Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Međunarodna registracija

 

Madridski protokol za međunarodnu registraciju žigova jest ugovor kojim upravlja Međunarodni ured Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) u Ženevi. Protokol je na snazi od travnja 1996., a ratificirale su ga mnoge države svijeta uključujući većinu europskih zemalja, SAD, Japan, Australiju, Kinu, Rusiju, a od listopada 2004. godine i Europska unija (EU) u cijelosti.
Madridski protokol nositeljima žigova pruža mogućnost zaštite žigova u nekoliko država uz jednostavno podnošenje jedne prijave izravno u nacionalnom ili regionalnom uredu za žigove.

Za više informacija o Madridskom protokolu posjetite dio našeg mrežnog mjesta naslovljen Strategija i otvorite karticu „Razvoj”.S obzirom na to da je EUIPO Ured Europske unije za registraciju žigova koja vrijedi diljem Europske unije (EU), on predstavlja točku kontakta za WIPO u svim postupcima podnošenja međunarodnih prijava na temelju žiga EU-a ili s naznakom EU-a. EUIPO može djelovati kao ured podrijetla ako se međunarodna prijava temelji na žigu EU-a ili kao naznačeni ured ako je EU naznačen u međunarodnoj prijavi koja je potekla s drugog mjesta. Uloga EUIPO-a u međunarodnom sustavu slična je ulozi koju imaju nacionalni uredi.


WIPO putem svojeg Međunarodnog ureda upravlja Madridskim protokolom i Madridskim sporazumom (dva ugovora koja čine Madridski sustav). Prilikom zaprimanja međunarodne prijave iz ureda podrijetla on posebno provjerava jesu li ispunjeni svi uvjeti podnošenja prijave te jesu li proizvodi i usluge ispravno klasificirani. Ako jesu, on registrira žig u Međunarodnom registru i objavljuje ga u Međunarodnom glasniku. Međunarodni ured zatim obavještava urede navedenih država o međunarodnoj registraciji.
Međunarodni ured ne ispituje ispunjava li žig sam po sebi uvjete za zaštitu ili je li već registriran jednak ili sličan žig. To je dužnost ureda naznačenih država.


Da. U međunarodnoj prijavi moguće je naznačiti Europsku uniju kao područje na kojem želite zaštititi svoj žig. EUIPO je ured EU-a koji dodjeljuje žig koji vrijedi na cijelom području EU-a.
 


Pri podnošenju međunarodne prijave obvezna je uporaba obrasca dostupnog na internetskim stranicama Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) na engleskom, francuskom ili španjolskom jeziku.


Sljedeće informacije možete pronaći internetskim stranicama WIPO-a.


Kada je u međunarodnoj prijavi naznačen EU, uglavnom nije potrebno imenovati zastupnika pred EUIPO-om. Ipak, u slučaju privremenog odbijanja ili, općenitije, ako nositelj međunarodnog žiga želi izravno komunicirati s Uredom (primjerice slati dokumente), primjenjuju se uobičajena pravila o zastupanju (potražite više informacija o zastupanju).

Ako nositelj međunarodne registracije nema prebivalište na području EGP-a (Europski gospodarski prostor), od njega će se zatražiti da imenuje zastupnika za EGP. Ako zastupnik nije imenovan, potvrđuje se odluka o odbijanju u mjeri koja je navedena u privremenom odbijanju.

Više informacija potražite u Smjernicama, dijelu M: Međunarodni žigovi.


Saznajte više o postupku međunarodne registracije, poznatom i pod nazivom Madridski sustav.


U međunarodnoj registraciji u kojoj je naznačen EU mora biti naveden drugi jezik koji je jedan od službenih jezika EUIPO-a (engleski, francuski, njemački, talijanski i španjolski). Ako drugi jezik nije odabran, EUIPO će podnijeti prigovor na prijavu i odgoditi ponovnu objavu sve dok se drugi jezik primjereno ne navede.
 


Ispitivanje formalnosti ograničeno je na provjeru je li naveden drugi jezik, je li riječ o prijavi za zajednički ili certifikacijski žig (u okviru koje se moraju podnijeti pravila kojima se uređuje uporaba žiga), jesu li ograničeni popisi za naznaku EU-a obuhvaćeni opsegom glavnog popisa međunarodne registracije, postoji li pravo senioriteta i ispunjava li popis proizvoda i/ili usluga zahtjeve jasnoće i preciznosti kako je opisano u Smjernicama, dijelu B, 3. odjeljku, Klasifikacija.
Ako postoji bilo koji razlog za odbijanje, EUIPO mora WIPO-u poslati obavijest o privremenom odbijanju u roku od šest mjeseci od ponovne objave. Ako je privremenim odbijanjem obuhvaćen samo dio proizvoda i usluga, a nositelj ne riješi taj problem, samo će ti proizvodi i usluge biti odbijeni, a preostali proizvodi i usluge prihvaćeni.


Na zahtjev nositelja međunarodne registracije EUIPO će, u roku od jednog mjeseca od trenutka kada WIPO obavijesti EUIPO o naznaci, za svaku međunarodnu registraciju sastaviti izvješće Europske unije o pretraživanju u kojem će biti navedeni slični žigovi EU-a i međunarodne registracije s naznakom EU-a u skladu s člankom 195. Uredbe o žigu EU-a.
 


Odmah nakon primitka prijave EUIPO automatski ponovno objavljuje međunarodnu registraciju u Glasniku žigova EU-a, u dijelu M koji se odnosi isključivo na međunarodne registracije (pogledajte eSearch plus, karticu „Dnevna objava”).
 


Prvo priopćenje šalje se nositelju putem WIPO-a. Nakon toga uspostavlja se izravni komunikacijski kanal između EUIPO-a i nositelja ili njegova zastupnika.
U roku od 18 mjeseci EUIPO mora obavijestiti WIPO o svim mogućim razlozima za odbijanje naznake EU-a. Razdoblje od 18 mjeseci započinje danom na koji je EUIPO obaviješten o naznaci. Ako prigovor nije pobijen, nositelju se šalje konačna odluka. Moguće je žalbenim vijećima podnijeti žalbu protiv konačne odluke. Nakon što se iscrpi žalbeni postupak i odluka postane konačna, obavijest o odbijanju šalje se WIPO-u.
Ako ne postoje razlozi za odbijanje, Ured WIPO-u šalje privremenu izjavu. Ta se izjava prosljeđuje nositelju, a zatim objavljuje u Međunarodnom glasniku i upisuje u Međunarodni registar.


EUIPO istovremeno obrađuje zahtjeve za priznavanje senioriteta i pretrage. Priznavanje senioriteta ranije registracije moguće je zatražiti putem posebnog službenog obrasca (MM17) koji se prilaže uz međunarodnu prijavu.
Ispitivanje senioriteta temelji se samo na dokumentima koje predoči podnositelj prijave. Priznavanje senioriteta ranije registracije moguće je zatražiti putem posebnog službenog obrasca (MM17) koji se prilaže uz međunarodnu prijavu.Ako je EU naznačen u prijavi za međunarodnu registraciju, EUIPO ima pravo odbiti zaštitu žiga u roku od 18 mjeseci nakon zaprimanja prijave od WIPO-a. Odbijanje se može temeljiti na bilo kojim razlozima (apsolutnim ili relativnim) zbog kojih se prijava za registraciju podnesena izravno EUIPO-u može odbiti.
 


Prigovori se mogu podnijeti u roku od tri mjeseca, počevši mjesec dana nakon datuma ponovne objave u Glasniku žigova EU-a u dijelu M, koji se odnosi isključivo na međunarodne registracije (vidjeti eSearch plus, karticu „Dnevna objava”).
Za prigovore podnesene prije tog razdoblja smatrat će se da su podneseni prvoga dana razdoblja za podnošenje prigovora.
Ako je podnesen prigovor, EUIPO potvrđuje njegovu prihvatljivost te potom obavješćuje WIPO o privremenom odbijanju na temelju postupka prigovora. Ako je prigovor prihvaćen, Ured obavješćuje WIPO o odbijanju međunarodne registracije.
 


Kada su svi postupci završeni i međunarodna registracija prihvaćena u EU-u za sve ili neke proizvode i usluge, objavljuje se ponovno u Glasniku žigova EU-a i WIPO-u se šalje izjava o priznavanju zaštite.
 


Ako EUIPO odbije naznaku Europske unije u međunarodnoj registraciji, moguće ju je u skladu s člankom 202. Uredbe o žigu EU-a pretvoriti u:
  • nacionalnu prijavu žiga za države članice EU-a,
  • naznaku države članice koja je potpisnica Madridskog protokola (takozvano „izuzeće”).


Da, otkad je Europska unija (EU) pristupila Madridskom protokolu, žig EU-a može poslužiti kao osnova za međunarodnu prijavu. U tom slučaju EUIPO će djelovati kao polazišni ured i potvrdit će identičnost žiga EU-a (za koji je podnesena prijava ili koji je registriran) i međunarodne prijave.


Sada možete podnijeti međunarodnu prijavu na temelju žiga EU-a putem interneta.
Inače možete upotrijebiti jedan od dvaju obrazaca u nastavku.
  • WIPO-ov obrazac MM2 na engleskom, francuskom ili španjolskom jeziku (dostupan na mrežnom mjestu WIPO-a) ili
  • EUIPO-ov obrazac EM2 na jednom od 23 službena jezika koji su u uporabi u EUIPO-u, dostupan u dvije različite verzije. Prva verzija EUIPO-ova obrasca namijenjena je prijavama na jednom od triju jezika Madridskog protokola (engleski, francuski ili španjolski). Drugi je namijenjen prijavama na jednom od drugih 20 jezika (obje verzije obrasca dostupne su na mrežnom mjestu EUIPO-a).
Više informacija o obrascima za međunarodnu prijavu.


Nakon podnošenja međunarodne prijave putem EUIPO-a treba platiti pristojbu.
Više informacija o pristojbama i plaćanjima.


It is possible to file an international application before the EUIPO under the same conditions of representation as for a direct EU trade marks (more information on representatives on eSearch plus), that is, applicants who do not have their domicile, principal place of business or real and effective commercial establishment within the EEA ( European Economic Area) are required to be represented before the Office.

Further information concerning representatives can be found in the Guidelines, Part A, General Rules, Section 5, Professional Representation.
 
 


Međunarodna prijava može se temeljiti na registriranom žigu EU-a ili prijavi žiga EU-a. Nositelj žiga ili njegov zastupnik moraju je podnijeti izravno EUIPO-u, što se može učiniti putem interneta. Nositelj žiga EU-a ili podnositelj prijave mora biti državljanin zemlje Europske unije ili mora imati stvarni i djelatni industrijski ili trgovački poslovni nastan ili prebivalište u Europskoj uniji.
Ako se međunarodna prijava podnese na službenom jeziku Europske unije koji nije i jezik Protokola, potrebno je naznačiti jezik Madridskog protokola (engleski, francuski ili španjolski) koji će biti jezik međunarodne prijave. Ako podnositelj prijave ne priloži prijevode proizvoda i usluga, mora ovlastiti EUIPO za njihov prijevod.
EUIPO provjerava sadržaj i potpunost međunarodne prijave (posebice žigove, nositelja i opseg popisa proizvoda i usluga).
Međunarodna prijava tada se elektroničkim putem prosljeđuje Međunarodnom uredu WIPO-a.

Više informacija o zastupnicima dostupno je u Smjernicama, dijelu M: Međunarodni žigovi.


Ne. Našim se propisima ne predviđaju spajanja registracija i stoga ova nova odredba Madridskog sporazuma i protokola ne obvezuje Ured. U skladu s člankom&nbsp182. Uredbe o žigu Europske unije na međunarodne se registracije u kojima je naznačena Unija primjenjuju samo odredbe iz naših propisa.


Da. Našim se propisima dopuštaju razdvajanja prijava i registracija (članci 50. i 56. Uredbe o žigu EU-a). U skladu s člankom  182. Uredbe o žigu EU-a, odredbe iz naših propisa primjenjuju se i na međunarodne registracije u kojima je naznačena Unija (vidjeti Izmjenu Zajedničkog pravilnika prema Madridskom sporazumu i protokolu od 1.  veljače 2019. – Pravilo 27.a – razdvajanje međunarodne registracije).


Sada se zahtjev za razdvajanje može podnijeti ispunjavanjem obrasca WIPO-a  MM22 (dostupan je na jezicima Madridskog sustava, engleskom, francuskomi španjolskom).
 
Obrascu zahtjeva mora se priložiti dodatna stranica na kojoj se navodi popis proizvoda/usluga koji trebaju ostati dio prvotne međunarodne registracije.
 
Obrazac zahtjeva mora se podnijeti putem službenih sredstava komunikacije, internetom (putem usluge eComm), telefaksom ili poštom / kurirskom dostavom. Želite li svoj zahtjev za razdvajanje podnijeti na internetu, prijavite se u svoje korisničko sučelje (User Area), kliknite na eSearch plus, unesite broj svoje međunarodne registracije i u izborniku „Radnje i poruke” (Actions and communications) odaberite „poslati poruku” (send communication).
 
Pročitajte naše smjernice o sredstvima komunikacije i Odluku br. EX‑17‑4 izvršnog direktora Ureda od 16. kolovoza 2017. o komunikaciji elektroničkim putem.
 
Postupak podnošenja zahtjeva za razdvajanje sastoji se od sljedećih koraka:
 
  • korisnik dostavlja zahtjev Uredu podnošenjem obrasca MM22 na jeziku međunarodne registracije;
 
  • EUIPO ispituje zahtjev i prosljeđuje ga WIPO-u (ako je prihvatljiv u okviru naših propisa);
 
  • ako je zahtjev u skladu sa zahtjevima iz pravila 27.a Zajedničkog pravilnika prema Madridskom sporazumu i protokolu, uključujući kad je riječ o plaćanju međunarodne pristojbe, WIPO upisuje razdvajanje i unosi razdvojenu međunarodnu registraciju u međunarodni registar;
 
  • WIPO zatim obavješćuje EUIPO koji unosi razdvojenu prijavu u svoju bazu podataka.


EUIPO ne naplaćuje pristojbu za ovu uslugu. Međutim, napominjemo da WIPO naplaćuje pristojbu od 177 CHF za upis razdvojene prijave.


Razdvajanje međunarodne registracije zabilježit će se s datumom primitka zahtjeva u WIPO-u ili, ako se u zahtjevu otkrije kakva nepravilnost, s datumom na koji je ta nepravilnost uklonjena. Vidjeti Izmjenu Zajedničkog pravilnika prema Madridskom sporazumu i protokolu od 1. veljače 2019., pravilo 27.a, razdvajanje međunarodne registracije.


Pitanja i odgovori na ovoj stranici služe samo u informativne svrhe i ne mogu se upotrijebiti kao pravna referenca. Za više pojedinosti pročitajte Uredbu o žigu Europske unije i Uredbu o dizajnu Zajednice ili Smjernice o žigovima/dizajnima.

Više informacija o tome kako Ured postupa s vašim osobnim podatcima možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.