Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Postupak prijave i registracije

 

Prijava putem interneta najbrži je i najjednostavniji način podnošenja prijave registriranog dizajna Zajednice.

Prijavu se može podnijeti i telefaksom, poštom ili osobnom dostavom na recepciji EUIPO-a tijekom radnog vremena.
Ako prijavu podnosite telefaksom, imajte na umu da će kvaliteta prikaza dizajna vjerojatno biti slaba (osobito ako se upotrebljavaju fotografije) jer ta tehnologija nije pogodna za prijenos slika.
Stoga podnošenje prijave telefaksom u pravilu treba izbjegavati. Ako, međutim, i dalje želite podnijeti prijavu na taj način, svakako pošaljite i papirnatu verziju dizajna najkasnije mjesec dana od datuma primitka telefaksa. Ispitivač čeka presliku potvrde do mjesec dana prije daljnjeg nastavka obrade prijave.
Prijava registracije podnosi se zajedno s uplatom traženih pristojbi.
Morate ispuniti obrazac za prijavu (koji je dostupan na mrežnom mjestu EUIPO-a) i priložiti mu jasan prikaz dizajna. To mogu biti crtež ili fotografija.
Prijava mora uključivati uplatu traženih pristojbi. Pristojbe variraju ovisno o zahtjevu, npr. o tome traži li se odgoda objave.

Za dodatne informacije o tome kako se prijaviti pogledajte


Prijavu može podnijeti bilo koja fizička ili pravna osoba iz bilo koje zemlje na svijetu.
Dodatne informacije možete pronaći u odjeljku o vlasništvu na našem mrežnom mjestu.
Dodatne informacije nalaze se u Smjernicama, Dio B – Ispitivanje, 2. odjeljak – Formalnosti, 2. odlomak.


Lokarnska klasifikacija međunarodni je klasifikacijski sustav za industrijske dizajne kojim upravlja Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO). Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) izradio je popis proizvoda pod nazivom „EuroLocarno” koji se temelji na Lokarnskoj klasifikaciji za potrebe razvrstavanja proizvoda naznačenih u registriranim dizajnima Zajednice (RCD) i prijavama za registrirane dizajne Zajednice.
Prilikom navođenja proizvoda u prijavi za RCD, podnositeljima se savjetuje uporaba termina iz Lokarnske klasifikacije ili klasifikacije EuroLocarno kako bi izbjegli kašnjenja u postupku registracije do kojih inače može doći zbog potrebe za prevođenjem dostavljenih termina.
 
Dodatne informacije o Lokarnskoj klasifikaciji (dizajni).


Pri prvoj prijavi dizajna nositelj ima šest mjeseci od datuma prve prijave tijekom kojih pred EUIPO-om može zatražiti pravo prvenstva u svojoj prijavi dizajna Zajednice. Ako zatražite pravo prvenstva, a netko podnese prijavu nakon vas, vaša prijava imat će prednost nad njihovom.


Da. Svaka osoba koja je podnijela prijavu dizajna u bilo kojoj državi koja je potpisnica Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva ili Sporazuma o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije može zatražiti pravo prvenstva. Naknadne prijave pri EUIPO-u moraju se podnijeti najkasnije šest mjeseci od prve prijave. Dokumentacija koja se odnosi na zatraženo pravo prvenstva treba sadržavati opis prethodnog dizajna.
Čak i ako se prijava registriranog dizajna Zajednice odbije, naknadne prijave pri EUIPO-u mogu se podnijeti uz zahtjev za pravo prvenstva iz prethodne odbijene prijave registriranog dizajna Zajednice.

Dodatne informacije o savjetima i najboljim praksama za prijavu dizajna.

Za dodatne informacije o tome kako se prijaviti pogledajte Smjernice – Ispitivanje prijava za registrirane dizajne Zajednice.


Kad je riječ o uobičajenoj prijavi, nema ograničenja. Podnositelj prijave u jednoj višestrukoj prijavi može prijaviti neograničen broj dizajna uz uvjet da proizvodi za koje se podnosi prijava dizajna pripadaju istom lokarnskom razredu, tj. da se odnose na istu vrstu robe. Taj se uvjet ne primjenjuje na prijave ukrasa.

Pogledajte naše mrežno mjesto za dodatne informacije o dizajnima i njihovim proizvodima.

Za dodatne informacije o tome kako se prijaviti pogledajte Smjernice – Ispitivanje prijava za registrirane dizajne Zajednice.


Dizajn treba predstavljati najmanje jedan prikaz, no za pojedinačni dizajn može se podnijeti najviše sedam i tri dodatna nezaštićena prikaza. Isto vrijedi i za višestruke prijave, kod kojih je za svaki dizajn dopušteno najviše sedam prikaza. Kada se podnosi više od sedam prikaza, EUIPO zanemaruje svaki dodatni prikaz podnesen u svrhu registracije i objave te u obzir uzima samo navedene prikaze onim redoslijedom kojim ih je podnositelj prijave naveo (članak 4. stavak 2. Uredbe o provedbi Uredbe Vijeća o dizajnu Zajednice).

Dodatne informacije o savjetima i najboljim praksama za prijavu dizajna.
 
Dodatne informacije možete pogledati u Smjernicama – Ispitivanje prijava za registrirane dizajne Zajednice.

Za dodatne informacije posjetite naš odjeljak Podnesite prijavu odmah.


U obzir se uzima najviše sedam prikaza priloženih prijavi registriranog dizajna Zajednice pred EUIPO-om. Ako želite upotrijebiti prijavu dizajna kao temelj za traženje prava prvenstva u naknadnim prijavama dizajna u drugom sustavu registracije, višak prikaza arhivira se u datoteci s prijavama registriranog dizajna Zajednice. Zatražite li od EUIPO-a ovjerenu presliku svoje prijave RCD-a kako biste je mogli podnijeti kao temelj za traženje prava prvenstva, ta će preslika sadržavati sve informacije koje se odnose na prijavu tog RCD-a, uključujući i dodatne prikaze.

Za dodatne informacije posjetite naš odjeljak Podnesite prijavu odmah.


Uglavnom se provjerava ispunjavaju li prijave formalne zahtjeve. Ne provodi se dubinsko, materijalno ispitivanje osim kako bi se potvrdilo da je prijava podnesena za dizajn i da se njime poštuju javni poredak ili moralna načela. Za razliku od sustava žigova EU-a, za dizajne ne postoji postupak prigovora.
Prijava dizajna ispituje se, a ako su ispunjeni formalni zahtjevi, dizajn se potom registrira i objavljuje odmah ili nakon razdoblja odgode (na zahtjev nositelja ili njegova zastupnika) u roku od 27 mjeseci od datuma prijave ili datuma prava prvenstva.
Ako prijava ne ispunjava formalne zahtjeve, podnosi se primjedba (koja se obično naziva „pismo o nedostatku” koje sadržava nedosljednost koju treba ispraviti i kojim se određuje vremenski rok za odgovor). Ako se primjedbe ne riješe na odgovarajući način, prijava se može izmijeniti ili odbiti. Neodgovaranje na pismo o nedostatku unutar dva mjeseca može rezultirati odbijanjem prijave, brisanjem određenih prikaza ili gubitkom prava prvenstva.

Dodatne informacije u pogledu postupka registracije.


Nakon registracije prijava se objavljuje ili se njezina objava odgađa do 30 mjeseci od datuma podnošenja prijave ili od datuma najranije zatraženog prava prvenstva.
Zahtjev za odgodu mora se podnijeti na prvotnom obrascu za prijavu. Naknadni zahtjevi neće biti prihvaćeni.
To razdoblje držanja dizajna u tajnosti omogućuje podnositelju da dodatno razvije svoju marketinšku strategiju ili dovrši pripreme za proizvodnju i održi dotični dizajn u tajnosti od ostalih konkurenata.
Nakon registracije u objavi se navode samo osnovne informacije. Temeljna obilježja dizajna (prikazi, oznaka proizvoda i razvrstavanje) ostaju povjerljiva. To može biti od presudne važnosti u sektorima kao što su modna i automobilska industrija u kojima je nužno zaštititi dizajne od konkurenata pri pretvaranju dizajna u konačan proizvod. Ako podnositelj bilo kad tijekom 30 mjeseci poželi odustati od odgode, može to učiniti na način da od EUIPO-a zatraži objavu dizajna. To dizajnerima i poduzećima pruža snažnu kontrolu nad izradom dizajna.
Na kraju razdoblja odgode nositelj ovlaštenja ili njegov zastupnik odgovoran je za podnošenje zahtjeva za punu objavu plaćanjem pristojbi za objavu. Ako nositelj to ne učini prije isteka roka (najkasnije 27 mjeseci od datuma podnošenja prijave ili datuma prava prvenstva, ako ono postoji), dizajn se ne objavljuje i gubi se pravo na registrirani dizajn Zajednice.

Dodatne informacije o tome kako zatražiti odgodu.

Za dodatne informacije pogledajte Smjernice – Ispitivanje prijava za registrirane dizajne Zajednice.


Da, trebate se prijaviti ako se želite koristiti obrascem za elektroničku prijavu. Ako još nemate korisničko ime i zaporku, registrirajte se.


Da. Obrazac za internetsku prijavu dostupan je na svim jezicima EU-a.


Informacije o podnošenju internetske prijave možete pronaći u odjeljku Podnesite prijavu dizajna na mrežnom mjestu.


Prijavu ne možete potpisati; potrebno je samo naznačiti ime osobe koja odobrava plaćanje pristojbi za prijavu.
Za dodatne informacije o tome kako se prijaviti pogledajte Smjernice – Ispitivanje prijava za registrirane dizajne Zajednice.


Da. Dokumente kojima se dokazuje pravo prvenstva moguće je dostaviti u privitku elektroničkog obrasca za prijavu. Moraju biti u formatu PDF. Privitci u nekom drugom formatu ne smatraju se podnesenima. Osim prikaza dizajna i dokumenata o pravu prvenstva, u privitku nije moguće poslati nikakve druge dokumente ili informacije.


EUIPO ne prihvaća naknadno slanje e-poštom dokumenata koji nisu odmah poslani.
Ako je potrebno, sve dokumente povezane s prijavom koji nedostaju treba poslati običnom poštom, uz navođenje vaših referentnih oznaka i elektroničkog broja primljenog putem internetskog sustava. Međutim, ako je moguće, pričekajte pismo o potvrdi primitka u kojemu se navodi broj prijave dizajna koji ste prijavili prije nego što se obratite EUIPO-u u pogledu svoje elektroničke prijave.

Za dodatne informacije o tome kako se prijaviti pogledajte Smjernice – Ispitivanje prijava za registrirane dizajne Zajednice.


Da. Potvrdu o primitku trebali biste dobiti kad EUIPO primi vašu elektroničku prijavu. Ta bi potvrda trebala sadržavati referentni broj (npr. e 0000000456982). To nije broj prijave registriranog dizajna Zajednice (RCD). Broj prijave RCD-a bit će vam dostavljen naknadno, uz pismo o potvrdi primitka vaše prijave RCD-a koje će vam poslati Odjel za dizajne. Preporučujemo da ispišete primjerak te potvrde.

Ako ne dobijete elektroničku potvrdu o primitku, postoji vjerojatnost da prijava nije ispravno poslana ili da nije primljena u EUIPO-u. Obratite se centru za informiranje što prije.


Registrirani dizajni Zajednice (RCD) vrijede pet godina od datuma podnošenja prijave. Svoje RCD-ove možete produljivati svakih pet godina, sveukupno 25 godina od datuma podnošenja prijave.
Pristojba za produljenje ovisi o razdoblju na koje se RCD produljuje.

Za dodatne informacije o pristojbama za produljenje pogledajte odjeljak o pristojbama i plaćanjima.

Zahtjev za produljenje podnosi se u roku od šest mjeseci koji istječe posljednjeg dana zadnjeg mjeseca zaštite. Tijekom tog razdoblja moraju se uplatiti i pristojbe. Ako to ne učinite, možete podnijeti zahtjev, a pristojbe platiti u dodatnom roku od šest mjeseci nakon posljednjeg dana zadnjeg mjeseca zaštite ako se tijekom tog produljenog razdoblja plati dodatna pristojba.
Produljenje se registrira i stupa na snagu od dana nakon datuma isteka postojeće registracije ako se zahtjevom za produljenje ispunjavaju svi uvjeti.

Dodatne informacije o tome kako upravljati svojim registriranim dizajnom Zajednice.


Pitanja i odgovori na ovoj stranici služe samo u informativne svrhe i ne mogu se upotrijebiti kao pravna referenca. Za više informacija pročitajte Uredbu o žigu Europske unije i Uredbu o žigu Zajednice ili Smjernice o žigu/dizajnu.

Više informacija o tome kako Ured postupa s vašim osobnim podatcima možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.