Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Alapvető kérdések

 

A Közösségi Mintaoltalmi Rendelet (CDR) szerint a „formatervezési minta” a termék egészének vagy részének megjelenése, amelyet magának a terméknek, illetve a díszítésének külső jellegzetességei – különösen a rajzolat, a körvonalak, a színek, az alak, a felület, illetve az anyagok jellegzetességei – eredményeznek.


A közösségi formatervezésiminta-oltalom esetén a formatervezési mintának újnak kell lennie és egyedi jellemzőkkel kell rendelkeznie.
A közösségi formatervezési minták két típusba sorolhatók:
  • lajstromozás nélkül oltalomban részesülő közösségi formatervezési minta; valamint
  • lajstromozott közösségi formatervezési minta.


A lajstromozott közösségi formatervezési minta a közösségi formatervezési mintáról szóló rendeletben szabályozott módon lajstromozott formatervezési minta. A formatervezési minta fogalommeghatározása szerint „valamely termék egészének vagy részének megjelenése, amelyet magának a terméknek, illetve a díszítésének a külső jellegzetességei – különösen a rajzolat, a körvonalak, a színek, az alak, a felület, illetve az anyagok jellegzetességei – eredményeznek”. Tájékozódjon arról, hogy formatervezési mintája alkalmas-e lajstromozásra.


A lajstromozás nélkül oltalomban részesülő közösségi formatervezési minta olyan formatervezési minta, amely megfelel a közösségi formatervezési mintáról szóló rendelet előírásainak, és amelyet olyan módon tettek közzé, állítottak ki, hoztak kereskedelmi forgalomba, vagy az olyan módon vált bárki számára hozzáférhetővé, hogy ezek az események a rendes üzletvitel során észszerűen juthattak az érintett ágazatban a Közösségben működő szakmai körök tudomására.
A formatervezési minta nem tekinthető azonban nyilvánosságra jutottnak pusztán abból az okból, hogy azt harmadik személynek kifejezett vagy hallgatólagos titoktartási kötelezettség terhe mellett mutatják be.


Az oltalom terjedelme megegyezik. Mindkettő egységes jellegű az Európai Unió egészében, és vonatkoznak rájuk az oltalommal kapcsolatos követelmények, például az újdonság és az egyéni jelleg követelménye.
Az oltalomból eredő jogok azonban különböznek. A lajstromozott közösségi formatervezési minta kizárólagos jogot biztosít a jogosultnak arra, hogy az oltalommal rendelkező formatervezési mintát megtestesítő termékeket felhasználja, előállítsa, kínálatába felvegye, forgalomba hozza, importálja, exportálja vagy raktáron tartsa, és megakadályozza, hogy mások ezt tegyék a kérdéses formatervezési mintát megtestesítő termékeikkel, amelyek nem tesznek eltérő összbenyomást.
A lajstromozás nélkül oltalomban részesülő közösségi formatervezési minta a formatervezési minta kereskedelmi hasznosításának megakadályozására csak abban az esetben jogosít fel, ha a hasznosítás utánzás következménye. Következésképpen, ha a formatervezési mintát egy második szerző az első szerzőtől függetlenül hozta létre (más szóval a második szerző bizonyítani tudja, hogy nem volt tudomása az oltalomban részesülő formatervezési minta létezéséről), nem áll fenn jogsértés.

További információ a szellemi tulajdon összefüggésében értelmezett formatervezési minta koncepciójával kapcsolatban.


A lajstromozott közösségi formatervezési minta a termék külső megjelenésére vagy egy részének megjelenésére vonatkozó kizárólagos jog, amelyet magának a terméknek, illetve a díszítésének külső jellegzetességei – különösen a rajzolat, a körvonalak, a színek, az alak, a felület, illetve az anyagok jellegzetességei – eredményeznek. Az, hogy a jog lajstromozott, nagy jogbiztonságot ad a formatervezési mintát illetően, ha jogsértés áll fenn. A lajstromozott közösségi formatervezési minta a bejelentés időpontjától számítva kezdetben 5 évig érvényes, és érvényessége ötéves időszakonként legfeljebb 25 évre hosszabbítható meg.
 
További információ a Formatervezési minták az Európai Unióban oldalon található.


A lajstromozott közösségi formatervezési minta a bejelentés időpontjától számítva kezdetben 5 évig érvényes, és érvényessége ötéves időszakonként legfeljebb 25 évre hosszabbítható meg. A lajstromozás nélkül oltalomban részesülő közösségi formatervezési minta ezzel szemben az EU területén belül történő első nyilvánosságra hozatalától számítva 3 évig érvényes.

További információkért lásd a formatervezési minta lajstromozásának érvényességi időszaka és annak alkalmazása részt.


A közösségi formatervezési minták esetében egyetlen lajstromozási eljárás alkalmazandó, amely mind a 27 tagállamban szilárd és egységes oltalmat biztosít.
Ez az alábbi egyszerűsített alaki követelmények teljesülését teszi lehetővé:
  • egyetlen bejelentés;
  • egynyelvű bejelentés;
  • egyetlen igazgatási központ;
  • egyetlen kérelem kezelése;
  • egyszeri fizetés;
  • többes bejelentés lehetősége (azaz egy bejelentésben több formatervezési mintát, például hasonló termékek egész csoportját is lehetőség van benyújtani);
  • annak érdekében, hogy a versenytársak ne értesüljenek a formatervezési mintáról, annak nyilvánosságra hozatalát akár 30 hónapig lehetőség van elhalasztani.
A lajstromozott közösségi formatervezésiminta-oltalom jogosultjának kizárólagos joga van a minta hasznosítására és arra, hogy a mintát engedélye nélkül hasznosító harmadik személyekkel szemben fellépjen.

További információkért lásd a Közösségi formatervezési minta előnyeiről szóló részt.


Nem. Nincs helye annak, hogy anyagokra közösségi formatervezésiminta-oltalmat alkalmazzanak.
Az oltalom a formatervezési minta tárgyát képező termék megjelenésére vonatkozik, bár bizonyos anyagok, például a fa szerepet játszhat a termék külső megjelenésében.
Az oltalomból eredő jog nem biztosít kizárólagos jogot arra, hogy az adott termék fából készüljön. A versenytársak előállíthatják termékeiket fából, ha a formatervezési minta megfelel az újdonság és az egyéni jelleg követelményének.

Példák formatervezési mintákra.
Formatervezési minta bejelentésének feltételei.


Ilyen alkotóelemek például a gépjármű-alkatrészek: a visszapillantó tükör, a lökhárító, a motorháztető vagy a fényszóró.
Ha ezek láthatók az összetett termék normál használata közben, akkor végső soron részesülhetnek oltalomban, azonban annak terjedelme korlátozott lesz. Lehetőség van ilyen lajstromozott összetevők/alkatrészek előállítására és értékesítésére az eredeti termék helyreállítása céljából anélkül, hogy az sértené a lajstromozott közösségi formatervezési mintával kapcsolatos jogot. Ha ezek az összetevők/alkatrészek nem láthatók a normál használat során, részesülnek ugyan a lajstromozás jelentette oltalomban, azonban a közösségi formatervezési minták által biztosított jogi oltalom nem vonatkozik rájuk, mivel az EUIPO semmilyen érdemi vizsgálatot nem végez lajstromozás előtt.


Az előre gyártott elemekből álló rendszer többféle módon egymáshoz illeszthető elemekből áll. Jó példa erre az építőkocka vagy az egymásba illeszthető játszószőnyegek. Ez a fogalom különösen nagy jelentőséggel bír a bútoriparban, mivel olyan íróasztalokra és asztalokra is kiterjed, amelyeket különféle (alternatív) módokon összeszerelhető kisebb asztalok alkotnak.

További információkhoz lásd:


A „szerkezetileg összekapcsolható” kifejezés olyan termékjellemzőre utal, amelynek révén a termék összeszerelhető más termékkel vagy mechanikusan más termékhez csatlakoztatható; például a dugócsatlakozónak vagy kipufogócsőnek egyedi formával és méretekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy egy adott gépjárműbe illeszkedjen.
A szerkezetileg összekapcsolható rendszer az előre gyártott elemekből állóval ellentétben általában nem teszi lehetővé alternatív konfigurációk kialakítását.
A „szerkezetileg összekapcsolható” elemeket érintő bejelentés részesül ugyan a lajstromozás jelentette oltalomban, azonban a közösségi formatervezési minták által biztosított jogi oltalom nem vonatkozik rájuk, mivel az EUIPO semmilyen érdemi vizsgálatot nem végez lajstromozás előtt.


Az oltalom mindkét formája megszerezhető.
A közösségi formatervezési minta oltalomban részesül, ha a benyújtás pillanatában megfelel az újdonság és egyéni jelleg követelményének. A közösségi formatervezési mintából eredő oltalom kiterjed azon termék rajzolatára, körvonalára, színére, alakjára és/vagy szerkezetére, amelyre a mintát alkalmazzák, vagy amelynek a minta részét képezi.
Térbeli európai uniós védjegy lajstromozására akkor kerül sor, ha a termék maga olyan megjelölésnek minősül, amely megkülönbözteti a bejelentő áruit más, hasonló üzleti tevékenységet folytató személy vagy vállalkozás áruitól. Az EU védjegy által nyújtott oltalom magának a megjelölésnek a megkülönböztető képességéhez kapcsolódik, összehasonlítva az összetéveszthetőségre okot adó, vizuális, hangzásbeli vagy fogalmi hasonlósággal bíró, azonos ábrázolásokkal vagy megjelölésekkel.
Lehetőség van például a csomagolást mind európai uniós védjegyként, mind lajstromozott közösségi formatervezési mintaként oltalom alá helyezni, ha megfelel a vonatkozó jogi követelményeknek: az új alak a vállalat áruinak/szolgáltatásainak szinonimájává válik, és később lajstromozott védjeggyé, illetve – egyéni jellege vagy újdonsága alapján – lajstromozott közösségi formatervezési mintává válhat.
 
Térbeli védjegyre példák az Irányelvek, B rész, Vizsgálat, 2.  szakasz, Alakiságok, 9.3. pont alatt találhatók.
További információk a .


A formavédjegy a megjelölés megkülönböztető képességének oltalmát jelenti az azonos árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban használatban levő más megjelölésekkel szemben, míg a formatervezési minta a termék újdonsága és egyéni jellege tekintetében nyújt oltalmat.
Az újdonság követelménye nem vonatkozik a védjegyekre, a megkülönböztető képesség követelménye pedig nem vonatkozik a formatervezési mintákra.
A védjegy érvényességének nincs időbeli korlátja (10 éves időszakokra korlátlanul megújítható), ezzel szemben a lajstromozott közösségi formatervezési minta a benyújtástól számítva legfeljebb 25 évre hosszabbítható meg.


A szabadalom egy találmány rendeltetésére, működésére vagy kialakítására terjed ki. Szabadalom bármilyen műszaki jellegű találmányhoz adható, feltéve, hogy a találmány új, feltalálói tevékenységen alapul és alkalmas ipari környezetben történő használatra.
A szabadalmakkal kapcsolatos további információkhoz lásd az Európai Szabadalmi Lajstromot.
A formatervezési minta csak a termék megjelenését határozza meg. A termék rendeltetése tekintetében nem nyújt oltalmat.
Ha szabadalommal és formatervezési minta lajstrombavételével is szeretné a terméket oltalom alá helyeztetni (ugyanis egy új termék új funkciókkal és új megjelenéssel is rendelkezhet), a bejelentések időzítése alapvető fontosságú, mivel ügyelni kell arra, hogy a jogok bármelyikének közzététele ne legyen ellentétes a másik bejelentés újdonságával.
 


A használati minta kizárólagos jogot biztosít egy új terméket illetően. A szabadalomhoz hasonló jellegéből adódóan néha „kisszabadalomnak” vagy „innovációs szabadalomnak” is nevezik. Bárki megkaphatja, aki új és hasznos gépet, gyártmányt, anyagösszetételt vagy ezek bármilyen újszerű és hasznos tökéletesítését fedezi vagy találja fel. Használati minta nem minden tagállamban áll rendelkezésre, ezért használatiminta-oltalom nem szerezhető meg uniós szinten.
 
További információk a használatiminta-oltalomról rendelkező országok és régiók listájáról.


Igen. A közzététel azonban legfeljebb 30 hónappal elhalasztható, így a termék mindaddig titokban marad, amíg Ön nem kész annak nyilvánosságra hozatalára. Dönthet úgy is, hogy a lajstromozott közösségi formatervezési mintát egyáltalán nem hozza nyilvánosságra: lajstromozása ebben az esetben a 30 hónapos halasztási időszakot követően megszűnik.
Ha a formatervezési mintát a közzététel halasztási időszakát követően szeretné nyilvánosságra hozni, ki kell fizetnie a közzétételi díjat, és szükség esetén a benyújtás vagy az elsőbbség időpontjától számítva legfeljebb 27 hónapon belül el kell küldenie a formatervezési minta ábráját (ha a benyújtás mintapéldányt tartalmazott).
 
További információk a formatervezési minta közzétételéről.
További információk a díjakról és költségekről.
 


A szerző (vagy a formatervezési minta következő tulajdonosa) a formatervezési minta első nyilvánosságra hozatalától számítva egy évig igényelheti az oltalom alá helyezést – a szerző általi nyilvánosságra hozatalok nem zárják ki a formatervezési minta lajstromozhatóságát. Ez az időszak „türelmi időszak” néven ismert (más szóval azt a nyilvánosságra hozataltól számított 1 évig újdonságnak kell tekinteni). A jogosultnak ilyen módon lehetősége van eldönteni, hogy a formatervezési minta oltalom alá helyezése megéri-e a befektetett pénzt és időt. Hátránya, hogy a harmadik felek szempontjából ez jogbizonytalanságot jelent, mivel nem tudják biztosan, hogy a formatervezési minta oltalomban részesül-e vagy sem. Ez azonban viszonylag rövid időszak, ami alatt a versenytársak nem másolhatják a formatervezési mintát a közösségi formatervezési mintáról szóló rendeletben előírt, a nem lajstromozott védjegyekre vonatkozó jog miatt.
Ez különösen hasznos a kisvállalkozások számára, akik gyakran nincsenek megfelelő erőforrások birtokában az olyan formatervezési minták rendszeres jelleggel történő lajstromoztatásához, amelyek piaci sikeressége bizonytalan.
 
További információk.


Természetesen igen, ha betartja az 1 éves türelmi időszakra vonatkozó követelményeket. Más szóval a nemzeti formatervezési mintát a nemzeti nyilvánosságra hozatalt követő egy éven belül kell közösségi szinten is bejelenteni. Emellett ha a formatervezési minta első bejelentésére az elmúlt 6  hónapon belül került sor, lehetőség van elsőbbséget igényelni a korábbi bejelentéshez a lajstromozott közösségi formatervezési mintaoltalmi bejelentés során.
 
További információkhoz lásd a formatervezési minta bejelentésére vonatkozó tippeket és bevált gyakorlatokat.


A DesignEuropa-díjakat a legjobb formatervet és dizájnmenedzsmentet felmutató lajstromozott közösségi formatervezési minta tulajdonosainak ítélik oda, akik egyéni jogosultak, kisvállalkozások, illetve nagyvállalatok is lehetnek.

További információ a DesignEuropa-díjról és a pályázás módjáról.


Az itt megadott kérdések és válaszok csak tájékoztató jellegűek, és nem szolgálnak jogi hivatkozás alapjául. További részletek az Európai uniós védjegyrendeletbenés a közösségi formatervezési mintáról szóló rendeletben vagy a védjegyről, illetve formatervezési mintáról szóló útmutatóban találhatók.

A személyes adatoknak a hivatalnál történő kezeléséről bővebb tájékoztatás az adatvédelmi nyilatkozatban található.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.