Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Kansainvälinen rekisteröinti

 

Tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskeva Madridin pöytäkirja on Genevessä sijaitsevan Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) kansainvälisen toimiston hallinnoima sopimus. Se on ollut voimassa huhtikuusta 1996, ja se on ratifioitu monissa maissa eri puolilla maailmaa, mukaan luettuina lähes kaikki Euroopan maat, Yhdysvallat, Japani, Australia, Kiina ja Venäjä. Lokakuussa 2004 sen ratifioi myös Euroopan unioni (EU).
Madridin pöytäkirjan ansiosta tavaramerkin haltija voi suojata tavaramerkkinsä useissa maissa täyttämällä pelkästään yhden hakemuksen ja toimittamalla sen suoraan kotimaansa tavaramerkkivirastoon tai alueelliseen tavaramerkkivirastoon.

Lisätietoja Madridin pöytäkirjasta on EUIPO:n verkkosivuston strategiaa koskevan osion ”Kehittäminen”-välilehdessä.Koska EUIPO on EU-virasto, joka vastaa koko Euroopan unionissa voimassa olevien tavaramerkkien rekisteröinnistä, se on WIPO:n yhteyspiste kaikissa kansainvälisissä hakemuksissa, jotka perustuvat EU-tavaramerkkiin tai joissa nimetään EU. EUIPO voi toimia joko alkuperävirastona, jos kansainvälinen hakemus perustuu EU-tavaramerkkiin, tai nimettynä virastona, jos EU nimetään kansainvälisessä hakemuksessa, jonka alkuperä on muualla kuin EU:ssa. EUIPO:n tehtävä kansainvälisessä järjestelmässä on samankaltainen kuin kansallisilla virastoilla.


WIPO hallinnoi kansainvälisen toimistonsa välityksellä Madridin pöytäkirjaa ja Madridin sopimusta (niin kutsutun Madridin järjestelmän muodostavia kahta sopimusta). Kun WIPO saa kansainvälisen hakemuksen alkuperävirastolta, se tarkistaa ensin, että kaikki hakuvaatimukset täyttyvät ja että tavarat ja palvelut on luokiteltu oikein. Tämän jälkeen se rekisteröi tavaramerkin kansainväliseen rekisteriin ja julkaisee sen kansainvälisessä virallisessa lehdessä (International Gazette). Kansainvälinen toimisto ilmoittaa tämän jälkeen kansainvälisestä rekisteröinnistä tavaramerkissä nimettyjen maiden virastoille.
Kansainvälinen toimisto ei tutki, voidaanko merkille myöntää sellaisenaan suoja tai onko sama tai samankaltainen merkki jo rekisteröity. Se on hakemuksessa nimettyjen maiden virastojen tehtävä.


Kyllä. Euroopan unioni on mahdollista nimetä kansainvälisessä hakemuksessa alueeksi, jolle tavaramerkin suojaa haetaan. EUIPO on EU:n virasto, joka hallinnoi koko EU:n alueella voimassa olevia tavaramerkkejä.
 


Kansainvälisen hakemuksen tekemiseen on käytettävä lomaketta, joka on julkaistu WIPO:n verkkosivustolla englanniksi, ranskaksi ja espanjaksi.


Tiedot ovat saatavissa WIPO:n verkkosivustolta.


Kun EU nimetään kansainvälisessä hakemuksessa, ei ole yleensä tarpeen nimetä edustajaa EUIPO:on. Edustamista koskevia tavanomaisia sääntöjä sovelletaan kuitenkin väliaikaisen hylkäämisen tapauksessa tai jos kansainvälisen oikeuden haltijan on oltava suoraan yhteydessä EUIPO:n kanssa (esimerkiksi lähetettävä asiakirjoja) (lisätietoja edustuksesta).

Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltijan kotipaikka ei ole Euroopan talousalueella (ETA), häntä pyydetään nimeämään ETA-edustaja. Ellei edustajaa nimetä, hylkääminen vahvistetaan väliaikaisessa hylkäyksessä mainitussa laajuudessa.

Lisätietoja on ohjeiden osassa M (kansainväliset merkit).


Lue lisää kansainvälisestä rekisteröintiprosessista eli niin kutsutusta Madridin järjestelmästä.


Kansainvälisessä rekisteröinnissä, jossa nimetään EU, on ilmoitettava toiseksi kieleksi jokin EUIPO:n virallisista kielistä (englanti, ranska, saksa, italia tai espanja). Jos toista kieltä ei ole valittu, EUIPO vastustaa hakemusta ja lykkää sen uudelleen julkaisemista, kunnes toinen kieli on asianmukaisesti ilmoitettu.
 


Muotoseikkoja tutkittaessa keskitytään siihen, onko toinen kieli ilmoitettu, koskeeko hakemus yhteismerkkiä tai tarkastusmerkkiä (hakemuksen yhteydessä on toimitettava merkin käyttöä koskevat määräykset), sisältyvätkö EU:n nimeämiseen liittyvät rajoitetut luettelot kansainvälistä rekisteröintiä koskeviin pääluetteloihin, onko aiemmuutta koskevia vaatimuksia esitetty ja vastaako tavaroiden ja/tai palvelujen luettelo selkeyden ja täsmällisyyden osalta vaatimuksia, jotka on esitetty ohjeiden osan B kohdassa 3 (luokitus).
Jos hylkäämiselle on perusteita, EUIPO:n on lähetettävä väliaikaista hylkäämistä koskeva ilmoitus WIPO:lle kuuden kuukauden kuluessa uudelleenjulkaisemisesta. Jos väliaikainen hylkääminen koskee vain osaa tavaroista ja palveluista eikä haltija käsittele asiaa, vain kyseiset tavarat ja palvelut hylätään ja jäljellä olevat tavarat ja palvelut hyväksytään.


Kuukauden kuluessa siitä, kun WIPO on ilmoittanut EUIPO:lle nimeämisestä, EUIPO laatii kansainvälisen rekisteröinnin haltijan pyynnöstä Euroopan unionin tutkimuskertomuksen kunkin kansainvälisen rekisteröinnin osalta. Kertomuksessa mainitaan samankaltaiset EU:n tavaramerkit ja unionin nimeävät kansainväliset rekisteröinnit EU:n tavaramerkkiasetuksen 195 artiklan mukaisesti.
 


Heti kun kansainvälinen rekisteröinti on saatu, EUIPO julkaisee sen automaattisesti uudelleen Euroopan unionin tavaramerkkilehden (EUTM Bulletin) M-osassa, joka on tarkoitettu yksinomaan kansainvälisille rekisteröinneille (katso eSearch plus -tietokannan päivittäisiä julkaisuja koskeva osio).
 


Ensimmäinen tiedonanto lähetetään haltijalle WIPO:n välityksellä. Sen jälkeen viestitään suoraan EUIPO:n ja haltijan tai tämän edustajan välillä.
EUIPO:n on ilmoitettava WIPO:lle kaikista mahdollisista EU:n nimeämisen hylkäämisen perusteista 18 kuukauden kuluessa. Kyseinen 18 kuukauden ajanjakso alkaa siitä päivästä, jona EUIPO:lle ilmoitetaan nimeämisestä. Ellei vastustusta kumota, lopullinen päätös lähetetään haltijalle. Lopullisesta päätöksestä voidaan valittaa valituslautakuntiin. Kun valitusmenettely on viety päätökseen ja päätös on lopullinen, hylkäämisilmoitus lähetetään WIPO:hon.
Jos perusteita hylkäämiselle ei ole, virasto antaa väliaikaisen statuksen WIPO:lle tiedoksi. Tämä tiedonanto toimitetaan haltijalle, julkaistaan kansainvälisessä virallisessa lehdessä (International Gazette) ja viedään kansainväliseen rekisteriin.


EUIPO käsittelee aiemmuutta koskevat vaatimukset ja haut rinnakkain. Aikaisemmin tehdylle rekisteröinnille voidaan vaatia aiemmuutta erillisellä virallisella lomakkeella (MM17), joka liitetään kansainväliseen hakemukseen.
Aiemmuuden tutkiminen perustuu vain hakijan toimittamiin asiakirjoihin. Aikaisemmin tehdylle rekisteröinnille voidaan vaatia aiemmuutta erillisellä virallisella lomakkeella (MM17), joka liitetään kansainväliseen rekisteröintiin.


Jos kansainvälisessä rekisteröinnissä nimetään EU, EUIPO:lla on oikeus hylätä tavaramerkille annettava suoja 18 kuukauden kuluessa WIPO:n toimitettua hakemuksen virastolle. Hylkääminen voidaan tehdä samoin - ehdottomin tai suhteellisin - perustein, joihin vedoten EUIPO:hon suoraan jätetty rekisteröintihakemus voidaan hylätä.
 


Väite voidaan tehdä kolmen kuukauden ajan alkaen siitä, kun on kulunut 1 kuukausi tiedon julkaisemisesta uudelleen EUTM-lehden M-osassa, joka koskee ainoastaan kansainvälisiä rekisteröintejä (katso eSearch plus -tietokannan päivittäisiä julkaisuja koskeva osio).
Ennen tätä ajanjaksoa tehdyt väitteet katsotaan toimitetuiksi väiteajan ensimmäisenä päivänä.
Kun väite on toimitettu, EUIPO tarkistaa, voidaanko se ottaa käsiteltäväksi. Sen jälkeen se ilmoittaa WIPO:lle väliaikaisesta väitemenettelyyn perustuvasta hylkäämisestä. Jos väite hyväksytään, EUIPO ilmoittaa WIPO:lle kansainvälisen rekisteröinnin hylkäämisestä.
 


Kun kaikki menettelyt on saatettu päätökseen ja kansainvälinen rekisteröinti on hyväksytty Euroopan unionissa kaikille tavaroille ja palveluille tai osalle niistä, tieto tästä julkaistaan uudelleen EUTM-lehdessä ja WIPO:lle lähetetään tiedonanto suojan myöntämisestä.
 


Jos EUIPO hylkää Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin, se on mahdollista muuntaa EU:n tavaramerkkiasetuksen 202 artiklan mukaisesti
  • EU:n jäsenvaltioiden kansalliseksi tavaramerkkihakemukseksi
  • Madridin pöytäkirjan sopimuspuolena olevan jäsenvaltion nimeämiseksi (ns. opting back).


Kyllä. Euroopan unioni (EU) on liittynyt Madridin pöytäkirjaan, joten EU-tavaramerkki voi olla kansainvälisen hakemuksen perustana. Tässä tapauksessa EUIPO on alkuperävirasto ja vahvistaa EU-tavaramerkin (haetun tai rekisteröidyn) ja kansainvälisen hakemuksen samuuden.


EU-tavaramerkkiin perustuva kansainvälinen hakemus voidaan nykyään tehdä verkossa.
Vaihtoehtoisesti voit käyttää jompaakumpaa seuraavista lomakkeista:
  • WIPO:n MM2-lomake on saatavissa englanniksi, ranskaksi ja espanjaksi (WIPO:n verkkosivustolla) tai
  • EUIPO:n EM2-lomake on saatavissa 23 virallisella kielellä kahtena eri versiona. EUIPO:n lomakkeen ensimmäinen versio on jollakin Madridin pöytäkirjan kolmesta kielestä (englanti, ranska tai espanja) tehtäviä hakemuksia varten. Toinen versio on 20 muulla kielellä tehtäviä hakemuksia varten (molemmat lomakeversiot ovat saatavissa EUIPO:n verkkosivustolla).
Ks. lisätietoja kansainvälisistä hakulomakkeista.


Kun kansainvälinen hakemus on jätetty EUIPO:n välityksellä, on maksettava maksu.
Ks. lisätietoja maksuista ja maksamistavoista.


It is possible to file an international application before the EUIPO under the same conditions of representation as for a direct EU trade marks (more information on representatives on eSearch plus), that is, applicants who do not have their domicile, principal place of business or real and effective commercial establishment within the EEA ( European Economic Area) are required to be represented before the Office.

Further information concerning representatives can be found in the Guidelines, Part A, General Rules, Section 5, Professional Representation.
 
 


Kansainvälisen hakemuksen perustana voi olla rekisteröity EU-tavaramerkki tai EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus. Tavaramerkin haltijan tai hänen edustajansa on tehtävä hakemus suoraan EUIPO:lle. Hakemus voidaan tehdä verkossa. EU-tavaramerkin haltijan tai hakijan on oltava Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen tai hänellä on oltava todellinen ja toiminnassa oleva teollisuusyritys tai kaupallinen liike tai kotipaikka Euroopan unionissa.
Jos kansainvälinen hakemus tehdään Euroopan unionin virallisella kielellä, joka ei ole Madridin pöytäkirjan kieli, on ilmoitettava Madridin pöytäkirjan kieli (englanti, ranska tai espanja), jota käytetään kansainvälisen hakemuksen kielenä. Jos hakija ei toimita käännöstä tavaroista ja palveluista, hänen on valtuutettava EUIPO hankkimaan käännökset.
EUIPO tarkistaa kansainvälisen hakemuksen sisällön ja täydellisyyden (etenkin tavaramerkit, haltijan sekä tavaroiden ja palvelujen luettelon laajuuden).
Kansainvälinen hakemus toimitetaan sen jälkeen sähköisesti WIPO:n kansainväliselle toimistolle.

Lisätietoja edustajista on ohjeiden osassa M (kansainväliset merkit).


Ei. Säännöissämme ei oteta lukuun rekisteröintien yhteenliittämistä, joten tämä Madridin sopimuksen ja pöytäkirjan uusi säännös ei sido virastoa, koska EU-tavaramerkkiasetuksen 182 artiklan mukaan vain asetuksiimme sisältyviä säännöksiä sovelletaan kansainvälisiin rekisteröinteihin, joissa nimetään EU.


Kyllä. Asetuksissamme salittaan hakemusten ja rekisteröintien jakaminen (artiklat  50 ja 56 EUTMA). EUTMA:n  182 artiklan mukaan asetuksiimme sisältyviä säännöksiä sovelletaan myös kansainvälisiin Euroopan unionin nimeäviin tavaramerkkien rekisteröinteihin (ks. 1.  helmikuuta 2019 tehty muutos Madridin sopimuksen ja pöytäkirjan mukaisiin yhteisiin määräyksiin — 27  sääntö a kohta — kansainvälisen rekisteröinnin jakaminen).


Jakamisesta voi nyt tehdä hakemuksen käyttämällä WIPO:n lomaketta MM22 (saatavissa Madridin järjestelmän kielillä eli englanniksi, ranskaksi ja espanjaksi).
 
Hakulomakkeen kanssa on toimitettava lisäsivu, jossa on luettelo tavaroista/palveluista, joiden on määrä pysyä alkuperäisessä kansainvälisessä rekisteröinnissä (IR).
 
Hakulomake on lähetettävä virallisten viestintäkanavien kautta, joko verkossa (eComm), faksitse tai postitse / lähetin välityksellä. Jakamista koskeva hakemus lähetetään verkossa kirjautumalla User Area -käyttäjäalueelle, siirtymällä eSearch Plus -tietokantaan, antamalla kansainvälisen rekisteröinnin numero ja valitsemalla kohdassa ”Actions and communications” vaihtoehto ”send communication”.
 
Tutustu viestintävälineitä koskeviin ohjeisiimme sekä viraston pääjohtajan 16. elokuuta 2017 verkkoviestinnästä tekemään päätökseen EX‑17‑4.
 
Jakamishakemusta koskevassa menettelyssä on seuraavat vaiheet:
 
  • käyttäjä esittää virastolle pyynnön lähettämällä lomakkeen MM22 kansainvälisen rekisteröinnin kielellä
 
  • EUIPO tutkii pyynnön ja toimittaa sen WIPO:hon (jos se voidaan ottaa sääntöjen mukaan käsiteltäväksi)
 
  • jos pyyntö täyttää Madridin sopimuksen ja pöytäkirjan yhteisten määräysten 27 a säännön vaatimukset, myös kansainvälisen maksun maksamisen, WIPO rekisteröi jaon ja luo kansainväliseen rekisteriin jaetun kansainvälisen rekisteröinnin
 
  • sen jälkeen WIPO ilmoittaa EUIPO:lle, joka luo tietokantaansa jaetun hakemuksen.


EUIPO ei peri maksua tästä palvelusta. WIPO perii kuitenkin 177 Sveitsin frangin maksun kirjatessaan hakemuksen jakamisen.


Kansainvälisen rekisteröinnin jakaminen rekisteröidään päivästä, jona WIPO on vastaanottanut pyynnön tai, jos pyynnössä on sääntöjenvastaisuuksia, päivästä, jona sääntöjenvastaisuudet on oikaistu. Katso Madridin sopimuksen ja pöytäkirjan yhteisiin määräyksiin 1. helmikuuta 2019 tehty tarkistus – 27 a sääntö – kansainvälisen rekisteröinnin jakaminen.


Tällä sivulla annetut kysymykset ja vastaukset on tarkoitettu vain tiedoksi. Ne eivät siis ole oikeudellisia viitteitä. Katso lisätietoja EU-tavaramerkkiä ja yhteisömallia koskevista asetuksista tai tavaramerkkiä/mallia koskevista ohjeista.

Lisätietoja siitä, miten EUIPO käsittelee henkilötietojasi, saat tietosuojalausekkeesta.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.