Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

 

Stupa na snagu 21 mjesec nakon objave Uredbe o izmjeni (1. listopada 2017.)

Uredba o izmjeni sadržava niz odredaba koje stupaju na snagu tek 21 mjesec nakon njezine objave jer ih treba razraditi sekundarnim zakonodavstvom: delegiranim aktom i provedbenim aktom.

Općenito govoreći, delegirani akt sadržava postupovna pravila koja se odnose na prigovore, opozive i proglašenja ništavosti, tužbe žalbenom vijeću, organizaciju žalbenih vijeća, obavijesti Ureda i komunikaciju s Uredom, vremenske rokove i privremene obustave te određene postupke povezane s međunarodnim registracijama.

Provedbenim aktom uređuju se pitanja poput sadržaja prijave žiga EU-a, prikaza žigova EU-a, jezičnih pitanja i prijevoda, prava prvenstva i senioriteta, prijenosa i odricanja, zajedničkih i certifikacijskih žigova EU-a te određenih postupaka povezanih s međunarodnim registracijama.

Europska komisija objavila je nacrte obaju akata za potrebe javnog savjetovanja:

 • nacrt Provedbene uredbe
 • nacrt Delegirane uredbe.

Ured se obvezuje upoznati korisnike s utjecajem tih izmjena na njegovu praksu prije njihova stupanja na snagu. Smjernice za ispitivanje koje izdaje Ured također će se ažurirati kako bi odražavale praksu ispitivanja u Uredu u kontekstu tih izmjena prije njihova stupanja na snagu.

 

 • Uredbom o izmjeni ukida se uvjet grafičkog prikaza. To znači da se od 1. listopada 2017. znakovi mogu prikazati u bilo kojem prikladnom obliku, uz pomoć opće dostupne tehnologije, sve dok je prikaz jasan, precizan, samodostatan, pristupačan, razumljiv, trajan i objektivan.
 • Prije nego što ta odredba Uredbe o izmjeni stupi na snagu, Ured će korisnicima pružiti informacije o alternativnim medijima i formatima koji se smatraju usklađenima s novom odredbom.
 • Certifikacijski žigovi Europske unije (EU) nova su vrsta žiga na razini EU-a iako već postoje u nekim nacionalnim sustavima intelektualnog vlasništva.
 • Certifikacijski žigovi omogućuju instituciji ili organizaciji za izdavanje potvrda da sudionicima sustava certifikacije dopusti uporabu žiga kao oznake proizvoda ili usluga koji su u skladu s uvjetima certifikacije.
 • Odredbe o obrazloženju prigovora i poništaja putem interneta u određenim slučajevima iz internetskih izvora koje priznaje Ured
 • Postignuta razlikovnost kao zahtjev za supsidijarnošću, što u praksi podnositelju prijave omogućuje ostvarenje prava na žalbu u vezi s neotuđivom razlikovnošću prije obveze dokazivanja postignute razlikovnosti
 • Kodificiranje prakse EUIPO-a (kao što je objašnjeno u njegovim Smjernicama) o zakašnjelim dokazima za obrazloženje i dokazu korištenja
 • Bitno pojednostavnjenje uvjeta u pogledu prevođenja
 • Prijenos žiga EU-a kao pravni lijek o određenim okolnostima
 • Formalni uvjeti u pogledu strukture i formata pisanih dokaza u svim postupcima (podnošenje dokaza u prilogu)
 • Ured više neće prihvaćati osobnu dostavu i dostavu u poštanski pretinac
 • Provedbena uredba o žigu EU-a i Delegirana uredba o žigu EU-a sadržavaju prijelazne odredbe kojima se točno utvrđuje kada nova postupovna pravila počinju proizvoditi pravni učinak.

 

Stupilo na snagu 23. ožujka 2016.

Uredbom o izmjeni uvedene su brojne izmjene u području postupka ispitivanja, apsolutnih razloga za odbijanje, relativnih razloga za odbijanje, proizvoda i usluga, postupka prigovora i poništaja te žalbi.

 

U području postupka ispitivanja, glavne su promjene sljedeće:

 • Uredbom o izmjeni ukida se mogućnost podnošenja prijava žiga EU-a putem nacionalnih ureda.
 • Korisnici mogu odabrati žele li primati izvješća EU-a o pretraživanju te pisma o nadzoru.
 • Uredbom o izmjeni objašnjava se utjecaj opoziva ranijeg žiga na kojemu se temelji zahtjev za priznavanje senioriteta, koji će od sada ovisiti o datumu stupanja na snagu opoziva.
 • Uredbom o izmjeni u tekst Uredbe uvodi se postojeća praksa koja se odnosi na vremensko razdoblje za podnošenje očitovanja trećih strana. To bi trebalo biti prije isteka roka za podnošenje prigovora ili, u slučaju ako je podnesen prigovor na žig, prije donošenja konačne odluke o prigovoru.
 • U Uredbi o izmjeni izričito se navodi pravo Ureda da u bilo kojem trenutku prije registracije na vlastitu inicijativu ponovno pokrene postupak ispitivanja apsolutnih razloga.

U području apsolutnih razloga za odbijanje glavne su promjene sljedeće:

 • Funkcionalni znakovi (npr. boja ili zvuk) od sada podliježu jednakim zabranama koje se primjenjuju i na oblikovne žigove.
 • Uredbom o izmjeni objašnjavaju se zabrane povezane sa zaštićenim oznakama izvornosti (ZOI) ili zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla (ZOZP) te drugim pravima intelektualnog vlasništva.
 • Ukinuta je mogućnost davanja izjave o odricanju od ekskluzivnih prava na nerazlikovne elemente žiga kako bi se izbjegle nedoumice u pogledu obuhvata zaštite.
 • Uredbom o izmjeni kodificira se postojeća praksa koja se odnosi na postupak proglašenja ništavosti na temelju apsolutnih razloga, ograničavajući ispitivanje na argumente i razloge koje navedu stranke.

U području postupka podnošenja prigovora i poništaja glavne su promjene sljedeće:

 • Promjene datuma početka razdoblja za prigovor na međunarodne registracije u kojoj je naznačen EU. To će razdoblje od sada počinjati mjesec dana nakon datuma objave.
 • Uredbom o izmjeni uvode se određene promjene koje se odnose na protutužbe pred sudovima za žigove EU-a. U tom pogledu sudovi za žigove EU-a neće nastaviti s razmatranjem protutužbi sve dok zainteresirana strana ili sud ne obavijesti Ured o datumu podnošenja protutužbe.
 • Uredbom o izmjeni Ured se obvezuje na obavještavanje dotičnog suda za žigove EU-a o svim ranijim zahtjevima za opoziv ili proglašenje ništavosti koji su podneseni Uredu.

U području relativnih razloga za odbijanje glavne su promjene sljedeće:

 • Uvođenje zasebnog specifičnog razloga za prigovor i poništaj na temelju zaštićenih oznaka izvornosti (ZOI) i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP).
 • Promjene jednoga od datuma za određivanje obveze podnošenja dokaza o uporabi i određivanja relevantnog razdoblja. Relevantni datum od sada će biti datum podnošenja ili datum prava prvenstva prijave osporavanog žiga EU-a, a ne datum njezine objave.
 • Niz objašnjenja u skladu s postojećim načinom rada i sudskom praksom.

Glavne promjene u postupku žalbe uvedene Uredbom o izmjeni su sljedeće:

 • Ukidanje revizije u hodu u postupcima inter partes, što bi trebalo dovesti do kraćeg ukupnog trajanja postupka žalbe u tim predmetima. To je u skladu s ciljem pojednostavnjenja postupaka pred Uredom te uzimanja u obzir činjenice da je revizija u hodu prvostupanjskih odluka u postupcima inter partes bila moguća samo u vrlo iznimnim situacijama (jer je bila potrebna suglasnost obiju strana).
 • Dodavanje određenih odredbi kako bi se objasnila i kodificirala postojeća praksa koja se odnosi na sporedne žalbe i datum kada odluke Žalbenog vijeća počinju proizvoditi pravni učinak. Te odluke proizvode pravni učinak od datuma isteka razdoblja za podnošenje tužbe protiv njih ili, ako je tužba podnesena unutar tog razdoblja, nakon što tu tužbu odbaci Opći sud ili, u slučaju naknadne žalbe, Sud Europske unije.
 
 • Proizvodi i usluge: Članak 28. stavak 8.

  Uredbom o izmjeni kodificirana je praksa Ureda s obzirom na žigove za koje je prijava podnesena nakon presude u predmetu C-307/10 „IP Translator” (dobiva se što se vidi). Njome je ta praksa proširena na žigove za koje je prijava podnesena prije presude, čime se njihovim nositeljima daje prijelazno razdoblje od šest mjeseci kako bi prilagodili značajke svojih žigova prvotnoj namjeri koju su imali prilikom podnošenja prijave.

  Od kraja prijelaznog razdoblja svi žigovi koji sadržavaju naslove razreda tumače se prema njihovu doslovnom značenju, neovisno o datumu njihova podnošenja. Nositelji žigova EU-a koji su prijavljeni prije 22. lipnja 2012. i registrirani s obzirom na cijeli naslov razreda Nicanske klasifikacije mogu izjaviti da je njihova namjera na datum podnošenja prijave bila traženje zaštite s obzirom na proizvode i usluge koji izlaze iz okvira obuhvaćenog doslovnim značenjem tog naslova.

  Priopćenjem br. 1/2016. o provedbi članka 28. stavka 8. Uredbe o žigu EU-a utvrđen je okvir za postupak koji se vodi pred Uredom radi upisa u registar izjave sukladno članku 28. stavku 8.

  Ona sadrži i Prilog u kojemu se navodi popis nekih primjera proizvoda i usluga koji nisu nedvojbeno obuhvaćeni doslovnim značenjem naslova razreda Nicanske klasifikacije za pojedina izdanja Nicanske klasifikacije (od 6. do 10. izdanja) kako bi se korisnicima pomoglo s podnošenjem izjava.

  Za potrebe davanja izjava sukladno članku 28. stavku 8. Uredbe o žigu EU-a, Ured je sastavio popis nekih pojmova za koje se smatra da nisu nedvojbeno obuhvaćeni doslovnim značenjem naslova odgovarajućih razreda. Popis je sastavljen samo kao pomoć nositeljima žigova koji žele dati izjave u smislu članka 28. stavka 8. Uredbe o žigu EU-a. Popis je dostupan ovdje.


 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.