Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Mitätöinti ja menettäminen

 

Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksessa (EUTMA) säädetään kahdenlaisesta menettelystä, joita kutsutaan yleisesti mitätöintimenettelyksi.
EU-tavaramerkin haltijan oikeudet voi menettää ja EU-tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi. Näiden ero on siinä, että menettämistä sovelletaan pyynnön esittämispäivästä lähtien, kun taas mitättömäksi julistaminen poistaa rekisteröinnin Euroopan unionin tavaramerkkirekisteristä taannehtivasti.


EU-tavaramerkin haltijan oikeudet voi menettää seuraavissa tapauksissa:
  • Tavaramerkkiä ei ole otettu tosiasialliseen käyttöön. Lain mukaan EU-tavaramerkin on oltava tosiasiallisesti käytössä Euroopan unionissa viiden vuoden kuluessa sen rekisteröinnistä. Lisäksi käyttö ei saa olla keskeytyneenä viittä vuotta kauempaa.
  • Tavaramerkistä on tavaramerkin haltijan toiminnan vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys tavarasta tai palvelusta, jota varten se on rekisteröity, eikä haltija ole ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin sen estämistä varten.
  • Tavaramerkistä on tavaramerkin haltijan käytön seurauksena tullut harhaanjohtava tavaroiden tai palvelujen, joita varten se on rekisteröity, lajin, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta.


Mitätöintiperusteita on kahdenlaisia: ehdottomia ja suhteellisia. Ehdottomia mitätöintiperusteita ovat rekisteröintimenettelyssä oma-aloitteisesti tutkitut hylkäämisperusteet. Suhteelliset mitätöintiperusteet liittyvät aikaisempiin oikeuksiin, jotka ovat etusijalla EU-tavaramerkkiin nähden aiemmuusperiaatteen nojalla.
EU-tavaramerkki voidaan julistaa mitätöidyksi vetoamalla ehdottomiin perusteisiin seuraavissa tapauksissa:
  • EU-tavaramerkki on rekisteröity, vaikka ehdoton hylkäämisperuste on olemassa (etenkin, jos tavaramerkki ei ole erottamiskykyinen tai jos se on kuvaileva).
  • Hakija on toiminut vilpillisessä mielessä hakemuksen jättäessään. Tästä on kyse lähinnä silloin, jos hakija jättää tavaramerkkiä koskevan hakemuksen lainvastaisessa tarkoituksessa.
EU-tavaramerkki voidaan julistaa mitätöidyksi vetoamalla suhteellisiin perusteisiin seuraavissa tapauksissa:
  • Samoista syistä, joista väiteilmoitus voidaan tehdä.
  • Jäsenvaltiossa on olemassa toinen aikaisempi oikeus, jonka perusteella kyseisen tavaramerkin käyttö voidaan kieltää. Tämä koskee etenkin nimeä koskevaa oikeutta, kuvaa koskevaa oikeutta, tekijänoikeutta ja teollisoikeutta, kuten teollisoikeudellista mallioikeutta.
Lisätietoja on kohdassa Huolehdi oikeuksistasi.

Lisätietoja on ohjeiden kohdassa D ”Menettäminen ja mitätöinti” olevassa jaksossa 1 ”Menettämistä ja mitätöintiä koskevat menettelyt”.

 


Mitätöintihakemus otetaan käsiteltäväksi vain, jos kyseinen EU-tavaramerkki on merkitty Euroopan unionin tavaramerkkirekisteriin. Rekisteröinnit julkaistaan Euroopan unionin tavaramerkkilehdessä (osassa B). Käyttämättömyyteen perustuva menettämistä koskeva hakemus otetaan käsiteltäväksi vain, jos EU-tavaramerkki on ollut rekisteröitynä yli viisi vuotta pyynnön esittämispäivänä.
Mitätöintihakemuksen esittämiselle ei ole asetettu määräaikaa. Jos aikaisemman oikeuden haltija sallii myöhemmän EU-tavaramerkin käytön viiden peräkkäisen vuoden ajan, hän ei ole enää oikeutettu vaatimaan mitätöintiä suhteellisten perusteiden nojalla (käytön sallimisesta johtuva rajoitus).

Lisätietoja mitätöintihakemuksesta on ohjeiden osassa D ”Menettäminen ja mitätöinti” olevassa jaksossa 1 ”Menettämistä ja mitätöintiä koskevat menettelyt”.


Kahta erityyppistä menettelyä (mitätöiminen ja menettäminen) varten EUIPOn verkkosivustolla on saatavilla kaksi eri lomaketta, jotka voi täyttää verkossa.


Menettämistä tai mitätöintiä koskeva hakemus katsotaan jätetyksi vasta, kun maksu on maksettu.

Maksuja koskevassa osiossaon lisätietoja menettämis- tai mitätöintihakemusta koskevasta maksusta.


Hakijoilla, joilla ei ole kotipaikkaa tai ammatillista kotipaikkaa tai todellista ja toiminnassa olevaa teollista tai kaupallista liikettä ETA-alueella (Euroopan talousalue), on oltava edustaja virastossa. Viraston luettelo edustajista on eSearch plus -tietokannassa.


Hakemus on laadittava jommallakummalla kyseisen EU-tavaramerkin kahdesta kielestä edellyttäen, että ne ovat viraston työkieliä. Muussa tapauksessa (esim. jos ensimmäinen kieli ei ole viraston kieli) on käytettävä EU-tavaramerkin toista kieltä. Menettelykieltä koskevat säännöt selitetään yksityiskohtaisesti ohjeiden osassa A, ”Yleiset säännöt”, olevassa jaksossa 4 ”Menettelyjen kieli”.

Lisätietoja kumoamishakemuksesta on ohjeiden osassa D ”Menettäminen ja mitätöinti” olevassa jaksossa 1 ”Menettämistä ja mitätöintiä koskevat menettelyt”.


Kumoamishakemus voi perustua useisiin eri perusteisiin. Ellei hakija ole maksanut sekä mitätöintiä että menettämistä koskevasta hakemuksesta perittävää maksua, hän ei voi vedota sekä mitätöinti- että menettämisperusteisiin samassa pyynnössä, sillä mitätöintiä ja menettämistä pidetään kahtena eri menettelynä, joilla on omat erityispiirteensä.

Lisätietoja on asiakirjassa Ohjeita Euroopan unionin tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevaa hakemuslomaketta varten.


Kumoamismenettelyn hävinnyt osapuoli vastaa toisen osapuolen maksuista ja kuluista. Korvattavien kulujen määrää on kuitenkin rajoitettu, eikä kuluista vastaavan henkilön tarvitse maksaa tietyn enimmäismäärän ylittäviä kuluja.

Lisätietoja on ohjeiden osassa D ”Menettäminen ja mitätöinti” olevassa jaksossa 1 ”Menettämistä ja mitätöintiä koskevat menettelyt”.
Lisätietoja on ohjeiden osassa C ”Väitemenettely” olevassa jaksossa 1 ”Menettelyjä koskevat asiat”.


Maksua ei palauteta, jos kumoamishakemus peruutetaan. Osapuolen, joka keskeyttää kumoamismenettelyn peruuttamalla hakemuksen, on korvattava myös muille osapuolille siihen mennessä aiheutuneet kulut (laissa säädettyjen enimmäismäärien mukaisesti), paitsi jos kohtuullisuuden perusteella päätetään toisin.

Lisätietoja ohjeiden osassa D ”Menettäminen ja mitätöinti” jakso 1 ”Menettämistä ja mitätöintiä koskevat menettelyt”.


Tällä sivulla annetut kysymykset ja vastaukset on tarkoitettu vain tiedoksi. Ne eivät siis ole oikeudellisia viitteitä. Katso lisätietoja EU-tavaramerkkiä ja yhteisömallia koskevista asetuksista tai tavaramerkkiä/mallia koskevista ohjeista.

Lisätietoja siitä, miten EUIPO käsittelee henkilötietojasi, saat tietosuojalausekkeesta.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.