Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Posredovanje

 

Posredovanje je postupak mirenja stranaka u sporu. Posrednik djeluje kao neutralna strana koja posreduje između strana u sporu i olakšava postizanje nagodbe između njih. Posrednik nema ovlasti donošenja odluka o predmetu ako posredovanje ne uspije. Strane zadržavaju kontrolu nad načinom vođenja postupka i njegovim ishodom. Strane nije moguće obvezati na posredovanje, nego one moraju dobrovoljno pristati na njega. U bilo kojem trenutku mogu se povući iz posredovanja. Slično tome, stranama se ne može nametnuti sporazum o nagodbi, nego se nagodba mora dobrovoljno postići između njih. Posredovanje je povjerljiv postupak.
Arbitraža je postupak u kojemu arbitar primjenjuje zakon kako bi riješio spor između strana. Odluku donosi arbitar. Riječ je o postupku utemeljenom na pravima, za razliku od posredovanja, koje predstavlja postupak utemeljen na interesima. Dok se u arbitraži uzima u obzir i primjenjuje samo zakon, posredovanjem se obuhvaćaju širi interesi strana (posebice poslovni interesi).

Više informacija o posredovanju.
Više informacija o pravilima posredovanja.


Žalbena vijeća godišnje obrađuju oko 2500 predmeta. Za rješavanje prosječnog predmeta potrebno je godinu i pol, a neki vode i do daljnjih žalbi. To može biti skup i dugotrajan proces. No, u mnogim slučajevima, unatoč postojanju stvarnih pravnih sporova, postoji mogućnost postizanja dogovora kojima se mogu zaštititi poslovni interesi obiju strana. Iako je riječ o bržoj i jeftinijoj alternativi sudskim postupcima, za posredovanje su ipak potrebni vješti posrednici koji su dobro upoznati s pitanjima intelektualnog vlasništva. Ono također jamči povjerljivost u pogledu postojanja spora jer se spor odvija daleko od očiju javnosti. Postupak obično ima visoku stopu uspješnosti.

Više informacija o pravilima posredovanja.


Posredovanje pred EUIPO-om trenutačno je dostupno samo u fazi žalbi u postupcima koji uključuju dvije ili više strana. U roku od dva mjeseca od primitka obavijesti o osporenoj odluci strana koja je izgubila mora podnijeti žalbu i platiti pristojbu za žalbu kako bi žalba imala suspenzivan učinak. Žalba je prihvatljiva samo ako podnositelj žalbe podnese izjavu o razlozima u roku od četiri mjeseca od primitka obavijesti o osporenoj odluci. Razdoblje za podnošenje žalbe, plaćanje pristojbe za žalbu ni podnošenje izjave o razlozima ne može se produljiti niti privremeno prekinuti.

Obje strane moraju potpisati zahtjev za posredovanje ili na drugi način pokazati da je ishođen pristanak druge strane. Žalbeni postupak tada će se obustaviti dok je u tijeku posredovanje.

Dostupno je više informacija o posredovanju.


EUIPO mora najprije donijeti odluku o pitanjima u vezi sa žigom Europske unije ili dizajnom u postupku inter partes. Na tu se odluku mora podnijeti žalba kako bi posredovanje moglo započeti. Međutim, predmet posredovanja može nadilaziti područje primjene žalbenog postupka pred EUIPO-om te obuhvatiti usporedne sporove između istih strana u vezi sa žigom, dizajnom ili drugim pravima intelektualnog vlasništva. Mnogo je mogućnosti, no može se dogoditi da, primjerice, obje strane sa suprotstavljenim pravima posluju na potpuno različitim tržištima. One se mogu složiti da to tako i ostane. Za uspješno posredovanje neophodna je promjena usredotočenosti s pravnih argumenata na poslovne interese. Posredovanje u slučajevima ex parte (odnosno kada je druga strana pobijane odluke sam EUIPO) nije moguće.

Za više informacija proučite Žalbena vijeća EUIPO-a, Posredovanje, Upute za strane


Trenutačno je posredovanje moguće samo u slučaju žalbe. Međutim, to bi se moglo promijeniti u budućnosti.
Za više informacija proučite Žalbena vijeća EUIPO-a, Posredovanje, Upute za stranke


EUIPO ne naplaćuje pristojbu za posredovanje ako se posredovanje odvija u prostorijama EUIPO-a u Alicanteu.
Ako se posredovanje odvija u prostorijama EUIPO-a u Bruxellesu, naplaćuje se administrativna pristojba kako bi se platili putni troškovi te troškovi smještaja i dnevnica posrednika.

Više informacija o postupku posredovanja i pristojbama.

Više informacija o pravilima posredovanja.

Za više informacija o troškovima i/ili administrativnim pristojbama proučite Obrazac za posredovanje u Bruxellesu i pošaljite ga (ili istovrijedne informacije) posredniku.

Za više informacije o administrativnim pristojbama za posredovanje vidjeti Odluku br. EX-11-04 predsjednika Ureda od 1. kolovoza 2011.


U načelu, postupak posredovanja odvijat će se na jeziku žalbenog postupka. Međutim, stranke se mogu dogovoriti o jeziku koji odgovara objema strankama (pod uvjetom da je dostupan posrednik koji dobro vlada tim jezikom).

Više informacija o posredovanju.


Tim kvalificiranih posrednika čine djelatnici različitih odjela Ureda, a ne samo žalbenih vijeća. Svi su oni vrlo iskusni viši djelatnici Ureda koji su pohađali posebno osposobljavanje u sklopu Centra za uspješno rješavanje sporova (Centre for Effective Dispute Resolution, CEDR) i/ili Ovlaštenog instituta arbitara (Chartered Institute of Arbitrators, CIARB) u Londonu te imaju različite jezične profile.

Više informacija o posredovanju.


Na internetskim stranicama nalazi se cjelovit popis posrednika, zajedno s njihovim životopisima, stoga stranke mogu zatražiti određenu osobu ako to žele. Strankama u odabiru posrednika može pomoći Registar žalbenih vijeća. Stranke mogu zatražiti nekoga s određenim znanjem i iskustvom ili sposobnošću vođenja posredovanja na određenom jeziku. Važno je razumjeti da je posredovanje dobrovoljan postupak i da uloga posrednika nije sudjelovanje u donošenju presude ili donošenje odluka, nego pružanje pomoći dvjema strankama u postizanju nagodbe. Ako je predmet posebno složen, ili ako to posrednik procijeni nužnim, imenovani posrednik može zatražiti pomoć drugog posrednika ili člana osoblja EUIPO-a. U tom će slučaju posrednik najprije zatražiti odobrenje stranaka. Moguće je i da stranke same imenuju više posrednika ako to zahtijeva složenost predmeta ili druge okolnosti.

Više informacija o posredovanju.


U načelu, očekuje se da će se posredovanjem sporovi riješiti u jednom danu, možda i nakon samo jednog preliminarnog sastanka. Ako se do tada ne postigne nikakav rezultat, možda će biti vrlo teško postići nagodbu, iako u posebno složenim slučajevima može biti potrebno više vremena.

Više informacija o posredovanju.


Važno je da u postupku sudjeluju same strane jer u posredovanju nije riječ isključivo o pravnim pitanjima, već o poslovnim interesima. S obzirom na to da je posredovanje dobrovoljan postupak, svaka se strana može povući u bilo kojem trenutku. Naravno, ako posredovanje dovede do nagodbe između strana, njihovi će odvjetnici morati sastaviti službeni sporazum uobičajenim putem. Stoga je neophodno da same strane imaju ovlaštene zastupnike koji će im pomagati.


S obzirom na to da je posredovanje relativno fleksibilan postupak, teško je sa sigurnošću reći kakav će oblik imati. Ipak, u većini slučajeva obuhvaća prvi kontakt između dviju stranaka i posrednika, tijekom kojega se raspravlja rasporedu i mjestu posredovanja te potrebi razmjene dokumenata prije samog postupka. Strane tada obično potpisuju sporazum o posredovanju i šalju ga posredniku što je prije moguće.
U većini slučajeva posredovanje se odvija u prostorijama EUIPO-a u Alicanteu, a strane dolaze same ili u pratnji svojih pravnih zastupnika. Posredovanje obično traje jedan dan i uključuje naizmjence zajedničke sastanke (odnosno sastanke na kojima su u istoj prostoriji i posrednik i strane) i pojedinačne sastanke (na kojima se posrednik sastaje sa svakom stranom posebno i u privatnosti). Cilj je zajedničkih sastanaka pokušati izraditi popis problema koji se trebaju riješiti, dok se na pojedinačnim sastancima ta pitanja dalje razmatraju, kao i moguća rješenja ili kompromisi.
Sve što se otkrije posredniku tijekom pojedinačnih sastanaka smatra se povjerljivim i ne smije se otkriti drugoj strani bez prethodnog izričitog odobrenja. Postupak obično završava dodatnim zajedničkim sastancima i izradom nacrta sporazuma o nagodbi. Predmet se tada vraća žalbenom vijeću kojemu je prvotno dodijeljen kako bi ono donijelo formalnu odluku, što označava završetak žalbenog postupka.

Za više informacija proučite Žalbena vijeća EUIPO-a, Posredovanje, Upute za strane


EUIPO potiče strane u sporu i njihove ovlaštene zastupnike da dođu u Alicante. Međutim, postupak posredovanja možete održati i u prostorijama EUIPO-a u Bruxellesu, za što se naplaćuje pristojba.

Za više informacija proučite Pravila posredovanja.


Strane se mogu povući iz postupka posredovanja u svakom trenutku i ne može ih se prisiliti na postizanje sporazuma o nagodbi. Međutim, strane moraju nastojati dati sve od sebe kako bi postigle dogovor. Kada se jedna strana povuče, postupak posredovanja odmah završava. Posrednik također može prekinuti postupak posredovanja ako dođe do nerješivog problema. U takvim slučajevima žalbeni postupak nastavlja se od točke u kojoj je zaustavljen prije početka posredovanja. Posrednik nikada neće biti uključen u žalbeni postupak i obavezan je očuvati povjerljivost predmeta posredovanja. EUIPO neće zadržati evidenciju ni dokumente povezane s posredovanjem.

Za više informacija proučite Žalbena vijeća EUIPO-a, Posredovanje, Upute za strane


To se događa u mnogim slučajevima, a ako strane mogu same postići dogovor, nije im potreban posrednik. Međutim, iskustvo je pokazalo da su nositelji prava češće spremni prijateljski se nagoditi kada se nađu zajedno kako bi se usredotočili na sporne dijelove ugovora, potaknuti stvarnim poslovnim interesima. Čini se da se u mnogim žalbama to događa prekasno.


Pitanja i odgovori na ovoj stranici služe samo u informativne svrhe i ne mogu se upotrijebiti kao pravna referenca. Za više pojedinosti pročitajte Uredbu o žigu Europske unije i Uredbu o dizajnu Zajednice ili Smjernice o žigovima/dizajnima.

Više informacija o tome kako Ured postupa s vašim osobnim podatcima možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.