Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Rekisteröintiprosessi

Olet juuri hakenut tavaramerkkiä. Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Kun hakemus on jätetty Euroopan unionin teollisoikeuksien virastoon (EUIPO), EUIPO tarkistaa, voidaanko tavaramerkki rekisteröidä. Tähän liittyy useita vaiheita.

Ajallisesti menettely etenee tutkimusjaksosta vastustusjakson kautta rekisteröintiin. Tutkimusjakso alkaa hakemuksen vastaanottamisesta ja päättyy hakemuksen julkaisemiseen. Vastustusjakso alkaa hakemuksen julkaisemisesta ja päättyy jakson määräajan umpeutumiseen. Sen jälkeen tavaramerkki rekisteröidään. Lopuksi rekisteröity tavaramerkki julkaistaan.

Tutkimusjakso

Vastustusjakso

Rekisteröinti

  • Hakemuksen vastaanottaminen

  • Hakemuksen julkaiseminen

  • Vastustusjakson päättyminen

  • Rekisteröidyn merkin julkaiseminen

 

Mitä tutkimusjakson aikana tapahtuu?

Seuraavassa luodaan yleiskatsaus toimiin, jotka EUIPO toteuttaa tutkimusjakson aikana. Ne toteutetaan lähes samanaikaisesti. Voit seurata hakemuksesi käsittelyä verkossa eSearch-tietokannan avulla tai User Area -käyttäjäalueellasi.

Seuraava koskee suoraan EUIPO:lle jätettyjä hakemuksia. Lue lisää Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen hakemuksen rekisteröinnin etenemisestä.

Menettely etenee seuraavien vaiheiden kautta: hakemispäivä, luokittelu, muotovaatimukset, ehdottomat hylkäysperusteet, kääntäminen ja tutkimus. Vaiheista saa lisätietoja napsauttamalla niitä. Kun kaikki vaiheet on saatu päätökseen, tavaramerkki julkaistaan.

Vastustusjakso

 
 

Jos EUIPO havaitsee virheen tai joutuu kertomaan sinulle hakemuksen vastustamisesta, se lähettää havainnostaan virallisen tiedonannon User Area -käyttäjäalueellesi. Tämän jälkeen sinulla on kaksi kuukautta aikaa korjata puutteet ja antaa vastauksesi. Voit pyytää ensin kahden kuukauden jatkoaikaa vastauksen laatimiseen. Tämä ensimmäinen jatkoaika myönnetään yleensä automaattisesti, mutta toinen jatkoaika on perusteltava.

Joissakin menettelyissä EUIPO:n tutkijat voivat soittaa hakijoille (tai näiden edustajille) ja pyytää yksinkertaisten virheiden korjaamista.

Jos vastauksesi ei poista EUIPO:n mielestä kaikkia epäselvyyksiä tai jos jätät vastaamatta, EUIPO tekee lopullisen päätöksen, jolla hakemuksesi tai siinä esitetty vaatimus (kuten etuoikeutta koskeva vaatimus) hylätään kokonaisuudessaan tai osittain. Vaihtoehtoisesti EUIPO saattaa tehdä hakemuksesi tietoihin tarvittavat muutokset (esimerkiksi poistaa kuvauksen tai lisätä väreihin liittyvän vaatimuksen). Muista, että jos olet tyytymätön lopputulokseen tai jos mielestäsi on tapahtunut virhe, sinulla on oikeus valittaa.

Jos hakemuksesi hylätään, EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus on edelleen mahdollista muuntaa (IP silta) kansalliseksi rekisteröinniksi edellyttäen, ettei ristiriitaa ole.

Jos kukaan ei vastusta hakemustasi, tavaramerkkisi julkaistaan kaikilla EU:n 23 virallisella kielellä. Tämä tarkoittaa, että julkistamme tiedon siitä, että olet hakenut kyseistä tavaramerkkiä mainituille tavaroille ja/tai palveluille.

Mitä väitejakson aikana tapahtuu?

Julkaisemispäivästä lähtien kolmansilla osapuolilla, jotka eivät halua, että tavaramerkkisi rekisteröidään, on kolme kuukautta aikaa vastustaa rekisteröintiä.

Vastustamiselle on kaksi yleistä syytä:

Kolmannella osapuolella on aiempi oikeus (tai useampia oikeuksia) ja hän katsoo, että jos tavaramerkkisi rekisteröidään, se on ristiriidassa hänen aiemman oikeutensa kanssa.

Kolmannen osapuolen on vastustettava tavaramerkkiäsi estääkseen tavaramerkkisi rekisteröinnin täyttämällä lomakkeen ja maksamalla 320 euron suuruisen maksun. Jos vastustus tehdään, tavaramerkkisi joutuu väitemenettelyyn, joka sen on läpäistävä. Vastustavan väitteen voi tehdä kolmen kuukauden kuluessa tavaramerkin julkaisemisesta.
 

Väitemenettely

Joka viidenteen EU-tavaramerkkiä koskevaan hakemukseen kohdistuu väite, jonka on tehnyt markkinoilla jo olevan tavaramerkin haltija. EUIPO ratkaisee nämä kiistat sen jälkeen, kun kumpikin osapuoli – hakija ja väitteen tekijä – on toimittanut todisteet ja perustelunsa. Hakija voi minimoida vastustusta koskevan riskin tutkimalla mahdollisia ristiriitoja ennen hakemuksen tekemistä.
 

Seuraavassa luodaan yleiskatsaus väitemenettelyn eri vaiheisiin.

Väitemenettely alkaa hakemuksen julkaisemisesta ja päättyy rekisteröidyn tavaramerkin julkaisemiseen, ja siinä on seuraavat viisi vaihetta: vastustavan väitteen tekeminen, käsiteltäväksi ottamisen edellytysten tarkistus, sovittelulle varattu aika, menettelyn kontradiktorinen osa ja menettelyn päättyminen. Vaiheista saa lisätietoja napsauttamalla niitä.

Sovittelulle varattu aika

Tutkimusjakso

Rekisteröinti


 

Kaikki väitteitä koskevat päätökset julkaistaan verkossa, ja kaikilla osapuolilla, joille aiheutuu päätöksestä haittaa, on mahdollisuus valittaa päätöksestä.

Jos vastustusta koskeva väite hyväksytään, EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus on edelleen mahdollista muuntaa (IP silta) kansalliseksi rekisteröinniksi edellyttäen, ettei ristiriitoja ole.

Kolmas osapuoli katsoo, että tavaramerkkiäsi ei olisi pitänyt hyväksyä.

Hän voi vedota mihin tahansa sopivaksi katsomaansa ehdottomaan hylkäysperusteeseen. Ehdottomat hylkäysperusteet ovat vaatimuksia, jotka tavaramerkkisi on täytettävä, kuten että tavaramerkki on erottamiskykyinen, se ei kuvaile liiketoimintaasi ja se on selkeästi esitetty. Kolmannen osapuolen tulee lähettää virastoon tiedonanto, jossa selitetään, miksi tavaramerkkiä ei kolmannen osapuolen mielestä saisi rekisteröidä. Tiedonantoa kutsutaan "kolmannen osapuolen huomautukseksi", ja se on maksuton. Tähän keinoon tulisi kuitenkin turvautua vain, kun tavaramerkin vastustamiseen on vakava syy.

Kun virasto on saanut huomautukset, se lähettää niiden esittäjälle (huomautusten tekijälle) kuittauksen ja toimittaa huomautukset hakijalle. Tämän jälkeen huomautusten tekijä ei saa enää mitään viestiä EUIPO:lta. Huomautusten tekijälle ei myöskään lähetetä tietoa hakemuksen mahdollisen uudelleenkäsittelyn tuloksesta. Jos huomautusten tekijä haluaa myöhemmin tietää kyseisen EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen kohtalosta, hän voi hakea tietoa sen tilasta eSearch-tietokannan kautta.

Todistus rekisteröinnistä

Jos kukaan ei tee väitettä tai kolmannen osapuolen huomautusta, tavaramerkkisi rekisteröidään ja rekisteröinti julkaistaan. Näin muut tavaramerkkien haltijat ja yleisö saavat tietää, että kyseinen tavaramerkki kuuluu sinulle.

Rekisteröinnin julkaisemisesta ei peritä maksua, ja siitä toimitetaan rekisteröintitodistus.

Todistuksen voi ladata kahden päivän kuluttua julkaisemisesta. Rekisteröintitodistusta ei toimiteta paperisena. Siitä voi kuitenkin pyytää oikeaksi todistettuja tai todistamattomia jäljennöksiä. Ne voivat olla tarpeen, jos haluat vaatia EU-tavaramerkkisi aiemmuutta. Osa tuomioistuimista hyväksyy viittauksen tietokantaamme (eSearch), mutta osa vaatii virallisemman asiakirjan, jonka voit saada lähettämällä julkista nähtävillä oloa koskevan pyynnön.

Viraston päätöksen riitauttaminen

Osapuolet, joihin lopullinen päätös vaikuttaa haitallisesti, voivat valittaa päätöksestä. eAppeal-työkalun avulla valitusilmoituksen voi jättää yhtenä sähköisenä ilmoituksena. Valituksen tekeminen on nyt nopeampaa ja helpompaa kuin koskaan ennen. eAppeal-työkaluun pääsee suoraan omalta User area -käyttäjäalueelta verkkopalvelujen osiosta Forms and Filings -osion kautta. Sen jälkeen tiedosto avataan eSearch Plus:ssa, ja sen jälkeen toiminto- ja viestiosio.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.