Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Bejegyzések

A bejegyzés az EUIPO nyilvántartásában – azaz az EUIPO által bejegyzett valamennyi védjegy és formatervezési minta adatait tartalmazó adatbázisban – szereplő tétel, amely az abban szereplő bizonyos információk módosítására utal.

Az internetes űrlapok segítségével benyújtható bejegyzések alább láthatók. Az egyes bejegyzésekre vonatkozó információk megtekintéséhez kattintson a kapcsolódó hivatkozásra. Csak az európai uniós védjegyrendelet (EUVR) 111. cikkében és a lajstromozott közösségi formatervezési mintáról szóló rendelet 69. cikkében meghatározott bejegyzések vezethetők be az EU védjegylajstromba, illetve a közösségi formatervezési mintaoltalmi lajstromba.

További információk a védjegyekre és a formatervezési mintákra vonatkozó útmutatónkban találhatók.

 • Teljes és részleges átruházás

  A teljes átruházás az európai uniós védjegy (EU védjegy) vagy közösségi formatervezési minta bejelentéséhez vagy lajstromozásához fűződő jogosultság megváltozása. A részleges átruházás az EU védjegybejelentéshez vagy -lajstromozáshoz kapcsolódó egyes áruk és/vagy szolgáltatások átruházását jelenti. Lajstromozott közösségi formatervezési minták esetében részleges átruházás nem lehetséges.

  Az átruházással kapcsolatos bejegyzés esetében az átruházásról nem kell írásos bizonyítékot küldeni (pl. engedményezési okiratot), ha a kérelmet aláíró képviselő bejelöli a „Mindkét fél képviselője” jelölőnégyzetet. A képviselő mindkét fél nevében csak akkor írhatja alá a kérelmet, ha adatbázisunkban ő az eredeti jogosult által kinevezett képviselő és az új jogosult/kedvezményezett kinevezett képviselője is.

  Minden más esetben a bejegyzés bejelentéséhez csatolni kell a két fél által aláírt nyilatkozatot, az átruházást igazoló bizonyítékot stb.

  Átruházás bejegyzése iránti kérelem benyújtható olyan EU védjeggyel vagy formatervezési mintával kapcsolatban, amely még a bejelentési szakaszban tart. Ebben az esetben is ugyanazok a szabályok érvényesek.

  Teljes vagy részleges átruházás kérelmezésekor a jogok végső jogosultjai azok lesznek, akiket a felhasználó az online formanyomtatvány „Engedményes vagy a jogok gyakorlására jogosult kedvezményezett” szakaszában feltüntet. Például:

  Ha a védjegynek két jogosultja van („A” és „B”), és „A” jogosult „C” jövőbeli jogosultra kívánja átruházni jogait, „B” jogosult azonban meg kívánja tartani jogait, a felhasználónak a „B” és „C” jogosultat kell feltüntetnie az „Engedményes vagy a jogok gyakorlására jogosult kedvezményezett” szakaszban.

 • Megosztás

  Egy védjegy vagy védjegybejelentés a védjegy bejelentőjének/jogosultjának kérésére „megosztható”. A védjegylajstromozás vagy -bejelentés megosztása különösen hasznos, ha a cél egy vitatott védjegy bizonyos áruk vagy szolgáltatások tekintetében történő elszigetelése és a lajstromozásnak a fennmaradó részre vonatkozóan történő fenntartása. Míg a jogosultság megváltozásával járó részleges átruházás díjmentes, az eredeti jogosult által megtartott EU védjegy megosztására irányuló kérelem esetén díjat kell fizetni.

  Nem kérhető megosztás az alábbi esetekben:

  • benyújtási időpont kijelölését megelőzően;
  • az EU védjegybejelentés közzétételét követő három hónapos időszakban;
  • ha az áruk és szolgáltatások felszólalási vagy törlési eljárás tárgyát képezik.

  Ugyanezek a feltételek érvényesek akkor is, ha egy EU védjegybíróság hatálytalanításra vagy érvénytelenítésre irányuló viszontkereset ügyében jár el.

  Pontosan fel kell tüntetni a szétválasztandó árukat és szolgáltatásokat, hogy ne legyen átfedés a továbbra is az eredeti bejelentésben vagy lajstromozásban szereplő áruk és szolgáltatások, illetve az új bejelentés(ek)ben vagy lajstromozás(ok)ban szereplők között.

 • Szenioritás/szenioritás törlése

  Ha a tagállamok valamelyikében lajstromozott korábbi védjegy – többek között a nemzetközi megállapodás alapján a valamely tagállamra kiterjedő hatállyal lajstromozott védjegy – jogosultja, aki az említett védjegy árujegyzékébe tartozó vagy annak részét képező áruk, illetve szolgáltatások tekintetében az említett védjeggyel azonos EU védjegy jogosultja, az EU védjeggyel kapcsolatban igényelheti a korábbi védjegy szenioritását azon tagállam tekintetében, amelyben vagy amelyre kiterjedő hatállyal e korábbi védjegyet lajstromozták.

  Szenioritás az EU védjegy lajstrombavételét követően bármikor igényelhető.

  Szenioritást csak korábbi lajstromozásra lehet kérni, korábbi bejelentésre nem. A korábbi védjegy bejegyzésének meg kell előznie a benyújtás időpontját vagy – ha rendelkezésre áll – az EU védjegy elsőbbségi dátumát.

  A korábbi jognak azonban még érvényesnek kell lennie. A szenioritási igény nem fogadható el, ha a korábbi jog már megszűnt. Ha a korábbi lajstromozás az igény időpontjában már lejárt, nem lehet szenioritást igényelni, akkor sem, ha a vonatkozó nemzeti védjegytörvény hat hónapos türelmi időszakot biztosít a megújításhoz.

  Szintén a bejelentőnek kell megbizonyosodnia arról, hogy teljesülnek-e a hármas azonosság követelményei (ugyanaz a jogosult, ugyanaz a védjegy, ugyanazok az áruk és szolgáltatások).

  Az EUIPO általában csak a védjegyek esetében vizsgálja az azonosságot, a jogosultak, áruk és/vagy szolgáltatások esetében nem.

  Az EX-05-5. számú határozat értelmében a jogosultnak nem kell benyújtania a lajstromozásról szóló irat másolatát, ha az EUIPO az érintett nemzeti hivatal weboldalán hozzáfér a kért információkhoz. Amennyiben nem nyújtják be a lajstromozásról szóló irat másolatát, az EUIPO elsőként az érintett weboldalon keresi a szükséges információt, és csak akkor kéri a jogosulttól másolat benyújtását, ha az adott információ ott nem érhető el.

  Az EX-05-5. számú határozat 3. cikke értelmében a szóban forgó lajstromozásról szóló irat másolata lehet a lajstromozásról szóló irat vagy megújítási igazolás másolata (egyszerű fénymásolat is elegendő), vagy a lajstrom kivonata, vagy a megfelelő nemzeti közlönyből származó kivonat, vagy egy hivatalos adatbázis kivonata vagy kinyomtatott oldala.

  Szenioritás törlése

  Az EU védjegy jogosultja saját kezdeményezésére bármikor kérheti a szenioritási igény törlését a lajstromból.

  A szenioritási igény törlése nemzeti bírósági határozat útján is történhet (lásd a 2008/95/EK irányelvet).

  A szenioritási igény törlését közzéteszik az EU Védjegyértesítőben. Az EUVR 111.  cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a szenioritás törlését a 111. cikk (2) bekezdésében említett tételekkel együtt kell bejegyezni.

 • Dologi jogok/Dologi jogok törlése

  A „dologi jog” vagy „tényleges jog” korlátozott tulajdonjog és abszolút jog. A dologi jog vagyonra, nem pedig egy konkrét személyre irányuló jogi intézkedést jelöl, amely a jogosult számára biztosítja egy adott tárgy visszaszerzésének, birtoklásának vagy haszonélvezetének jogát. Ezek a jogok védjegyekre vagy formatervezési mintákra is vonatkozhatnak. Idetartoznak többek között a használati, haszonélvezeti vagy zálogjogok. A dologi jog eltér a személyi jogtól, amely egy adott személyre irányul. A védjegyek vagy formatervezési minták esetében a leggyakoribb dologi jogok a zálogjogok vagy a biztosítékok.

  További példák: DE: Pfand, Hypothek; EN: guarantees, warranties, bails, sureties; ES: prenda, hipoteca; FR: nantissement, gage, hypothèque, garantie, caution; IT: pegno, ipoteca.

  A bejelentő kétféle dologi jog esetében kérheti azok feltüntetését a bejelentésben, vagy a lajstromba történő bevezetését:

  • biztosítékokat nyújtó dologi jogok (zálogjogok, kötelezettségvállalások stb.)
  • nem garanciaként szolgáló dologi jogok (pl. haszonélvezeti jog).

  Az alábbi információkat kell megadni:

  • az EU védjegy vagy formatervezési minta lajstromszáma; Ha a kérelem több EU védjegyhez/formatervezési mintához kapcsolódik, mindegyik számát fel kell tüntetni;
  • a jogosult neve, címe és állampolgársága/az az állam, amelyben a jogosult lakóhelye található;
  • ha a zálogjog jogosultja képviselőt jelöl ki, a jogosult képviselőjének neve és az a cím, ahol üzleti tevékenységét folytatja;
  • a dologi jogot igazoló bizonyíték. A dologi jog megfelelően bizonyított, ha a bejegyzési kérelemhez mellékelték az alábbi igazoló iratok valamelyikét: 1) az EU védjegy/formatervezési minta jogosultja által aláírt nyilatkozat, amelyben az illető hozzájárulását adja a dologi jog bejegyzéséhez; 2) az EU védjegy/formatervezési minta jogosultja és a zálogjog jogosultja által közösen benyújtott kérelem vagy a zálogjog jogosultja által önállóan benyújtott és mindkét fél által aláírt kérelem.

  Dologi jogok bejegyzése iránti kérelem benyújtható olyan EU védjeggyel vagy formatervezési mintával kapcsolatban is, amely még a bejelentési szakaszban tart. Ebben az esetben is ugyanazok a szabályok érvényesek.

  A dologi jogok törlése
  A dologi jog bejegyzését valamely érdekelt fél – azaz az EU védjegy bejelentője vagy jogosultja, vagy a zálogjog bejegyzett jogosultja – kérésére törlik vagy módosítják. Mindkét esetben a következő információkat kell megadni:

  • az EU védjegy vagy formatervezési minta lajstromszáma;
  • a törlendő jog adatai (a bejegyzés bejelentésének online űrlapjához kell csatolni);
  • írásos bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a bejegyzett jog már nem létezik, vagy a jogosult arra irányuló nyilatkozata, hogy a bejegyzés törléséhez hozzájárul.

  Dologi jogok törlésének bejegyzése iránti kérelem benyújtható olyan EU védjeggyel vagy formatervezési mintával kapcsolatban is, amely még a bejelentési szakaszban tart. Ebben az esetben is ugyanazok a szabályok érvényesek.

 • Védjegy módosítása

  A védjegynek, azaz a védjegy megjelenítésének a módosítása iránti kérelmet az EUIPO öt hivatalos nyelvének egyikén, írásban kell benyújtani, és díjfizetési kötelezettséggel jár. A lajstromozott EU védjegy egyéb elemeinek módosításáról a rendeletek nem rendelkeznek.

  Az európai uniós védjegyrendelet (EUVR) 54. cikkének (2) bekezdése a védjegy megjelenítésének módosítását csak rendkívül korlátozott feltételek mellett, azaz az alábbi esetekben engedélyezi:

  • ha az EU védjegy tartalmazza az EU védjegy jogosultjának nevét és címét; és
  • ha ezeket az elemeket kívánják módosítani; valamint
  • ha a módosítás nem érinti lényegileg az eredetileg lajstromozott védjegy egyedi jellegét.
 • Végrehajtás

  A végrehajtás olyan intézkedés, amelynek révén egy bírósági tisztviselő a felperes bírósági úton szerzett birtokjogára vonatkozó határozatot követően kisajátítja egy adós vagyonát. A hitelező így követelését az adós valamennyi árujából, többek között védjegyjogaiból is behajthatja.

  A következők kérhetik végrehajtás bejegyzését:

  • az EU védjegy jogosultja;
  • a végrehajtás kedvezményezettje;
  • bíróság vagy hatóság.

  A benyújtó személyétől függően a kérelemnek más-más hivatalos feltételeknek kell eleget tennie.

  A végrehajtás bejegyzése iránti kérelmekben a következő további információkat kell megadni:

  • az EU védjegy vagy formatervezési minta lajstromszáma;
  • a kedvezményezett neve, címe és állampolgársága, valamint az az állam, amelyben a kedvezményezett lakóhelye, székhelye vagy telephelye található;
  • ha a kedvezményezett képviselőt jelöl ki, a képviselő neve és tevékenysége gyakorlása fő helyének címe; ezek helyett az EUIPO által adott azonosító szám is feltüntethető.

  Végrehajtás bejegyzése iránti kérelem benyújtható olyan EU védjeggyel vagy formatervezési mintával kapcsolatban is, amely még a bejelentési szakaszban tart. Ebben az esetben is ugyanazok a szabályok érvényesek.

 • Használati engedélyek

  A védjegy használatára vonatkozó engedély olyan szerződés, amelynek alapján a védjegy jogosultja vagy bejelentője (a továbbiakban: a jogosult) – azaz az engedélyező – tulajdonjogát fenntartva felhatalmaz egy harmadik személyt (a hasznosítót) arra, hogy a védjegyet a szerződésben meghatározott feltételek szerint kereskedelmi tevékenység során használja.

  Az engedély olyan helyzetet jelöl, amelyben a hasznosítónak az EU védjegyhez fűződő jogai a jogosulttal létesített szerződéses viszonyból fakadnak. Nem minősül használati engedélynek az, ha a jogosult beleegyezik abba, vagy eltűri azt, hogy egy harmadik fél használja a védjegyet.

  A kérelem nem kötelező tartalmi elemei:

  • Annak megjelölése, hogy a bejegyzendő használati engedély kizárólagos vagy nem kizárólagos. Kizárólagos engedély bejegyzése iránti kérelem esetén a bejegyzési kérelemben közölni kell az erre vonatkozó szándékot. Ellenkező megjelölés hiányában a használati engedély nem kizárólagosnak tekintendő.
  • Amennyiben az engedély bejegyzését csak bizonyos áruk vagy szolgáltatások tekintetében kérik, az engedély tárgyát képező áruk vagy szolgáltatások megnevezése.
  • Amennyiben a használati engedély bejegyzését területileg korlátozott engedélyként kérik, az Európai Unió azon részének megnevezése, amelyre a használati engedélyt kiadták. Az Európai Unió egy része magában foglalhat egy vagy több tagállamot, illetve egy tagállamon belül egy vagy több közigazgatási területet is.
  • Korlátozott időre szóló használati engedély bejegyzése iránti kérelem esetén az engedély lejárati idejének és – nem kötelezően – érvényessége kezdetének feltüntetése.
  • Amennyiben a használati engedélyt olyan hasznosító biztosítja, akinek engedélyét már bevezették az EU védjegylajstromba, annak megjelölése, hogy a kérelem alengedélyre vonatkozik. Alengedély kizárólag a főengedély bejegyzését követően jegyezhető be.

  Megjegyzés: Ha a bejegyzés bejelentését a hasznosító egymaga nyújtja be, a kérelemhez csatolni kell az engedélyezésről szóló megállapodás másolatát vagy arra vonatkozó egyéb bizonyítékot, hogy az engedélyező hozzájárul a használati engedély bejegyzéséhez.

  Engedély törlése

  A használati engedély bejegyzését valamely érdekelt fél – azaz az EU védjegy bejelentője vagy jogosultja, vagy a bejegyzett hasznosító – kérésére törlik vagy módosítják.

  Az EUIPO megtagadja a használati engedély vagy alengedély törlését, átruházását és/vagy módosítását, ha a főengedélyt még nem vezették be a lajstromba.

  Használati engedélyek/alengedélyek törlésének bejegyzése iránti kérelmek esetén a következő információkat kell megadni:

  • az EU védjegy vagy formatervezési minta lajstromszáma;
  • a törlendő használati engedély adatai;
  • írásos bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a bejegyzett jog már nem létezik, vagy a hasznosító arra irányuló nyilatkozata, hogy hozzájárul a törléshez.

  Használati engedély bejegyzése vagy törlése iránti kérelem benyújtható olyan EU védjeggyel vagy formatervezési mintával kapcsolatban is, amely még a bejelentési szakaszban tart. Ebben az esetben is ugyanazok a szabályok érvényesek.

  Használati engedély bejegyzése iránti kérelem benyújtásakor további dokumentáció szükséges; ez a bejelentési űrlap Egyéb mellékletek szakaszában tölthető fel.

 • Teljes és részleges lemondás

  Az EU védjegy lajstromozását követően annak jogosultja bármikor teljesen vagy részlegesen lemondhat a védjegyről. A lemondást írásban kell bejelenteni az EUIPO-nak.

  Teljes lemondás lajstromozott közösségi formatervezési mintákra is benyújtható.

  A lemondás csak az EU védjegylajstromba való bejegyzés napjától hatályos.

  A lemondás bejegyzése előtt egyes további követelményeket kell teljesíteni, ha az érintett EU védjegyhez kapcsolódóan harmadik felek (például hasznosítók, zálogjogok jogosultjai) bejegyzett jogokkal rendelkeznek.

  Ha azonban a jogosult igazolja az EUIPO-nak, hogy a hasznosító, a zálogjog jogosultja stb. a lemondáshoz hozzájárult, a lemondást ezen értesítés kézhezvételekor bejegyzik a lajstromba.

  Ha az EU védjegy jogosultja mindössze arra vonatkozó bizonyítékot szolgáltat, hogy értesítette a hasznosítót/zálogjog jogosultját lemondási szándékáról, az EUIPO tájékoztatja a jogosultat, hogy a lemondás bejegyzésére három hónappal azt követően kerül sor, hogy az EUIPO kézhez kapta az igazolást.

  A jogosult, valamint a hasznosítók és más jogtulajdonosok lajstromozott EU védjegyhez fűződő jogai a lemondás lajstromba történő bejegyzésének napján ex nunc hatállyal szűnnek meg. A lemondás tehát nem lehet visszamenőleges hatályú.

  A lemondásnak eljárási és érdemi joghatása van.

  Eljárási szempontból a lemondás lajstromba történő bejegyzésekor az EU védjegy megszűnik, és az EUIPO-nál a védjeggyel kapcsolatos eljárások véget érnek. A lemondás harmadik felekkel szembeni érdemi joghatásaként az EU védjegy jogosultja a védjegyből eredő minden későbbi jogáról lemond.

  Az EU védjegyről való lemondás részleges is lehet, azaz az árujegyzékben szereplő áruknak és szolgáltatásoknak csak egy részét is érintheti. A részleges lemondás csak a lajstromba történő bejegyzésének napján lép hatályba.

  A részleges lemondás akkor fogadható el, ha az árukhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódóan teljesül az alábbi két feltétel:

  • az új megfogalmazás nem minősülhet az áruk és szolgáltatások jegyzéke kibővítésének;
  • a részleges lemondásnak az áruk és szolgáltatások érvényes leírásának kell lennie.
 • Fizetésképtelenség

  Az EU védjegy abban a tagállamban vonható fizetésképtelenségi eljárás alá, amelynek területén az adós fő érdekeltségeinek központja található. Ha azonban az adós a 2001/17/EK24, illetve a 2001/24/EK25 irányelv szerinti biztosítási vállalkozás vagy hitelintézet, az EU védjegy kizárólag abban a tagállamban vonható fizetésképtelenségi eljárás alá, ahol a vállalkozás, illetve az intézet engedéllyel rendelkezik. A „fő érdekeltségek központja” az a hely, ahol az adós az érdekei képviseletét rendszeresen ellátja, és ezért azt harmadik felek azonosítani tudják. Ha az EU védjegynek több jogosultja van, a fentieket az egyes jogosultakat megillető hányadra kell alkalmazni.

  A fizetésképtelenségi eljárás olyan kollektív eljárás, amely az adós vagyon feletti rendelkezési jogának részleges vagy teljes elvonását és felszámoló kijelölését foglalja magában. A felszámoló bármely olyan személy vagy szerv, akinek vagy amelynek az a feladata, hogy az adós rendelkezése alól kivont vagyont kezelje, illetve felszámolja, vagy az adós tevékenységét felügyelje. A bíróság a tagállamban fizetésképtelenségi eljárás megindítására vagy az ilyen eljárások során határozathozatalra felhatalmazott igazságügyi vagy bármely egyéb, hatáskörrel rendelkező szerv. A fizetésképtelenségi eljárások indításához vagy felszámoló kijelöléséhez kapcsolódóan a határozat az ilyen eljárás megindítására vagy felszámoló kijelölésére felhatalmazott bármely bíróság határozata.

  Ha az EU védjegyet fizetésképtelenségi eljárás alá vonják, a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság kérheti, hogy ezt jegyezzék be a lajstromba, és tegyék közzé az Európai Uniós Védjegyértesítőben. A kérelmet írásban kell benyújtani az EUIPO-nak. A kérelem benyújtása díjmentes.

 • EU együttes védjegyekre vonatkozó szabályzatok módosításai

  EU együttes védjegyek és EU tanúsító védjegyek esetén használatról rendelkező szabályzatot kell benyújtani. Ennek köszönhetően szükség szerint módosíthatja a szabályzatot.

  A módosítás nem jegyezhető be a lajstromba, ha a módosított szabályzat nem felel meg az európai uniós védjegyrendelet (EUVR) 75. cikkének (2) bekezdésében foglalt követelményeknek az együttes védjegyek esetében, illetve tanúsító védjegyek esetében az említett rendelet 84. cikkében foglalt követelményeknek, illetve ha az említett rendelet 76. vagy 85. cikkében meghatározott kizáró ok merülne fel.

  A szabályzat módosításának elfogadása esetén a módosítást bejegyzik és közzéteszik.

 • Szerző/formatervező kijelölése, leváltása vagy törlése

  A formatervezési minták bejelentésében feltüntetheti a szerző(k)/formatervező(k) (csoportjának) nevét. A szerzőként/formatervezőként történő megnevezés joga időben korlátlan. Ennek köszönhetően szükség szerint módosíthatja a szerző(k)/formatervező(k) megnevezését.

  Bejegyzést csak a formatervezésiminta-oltalom jogosultja vagy annak képviselője kérelmezhet. Bejegyzés akkor kérelmezhető, ha a formatervezési mintát már közzétették (A1 státusz), illetve közzétételét elhalasztották (A2 státusz).

 • Egyéb bejegyzések

  Vannak más, ritkábban alkalmazott bejegyzéstípusok is, például az alengedélyek bejegyzése vagy a fizetésképtelenség módosítása.

  Egyéb bejegyzéstípusok bejelentése esetén a bejelentést rendszerint további dokumentációval kell alátámasztani; a fájlokat a bejelentési űrlap Egyéb mellékletek szakaszában a rendszer erre vonatkozó kérését követően töltheti fel.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.