Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Rekisteriin kirjaamiset

Rekisterimerkintä tarkoittaa tietojen merkitsemistä EUIPO:n rekisteriin, joka on kaikkien EUIPO:n rekisteröimien tavaramerkkien ja mallien tiedot sisältävä tietokanta, ja viittaa tiettyjen siihen sisältyvien tietojen muuttamiseen.

Jäljempänä luetellaan, mitä rekisterimerkintöjä voi hakea verkkolomakkeita käyttäen. Tiedot saa näkyviin näpäyttämällä asiaankuuluvaa linkkiä. Ainoastaan Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen (EUTMA) 111 artiklassa ja rekisteröidystä yhteisömallista annetun asetuksen 69 artiklassa tarkoitetut rekisterimerkinnät voidaan viedä EU:n tavaramerkkien ja rekisteröityjen yhteisömallien rekistereihin.

Lisätietoja saa tavaramerkkejä ja malleja koskevista ohjeistamme (Guidelines on trademarks and designs).

 • Täydellinen tai osittainen siirto

  Täydellisellä siirrolla tarkoitetaan Euroopan Unionin tavaramerkkiä (EUTM) tai rekisteröityä yhteisömallia koskevan hakemuksen tai rekisteröinnin omistusoikeuden vaihtumista. Osittaisella siirrolla tarkoitetaan joidenkin EU-tavaramerkkiä koskevaan hakemukseen tai rekisteröintiin liittyvien tavaroiden ja/tai palveluiden siirtämistä. Osittaista siirtoa ei voida tehdä rekisteröidyn yhteisömallin kohdalla.

  Siirtoa koskevia rekisterimerkintöjä varten ei tarvitse lähettää siirron osoittavia kirjallisia todisteita (kuten saantikirjaa), jos hakemuksen allekirjoittanut edustaja rastittaa Molempien osapuolten edustaja -valintaruudun. Edustaja voi allekirjoittaa hakemuksen molempien osapuolten puolesta ainoastaan, jos hänet on merkitty tietokantaan alkuperäisen haltijan nimittämäksi edustajaksi sekä uuden haltijan/oikeudensaajan edustajaksi.

  Muissa tapauksissa rekisterimerkintää koskevaan hakemukseen on liitettävä molempien osapuolten allekirjoittama ilmoitus, todiste siirrosta tai muu vastaava.

  Siirtoa koskevaa rekisterimerkintää voi hakea myös sellaisille EU-tavaramerkeille tai malleille, jotka ovat vasta hakemusvaiheessa. Niitä koskevat samat säännöt.

  Kun pyydetään kaiken kattavaa tai osittaista siirtämistä, oikeudenomistajia ovat ne, jotka käyttäjä on merkinnyt verkkolomakkeen kohtaan ”Assignee or right beneficiary”. Esimerkki:

  Jos tavaramerkillä on kaksi haltijaa ”A” ja ”B” ja jos haltija ”A” haluaa siirtää oikeutensa uudelle haltijalle ”C” ja haltija ”B” haluaa säilyttää oikeutensa, käyttäjän on merkittävä ”B” ja ”C” kohtaan ”Assignee or right beneficiary”.

 • Jakaminen

  Tavaramerkki tai tavaramerkkiä koskeva hakemus voidaan jakaa tavaramerkin hakijan/haltijan pyynnöstä. Tavaramerkin rekisteröinnin tai hakemuksen jakaminen on erityisen hyödyllistä, jos riitautettu tavaramerkki halutaan erottaa tiettyjen tavaroiden ja palveluiden osalta ja rekisteröinti halutaan säilyttää jäljellä olevien tavaroiden ja palveluiden osalta. Osittainen siirto, jossa haltija vaihtuu, on maksuton, mutta samalla haltijalla säilyvän EU-tavaramerkin jakamista koskevasta hakemuksesta peritään maksu.

  Jakamista ei voi pyytää

  • ennen kuin hakemispäivä on annettu
  • kolmen kuukauden aikana EU-tavaramerkkihakemuksen julkaisemisesta
  • jos tavaroihin tai palveluihin kohdistuu väite- tai peruutusmenettely.

  Samoja ehtoja sovelletaan niin kauan kuin menettämis- tai mitätöintivaatimusta koskeva vastakanne on EU-tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen käsiteltävänä.

  Jaettavat tavarat ja palvelut on määriteltävä selkeästi, eivätkä uuden hakemuksen tai rekisteröinnin tavarat tai palvelut saa olla samoja kuin alkuperäiseen hakemukseen tai rekisteröintiin jäävät tavarat ja palvelut.

 • Aiemmuusvaatimus / aiemmuusvaatimuksen peruuttaminen

  Jäsenvaltiossa rekisteröidyn aiemman tavaramerkin, myös kansainvälisten sopimusten mukaisesti rekisteröidyn jäsenvaltiossa voimassa olevan tavaramerkin, haltija, joka omistaa samanlaisen EU-tavaramerkin, joka sisältää samat tavarat ja palvelut kuin joita varten aiempi tavaramerkki on rekisteröity, tai jonka tavarat tai palvelut sisältyvät aiemman tavaramerkin tavaroihin ja palveluihin, voi vaatia EU-tavaramerkille aiemman tavaramerkin aiemmuutta sen jäsenvaltion osalta, jossa tai jota varten se on rekisteröity.

  Aiemmuutta voi vaatia milloin tahansa EU-tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen.

  Aiemmuutta voi vaatia vain aiemman rekisteröinnin perusteella, ei aiemman hakemuksen perusteella. Aiemman tavaramerkin päivämäärän on oltava hakemispäivää aiempi tai mahdollista EU-tavaramerkin etuoikeuspäivää aiempi.

  Aiemman oikeuden on kuitenkin oltava edelleen voimassa. Aiemmuusvaatimusta ei hyväksytä, jos aiempi oikeus ei ole enää voimassa. Jos aiempi rekisteröinti on rauennut, kun vaatimus esitetään, aiemmuutta ei voi vaatia, vaikka sovellettavassa kansallisessa tavaramerkkilainsäädännössä annettaisiin kuuden kuukauden armonaika uusimiselle.

  Hakijan vastuulla on myös varmistaa, että kolminkertaista samanlaisuutta (sama haltija, sama merkki, samat tavarat ja palvelut) koskevat vaatimukset täyttyvät.

  EUIPO tutkii tavallisesti vain, ovatko merkit samanlaisia, ei sitä, ovatko haltijat, tavarat ja/tai palvelut samoja.

  Päätöksen N:o EX-05-5 mukaan haltijan ei tarvitse esittää jäljennöstä rekisteröinnistä, jos tarvittavat tiedot ovat EUIPO:n saatavilla asianomaisen kansallisen viraston verkkosivuilla. Jos jäljennöstä rekisteröinnistä ei toimiteta, EUIPO hakee ensin tarvittavia tietoja asiaankuuluvilta verkkosivuilta ja pyytää haltijalta jäljennöstä vain, jos tietoja ei ole saatavilla.

  Päätöksen N:o EX-05-5  3 artiklan mukaan asiaankuuluvan rekisteröinnin jäljennöksen on oltava jäljennös (tavallinen valokopio riittää) rekisteröinti- tai uusimistodistuksesta tai ote rekisteristä, ote asiaankuuluvasta kansallisesta lehdestä tai ote tai tuloste virallisesta tietokannasta.

  Aiemmuusvaatimuksen peruutus

  EU-tavaramerkin haltija voi milloin tahansa pyytää aiemmuusvaatimuksen peruuttamista rekisteristä oma-aloitteisesti.

  Aiemmuusvaatimus voidaan peruuttaa myös kansallisen tuomioistuimen päätöksellä (ks. direktiivi 2008/95/EY).

  Aiemmuusvaatimuksen peruuttaminen julkaistaan EU-tavaramerkkilehdessä. EUTMA:n 111 artiklan 3 kohdan  mukaisesti aiemmuusvaatimuksen peruuttaminen rekisteröidään yhdessä EUTMA:n 111 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen kanssa.

 • Esineoikeudet / esineoikeuksien peruuttaminen

  Esineoikeus eli "reaalioikeus" on rajoitettu omistusoikeus ja absoluuttinen oikeus. Esineoikeudella tarkoitetaan omaisuuteen kohdistuvaa oikeustoimea, ei tiettyyn henkilöön kohdistuvaa oikeustoimea. Sen nojalla oikeudenhaltijalla on mahdollisuus palauttaa tietty esine itselleen, omistaa se tai käyttää sitä. Näitä oikeuksia voidaan soveltaa tavaramerkkeihin tai malleihin. Niitä voivat olla muun muassa käyttöoikeudet, nautintaoikeudet tai vakuudet. Esineoikeus (in rem) on eri asia kuin henkilökohtainen oikeus (in personam), joka kohdistuu tiettyyn henkilöön. Yleisimpiä tavaramerkkeihin tai malleihin liittyviä esineoikeuksia ovat vakuudet tai arvopaperit.

  Muita esimerkkejä ovat saksaksi: Pfand, Hypothek; englanniksi: guarantees, warranties, bails ja sureties; espanjaksi: prenda, hipoteca; ranskaksi: nantissement, gage, hypothèque, garantie, caution ja italiaksi: pegno, ipoteca.

  Hakija voi pyytää merkittäväksi tiedostoon tai rekisteriin kahdentyyppisiä esineoikeuksia:

  • esineoikeudet, joita käytetään takaamaan arvopaperit (vakuudet, maksut jne.)
  • esineoikeudet, joita ei käytetä vakuutena (esim. nautintaoikeus).

  Seuraavat tiedot on ilmoitettava:

  • asianomaisen EU-tavaramerkin tai rekisteröidyn yhteisömallin rekisteröintinumero Jos pyyntö koskee useita EU-tavaramerkkejä tai rekisteröityjä yhteisömalleja, on niiden kaikkien numerot ilmoitettava.
  • oikeudenhaltijan nimi, osoite ja kansallisuus tai valtio, jossa oikeudenhaltijalla on kotipaikka.
  • oikeudenhaltijan edustajan nimi ja yritysosoite, jos vakuudensaaja nimeää edustajan.
  • todiste esineoikeudesta. Todisteeksi esineoikeudesta riittää, että rekisteröintihakemukseen on liitetty jokin seuraavista todisteista: 1) EU-tavaramerkin tai rekisteröidyn yhteisömallin haltijan allekirjoittama ilmoitus, jossa haltija suostuu esineoikeuden rekisteröintiin; 2) EU-tavaramerkin tai rekisteröidyn yhteisömallin haltijan ja vakuudensaajan yhteisesti toimittama hakemus tai vakuudensaajan yksin toimittama hakemus, jonka molemmat ovat allekirjoittaneet.

  Esineoikeuksien rekisterimerkintää voidaan hakea EU-tavaramerkeille tai rekisteröidyille yhteisömalleille myös hakemusvaiheessa. Niitä koskevat samat säännöt.

  Esineoikeuden peruuttaminen
  Esineoikeuden rekisterimerkintä voidaan peruuttaa tai sitä voidaan muuttaa asianosaisen eli EU-tavaramerkin hakijan tai haltijan tai rekisteröidyn vakuudensaajan pyynnöstä. Molemmissa tapauksissa on toimitettava seuraavat tiedot:

  • EU-tavaramerkin tai rekisteröidyn yhteisömallin rekisteröintinumero
  • peruutettavan oikeuden tiedot (liitetään rekisterimerkintää koskevan verkkohakulomakkeen kautta)
  • kirjalliset todisteet siitä, ettei rekisteröity oikeus ole enää olemassa, tai oikeudenhaltijan lausunto siitä, että se suostuu rekisterimerkinnän peruuttamiseen.

  Esineoikeuden peruuttamisen rekisterimerkintää voidaan hakea myös sellaisille EU-tavaramerkeille tai rekisteröidyille yhteisömalleille, jotka ovat vasta hakemusvaiheessa. Niitä koskevat samat säännöt.

 • Tavaramerkin muuttaminen

  Hakemus tavaramerkin muuttamiseksi eli merkin esitystavan muuttamiseksi on tehtävä kirjallisesti jollakin EUIPO:n viidestä kielestä, ja siitä peritään maksu. Asetuksissa ei ole säännöksiä EU-tavaramerkin rekisteröinnin muiden osien muuttamisesta.

  Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen (EUTMA)  54 artiklan 2 kohdan mukaisesti tavaramerkin esitystapaa voidaan muuttaa vain tarkoin rajatuin ehdoin eli silloin, kun

  • EU-tavaramerkkiin sisältyy EU-tavaramerkin haltijan nimi ja osoite, ja
  • ne ovat muutettavia osia, ja
  • muuttaminen ei vaikuta merkittävästi tavaramerkin ominaislaatuun sellaisena kuin se on alun perin rekisteröity.
 • Pakkotäytäntöönpanotoimenpiteet

  Pakkotäytäntöönpano on toimenpide, jonka ulosottomies määrää tehtäväksi velallisen omaisuudelle kantajan tuomioistuimelta saaman omaisuutta koskevan tuomion perusteella. Tällä tavalla velkoja voi periä saamisiaan ja kohteena voivat olla kaikki velallisen tavarat, myös tavaramerkkioikeudet.

  Pakkotäytäntöönpanon rekisterimerkintää voi pyytää

  • EU-tavaramerkin haltija
  • pakkotäytäntöönpanon edunsaaja
  • tuomioistuin tai viranomainen.

  Muodolliset ehdot, jotka hakemuksen on täytettävä, riippuvat siitä, kuka toimittaa hakemuksen.

  Pakkotäytäntöönpanon rekisterimerkintää koskevissa hakemuksissa on toimitettava seuraavat lisätiedot:

  • EU-tavaramerkin tai rekisteröidyn yhteisömallin rekisteröintinumero
  • edunsaajan nimi, osoite ja kansallisuus sekä valtio, jossa edunsaaja asuu tai jossa sillä on päätoimipaikka tai toimipaikka
  • jos edunsaaja nimittää edustajan, edustajan nimi ja yritysosoite tai vaihtoehtoisesti EUIPO:n antama tunnistenumero.

  Pakkotäytäntöönpanon rekisterimerkintää voidaan hakea myös sellaisille EU-tavaramerkeille tai rekisteröidyille yhteisömalleille, jotka ovat vasta hakemusvaiheessa. Niitä koskevat samat säännöt.

 • Käyttöluvat

  Tavaramerkin käyttölupa on sopimus, jonka nojalla tavaramerkin haltija tai hakija (jäljempänä "haltija") (käyttöluvan antaja) valtuuttaa kolmannen henkilön (käyttöluvan haltijan) käyttämään tavaramerkkiä kaupankäynnissä sopimuksessa esitetyin ehdoin ja säilyttää sen omistusoikeuden.

  Käyttölupa viittaa tilanteeseen, jossa käyttöluvan haltijan EU-tavaramerkkiä koskevat oikeudet perustuvat sopimussuhteeseen haltijan kanssa. Haltijan kolmannelle osapuolelle antamaa suostumusta tavaramerkin käyttöön tai käytön sallimista ei katsota käyttöluvaksi.

  Hakemuksen valinnainen sisältö:

  • Ilmoitus siitä, onko rekisteröitävä käyttölupa yksinomainen vai ei-yksinomainen. Jos haetaan yksinomaisen käyttöluvan rekisteröintiä, siitä on ilmoitettava erikseen rekisteröintihakemuksessa Jos muuta ei ilmoiteta, käyttöluvan katsotaan olevan ei-yksinomainen.
  • Jos pyydetään vain joihinkin tavaroihin tai palveluihin rajoittuvan käyttöluvan rekisteröintiä, on ilmoitettava tavarat tai palvelut, joille käyttölupa on myönnetty.
  • Jos käyttölupa halutaan rekisteröidä alueellisesti rajoitettuna käyttölupana, on ilmoitettava ne Euroopan unionin osat, joissa käyttölupa on myönnetty. Euroopan unionin osa voi koostua yhdestä tai useasta jäsenvaltiosta tai yhdestä tai useasta yhden jäsenvaltion sisäisestä hallinnollisesta alueesta.
  • Kun haetaan käyttöluvan rekisteröintiä rajatuksi ajaksi, on ilmoitettava käyttöluvan päättymispäivämäärä ja tarvittaessa alkamispäivämäärä.
  • Jos käyttöluvan myöntää käyttöluvan haltija, jonka käyttölupa on jo kirjattu EU-tavaramerkkirekisteriin, on ilmoitettava, että hakemus koskee edelleenkäyttölupaa. Edelleenkäyttöluvan voi rekisteröidä vasta sen jälkeen, kun alkuperäinen käyttölupa on rekisteröity.

  Huomautus: Jos käyttöluvan haltija tekee rekisterimerkintää koskevan hakemuksen yksin, hakemukseen on liitettävä jäljennös käyttölupasopimuksesta tai muu todiste siitä, että käyttöluvan antaja hyväksyy käyttöluvan rekisterimerkinnän.

  Käyttöluvan peruuttaminen

  Käyttöluvan rekisteröinti voidaan peruuttaa tai sitä voidaan muuttaa asianosaisen eli EU-tavaramerkin hakijan tai haltijan tai rekisteröidyn käyttöluvan haltijan hakemuksesta.

  EUIPO hylkää käyttöluvan tai edelleenkäyttöluvan peruuttamisen, siirron ja/tai muuttamisen, jos pääkäyttölupaa ei ole merkitty rekisteriin.

  Käyttöluvan/edelleenkäyttöluvan peruuttamisen rekisterimerkintää haettaessa on toimitettava seuraavat tiedot:

  • EU-tavaramerkin tai rekisteröidyn yhteisömallin rekisteröintinumero
  • peruutettavan käyttöluvan tiedot
  • kirjalliset todisteet siitä, ettei rekisteröity oikeus ole enää olemassa, tai oikeudenhaltijan lausunto siitä, että se suostuu rekisterimerkinnän peruuttamiseen.

  Käyttöluvan rekisteröintiä tai peruuttamista koskevaa rekisterimerkintää voi hakea myös sellaisille EU-tavaramerkeille tai rekisteröidyille yhteisömalleille, jotka ovat vasta hakemusvaiheessa. Niitä koskevat samat säännöt.

  Käyttöluvan rekisterimerkintää koskevaa hakemusta jätettäessä vaaditaan lisäasiakirjoja, jotka voidaan ladata hakemuslomakkeen osan Muut liitteet kautta.

 • Täydellinen tai osittainen luopuminen

  EU-tavaramerkin haltija voi milloin tahansa EU-tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen luopua siitä täydellisesti tai osittain. Luopumisesta on ilmoitettava EUIPO:lle kirjallisesti.

  Myös rekisteröidyistä yhteisömalleista voidaan luopua täydellisesti.

  Luopumiset tulevat lainvoimaisiksi vasta sinä päivänä, kun ne kirjataan EU-tavaramerkkirekisteriin

  Tietyt lisävaatimukset on täytettävä, ennen kuin luopuminen voidaan rekisteröidä, jos kolmannet osapuolet (käyttöluvan haltijat, vakuuden haltijat jne.) ovat rekisteröineet kyseessä olevaa EU-tavaramerkkiä koskevia oikeuksia.

  Jos haltija kuitenkin todistaa EUIPO:lle, että käyttöluvan haltija, vakuuden haltija tms. on antanut suostumuksensa luopumiseen, luopuminen rekisteröidään heti, kun kyseinen ilmoitus on saatu.

  Jos EU-tavaramerkin haltija toimittaa vain todistuksen siitä, että se on ilmoittanut käyttöluvan haltijalle / vakuuden haltijalle luopumisaikomuksestaan, EUIPO ilmoittaa haltijalle, että luopuminen rekisteröidään kolme kuukautta sen päivämäärän jälkeen, jona EUIPO on vastaanottanut todisteet.

  Rekisteröityä EU-tavaramerkkiä koskevat haltijan oikeudet sekä sen käyttöluvan haltijoiden ja muiden merkkiin liittyvien oikeuksien haltijoiden oikeudet raukeavat ex nunc sinä päivänä, jona luopuminen kirjataan rekisteriin. Luopuminen ei siis vaikuta takautuvasti.

  Luopumisella on menettelyllisiä ja aineellisia vaikutuksia.

  Menettelyn kannalta EU-tavaramerkki lakkaa olemasta ja kaikki merkkiä koskevat EUIPO:ssa käytävät menettelyt päättyvät, kun luopuminen kirjataan rekisteriin. Kolmansien osapuolten kannalta merkityksellisiin luopumisen aineellisiin vaikutuksiin kuuluu se, että EU-tavaramerkin haltija luopuu kaikista merkistään tulevaisuudessa mahdollisesti aiheutuvista oikeuksista.

  EU-tavaramerkistä voidaan luopua osittain, eli voidaan luopua joistakin tavaroista ja palveluista, joita varten se on rekisteröity. Osittainen luopuminen saa lainvoiman vasta sinä päivänä, jona se kirjataan rekisteriin.

  Osittaisen luopumisen hyväksyminen edellyttää seuraavien kahden tavaroihin ja palveluihin liittyvän ehdon täyttymistä:

  • Uudella sanamuodolla ei saa laajentaa tavaroiden ja palvelujen luetteloa.
  • Osittaisen luopumisen on muodostettava pätevä kuvaus tavaroista ja palveluista.
 • Maksukyvyttömyys

  Maksukyvyttömyysmenettelyt, joihin EU-tavaramerkki voi liittyä, käynnistetään siinä jäsenvaltiossa, jonka alueelle velallisen tärkeimmät edut keskittyvät. Jos velallinen kuitenkin on direktiivissä 2001/17/EY tarkoitettu vakuutusyritys tai direktiivissä 2001/24/EY tarkoitettu luottolaitos, EU-tavaramerkki voi liittyä ainoastaan sellaisiin maksukyvyttömyysmenettelyihin, jotka on käynnistetty siinä jäsenvaltiossa, jossa kyseinen yritys tai laitos on saanut toimiluvan. "Tärkeimpien etujen keskittymisen" pitäisi vastata paikkaa, jossa velallinen harjoittaa etujensa hallinnointia säännöllisesti ja jonka kolmannet osapuolet voivat siten todentaa. Mikäli EU-tavaramerkin omistusoikeus on jaettu, edellä mainittua sovelletaan haltijoiden yhteiseen osuuteen.

  Maksukyvyttömyysmenettelyiksi katsotaan kaikkia velkoja koskevat menettelyt, joissa velallinen menettää osittain tai kokonaan määräysvallan omaisuuteensa ja joissa määrätään selvittäjä. Selvittäjäksi katsotaan henkilö tai elin, jonka tehtävänä on hallinnoida tai selvittää varoja, joiden määräysvallan velallinen on menettänyt, tai valvoa niitä koskevien asioiden hoitamista. Tuomioistuimeksi katsotaan oikeusviranomainen tai muu jäsenvaltion toimivaltainen elin, jolla on valtuudet käynnistää maksukyvyttömyysmenettely ja tehdä päätöksiä kyseisten menettelyjen aikana. Tuomioksi maksukyvyttömyysmenettelyjen käynnistämisen tai selvittäjän nimittämisen yhteydessä katsotaan muun muassa toimivaltaisen tuomioistuimen päätös käynnistää kyseinen menettely tai nimittää selvittäjä.

  Jos maksukyvyttömyysmenettelyyn liittyy EU-tavaramerkki, toimivaltainen kansallinen viranomainen voi pyytää, että asia kirjataan rekisteriin ja julkaistaan EU-tavaramerkkilehdessä. Hakemus on tehtävä kirjallisesti EUIPO:lle. Maksua ei peritä.

 • EU-yhteismerkin käyttömääräysten muutokset

  EU-yhteismerkin ja EU-tarkastusmerkin osalta on toimitettava niiden käyttöä koskevat määräykset. Siten määräyksiä voi tarvittaessa muuttaa.

  Muutosta ei kirjata rekisteriin, jos muutetut määräykset eivät täytä Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen (EUTMA)  75 artiklan 2 kohdan vaatimuksia yhteismerkeille ja EUTMA:n  84 artiklan vaatimuksia tarkastusmerkeille, tai jos muutokseen liittyy jonkin EUTMA:n  76 artiklassa tai  85 artiklassa tarkoitetuista hylkäysperusteista tässä järjestyksessä.

  Kun määräysten muutos hyväksytään, se rekisteröidään ja julkaistaan.

 • Suunnittelijan nimeäminen, vaihtaminen ja poistaminen

  Mallihakemuksessa voidaan ilmoittaa suunnittelija (suunnittelijaryhmä). Oikeutta tulla mainituksi suunnittelijana ei rajata ajallisesti. Mainintaa voidaan siis muuttaa.

  Vain mallin haltija tai haltijan edustaja voi pyytää rekisteriin kirjaamista. Mallin tulee olla julkaistu (tila A1) tai lykätty (tila A2).

 • Muut rekisterimerkinnät

  Lisäksi on muita, harvemmin käytettyjä rekisterimerkintöjä, kuten edelleenkäyttöluvat tai maksukyvyttömyyden muutokset.

  Muuntyyppistä rekisterimerkintää haettaessa hakemuksen tueksi vaaditaan tavallisesti lisäasiakirjoja. Tiedostot voi ladata tarvittaessa hakemuslomakkeen osassa Muut liitteet.

Käytämme sivustollamme evästeitä sellaisten teknisten ominaisuuksien tukena, jotka parantavat käyttäjäkokemustasi. Käytämme myös analytiikkaa. Näpäytä saadaksesi lisätietoja
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.