Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Upisi

Upis je unos u Registar EUIPO-a, bazu podataka koja sadržava pojedinosti o svim žigovima i dizajnima registriranima pri EUIPO-u, uključujući izmjene određenih informacija sadržanih u njima.

Upisi koji se mogu podnijeti putem internetskih obrazaca navedeni su u nastavku. Za prikaz informacija o svakom upisu kliknite na odgovarajuću poveznicu. Samo upisi predviđeni člankom 111. Uredbe o žigu Europske unije (Uredba o žigu EU-a) i člankom 69. Uredbe o registriranom dizajnu Zajednice mogu se unijeti u registar žigova EU-a odnosno u registar registriranih dizajna Zajednice.

Više informacija dostupno je u Smjernicama o žigovima i dizajnima.

 • Potpun i djelomičan prijenos

  Potpuni prijenos jest promjena vlasništva prijave ili registracije žiga Europske unije ili registriranog dizajna Zajednice. Djelomičan prijenos jest prijenos nekih proizvoda i/ili usluga iz prijave ili registracije žiga EU-a. Djelomičan prijenos nije moguć za registrirane dizajne Zajednice.

  Za upis prijenosa nije potrebno slati pisane dokaze o takvom prijenosu (npr. ispravu o prijenosu vlasništva) ako zastupnik koji potpisuje zahtjev označi rubriku Zastupnik za obje strane. Zastupnik može potpisivati u ime obiju strana samo ako je u bazi podataka naveden kao zastupnik kojeg je imenovao izvorni nositelj i kao zastupnik novog nositelja / osobe na koju se prenose prava.

  U svim drugim slučajevima prijavi za upis mora se priložiti izjava koju su potpisale obje strane, dokaz o prijenosu itd.

  Zahtjevi za upis prijenosa mogu se podnijeti za žigove EU-a ili registrirane dizajne Zajednice koji su još uvijek u fazi prijave. Primjenjuju se ista pravila.

  Kod zahtjeva za potpuni ili djelomični prijenos, krajnji korisnici prava bit će oni koje je korisnik naveo u rubrici „Asignat ili korisnik prava” na internetskom obrascu. Na primjer:

  Pretpostavimo da postoji žig s dva nositelja, tj. nositeljem A i nositeljem B, te da nositelj A želi prenijeti svoja prava na budućeg nositelja C, dok nositelj B želi zadržati svoja prava. U tom slučaju korisnik mora upisati nositelja B i nositelja C u rubriku „Asignat ili korisnik prava”.

 • Razdvajanje

  Žig ili prijava žiga mogu se „razdvojiti” na zahtjev podnositelja prijave žiga ili nositelja žiga. Razdvajanje registracije ili prijave žiga osobito je korisno kako bi se sporni žig za određene proizvode ili usluge izdvojio, a zadržala registracija za ostatak. Djelomičan prijenos koji uključuje promjenu vlasništva besplatan je, dok se za zahtjev za razdvajanje žiga EU-a koji ostaje kod istog nositelja plaća pristojba.

  Razdvajanje se ne može zahtijevati:

  • prije dodjele datuma podnošenja prijave
  • tijekom razdoblja od tri mjeseca nakon objave prijave žiga EU-a
  • ako su proizvodi i usluge predmet prigovora ili postupka brisanja

  Sve dok je u tijeku protutužba za opoziv ili proglašenje ništavosti pred Sudom za žigove EU-a, primjenjuju se isti uvjeti.

  Proizvodi i usluge koji se razdvajaju moraju se jasno definirati kako ne bi došlo do preklapanja proizvoda i usluga koji ostaju u izvornoj prijavi ili registraciji s onima koji se nalaze u novim prijavama ili registracijama.

 • Senioritet / brisanje senioriteta

  Nositelj ranijeg žiga registriranog u državi članici, uključujući i žig registriran u skladu s međunarodnim sporazumima na snazi u državi članici, koji ima istovjetan žig EU-a za proizvode i usluge koji su istovjetni onima za koje je raniji žig registriran ili su obuhvaćeni tim proizvodima i uslugama, može za žig EU-a podnijeti zahtjev za priznavanje senioriteta ranijeg žiga za državu članicu u kojoj ili za koju je registriran.

  Zahtjev za priznavanje senioriteta može se podnijeti u bilo kojem trenutku nakon registracije žiga EU-a.

  Zahtjev za priznavanje senioriteta može se podnijeti samo iz ranije registracije, a ne ranije prijave. Datum ranijeg žiga mora prethoditi datumu podnošenja prijave ili, ako postoji, datumu prava prvenstva žiga EU-u.

  No ranije pravo još uvijek mora biti valjano. Zahtjev za priznavanje senioriteta neće se prihvatiti ako je ranije pravo isteklo. Ako je ranija registracija istekla u trenutku podnošenja zahtjeva, priznavanje senioriteta ne može se zatražiti čak ni ako je mjerodavnim nacionalnim zakonom o žigovima predviđeno razdoblje odgode produljenja u trajanju od šest mjeseci.

  Podnositelj prijave odgovoran je osigurati i ispunjenje zahtjeva u vezi s trostrukim identitetom (isti nositelj, isti žig, isti proizvodi i usluge).

  EUIPO će obično ispitati samo jesu li žigovi istovjetni, a ne jesu li to i nositelji, proizvodi i/ili usluge.

  U skladu s Odlukom br. EX-05-5, nositelj nije obvezan dostaviti presliku registracije ako su EUIPO-u potrebne informacije dostupne na internetskim stranicama predmetnog nacionalnog ureda. Ako nije dostavljena preslika registracije, EUIPO će najprije potražiti potrebne podatke na predmetnim internetskim stranicama, a samo ako oni nisu dostupni, zatražit će presliku od nositelja.

  U skladu s člankom 3. Odluke br. EX-05-5, preslika odgovarajuće registracije mora se sastojati od preslike (dovoljne su obične fotokopije) registracije ili potvrde o produljenju ili izvatka iz registra ili izvatka iz odgovarajućeg nacionalnog službenog lista ili izvatka ili ispisa iz službene baze podataka.

  Brisanje senioriteta

  Nositelj žiga EU-a može na vlastitu inicijativu u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje zahtjeva za priznavanje senioriteta iz Registra.

  Zahtjevi za priznavanje senioriteta mogu se brisati i odlukom nacionalnog suda (vidi Direktivu 2008/95/EZ).

  Brisanje zahtjeva za priznavanje senioriteta objavit će se u Glasniku žigova EU-a. Člankom 111. stavkom 3. Uredbe o žigu EU-a propisuje se upis brisanja senioriteta zajedno sa stavkama iz članka 111. stavka 2. Uredbe o žigu EU-a.

 • Stvarna prava / brisanje stvarnih prava

  Stvarno pravo ili pravo in rem ograničeno je pravo vlasništva i apsolutno pravo. Stvarno pravo odnosi se na pravnu radnju prema imovini, a ne prema određenoj osobi, što nositelju prava daje priliku da povrati, posjeduje ili uživa određenu stvar. Ta se prava mogu primijeniti na žigove ili dizajne. Među ostalim, mogu obuhvaćati prava na korištenje, prava plodouživanja ili založna prava. Stvarno pravo razlikuje se od osobnog prava ili prava in personam koje je usmjereno prema određenoj osobi. Najuobičajenija stvarna prava za žigove ili dizajne jesu založna prava ili vrijednosni papiri.

  Drugi primjeri uključuju DE: Pfand, Hypothek; EN: guarantees, warranties, bails and sureties; ES: prenda, hipoteca; FR: nantissement, gage, hypothèque, garantie, caution; IT: pegno, ipoteca.

  Dvije su vrste stvarnih prava za koje podnositelj prijave može tražiti da se upišu u spis ili u Registar:

  • stvarna prava koja predstavljaju jamstvene vrijednosne papire (zaloge, terećenja itd.)
  • stvarna prava koja ne služe kao jamstvo (npr. plodouživanje)

  Potrebno je dostaviti sljedeće podatke:

  • broj registracije predmetnog žiga EU-a ili registriranog dizajna Zajednice. Ako se zahtjev odnosi na više žigova EU-a / registriranih dizajna Zajednice, mora se navesti svaki broj
  • ime, adresu i državljanstvo nositelja prava/državu u kojoj ima prebivalište
  • ako je osoba na koju se prenose prava imenovala zastupnika, ime i poslovnu adresu zastupnika nositelja prava
  • dokaz stvarnog prava. Dokaz o stvarnom pravu dostatan je ako je zahtjevu za njegovu registraciju priložen bilo koji od sljedećih dokaza: 1. izjava o suglasnosti s registracijom stvarnog prava koju je potpisao nositelj žiga EU-a / registriranog dizajna Zajednice; 2. zahtjev koji su zajedno podnijeli nositelj žiga EU-a / registriranog dizajna Zajednice i osoba na koju se prenose prava ili koji je samostalno podnijela osoba na koju se prenose prava, a potpisale su ga obje strane.

  Zahtjevi za upise stvarnih prava mogu se podnijeti za žigove EU-a ili registrirane dizajne Zajednice i u fazi prijave. Primjenjuju se ista pravila.

  Brisanje stvarnih prava
  Registracija stvarnog prava brisat će se ili izmijeniti na zahtjev zainteresirane strane, odnosno podnositelja prijave ili nositelja žiga EU-a ili registrirane osobe na koju se prenosi pravo. U oba slučaja potrebno je dostaviti sljedeće podatke:

  • broj registracije žiga EU-a ili registriranog dizajna Zajednice
  • pojedinosti o pravu koje će se brisati (prilažu se na internetskom obrascu zahtjeva za upis)
  • pisane dokaze iz kojih se vidi da registrirano pravo više ne postoji ili izjavu nositelja prava kojom on pristaje na brisanje upisa

  Zahtjevi za upise brisanja stvarnih prava mogu se podnijeti za žigove EU-a ili registrirane dizajne Zajednice i u fazi prijave. Primjenjuju se ista pravila.

 • Promjena žiga

  Zahtjev za promjenu žiga, točnije prikaza žiga, mora se podnijeti u pisanom obliku na jednom od pet jezika EUIPO-a i za njega se plaća pristojba. Uredbama nije predviđena mogućnost promjene drugih elemenata registracije žiga EU-a.

  Člankom 54. stavkom 2. Uredbe o žigu Europske unije omogućena je promjena prikaza žiga samo pod izrazito ograničenim uvjetima i to samo u slučaju:

  • kad žig EU-a sadržava ime i adresu nositelja žiga EU-a i
  • kada su to elementi koji se mijenjaju i
  • kada promjena ne utječe bitno na identitet žiga kako je on prvotno upisan u registar
 • Izvršenje

  Izvršenje je postupak kojim sudski službenik prisvaja imovinu dužnika nakon presude o imovini koju je tužitelj dobio na sudu. Na taj način vjerovnik može povratiti svoje pravo iz sve imovine dužnika, uključujući i iz prava koja proizlaze iz žigova.

  Zahtjev za registraciju izvršenja može podnijeti:

  • nositelj žiga EU-a
  • osoba na koju se prenose prava izvršenja
  • sud ili nadležno tijelo

  Formalni uvjeti koje zahtjev mora ispunjavati ovise o tome tko podnosi zahtjev.

  Prilikom podnošenja zahtjeva za upis izvršenja u registar moraju se dostaviti sljedeći dodatni podatci:

  • broj registracije žiga EU-a ili registriranog dizajna Zajednice
  • ime/naziv, adresa i državljanstvo osobe na koju se prenose prava te država njegova domicila ili sjedišta ili poslovnog nastana
  • ime/naziv i poslovna adresa zastupnika ako osoba na koju se prenose prava imenuje zastupnika; ili identifikacijski broj koji je dodijelio EUIPO

  Prijave za upise izvršenja mogu se podnijeti za žigove EU-a ili registrirane dizajne Zajednice i u fazi prijave. Primjenjuju se ista pravila.

 • Licencije

  Licencija žiga ugovor je kojim nositelj žiga ili podnositelj prijave (dalje u tekstu „nositelj”) žiga (davatelj licencije), zadržavajući svoje vlasništvo, ovlašćuje treću osobu (stjecatelja licencije) za uporabu žiga u trgovanju u skladu s odredbama i uvjetima utvrđenima u ugovoru.

  Licencija se odnosi na situaciju u kojoj prava stjecatelja licencije na žig EU-a proizlaze iz ugovornog odnosa s nositeljem žiga. Pristanak ili dopuštenje nositelja da žig upotrebljava treća strana ne predstavlja licenciju.

  Neobvezni sadržaj zahtjeva:

  • Naznaka je li licencija koja će se upisati isključiva ili nije. Kada se zahtijeva registracija isključive licencije, u zahtjevu za registraciju mora se dati odgovarajuća izjava. Ako niste drugačije naznačili, licencija će se smatrati neisključivom.
  • Kada se traži registracija licencije ograničene samo na neke proizvode ili usluge, naznaka proizvoda ili usluga za koje je dodijeljena licencija.
  • Kada se zahtjev odnosi na registraciju licencije koja je teritorijalno ograničena, naznaka dijela Europske unije za koji je dodijeljena licencija. Dio Europske unije može obuhvaćati jednu državu članicu ili više njih ili jednu upravnu jedinicu u državi članici ili više njih.
  • Kada se zahtijeva registracija licencije za ograničeno vremensko razdoblje, naznaka datuma isteka licencije i, neobvezno, datuma početka licencije.
  • Kada licenciju dodjeljuje stjecatelj licencije čija je licencija već upisana u Registar žigova EU-a, naznaka da je riječ o zahtjevu za podlicenciju. Podlicencije se mogu upisati samo nakon što se upiše matična licencija.

  Napomena: Kada zahtjev za upis podnosi sam stjecatelj licencije, zahtjevu je potrebno priložiti primjerak ugovora o licenciji ili drugi dokaz da se davatelj licencije slaže s upisom licencije.

  Brisanje licencije

  Registracija licencije brisat će se ili izmijeniti na zahtjev zainteresirane strane, tj. podnositelja prijave / nositelja žiga EU-a ili registriranog stjecatelja licencije.

  EUIPO će odbiti brisanje, prijenos i/ili izmjenu licencije ili podlicencije ako glavna licencija nije upisana u Registar.

  Kada se traži upis brisanja licencije/podlicencije, potrebno je dostaviti sljedeće podatke:

  • broj registracije žiga EU-a ili registriranog dizajna Zajednice
  • pojedinosti o licenciji koja se briše
  • pisane dokaze iz kojih se vidi da registrirano pravo više ne postoji ili izjavu stjecatelja licencije kojom on pristaje na brisanje

  Zahtjevi za upis ili brisanje licencija mogu se podnijeti za žigove EU-a ili registrirane dizajne Zajednice i u fazi prijave. Primjenjuju se ista pravila.

  Dodatna dokumentacija potrebna je kada se podnosi zahtjev za upis licencije; može se učitati putem odjeljka „Drugi privitci” u obrascu zahtjeva.

 • Potpuno i djelomično odricanje

  U bilo kojem trenutku nakon registracije nositelj žiga EU-a može se u cijelosti ili djelomično odreći tog žiga. Odricanje se mora prijaviti EUIPO-u u pisanom obliku.

  Potpuno odricanje može se prijaviti i za registrirane dizajne Zajednice.

  Odricanja postaju pravno valjana tek na datum njihova upisa u Registar žigova EU-a.

  Ako treće strane (npr. stjecatelji licencije, osobe na koje se prenose prava itd.) imaju registrirana prava na predmetni žig EU-a, moraju se ispuniti određeni dodatni zahtjevi prije upisa odricanja u registar.

  Međutim, ako nositelj dokaže EUIPO-u da je stjecatelj licencije, osoba na koju se prenose prava itd. dala svoj pristanak na odricanje, odricanje će se upisati u registar neposredno nakon primitka te obavijesti.

  Ako nositelj žiga EU-a samo podnese dokaz o tome da je obavijestio stjecatelja licencije / osobu na koju se prenose prava o svojoj namjeri odricanja, EUIPO će obavijestiti nositelja da će se odricanje registrirati tri mjeseca nakon dana na koji EUIPO zaprimi dokaz.

  Prava nositelja s obzirom na registrirani žig EU-a, kao i prava njegovih stjecatelja licencije ili bilo kojih drugih nositelja prava na žig, ističu ex nunc učinkom na dan upisa odricanja u Registar. Stoga odricanje nema retroaktivni učinak.

  Odricanje ima postupovne i materijalne učinke.

  U postupovnom smislu, kada se odricanje upiše u Registar, žig EU-a prestaje postojati, a završavaju i svi postupci pred EUIPO-om koji se odnose na žig. Materijalni učinci odricanja prema trećim stranama uključuju odricanje vlasnika žiga EU-a od svih prava koja će u budućnosti proizaći iz žiga.

  Moguće je djelomično odricanje žiga EU-a, točnije odricanje od nekih proizvoda i usluga za koje je registriran. Djelomično odricanje stupa na snagu tek danom upisa u Registar.

  Kako bi se djelomično odricanje prihvatilo, moraju se ispuniti sljedeća dva uvjeta u vezi s proizvodima i uslugama:

  • nova formulacija ne smije sadržavati prošireni popis proizvoda i usluga
  • djelomično odricanje mora sadržavati valjani opis proizvoda i usluga
 • Stečaj

  Stečajni postupci koji mogu uključivati žig EU-a postupci su pokrenuti u državi članici na čijem se području nalazi središte dužnikovih glavnih interesa. Međutim, ako je dužnik društvo za osiguranje ili kreditna institucija kako je definirano u direktivama 2001/17/EZ24 odnosno 2001/24/EZ25, jedini stečajni postupci koji mogu uključivati žig EU-a jesu oni pokrenuti u državi članici u kojoj su predmetno društvo ili institucija dobili odobrenje za rad. „Središte glavnih interesa” trebalo bi odgovarati mjestu u kojem dužnik redovito upravlja svojim interesima te ga tako treće strane mogu provjeriti. U slučaju zajedničkih nositelja žiga EU-a, prethodno navedeno primjenjuje se na udio zajedničkog nositelja žiga.

  Stečajnim postupcima smatraju se svi postupci koji za posljedicu imaju djelomično ili potpuno oduzimanje imovine dužnika i imenovanje stečajnog upravitelja. Stečajnim upraviteljem smatra se svaka osoba ili tijelo čija je funkcija upravljanje imovinom ili likvidacija imovine koja je oduzeta dužniku ili nadzor nad upravljanjem njegovim poslovima. Sudom se smatra tijelo sudske vlasti ili drugo nadležno tijelo države članice ovlašteno za pokretanje stečajnih postupaka ili donošenje odluka tijekom takvih postupaka. Presudom o pokretanju stečajnih postupaka ili imenovanju stečajnog upravitelja smatraju se odluke bilo kojeg suda ovlaštenog za pokretanje takvih postupaka ili imenovanje stečajnog upravitelja.

  Ako je žig EU-a predmet stečajnog postupka, nadležno nacionalno tijelo može zatražiti upis tog podatka u Registar i objavu u Glasniku žigova Europske unije. Zahtjev se EUIPO-u mora podnijeti pismeno. Ne plaća se pristojba.

 • Izmjene propisa o zajedničkim žigovima EU-a

  Za zajedničke žigove EU-a i certifikacijske žigove EU-a moraju se priložiti propisi kojima se uređuje njihova uporaba. To vam omogućuje izmjenu propisa po potrebi.

  Izmjena se neće unijeti u Registar ako izmijenjeni propisi ne zadovoljavaju zahtjeve članka 75. stavka 2. Uredbe o žigu Europske unije (Uredba o žigu EU-a) za zajedničke žigove i članka 84. Uredbe o žigu EU-a za certifikacijske žigove ili ako uključuju jedan od razloga za odbijanje iz članka 76. ili članka 85. Uredbe o žigu EU-a..

  U slučaju prihvaćanja izmjene propisa, ona će se registrirati i objaviti.

 • Imenovanje, zamjena ili brisanje dizajnera

  U prijavama dizajna može se navesti dizajner ili grupa dizajnera. Pravo na navođenje u svojstvu dizajnera nije vremenski ograničeno. To omogućuje izmjenu navoda.

  Upis može zatražiti samo nositelj dizajna ili njegov zastupnik. Dizajn mora biti objavljen (status A1) ili podložan odgodi objave (status A2).

 • Ostali upisi

  Postoje druge, rjeđe upotrebljavane vrste upisa kao što su podlicencije ili izmjene stečaja.

  Obično će biti potrebna dodatna dokumentacija kojom podupirete svoj zahtjev pri podnošenju zahtjeva za druge vrste upisa. Datoteke je moguće učitati s pomoću odjeljka Drugi privitci u obrascu zahtjeva kad vam on postane dostupan.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.