Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Međunarodna registracija

 

Haškim sporazumom utvrđen je sustav za međunarodnu registraciju industrijskih dizajna. Njime upravlja Međunarodni ured Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) sa sjedištem u Ženevi, u Švicarskoj.
Tim se sustavom nositelju industrijskog dizajna omogućuje zaštita dizajna na područjima svih ugovornih strana podnošenjem jedinstvene prijave Međunarodnom uredu WIPO-a, na jednom jeziku i uz plaćanje jedinstvenih pristojbi u jednoj valuti (švicarski franci).
Haški se sporazum sastoji od dva različita „akta”, Haškog akta iz 1960. i Ženevskog akta iz 1999. Oba se akta sastoje od različitog niza zakonskih odredbi. U načelu svaka država može odabrati akt kojem želi postati strana. Međutim, međunarodne međuvladine organizacije, kao što je EUIPO, mogu postati strane samo Ženevskog akta. Ženevski je akt u potpunosti stupio na snagu 1. travnja 2004. Europska unija pristupila je Ženevskom aktu 24. rujna 2007., a pristupanje je stupilo na snagu 1. siječnja 2008.

Za više informacija posjetite dio mrežnog mjesta WIPO-a koji se odnosi na ugovorne strane Ženevskog akta.


Pristupanje EU-a Ženevskom aktu znači da podnositelji prijave koji imaju pravo podnositi međunarodne prijave, bilo na osnovi državljanstva jedne od država članica EU-a, bilo na osnovi prebivališta, stvarnog i djelatnog industrijskog ili trgovačkog nastana ili uobičajenog boravišta na području jedne od država članica EU-a, mogu podnijeti prijavu za registraciju industrijskog dizajna koristeći se Haškim sustavom.
Drugi je učinak da se u međunarodnoj registraciji može navesti oznaka EU-a. Ako EUIPO ne izda dokument kojim se odbija međunarodna registracija, ona će imati jednak učinak na području EU-a kao i dizajn Zajednice.


EUIPO ne sudjeluje u početnom postupku međunarodne registracije. To znači da se prijave za međunarodne registracije podnose izravno WIPO-u, gdje se i obrađuju. Osim toga i suprotno Madridskom protokolu, kao osnovu za međunarodnu prijavu nije potrebno imati nacionalnu prijavu ili registraciju odnosno prijavu ili registraciju Zajednice.
Ako je prijava za međunarodnu registraciju pogreškom podnesena EUIPO-u, EUIPO je ne prosljeđuje WIPO-u niti je vraća pošiljatelju.


Prijavu za međunarodnu registraciju može podnijeti bilo koja osoba koja je državljanin države koja je ugovorna strana ili države članice međuvladine organizacije koja je ugovorna strana ili koja ima prebivalište, uobičajeno boravište ili stvarni i djelatni industrijski ili trgovački nastan na području ugovorne strane.


Osim osnovne pristojbe i pristojbe za objavu, za međunarodnu se prijavu pristojba plaća za svaku ugovornu stranku naznačenu u međunarodnoj registraciji. Pristojba ovisi o ugovornoj stranci. Sve se pristojbe plaćaju WIPO-u u švicarskim francima. Više informacija možete pronaći u WIPO-ovu kalkulatoru za izračun pristojbi.

Više informacija o podnošenju prijave potražite u Smjernicama, Ispitivanje prijava za registrirane dizajne Zajednice.


Ne. Međunarodne prijave može izravno podnositi podnositelj prijave. Međutim podnositelj prijave može imenovati zastupnika koji će djelovati u njegovo ime.


Međunarodna prijava može se podnijeti na engleskom, francuskom ili španjolskom jeziku (od 1. travnja 2010.) po izboru podnositelja prijave.
 
Više informacija o podnošenju prijave potražite u Smjernicama, Ispitivanje prijava za registrirane dizajne Zajednice.


Objava se može odgoditi ovisno o ugovornim strankama koje su naznačene u međunarodnoj registraciji. Neke su se ugovorne stranke izjasnile da odgoda nije dopuštena ili je razdoblje odgode skraćeno na šest mjeseci ako su one naznačene. U skladu sa Ženevskim aktom, najduže je razdoblje odgode 30 mjeseci od datuma podnošenja prijave ili, u slučaju kada se traži pravo prvenstva, od datuma priznatog prvenstva, što je također razdoblje koje dopušta EU. Više informacija o odgodi možete pronaći na internetskim stranicama WIPO-a.

Više informacija o podnošenju prijave potražite u Smjernicama, Ispitivanje prijava za registrirane dizajne Zajednice.


Ne, međunarodne registracije s naznakom Europske unije objavljuje WIPO u biltenu Hague Express.
Taj međunarodni bilten dostupan je na internetskim stranicama WIPO-a i ažurira se svaki tjedan.


Ne, EUIPO ne objavljuje (ponovno) međunarodne registracije. Međunarodne registracije objavljuje samo WIPO u Biltenu međunarodnih dizajna na svojim internetskim stranicama.


Da, u prijavi za međunarodnu registraciju može se tražiti pravo prvenstva za prijavu za registraciju dizajna Zajednice i obrnuto. Razdoblje prvenstva traje šest mjeseci.


Kako bi opozvale ili poništile učinke međunarodne registracije na području EU-a, treće strane mogu pokrenuti postupak za proglašenje ništavosti u skladu s istim pravilima koja se primjenjuju za proglašenje ništavosti registriranog dizajna Zajednice, tj. treće strane mogu EUIPO-u podnijeti zahtjev za proglašenje ništavosti ili pokrenuti protutužbu za proglašenje ništavosti pred sudom za dizajn Zajednice.


WIPO provodi samo ispitivanje u pogledu propisanih formalnosti. Ako se provodi materijalnopravno ispitivanje, provode ga uredi naznačenih ugovornih strana. U slučaju nepravilnosti u pogledu forme podnositelju prijave daju se tri mjeseca da ih ispravi.


U skladu s člankom 106.d Uredbe o dizajnu Zajednice (uvedenog Uredbom o izmjeni br. 1891/2006), međunarodna registracija dizajna s naznakom EU-a ima od datuma registracije jednak učinak kao i registrirani dizajn Zajednice ako nije bilo obavijesti o odbijanju ili ako je takvo odbijanje povučeno.
 
Više informacija o registraciji.


U roku od šest mjeseci od objave međunarodne registracije s naznakom EU-a, EUIPO provodi ispitivanje kako bi utvrdio postoje li osnove za odbijanje registracije, odnosno ispituje je li predmet međunarodne registracije usklađen s (i.) definicijom dizajna u pogledu javnog poretka ili morala u skladu s člankom 9. Uredbe o dizajnu Zajednice.
Ako EUIPO utvrdi postojanje osnova za odbijanje, WIPO-u šalje obavijest o odbijanju, čime sprječava stupanje međunarodne registracije na snagu na području EU-a. WIPO prosljeđuje obavijest o odbijanju nositelju međunarodne registracije, koji na to može odgovoriti slanjem svojeg očitovanja izravno EUIPO-u.
Ako EUIPO utvrdi da je nositelj tim očitovanjem uklonio osnove za odbijanje, on će povući odbijanje i o tome obavijestiti WIPO. U tom slučaju međunarodna registracija ima jednak učinak na području EU-a kao i registrirani dizajn Zajednice.


Pitanja i odgovori na ovoj stranici služe samo u informativne svrhe i ne mogu se upotrijebiti kao pravna referenca. Za više pojedinosti pročitajte Uredbu o žigu Europske unije i Uredbu o dizajnu Zajednice ili Smjernice o žigovima/dizajnima.

Više informacija o tome kako Ured postupa s vašim osobnim podatcima možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.