.


EU-tavaramerkin haltijan oikeuksien kumoamista tai tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen jättämiselle ei ole määräaikaa.


Yhteisömallia koskevan mitätöintihakemuksen toimittamiselle ei ole määräaikaa.


Tällä sivulla annetut kysymykset ja vastaukset on tarkoitettu vain tiedoksi. Ne eivät siis ole oikeudellisia viitteitä. Katso lisätietoja EU-tavaramerkkiä ja yhteisömallia koskevista asetuksista tai tavaramerkkiä/mallia koskevista ohjeista.

Lisätietoja siitä, miten EUIPO käsittelee henkilötietojasi, saat tietosuojalausekkeesta.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.