Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Postupak prijave i registracije

 

Prijavu može podnijeti bilo koja fizička ili pravna osoba iz bilo koje zemlje na svijetu.
Više informacija.


Prijave žiga EU-a mogu se podnijeti samo u EUIPO-u. Podnošenje prijave EUIPO-u moguće je na jedan od sljedećih načina:
 • e-prijavom – prijave putem sučelja User Area
 • poštom
 • kurirskom službom.


Ne. Prijave se mogu podnijeti elektroničkim putem (uključujući EUIPO-ove mrežne alate u skladu s uputama u odgovoru na pitanje „Kako se podnosi prijava žiga Europske unije?”), poštom ili kurirskom službom. Nijedan se dokument namijenjen određenoj prijavi ne može poslati e-poštom.


Prijava žiga EU-a može se podnijeti na jednom od 23 jezika Europske unije kao „prvom jeziku”.
Osim toga, potrebno je odabrati drugi jezik koji mora biti jedan od sljedećih pet jezika Ureda: engleski, francuski, njemački, talijanski ili španjolski. Drugi jezik mora se razlikovati od prvog te služi kao jezik za eventualni postupak prigovora i/ili postupak brisanja iz registra.


Datum podnošenja bit će kasniji od datuma kada Ured zaista primi prijavu ili će prijava biti odbijena. EUIPO će poslati pismo o nedostatku kojim se od podnositelja prijave zahtijeva da u roku od dva mjeseca ispuni neispunjene uvjete. Taj se rok ne može produžiti. Ako se uvjeti navedeni u pismu ispune u utvrđenom roku, datum prijave mijenja se u datum na koji su dostavljeni svi obavezni podaci, uključujući uplatu. Ako se nedostatci ne isprave (pogledajte članak 31. Uredbe o žigu Europske unije za sve uvjete koje prijave moraju ispunjavati ili Smjernice, Dio B – Ispitivanje, 2. odjeljak – Formalnosti, 4. odlomak za sve pojedinosti), prijava se ne smatra prijavom žiga EU-a (smatra se da „nije podnesena”) te se izvršava povrat svih već plaćenih pristojbi.


Na stranici Obrasci i podnesci možete pronaći sve naše internetske obrasce te obrasce u formatu PDF za usluge koje još nisu dostupne putem interneta.
Korespondencija u pogledu određene prijave uvijek se mora odvijati: Uvijek navedite broj spisa.
* Osobna dostava: ispunite i donesite našu potvrdu o primitku u dva primjerka za svaki dokument koji želite dostaviti. Imajte na umu da se od 1. listopada 2017. osobna dostava dokumenata povezanih sa žigovima EU-a više ne prihvaća te će se za tako dostavljene dokumente smatrati da nisu primljeni.
U slučaju nedosljednosti ili proturječnosti između engleske inačice ove objave i njezinih inačica na drugim jezicima, mjerodavna je inačica na engleskom jeziku.
Više informacija možete pronaći u odjeljku Često postavljana pitanja o novoj Uredbi o žigu EU-a.


Svaka prijava žiga EU-a mora sadržavati popis proizvoda i usluga, što je uvjet za utvrđivanje datuma prijave. Popis mora biti klasificiran u skladu s Nicanskim sporazumom. U Nicanskoj klasifikaciji proizvodi su razvrstani u razrede od 1. do 34., a usluge u razrede od 35. do 45. Svaki je razred označen nazivom razreda kojim se daju općenite informacije o vrsti proizvoda ili usluga koji su njime obuhvaćeni.
Vrlo je važno prijaviti razrede proizvoda i usluga koji su u skladu s vašim poslovanjem jer će to imati izravan utjecaj na zaštitu vašeg žiga EU-a.
Više informacija o Nicanskoj klasifikaciji možete pronaći na mrežnom mjestu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) na http://www.wipo.int.


Prilikom ispunjavanja elektroničke prijave korisnici mogu odabrati prethodno odobrene pojmove za izradu popisa proizvoda i usluga. Svi ponuđeni pojmovi proizlaze iz usklađene baze podataka (HDB) i automatski se prihvaćaju za potrebe klasifikacije. Uporabom tih unaprijed odobrenih pojmova omogućit će brži postupak registracije žiga. U usklađenoj bazi podataka objedinjeni su pojmovi koji su prihvaćeni za klasifikaciju u svim uredima EU-a.
Prije podnošenja prijave korisnici mogu:


Da, svaki znak koji ispunjava zahtjeve Uredbe o žigu EU-a može biti registriran kao žig. Registracijom naziva i/ili logotipa poduzeća stječete bolju zaštitu svoje marke i ugleda. Registracija vam omogućuje da spriječite treće strane da upotrebljavaju ili registriraju žigove koji su istovjetni ili zbunjujuće slični onima vašeg poduzeća.
 


U slučaju sporova u pogledu naziva internetske domene posavjetujte se sa Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo (WIPO) radi alternativnog rješavanja sporova.


Ne. Izvorni popis proizvoda i usluga navedenih u prijavi žiga EU-a ne može se proširiti, već samo ograničiti. Drugim riječima, ne možete dodati proizvode ili razrede prvotno podnesenoj prijavi ako za isti žig ne podnesete novu prijavu koja sadrži dodatne razrede.


U trenutku podnošenja samo je jedan razred obuhvaćen osnovnom pristojbom za prijavu. Ako želite obuhvatiti više od jednog razreda proizvoda ili usluga, pristojba se naplaćuje za svaki dodatni razred. Više informacija.
Ako želite dodati nove razrede proizvoda i/ili usluga nakon registracije vaše prijave žiga EU-a, morate podnijeti novu prijavu žiga EU-a s novim razredima koje želite obuhvatiti.
Više informacija dostupno je na razredi proizvoda i/ili usluga.


Moguće su samo manje izmjene pod uvjetom da se njima neće značajno izmijeniti žig.
Praksa Ureda o izmjeni prikaza žiga vrlo je stroga. Za više detalja pogledajte Smjernice, dio B, Ispitivanje, 2. odjeljak, Ispitivanje formalnosti, 15. odlomak.


Kako bi se vaša prijava brzo ispitala, trebate učiniti sljedeće.
 • Platite unaprijed. Ako plaćate sredstvima s tekućeg računa, imajte na umu da ćete morati odmah prihvatiti terećenje svog računa. Ako plaćate prijenosom s transakcijskog računa, morate izvršiti prijenos neposredno nakon podnošenja prijave. Koristite se bankovnom oznakom transakcije navedenom na potvrdi.
 • Koristite se pripremljenim obrascem, koji se dostavlja vašoj banci (možete ga naći na potvrdi primitka nakon što podnesete prijavu).
 • Ispunite uvjete za ubrzani postupak Fast Track* odabirom odgovarajućih proizvoda i usluga (za više informacija pogledajte usklađenu bazu podataka).

* Ako tijekom postupka ispitivanja ne bude primjedbi, vaša će prijava biti brže obrađena.

Više informacija o cijelom postupku registracije kojim je obuhvaćen postupak do objave.

 


Da, možete. Međutim, ako podnosite prijavu izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP), Ured će u određenom vremenskom roku zatražiti da imenujete zastupnika.
Dodatne informacije:


Ured će odbiti vašu prijavu žiga ako smatra da ona ne ispunjava određene uvjete koji se nazivaju apsolutnim uvjetima.

U članku 7. Uredbe o žigu EU-a navedeni su apsolutni razlozi za odbijanje. Prijave žiga koje ne budu odbijene u toj fazi bit će objavljene. Pogledajte cjelokupni postupak registracije.

Apsolutne razloge za odbijanje treba razlikovati od relativnih razloga za odbijanje koji se ispituju samo ako nakon objave prijave žiga EU-a treća strana podnese jedan ili više prigovora na temelju jednog ili više oprečnih ranijih prava, kao što je pravo prvenstva ranije registriranog žiga.

EUIPO neće po službenoj dužnosti ispitivati relativne razloge za odbijanje. To mogu pokrenuti jedino treće strane u postupku prigovora ili postupku brisanja nakon registracije žiga EU-a. Odabirom kartice Prigovori na stranici Postupak registracije možete pronaći odgovarajuće pristojbe i pregledati razlike.


Da. Ured odbija prijavu žiga EU-a ako razlog za odbijanje obuhvaća samo dio Europske unije. Ako se, na primjer, žig sastoji od naznake proizvoda na jednom službenom jeziku države članice Europske unije, Ured će odbiti prijavu žiga EU-a.
Ranija prava na koja se upućuje u prigovoru ili zahtjevu za proglašenje ništavosti dovode u pitanje registraciju žiga EU-a čak i ako ona postoje samo u jednoj državi članici Europske unije. Slučajevi u kojima se prijava mora odbiti zato što žig čini nerazlikovan, opisan ili generički pojam samo na jednom jeziku Europske unije (a ne na nekom od njihovih vodećih svjetskih trgovinskih jezika) nisu toliko česti. Postupak prigovora ili proglašenja ništavosti pred EUIPO-om u takvim slučajevima otvara dovoljno manevarskog prostora za prijateljski sporazum.

Dodatne informacije o uporabi i obrani vašeg žiga EU-a.


Prijava žiga EU-a koja je odbijena ili žig EU-a koji je proglašen ništavim ili je opozvan može se pretvoriti u prijavu nacionalnog žiga u svim državama članicama Europske unije u kojima ne vrijede razlozi za odbijanje. Te naknadne prijave nacionalnih žigova zadržat će datum podnošenja prijave žiga EU-a.


Pretvaranje se kao postupak može primijeniti na žigove Europske unije kao i na međunarodne registracije (IR).

Ako žig EU-a prestane postojati, može se pretvoriti u žig koji vrijedi u određenim državama članicama. Pretvaranje je osobito korisno za rješavanje mogućih problema s jedinstvenim karakterom žiga Europske unije.

Na primjer, ako postoji problem s registracijom žiga Europske unije u samo jednoj zemlji ili određenim zemljama zbog apsolutnih razloga ili zbog prigovora koji se temelji na ranijem pravu koje vrijedi u samo jednoj zemlji ili određenim zemljama, podnositelj prijave žiga EU-a može zatražiti pretvaranje prijave žiga EU-a u pojedinačne nacionalne prijave žiga u drugim zemljama u kojima ti razlozi ne postoje.

Međunarodne registracije mogu se pretvoriti u nacionalne prijave žiga država članica Europske unije ili pak u naznaku ugovornih strana Madridskog sporazuma ili Madridskog protokola Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO).

Dodatne informacije možete pronaći u Smjernicama, Dio E – Registar, 2. odjeljak – Pretvaranje.


Pretvaranje međunarodnih registracija u kojima je naznačen EU ne smije se zamijeniti s „pretvaranjem” u smislu pravne značajke uvedene Madridskim protokolom (MP) kako bi se umanjile posljedice petogodišnjeg roka koji postoji u okviru Madridskog sporazuma.
Pretvaranje u smislu Madridskog sporazuma omogućuje izravnu pretvorbu žiga pod „općim napadom” (eng. central attack) u prijavu za žig Europske unije, no ne omogućuje pretvaranje naznake EU-a u nacionalnu prijavu.
Dodatne informacije o načelima i formalnostima pretvaranja možete pronaći u Smjernicama, Dio E – Registar, 2. odjeljak – Pretvaranje i Dio M – Međunarodni žigovi.


Kako bi se vaša prijava obradila postupkom Fast Track, morate platiti u trenutku podnošenja prijave ili odmah nakon toga ako plaćate bankovnom doznakom (dodatne informacije o bankovnim doznakama i popis uvjeta za postupak Fast Track). Također trebate upotrijebiti EUIPO-ovu podatkovnu bazu koja sadržava unaprijed prihvaćene pojmove za potrebe klasifikacije, usklađenu bazu podataka.
 


Obrazac prijave u pet koraka osmišljen je za Fast Track te stoga sadržava obavezna polja i zadane mogućnosti koje su jamstvo da će se vaša prijava obraditi što prije.

Napredni obrazac osmišljen je da biste dobili obavijest kada se vaša prijava obrađuje postupkom Fast Track, a kada ne. Ako vaša prijava ne ispunjava neki od uvjeta za postupak Fast Track, na obrascu će se pojaviti zastavica. Možete odlučiti hoćete li upisati ispravke naznačene na obrascu ili samo nastaviti prijavu po redovitom postupku. Uobičajene se prijave obično objavljuju od osam do 11 tjedana nakon uplate.

Ako vaša prijava žiga ispunjava uvjete za postupak Fast Track, iznad vremenske crte vašeg žiga u aplikaciji eSearch plus pojavit će se logotip postupka Fast Track.


Čak i ako neke prijave ispunjavaju uvjete za obradu postupkom Fast Track u trenutku podnošenja, kasnije mogu izgubiti taj status. Razlog tome može biti nedostatak utvrđen tijekom ispitivanja apsolutnih razloga, na primjer zakašnjela uplata, zahtjev za ograničenje proizvoda i usluga ili drugi nedostatci kao što su problemi povezani sa zastupnikom.

Pogledajte potpuni popis uvjeta za postupak Fast Track.


Podnositelji prijave ili zastupnici mogu u predviđenom prostoru na obrascu za prijavu naznačiti vlastiti referentni broj koji može sadržavati najviše 20 znakova, npr. inicijale, niz slova, znamenke itd. Taj vam referentni broj može biti koristan u razlikovanju različitih prijava koje ste podnijeli.

„Identifikacijski (ID) broj” jest broj koji dodjeljuje Ured kako bi identificirao podnositelje prijave i zastupnike.

Kada EUIPO podnositelju prijave ili zastupniku jednom dodijeli „identifikacijski broj”, u narednim je prijavama dovoljno naznačiti samo taj broj i ime podnositelja prijave / zastupnika.

Ako nemaju identifikacijski broj, podnositelji prijave / zastupnici moraju ispuniti sva polja koja se na njih odnose.


Identifikacijske (ID) brojeve možete pronaći ako potražite svoj žig u nekoj od mrežnih podatkovnih bazaeSearch plus ili TMview.


Prijavu možete podnijeti:

Kada vaša prijava bude potvrđena, sustav će vam dodijeliti broj prijave žiga EU-a.
 Žig Europske unije može se sastojati od bilo kojeg znaka, posebno riječi, uključujući osobna imena, crteže, slova, brojke, boje, oblike proizvoda ili njihova pakiranja ili zvukove, pod uvjetom da takvi znakovi:
 • omogućuju razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzeća od proizvoda ili usluga drugog poduzeća, te
 • mogu biti prikazani na način kojim se nadležnim tijelima i javnosti omogućuje jasno i precizno prepoznavanje predmeta zaštite.
Prikaz znakova mora biti u obliku koji se postiže primjenom opće dostupne tehnologije i koji se može reproducirati u registru na jasan, precizan, samostalan, lako dostupan, razumljiv, postojan i objektivan način. Više informacija o formatima datoteka za podnošenje prijave žiga koje prihvaća EUIPO možete pronaći na poveznici i u Odluci br. EX-17-6 izvršnog direktora Ureda od 22. rujna 2017. o tehničkim specifikacijama priloga koji se dostavljaju na nosačima podataka.

Uredbom o provedbi Uredbe o žigu Europske unije utvrđuju se posebna pravila i zahtjevi za najčešće vrste žigova.

Dodatne primjere žigova i njihovih vrsta možete pronaći na našem mrežnom mjestu.


Na potvrdi o primitku prijave samo će se navesti da je podnesena prijava za figurativni žig. Razlog tome jest što pojam „figurativni žig” obuhvaća i „složene” ili „stilizirane” žigove, „riječ + logotip” itd. (primjere figurativnih žigova potražite na našem mrežnom mjestu). Prema praksi EUIPO-a žig je figurativan kada se sastoji od sljedećega:
 • isključivo figurativnih elemenata;
 • kombinacije verbalnih i figurativnih ili drugih grafičkih elemenata;
 • verbalnih elemenata u nestandardnim fontovima;
 • verbalnih elemenata u boji;
 • verbalnih elemenata u više redaka;
 • slova koja nisu iz abecede jezika Europske unije;
 • znakova koji ne postoje na tipkovnici;
 • kombinacije svega navedenog.
U obrascu za prijavu dodan je „figurativni žig s verbalnim elementima” kako bi se podnositelju prijave omogućilo da upiše verbalne elemente.
Dodatne informacije o pravnim tekstovima kojima se uređuje sustav žigova EU-a.


Ne, zaštićena je njihova kombinacija koja je prikazana na prikazu kao jedinstvenoj cjelini. Primjere potražite na našem mrežnom mjestu.


Figurativni žig.


Više nije moguće naznačiti boje koje se pojavljuju na figurativnom žigu EU-a.


Više nije obavezno priložiti opis nijednoj vrsti žiga EU-a. Opisi nisu obavezni prema članku 3. Uredbe o provedbi Uredbe o žigu Europske unije za pozicijske žigove, žigove uzorka, žigove koje čini boja i sastoje se od kombinacije boja te žigove koji čine pokret. Kada prikaz tih žigova prati opis, on se mora podudarati s prikazom i ne smije prelaziti njegov opseg.


Da, prijavu možete povući u bilo kojem trenutku, ali naknade, ako su već plaćene, neće biti vraćene ako se povlačenje ne zatraži isti dan kad je prijava podnesena (GMT +1). Povlačenje se ne naplaćuje dodatno. Povlačenje se može zatražiti izravno u alatu eSearch plus odabirom vrste e-aktivnosti pod „aktivnosti i poruke” žiga EU-a.Izjava mora biti jasna i jednoznačna, npr.: „Povlačim prijavu žiga EU-a broj XYZ.”
S obzirom na to da Ured nema papirnati obrazac za povlačenje prijave žiga EU-a, možete poslati i poruku iz svog kontrolnog sučelja User Area ili pismo (ne i e-poruku).


Postoje tri vrste žiga EU-a: pojedinačni, zajednički i certifikacijski žig.


Zajednički žig može biti bilo koja vrsta žiga (npr. verbalni, figurativni, trodimenzionalni itd.) ako pripada pravnoj osobi na koju se primjenjuje javno pravo ili udruzi te ako se upotrebljava za razlikovanje proizvoda i usluga članova te udruge od proizvoda i usluga drugih poduzeća. Samo udruge proizvođača, davatelja usluga ili trgovaca te pravne osobe na koje se primjenjuje javno pravo mogu podnijeti prijavu za zajednički žig EU-a.


Ne, „zajednički” ne znači da žig pripada većem broju osoba (supodnositeljima prijave / sunositeljima) niti da naznačuje/obuhvaća više od jedne države (sustav žigova EU-a automatski obuhvaća sve države članice EU-a).

U Uredbi o žigu Europske unije postoje posebne odredbe o zaštiti zajedničkih žigova. Upućivanje na zemljopisno podrijetlo proizvoda ili usluga nije prepreka u registraciji zajedničkog žiga. To je suprotno pojedinačnim žigovima EU-a kod kojih se takva oznaka zemljopisnog podrijetla ne može registrirati.

Podnositelj prijave za zajednički žig mora podnijeti pravila kojima se uređuje njegova uporaba u razdoblju od dva mjeseca od datuma podnošenja prijave.
Dodatne informacije možete pronaći u člancima 74. – 82.Uredbe o žigu Europske unije i u Smjernicama, Dio B – Ispitivanje, 4. odjeljak – Apsolutni razlozi za odbijanje, 15. poglavlje – Zajednički žigovi Europske unije.


Da, osnovna pristojba za prijavu zajedničkog žiga EU-a elektroničkim putem niža je od osnovne pristojbe za prijavu zajedničkog žiga EU-a podnesenu u tiskanom obliku.

Dodatne informacije potražite na stranici Pristojbe koje se plaćaju izravno EUIPO-u.


Podnositelj prijave može zatražiti pravo prvenstva jedne ili više prethodnih prijava žiga, i to nacionalne prijave (ili prijave Beneluksa) podnesene u državi ili za državu koja je potpisnica Pariške konvencije, članica Svjetske trgovinske organizacije, država za koju je Komisija potvrdila uzajamnost, ili prijave žiga EU-a.

Pravo „prvenstva koje proizlazi iz Konvencije” jest pravo koje je vremenski ograničeno i aktivira se s prvom prijavom žiga. Redovna nacionalna prijava jest svaka prijava koja je dovoljna za utvrđivanje datuma na koji je prijava podnesena u dotičnoj zemlji, bez obzira na kasniji ishod prijave (članak 4. stavak 3. Pariške konvencije). Pravo prvenstva može se zahtijevati tijekom šest mjeseci od datuma podnošenja prve prijave.

Zahtjevi za priznavanje prvenstva moraju se podnijeti zajedno s prijavom žiga EU-a ili zasebno na isti datum kada i prijava žiga EU-a. Dodatne pojedinosti o načelima i formalnostima prava prvenstva koje proizlazi iz Konvencije možete pronaći u Smjernicama, Dio B – Ispitivanje, 2. odjeljak – Formalnosti, 15. odlomak – Pravo prvenstva (koje proizlazi iz Konvencije) i u odgovarajućem dijelu odjeljka Često postavljana pitanja povezana sa zakonodavnom reformom.


Zahtjevi za priznavanje prvenstva moraju se podnijeti zajedno s prijavom žiga EU-a te moraju uključivati datum, broj i zemlju ranije prijave.

Važno je imati na umu da će Ured objaviti zahtjev za priznavanje prvenstva kako je podnesen, što znači da Ured neće potvrditi valjanost zahtjeva za priznavanje prvenstva.

Za informacije o dokazima koje je potrebno dostaviti (preslika relevantne prve prijave, jezik i vremensko ograničenje) pri podnošenju zahtjeva za priznavanje prvenstva ili senioriteta pogledajte Odluku br. EX-05-5 predsjednika Ureda od 1. lipnja 2005.

Dodatna objašnjenja možete potražiti u Smjernicama, Dio B – Ispitivanje, 2. odjeljak – Formalnosti.
Kako biste saznali više o tome kako svojoj internetskoj prijavi priložiti zahtjev za priznavanje senioriteta, pristupite našem naprednom obrascu.


Ako je podnositelj prijave žiga EU-a izložio proizvode ili usluge na službeno priznatoj izložbi pod žigom kakav je bio prijavljen, može zahtijevati izložbeno pravo prvenstva u roku od šest mjeseci od prvog izlaganja. Potrebno je priložiti dokaze o izložbi.
Dodatne pojedinosti o načelima i formalnostima izložbenog prava prvenstva možete pronaći u Smjernicama, Dio B – Ispitivanje, 2. odjeljak – Formalnosti, 16. odlomak – Izložbeno pravo prvenstva.


Ako podnositelji prijave ili nositelji žiga Europske unije već imaju registriran istovjetan nacionalni ili međunarodni žig koji je na snazi u jednoj državi članici ili u nekoliko njih za istovjetne proizvode i usluge, mogu zatražiti priznavanje senioriteta tog žiga u prijavi žiga EU-a ili u roku od dva mjeseca nakon podnošenja prijave ili u bilo kojem trenutku nakon registracije žiga EU-a, čime zadržavaju svoja prethodna prava čak i ako ne obnavljaju raniji žig.
Dodatne pojedinosti o načelima i formalnostima zahtjeva za priznavanje senioriteta možete pronaći u Smjernicama, Dio B – Ispitivanje, 2. odjeljak 2. – Formalnosti, 17. odlomak – Senioritet.


Dokumente koji podupiru zahtjev potrebno je dostaviti u roku od tri mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva za priznavanje senioriteta.
Za informacije o dokazima koje je potrebno dostaviti pri podnošenju zahtjeva za priznavanje prvenstva ili senioriteta pogledajte Odluku br. EX-05-5 predsjednika Ureda od 1. lipnja 2005.
Dodatna objašnjenja možete potražiti u Smjernicama, Dio B – Ispitivanje, 2. odjeljak – Formalnosti.
Kako biste saznali više o tome kako svojoj internetskoj prijavi priložiti zahtjev za priznavanje senioriteta, pristupite naprednom obrascu.


Učinak prava prvenstva jest taj da se datum prvenstva smatra datumom podnošenja prijave žiga EU-a u svrhu utvrđivanja koja prava imaju prvenstvo.
Isključivi učinak senioriteta u skladu s Uredbom o žigu EU-a, kada nositelj žiga Europske unije odustane od ranijeg žiga ili dopusti da on istekne, jest da se smatra da nositelj i dalje ima ista prava kao što bi imao da je raniji žig i dalje registriran.
Senioritet je moguće zatražiti samo za raniju registraciju, ne za raniju prijavu.


To je datum kada Ured upiše žig EU-a u Registar žigova Europske unije, prije davanja odobrenja za objavu registracije u Glasniku žigova Europske unije (Glasniku žigova EU-a). Na potvrdi o registraciji taj datum slijedi iza riječi „Registered” („Registriran”) u donjem lijevom kutu prve stranice.
Registracija žiga Europske unije nositelju daje isključiva prava u pogledu tog žiga. Prava koja proizlaze iz žiga EU-a imaju prednost nad trećim stranama od datuma objave registracije žiga.

Više informacija o postupku registracije žiga EU-a možete pronaći na stranici Postupak registracije.


Postupak registracije žiga EU-a sastoji od sljedećih triju glavnih dijelova:
 1. ispitivanja prijave
 2. razmatranja prigovora (samo ako je na prijavu žiga EU-a podnesen prigovor)
 3. registracije.


Žig Europske unije (žig EU-a) vrijedi 10 godina. Može se produljivati neograničeno, na razdoblja od 10 godina. Šest mjeseci prije isteka registracije EUIPO pisanim putem obavješćuje nositelja, njegova zastupnika ili druge nositelje registriranih prava o tome da je vrijeme za produljenje registracije. Nepodnošenje takve obavijesti ne utječe na istek registracije i Ured za to ne snosi odgovornost.
Zahtjev za produljenje možete poslati putem interneta uporabom obrasca zahtjeva za produljenje.

Za više informacija o produljenju žigova EU-a pogledajte:


Stečena razlikovnost je tvrdnja koja se može podnijeti u trenutku registracije žiga koji sam po sebi nema razlikovni karakter, već je razlikovnost posljedica njegove uporabe na tržištu.
 
Kako bi se mogao registrirati, žig treba biti „inherentno razlikovan”, drugim riječima treba imati razlikovni karakter, ne smije biti opisan i ne smije sadržavati riječi ili znakove koji su uobičajeni u svakodnevnom jeziku. Međutim, iznimno od tog pravila, znak se može registrirati ako podnositelj prijave podnese dokaze o uporabom stečenoj razlikovnosti žiga. U tom će slučaju trebati dokazati da barem znatan dio relevantne javnosti doživljava taj znak kao žig (tj. da proizvode i usluge navedene u prijavi žiga prepoznaju kao proizvode i usluge određenog poduzeća).
 
Ured će ispitivati stečenu razlikovnost žiga samo ako to izričito zatraži podnositelj prijave, a nikada na vlastitu inicijativu. Tvrdnja o stečenoj razlikovnosti mora se podnijeti kao podredna tvrdnja ili kao glavna tvrdnja.
 
Više informacija možete pronaći u našim Smjernicama.


Podnesete li glavnu tvrdnju, Ured će istovremeno odlučivati o razlikovnosti samog znaka i o uporabom stečenoj razlikovnosti. Donijet će jedinstvenu odluku koja se odnosi na oba pitanja. Protiv te odluke moguće je podnijeti žalbu.
 
Podnesete li podrednu tvrdnju, ispitivanje prijave odvijat će se u dvije faze. Ured će prvo odlučiti samo o razlikovnosti samog znaka, a tek kada ta odluka postane konačna, razmatrat će samo tvrdnju o stečenoj razlikovnosti i donijeti formalnu odluku o tom pitanju. Protiv svake odluke moguće je podnijeti žalbu u za to predviđenom roku.
 
Podnositelj prijave sam odlučuje o tomu koju će vrstu tvrdnje podnijeti. To ovisi o njegovim interesima, brzini postupka registracije, teškoćama prilikom prikupljanja dokaza kojima se potkrepljuje tvrdnja o uporabom stečenoj razlikovnosti pa čak i o značaju postojanja konačne odluke o inherentnoj razlikovnosti žiga.
 
Više informacija možete pronaći u našim Smjernicama.


Ured ispituje navodnu stečenu razlikovnost žiga samo nakon izričite tvrdnje podnositelja prijave.
 
Tvrdnje je moguće navesti u prijavi registracije ili sve do isteka roka za podnošenje očitovanja na prvu obavijest Ureda o prigovoru.
 
Sama tvrdnja nije dostatna; mora se jasno i precizno označiti kao glavna ili podredna. Ako vrsta tvrdnje nije jasna, Ured izdaje obavijest o nedostatku i podnositelju prijave određuje rok za davanje objašnjenja.
 
Više informacija možete pronaći u našim Smjernicama.


Ako je tvrdnja podnesena zajedno s prijavom, kad Ured podnese prigovor na žig, podnositelj prijave bit će pozvan da podnese odgovarajuće dokaze i svoje očitovanje na prigovor u određenom roku.
 
Ako podnositelj prijave glavnu tvrdnju podnese kao odgovor na prvu obavijest o prigovoru, ali ne podnese dokaze u isto vrijeme, Ured će poslati obavijest u kojoj od podnositelja prijave traži da dokaze podnese dokaze u roku od 2 mjeseca.


Ako ste podnijeli podrednu tvrdnju, ispitivanje prijave podijeljeno je u dvije faze. Kad je završena prva faza, tj. kada odluka o inherentnoj razlikovnosti postane konačna, Ured će, uzimajući u obzir sve mogućnosti žalbe, pokrenuti drugu fazu o stečenoj razlikovnosti žiga, pri čemu će podnositelja prijave obavijestiti o ponovnom pokretanju postupka i utvrditi rok za podnošenje dokaza o uporabi.


Pitanja i odgovori na ovoj stranici služe samo u informativne svrhe i ne mogu se upotrijebiti kao pravna referenca. Za više informacija pročitajte Uredbu o žigu Europske unije i Uredbu o žigu Zajednice ili Smjernice o žigu/dizajnu.

Više informacija o tome kako Ured postupa s vašim osobnim podatcima možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.