Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Haku- ja rekisteröintimenettely

 

Nopeinta ja helpointa on hakea rekisteröityä yhteisömallia verkossa.

Hakemuksen voi kuitenkin toimittaa myös faksilla, postitse tai henkilökohtaisesti viraston vastaanottoon sen aukioloaikoina.
Faksia käytettäessä on huomattava, että mallin kuvien laatu on todennäköisesti heikko (etenkin valokuvia käytettäessä), koska kyseinen tekniikka ei ole riittävän hyvä kuvien siirtoon.
Siksi faksin käyttöä olisi yleensä ottaen vältettävä. Jos sitä kuitenkin halutaan käyttää, on varmistettava, että hakemus toimitetaan paperiversiona kuukauden kuluessa hakemuksen faksaamisesta. Tutkija odottaa kyseistä vahvistuskappaletta enintään yhden kuukauden ajan ennen hakemuksen käsittelyä edelleen.
Rekisteröintiä koskeva hakemus on toimitettava yhdessä vaadittujen maksujen kanssa.
Hakulomake on täytettävä (saatavissa EUIPO:n verkkosivulla), ja siinä on oltava mallista selkeä kuva. Se voi olla piirros tai valokuva.
Hakemuksen on sisällettävä vaaditut maksut. Maksu vaihtelee hakemuksen mukaan, esimerkiksi jos esitetään julkaisemisen lykkäämistä.

Lisätietoja hakemisesta:


Kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö mistä tahansa maasta maailmassa voi jättää hakemuksen.
Lisätietoja tästä on verkkosivustollamme kohdassa Omistajuus.
Lisätietoja kohdassa Ohjeet, Osa B, Tutkiminen, Osio 2, Muodollisuudet, kohta 2.


Locarnon luokitus on Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) hallinnoima kansainvälinen teollismallien luokitusjärjestelmä. Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) on koonnut Locarnon luokitukseen perustuvan Eurolocarnon luettelona tunnetun tavaroiden luettelon. Tätä luetteloa käytetään tavaroiden luokituksen ilmoittamiseksi sekä rekisteröityjä yhteisömalleja että niitä koskevia hakemuksia varten.
Ilmoittaessaan tavarat mallihakemuksessa hakijaa kehotetaan painokkaasti käyttämään Locarnon luokituksen tai Eurolocarnon termistöä. Näin rekisteröintimenettelyssä voidaan välttää annettujen termien kääntämisestä johtuva viive.
 
Lisätietoja Locarnon luokituksesta (mallit).


Kun mallin omistaja on tehnyt ensimmäisen tiettyä mallia koskevan hakemuksen, hänellä on tästä päivämäärästä kuusi kuukautta aikaa tehdä EUIPO:lle yhteisömallia koskeva hakemus, jossa vaaditaan etuoikeutta mallille. Jos muut hakevat etuoikeutta sen jälkeen, kun olet tehnyt hakemuksen, oma hakemuksesi on niihin nähden ensisijainen.


Kyllä. Etuoikeutta voi vaatia kuka tahansa, joka on tehnyt mallihakemuksen valtiossa, joka on teollisoikeuksien suojelemista koskevan Pariisin yleissopimuksen tai Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen osapuoli. Hakemus virastoon on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa ensimmäisen hakemuksen jälkeen. Vaadittuun etuoikeuteen liittyvissä asiakirjoissa on oltava kuva aikaisemmasta mallista.
Vaikka yhteisömallin rekisteröinti hylättäisiin, virastolle voi esittää myöhemmin hylättyä yhteisömallihakemusta koskevan etuoikeusvaatimuksen.

Lisätietoa kohdassa Vinkkejä ja parhaita käytäntöjä mallin rekisteröinnin hakemiseen.

Hakemista koskevia lisätietoja on kohdassa Ohjeet, Rekisteröityjen yhteisömallihakemusten tutkiminen.


Perinteisessä hakemisessa rajaa ei ole. Hakija voi hakea suojaa niin monelle mallille kuin haluaa samassa monen mallin hakemuksessa. Ainoa ehto on, että tuotteet, joille mallia haetaan, kuuluvat samaan Locarnon luokkaan. Toisin sanoen tuotteet ovat samantyyppisiä tavaroita. Tämä ehto ei päde, jos hakemus koskee koristetta.

Katso verkkosivustoltamme lisätietoja kohdasta Malli ja siihen liittyvät tuotteet.

Hakemista koskevia lisätietoja on kohdassa Ohjeet, Rekisteröityjen yhteisömallihakemusten tutkiminen.


Mallista on toimitettava ainakin yksi kuva, mutta kaikkiaan mallista voi lähettää seitsemän kuvaa sekä kolme ylimääräistä suojaamatonta kuvaa. Sama koskee monen mallin hakemusta, jossa sallitaan enintään seitsemän kuvaa kustakin haettavasta mallista. Jos kuvia toimitetaan yli seitsemän, virasto ei ota rekisteröinnissä ja julkaisemisessa mahdollisia ylimääräisiä kuvia huomioon vaan valitsee kuvat hakijan tekemän juoksevan numeroinnin mukaisessa järjestyksessä (yhteisömallin täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 2 kohta).

Lisätietoa kohdassa Vinkkejä ja parhaita käytäntöjä mallin rekisteröinnin hakemiseen.
 
Lisää tietoja on kohdassa Ohjeet, Rekisteröityjen yhteisömallihakemusten tutkiminen.

Lisää tietoja kohdassa Tee hakemus nyt.


EUIPO:on lähetettävässä yhteisömallihakemuksessa voidaan ottaa huomioon enintään seitsemän kuvaa. Jos haluat käyttää mallihakemusta pohjana etuoikeusvaatimukselle hakiessasi myöhemmin mallisuojaa jossakin muussa rekisteröintijärjestelmässä, ylimääräiset kuvat arkistoidaan yhteisömallihakemusta koskevaan tiedostoon. Jos pyydät virastolta oikeaksi todistetun jäljennöksen yhteisömallihakemuksestasi esitettäväksi etuoikeusvaatimuksesi pohjana, kyseinen jäljennös sisältää kaikki yhteisömallihakemuksen tiedot, mukaan lukien ylimääräiset kuvat.

Lisätietoja kohdasta Tee hakemus nyt.


Hakemukset tutkitaan lähinnä muotoseikkojen osalta. Laajaa ja perusteellista tutkintaa ei tehdä paitsi sen varmistamiseksi, että hakemus koskee mallia ja että malli ei ole yleisen edun tai moraalin vastainen. Toisin kuin EU:n tavaramerkkijärjestelmässä väitemenettelyä ei ole.
Mallia koskeva hakemus tutkitaan, ja jos se on muotovaatimusten mukainen, malli rekisteröidään ja julkaistaan välittömästi tai lykkäysajan jälkeen (haltijan tai haltijan edustajan pyynnöstä) 27 kuukauden kuluessa hakemispäivästä tai etuoikeuspäivästä.
Jos hakemus ei täytä muotovaatimuksia, sitä vastustetaan lähettämällä tietojen puuttumista koskeva kirje, jossa kerrotaan, mitä seikkoja olisi korjattava, ja ilmoitetaan aikaraja vastaamiselle. Tämä saattaa johtaa hakemuksen muuttamiseen tai, jos vastaväitteisiin ei reagoida asianmukaisesti, sen hylkäämiseen. Jos kirjeeseen ei vastata kahden kuukauden kuluessa, hakemus saatetaan hylätä, tietyt kuvat saatetaan poistaa tai etuoikeus voidaan menettää.

Lisätietoja rekisteröintiprosessista.


Rekisteröinnin jälkeen hakemus joko julkaistaan tai sen julkaisemista lykätään enintään 30 kuukautta hakemispäivästä tai aikaisimmasta etuoikeuspäivämäärästä lähtien.
Lykkäämistä koskeva pyyntö on tehtävä alkuperäisessä hakemuslomakkeessa. Myöhempiä pyyntöjä ei hyväksytä.
Tämä salassapitoaika suo hakijalle mahdollisuuden kehittää edelleen markkinointistrategiaansa tai saattaa valmiiksi valmistelut tuotantoa varten ilman, että kilpailijat saisivat tietoa kyseisestä mallista.
Rekisteröinnin yhteydessä julkaistaan vain aivan perustavanlaatuiset tiedot. Mallin olennainen sisältö (kuvat, tuotenimike ja luokitus) pysyvät luottamuksellisina. Tämä voi olla hyvin tärkeää sellaisilla aloilla kuin esimerkiksi muoti tai autoteollisuus, joilla on tarpeen suojata mallit kilpailijoilta järjestettäessä mallin tuotantoa lopullisena tuotteena. Jos hakija haluaa milloin tahansa 30 kuukauden lykkäysajan kuluessa peruuttaa lykkäyksen, sen voi tehdä pyytämällä EUIPO:a julkaisemaan mallin. Näin suunnittelijoilla ja yrityksillä on enemmän vaikutusmahdollisuuksia mallinsa suhteen.
Lykkäysajan lopussa haltijan tai hänen edustajansa on pyydettävä mallin täyttä julkaisemista maksamalla julkaisumaksut. Jos haltija ei tee niin määräaikaan mennessä (vähintään 27 kuukautta hakemisesta tai mahdollisesta etuoikeuspäivästä), rekisteröityä yhteisömallioikeutta ei julkaista ja se menetetään.

Lisätietoja lykkäyksen pyytämisestä.

Lisätietoja kohdassa Ohjeet, Rekisteröityjen yhteisömallihakemusten tutkiminen.


Kyllä, sinun on oltava sisäänkirjautuneena voidaksesi käyttää sähköistä hakulomaketta. Jos sinulla ei ole käyttäjänimeä eikä salasanaa, rekisteröidy palveluumme.


Kyllä. Online -hakemuslomake on saatavissa kaikilla EU:n kielillä..


Löydät tietoa hakemuksen tekemisestä verkossa verkkosivuston osiosta Hae mallia.


Et voi allekirjoittaa hakemusta; sinun on vain mainittava sen henkilön nimi, joka antaa valtuutuksen hakemusmaksujen maksamiseen.
Hakemuksiin liittyviä lisätietoja on kohdassa Ohjeet, Rekisteröityjen yhteisömallihakemusten tutkiminen.


Kyllä. Etuoikeusvaatimusta tukevat asiakirjat voidaan toimittaa sähköisen hakemuslomakkeen liitteinä. Niiden on oltava PDF-muodossa. Muissa tiedostomuodoissa olevia liitteitä ei katsota toimitetuiksi. Liitteinä ei saa lähettää muita asiakirjoja tai tietoja kuin kuvia ja etuoikeusasiakirjoja.


EUIPO ei hyväksy sähköpostilla lähetettyjä puuttuvia asiakirjoja.
Mahdolliset puuttuvat asiakirjat, jotka liittyvät hakemukseen, on tarvittaessa lähetettävä tavallisessa postissa. Tällöin on mainittava viitenumerot ja verkossa hakemisen yhteydessä saatu elektroninen numero. Mutta jos mahdollista, odota, kunnes saat hakemuksen vastaanottamista koskevan kirjeen, jossa mainitaan hakemasi mallin hakemusnumero, ennen kuin otat yhteyttä EUIPO:on sähköiseen hakemukseesi liittyvässä asiassa.

Hakemuksiin liittyviä lisätietoja on kohdassa Ohjeet, Rekisteröityjen yhteisömallihakemusten tutkiminen.


Kyllä. Sinun pitäisi saada vahvistus vastaanottamisesta, kun EUIPO saa sähköisen hakemuksesi. Vahvistukseen pitäisi sisältyä viitenumero (esim. e 0000000456982). Se ei ole rekisteröityä yhteisömallia (RCD) koskevan hakemuksen numero. Rekisteröityä yhteisömallia koskevan hakemuksen numero lähetetään myöhemmin yhdessä malliosaston lähettämän RCD-hakemuksen vastaanottamista koskevan kirjeen kanssa. On suositeltavaa, että tulostat tämän vahvistuksen.

Jos et saa sähköistä vastaanottovahvistusta, on todennäköistä, että hakemusta ei ole lähetetty oikein tai että EUIPO ei ole saanut sitä. Ota mahdollisimman pian yhteyttä tiedotuskeskukseen.


Rekisteröidyt yhteisömallit ovat voimassa viisi vuotta hakemuksen toimittamisen päivämäärästä. Voit uusia rekisteröidyn yhteisömallin aina viiden vuoden välein siten, että koko voimassaoloaika on enintään 25 vuotta hakemuksen toimittamisen päivämäärästä.
Uusimismaksun määrä riippuu siitä, mille kaudelle malli uusitaan.

Lisätietoja uusimismaksuista on kohdassa Maksut.

Uusimispyyntö on esitettävä sen kuuden kuukauden ajanjakson kuluessa, joka päättyy sen kuukauden viimeisenä päivänä, jolloin suojan voimassaolo lakkaa. Maksut on myös suoritettava tämän ajanjakson kuluessa. Jos et ole toiminut näin, voit toimittaa pyynnön ja suorittaa maksut kuuden kuukauden lisäajan kuluessa, joka alkaa sen kuukauden viimeistä päivää seuraavana päivänä, jona suojan voimassaolo päättyy. Ehtona on, että maksat lisämaksun tämän lisäajan kuluessa.
Uusiminen rekisteröidään ja se tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jolloin rekisteröinnin voimassaolo päättyy, kunhan uusimispyyntö on kaikkien asiaankuuluvien vaatimusten mukainen.

Lisää tietoa rekisteröidyn yhteisömallin hallinnoinnista.


Tällä sivulla annetut kysymykset ja vastaukset on tarkoitettu vain tiedoksi. Ne eivät siis ole oikeudellisia viitteitä. Katso lisätietoja EU-tavaramerkkiä ja yhteisömallia koskevista asetuksista tai tavaramerkkiä/mallia koskevista ohjeista.

Lisätietoja siitä, miten EUIPO käsittelee henkilötietojasi, saat tietosuojailmoituksesta.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.