Postupovne promjene

Postupovne promjene

Od 1. listopada 2017. primjenjuju se brojne postupovne promjene.

Sve će promjene biti obuhvaćene revidiranim smjernicama. Na ovoj stranici daje se skraćeni prikaz nekih glavnih promjena; podsjećamo korisnike da popis nije potpun. Napominjemo da su smjernice Ureda i dalje glavni izvor informacija za korisnike sustava žigova EU-a i stručne savjetnike koji žele biti sigurni da imaju najnovije informacije o postupcima ispitivanja pri EUIPO-u.

Vrsta promjene
Pravo prvenstva PrikažiSakrij

Pregled

Zahtjevi za priznanje prava prvenstva moraju se podnijeti zajedno s prijavom žiga EU-a (nekad je bilo moguće takve zahtjeve predati i nakon podnošenja prijave). Popratna dokumentacija uz zahtjev mora se podnijeti u roku od tri mjeseca od datuma podnošenja (nekad je rok bio tri mjeseca od zaprimanja izjave o pravu prvenstva). Ako ta dokumentacija nije na nekom od jezika Ureda, sada Ured po slobodnom izboru odlučuje hoće li zatražiti prijevod dokumentacije.

Sljedeća promjena u praksi Ureda odnosi se na činjenicu da se više ne ispituje suština zahtjeva za priznanje prvenstva. On ostaje „samo” zahtjev dok ne postane pouzdan i potrebno ga je proglasiti valjanim tijekom postupka.

Stečeni razlikovni karakter kao podredna tvrdnja Prikaži Sakrij

Pregled

Podnositelji prijave imat će mogućnost pozvati se na članak 7. stavak 3. kao podrednu ili alternativnu tvrdnju na početku postupka prijave ili kasnije. Prednost podredne tvrdnje leži u činjenici da se ona primjenjuje samo ako postoji negativna konačna odluka o svojstvenom razlikovnom karakteru. To podnositelju prijave omogućuje da iskoristi svoje pravo na žalbu u vezi sa svojstvenim razlikovnim karakterom prije nego što se od njega zatraži dokazivanje stečenog razlikovnog karaktera. To znači da korisnici neće biti izloženi troškovima prikupljanja i podnošenja dokaza o uporabi ako to nije potrebno.

Postupak prigovora / brisanja iz registra Prikaži Sakrij

Pregled

Promijenjen je redoslijed zahtjeva u pogledu prihvatljivosti i obrazloženja za radnje koje se odnose na relativne razloge radi jasnoće i kako bi se uzeo u obzir poseban razlog oznake zemljopisnog podrijetla iz članka 8. stavka 6. Uredbe o žigu EU-a. Odredbe koje se primjenjuju na postupak brisanja iz registra usklađene su s onima o postupku prigovora osim u slučajevima kada su razlike opravdane zbog različite prirode postupaka. Delegiranom uredbom o žigu EU-a uvode se okvirna pravila o zakašnjelim dokazima i kodificira praksa Ureda u slučaju obustave odricanja i okončanja/nastavka postupaka opoziva ili proglašenja ništavosti koji su u tijeku.

Obrazloženje na internetu Prikaži Sakrij

Pregled

Ako su dokazi koji se odnose na ranija „registrirana” prava (kao što su registrirani žigovi, određeni znakovi koji se upotrebljavaju u poslovanju ili oznake zemljopisnog podrijetla) ili sadržaj mjerodavnog nacionalnog prava dostupni iz internetskog izvora koji priznaje Ured, podnositelj prigovora ili zahtjeva za brisanje iz registra može dostaviti te dokaze upućivanjem na relevantan izvor, što je očit primjer prilagodbe internetskom dobu.

U tu svrhu, Ured „priznaje” sve baze podataka koje se vode pri nacionalnim i regionalnim uredima za intelektualno vlasništvo na području EU-a, a TMView je prihvatljiv kao portal za „pristupanje” nacionalnim uredima.

Jezici i prevođenje Prikaži Sakrij

Pregled

Od 1. listopada 2017. većina vrsta dokaza može se nastaviti podnositi na bilo kojem službenom jeziku EU-a. Ako jezik koji se upotrebljava za dokaze utemeljenosti (osim potvrde o podnošenju prijave, registraciji i obnovi ili odredaba relevantnih zakona) nije jezik postupka, prijevod će odsad biti potreban samo ako to Ured zatraži – samoinicijativno ili na obrazloženi zahtjev druge strane. Dokazi o stečenom razlikovnom karakteru ili ugledu pripadaju ovoj kategoriji.

Međutim, dokazi utemeljenosti (potvrde o podnošenju prijave, registraciji i obnovi ili odredbe relevantnih zakona) i dalje se moraju podnijeti na jeziku postupka (ili biti prevedeni na taj jezik) u utvrđenom roku za dokazivanje utemeljenosti.

Nadalje, „standard prijevoda” iz članka 25. Provedbene uredbe o žigu Europske unije sada je manje zahtjevan nego ranije. Ako je strana naznačila da su relevantni samo dijelovi dokumenta, prijevod može biti ograničen samo na te dijelove.

Te promjene donose stvarnu korist korisnicima sustava žigova EU-a. Time se postiže ekonomičnost, jednostavnost te se snižavaju svi troškovi.

Prijenos žiga EU-a kao pravni lijek Prikaži Sakrij

Pregled

Kada zastupnik ili predstavnik registrira žig EU-a bez odobrenja nositelja žiga, nositelj žiga sada ima pravo tražiti prijenos žiga EU-a u svoju korist (osim ako taj zastupnik ili predstavnik opravda svoje postupke). Prije je proglašavanje ništavosti bilo pravni lijek za nositelja žiga na temelju Uredbe o žigu Europske unije.

Ovaj novi postupak prijenosa iz članka 21. stavka 2. točke (a) Uredbe o žigu EU-a provodit će se na jednaki način kao i postupak za proglašavanje ništavosti iz članka 60. Uredbe o žigu EU-a. Za postupke koji započinju na dan 1. listopada 2017. ili nakon tog datuma prijenos će biti alternativno sredstvo proglašavanju ništavosti žiga. Podnositelj zahtjeva za proglašavanje ništavosti može objediniti zahtjev za prijenos sa zahtjevom za proglašavanje ništavosti zbog drugih razloga u istom postupku za proglašavanje ništavosti. U takvim slučajevima Ured će prvo ispitati zahtjev za prijenos (osim ako postoji valjan apsolutan razlog za ništavost iz članka 59. stavka 1. točke (a) Uredbe o žigu EU-a, a tada se prvo ispituje taj razlog).

Komunikacija s Uredom Prikaži Sakrij

Pregled

Promijenjena su sredstva komunikacije Ureda i s Uredom radi uzimanja u obzir razvoja informacijske tehnologije. Posebice:

 • Ukinuti su zastarjeli oblici komunikacije, i to osobno uručenje i isporuka u poštanski sandučić u Uredu;
 • „Elektronička sredstva” široko su definirana. Odlukom izvršnog direktora br. EX-17-4 o komunikaciji elektroničkim sredstvima utvrđuje se u kojoj se mjeri i u kojim tehničkim uvjetima ti mediji mogu upotrebljavati.
 • „Dostavljač” je posebno uveden kao sredstvo komunikacije Ureda i s Uredom uz komunikaciju putem pošte.
 • Stupanje na snagu Odluke izvršnog direktora br. EX 20 9 unijelo je važnu promjenu u službena sredstva Ureda za komunikaciju. Telefaks od 1. ožujka 2021. više nije sredstvo kojim je moguće komunicirati s EUIPO-om. Odluka je potaknuta činjenicom da telefaks više nije pouzdan s tehničkog stajališta, a cilj joj je pružanje najsuvremenijih komunikacijskih alata našim korisnicima.
Žalbena vijeća Prikaži Sakrij

Pregled

Delegiranom uredbom o žigu EU-a objedinjene su odredbe koje se odnose na žalbena vijeća, a koje su u prošlosti bile sadržane u različitim izvorima, uključujući i Uredbu Komisije (EZ) br. 216/96 (pravila postupka žalbenih vijeća). Najvažnija pojašnjenja i promjene odnose se na sadržaj obrazloženja žalbe i odgovora, na protužalbe, istaknute zahtjeve i činjenice ili dokaze koji se prvi put podnose Žalbenom vijeću, te na nove apsolutne razloge koje ističe Žalbeno vijeće, žurni postupak te organizaciju rada i sastav žalbenih vijeća.

Prijelazne odredbe Prikaži Sakrij

Pregled

Provedbena uredba o žigu Europske unije i Delegirana uredba o žigu Europske unije primjenjuju se od 1. listopada 2017. Međutim, posebne odredbe nastavljaju se primjenjivati na određene postupke koji su započeti prije tog datuma, sve dok se ti postupci ne završe. U skladu s time, obje uredbe sadrže prijelazne odredbe u kojima je određeno kada se nova postupovna pravila primjenjuju na postupke. U pravilu se obje uredbe primjenjuju na postupke koji su u tijeku od 1. listopada 2017., osim ako je drugačije određeno. Pronađite sve prijelazne odredbe u ovoj tablici..

Sljedeći sažetak može biti posebno zanimljiv:

Nova pravila:

Primjenjuju se na

 • Sadržaj prijave žiga EU-a
 • Prikaz žiga EU-a
 • Vrsta žiga
 • Pravo prvenstva

Prijave žiga Europske unije unesene na dan 1. listopada 2017. ili nakon tog datuma.

Provedbena uredba o žigu Europske unije

 • Potvrda o registraciji

Žigovi Europske unije registrirani na dan 1. listopada 2017. ili nakon tog datuma.

Provedbena uredba o žigu Europske unije

 • Jezici i prijevodi

Popratna dokumentacija ili prijevodi uneseni na dan 1. listopada 2017. ili nakon tog datuma.

Provedbena uredba o žigu Europske unije

 • Potkrjepljenje i ispitivanje prigovora / zahtjeva za proglašavanje ništavosti
 • Potkrjepljenje putem interneta
 • Zakašnjeli dokazi

Postupci kod kojih je kontradiktorni dio postupka započeo na dan 1. listopada 2017. ili nakon tog datuma.

Delegirana uredba o žigu Europske unije

 • Žalbe

Žalbe unesene na dan 1. listopada 2017. ili nakon tog datuma.

Delegirana uredba o žigu Europske unije

 • Struktura i podnošenje dokaza

Kada je razdoblje podnošenja dokaza započelona dan 1. listopada 2017. ili nakon tog datuma.

Delegirana uredba o žigu Europske unije

 • Obavijesti Ureda i komunikacija s Uredom

Obavijesti i komunikacija na dan 1. listopada 2017. ili nakon tog datuma.

Delegirana uredba o žigu Europske unije

 • Obustava postupka

Obustave koje je zatražio ili odredio Ured na dan 1. listopada 2017. ili nakon tog datuma.

Delegirana uredba o žigu Europske unije

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Ovaj dio sadržava opće informacije i činjenice o Uredbi o žigu EU-a. One nisu pravno obvezujuće.
Svim korisnicima ili potencijalnim korisnicima preporučujemo da prouče Uredbu (EU) br. 2015/2424, koja je dostupna na svim jezicima EU-a.
Napominjemo da su smjernice Ureda i dalje glavni izvor informacija za korisnike sustava žigova EU-a i stručne savjetnike koji žele biti sigurni da imaju najnovije informacije o postupcima ispitivanja pri EUIPO-u.

Informacije o izmjenama koje su stupile na snagu 23. ožujka 2016. možete pronaći ovdje.