Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Közvetítés

 

A közvetítés jogvitákban érintett felek közötti, békéltetetésre irányuló folyamat. A közvetítő semleges közvetítőként jár el a felek között, és elősegíti a vita rendezését. A közvetítő (mediátor) nincs felhatalmazva arra, hogy az ügyet elbírálja, ha a közvetítés sikertelenül zárul. Az eljárás lebonyolításának módja és a közvetítés kimenetele mindvégig a felek ellenőrzése alatt marad. A felek nem kötelezhetők közvetítés igénybevételére, hanem önként kell beleegyezniük ebbe. Bármikor lehetőségük van visszalépni a közvetítéstől. Ehhez hasonlóan vitarendezési egyezségre sem kötelezhetők a felek, arról önként kell megállapodniuk egymással. A közvetítés bizalmas jellegű eljárás.
A választottbírósági eljárásban a választottbíró jogalkalmazás során dönt a jogvitában részt vevő felek ügyében. A választottbíró a határozathozatalban döntéshozóként vesz részt. A közvetítéssel szemben, amelyben az eltérő érdekek egyeztetése a lényeg, a választottbírósági eljárás jogokon alapuló eljárás. Míg a választottbírósági eljárásban kizárólag jogi alapon születik döntés, közvetítés során a felek szerteágazó érdekeit (különösen az üzleti érdekeket) veszik figyelembe.

További tudnivalók a közvetítésről.
A közvetítés szabályaival kapcsolatos tudnivalók.


A fellebbezési tanács évente mintegy 2500 üggyel foglalkozik. Egy-egy átlagosnak tekinthető ügy megoldása másfél évig tart, és vannak közöttük olyanok, amelyek további fellebbezéshez vezethetnek. Ez drága és időigényes folyamat lehet. Mégis, sok ügyben – még ha a fennálló jogviták valósak is – van lehetőség olyan megállapodásra jutni, amelyben fenn lehet tartani mindkét fél üzleti érdekeit. A közvetítés a pereskedéshez képest gyorsabb és olcsóbb alternatívát jelent, viszont szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyekben jártas közvetítők szaktudását igényli. Emellett a jogvita bizalmas kezelésére is garanciát jelent, mivel a vitát kiemeli a közfigyelem alól. Hagyományosan magas sikeraránnyal működik.

A közvetítés szabályaival kapcsolatos további tudnivalók.


Az EUIPO előtti közvetítésre jelenleg csak a két vagy több fél közötti eljárások fellebbezési szakaszában van lehetőség. A vesztes félnek a vitatott határozattal kapcsolatos értesítés kézhezvételétől számított 2 hónapon belül fellebbezésre irányuló kérelmet kell benyújtania, és be kell fizetnie annak díját ahhoz, hogy a fellebbezés halasztó hatályát megkapja. A fellebbezés csak akkor használható fel az eljárásban, ha a fellebbező a vitatott határozattal kapcsolatos értesítés kézhezvételétől számított 4 hónapon belül benyújtja a fellebbezés alapjául szolgáló okokról szóló keresetét. A fellebbezés benyújtására, a fellebbezési díj befizetésére és a fellebbezés alapjául szolgáló okokról szóló kereset benyújtására nyitva álló határidők meghosszabbítására vagy felfüggesztésére nincs lehetőség.

Mindkét félnek alá kell írnia a közvetítés iránti kérelmet, vagy egyéb módon igazolni, hogy megszerezték a másik fél hozzájárulását. Ezután a közvetítés befejezéséig felfüggesztik a fellebbezési eljárást.

További rendelkezésre álló tudnivalók a közvetítésről.


Mindenekelőtt az európai uniós védjeggyel vagy formatervezési mintával kapcsolatos, ellenérdekű felek közötti, az EUIPO előtt lefolytatott eljárásban hozott határozatra van szükség. Közvetítés az után kezdeményezhető, hogy a határozat ellen fellebbezést nyújtottak be. A közvetítés tárgyköre azonban az EUIPO fellebbezési eljárása körén túl is mutathat, és párhuzamos jogvitákat is felölelhet a résztvevő felek között a védjegyek, formatervezési minták vagy egyéb szellemi tulajdon kapcsán. Számos lehetőség van a megoldásra, de előfordulhat az is, hogy az ellentétes jogokkal rendelkező mindkét fél teljesen eltérő piacokon végzi a tevékenységét. Megállapodhatnak arról, hogy ez a jövőben is így maradjon. A sikeres közvetítés kulcsa, ha a jogi érvekről az üzleti érdekek felé tereli a figyelmet. Ex parte ügyekben (azaz ha a vitatott határozat ellenérdekű fele maga az EUIPO) nincs lehetőség közvetítésre.

További információ az EUIPO fellebbezési tanácsa, Közvetítés, Utasítások a felek számára című dokumentumban található.


Közvetítésre jelenleg csak fellebbezések esetén van lehetőség, azonban a jövőben ez változhat.
A további tudnivalókat az EUIPO fellebbezési tanácsa, a közvetítés, utasítások a felek számára c. kiadványában kell ellenőrizni.


Az EUIPO nem számít fel díjat a közvetítésért, amennyiben a közvetítésre az EUIPO Alicantéban található helyiségeiben kerül sor.
Ha a közvetítés az EUIPO brüsszeli helyiségeiben történik, úgy a közvetítők úti-, szállás és ellátási költségeinek fedezésére adminisztrációs díjat kell megfizetni.

További tudnivalók a közvetítői eljárásról és annak díjairól.

További tudnivalók a közvetítés szabályairól.

A költségeket és/vagy adminisztrációs díjakat a közvetítés Brüsszelben nevű nyomtatványon kell ellenőrizni, eljuttatva azt (vagy az azzal egyenértékű információkat) a közvetítőnek.

A közvetítéssel kapcsolatos adminisztrációs díjakat lásd: a Hivatal elnökének Ex-11-04 (2011. augusztus 01.) határozata.


A közvetítői eljárást elvben a fellebbezési eljárás nyelvén folytatják le. Ugyanakkor a feleknek lehetősége van megállapodni kölcsönösen megfelelő nyelv használatáról (feltéve, hogy van olyan közvetítő, aki ismeri az adott nyelvet).

További tudnivalók a közvetítésről.


A közvetítői csapat képzett, a fellebbezési tanács mellett a Hivatal más részeiből kirendelt munkatársakból áll. Ezek a Hivatal legtapasztaltabb vezető munkatársai, akik a Hatékony Vitarendezési Központban (CEDR) és/vagy a londoni Bejegyzett Döntőbírók Intézetében (CIARB) szakoktatáson vettek részt, és több munkanyelven dolgoznak.

További tudnivalók a közvetítésről.


A közvetítők teljes jegyzéke a szakmai önéletrajzával együtt a Hivatal weboldalán érhető el, így ha szeretnék, a felek ki tudják választani a számukra leginkább megfelelő közvetítőt. A fellebbezési tanács irodája segíthet a feleknek a közvetítő kiválasztásában. Előfordulhat, hogy a felek az adott szakmai háttér és tapasztalat, illetve egy konkrét nyelv ismerete miatt szeretnék, hogy egy meghatározott közvetítő járjon el ügyükben. Fontos tudni, hogy a közvetítés önkéntes folyamat, és a közvetítő szerepe nem az, hogy ítéletet vagy határozatot hozzon az ügyben, hanem hogy segítsen a két félnek megegyezésre jutni. Ha az ügy különösen összetett vagy ha a kijelölt közvetítő ezt szükségesnek találja, másik közvetítő vagy az EUIPO munkatársainak a segítségét is kérheti. A közvetítő először a felektől kér meghatalmazást ilyen ügyekben. Összetett ügyekben vagy ha az ügy egyéb körülményei indokolják, a felek maguk is megbízhatnak társközvetítőket.

További tudnivalók a közvetítésről.


A közvetítés elvileg várhatóan 1 nap alatt, esetleg egy előzetes találkozó után megoldja a vitás kérdéseket. Ha ennyi idő alatt nem sikerül eredményt elérni, akkor nagyon nehézzé válhat a felek közötti megállapodás, bár a különösen összetett ügyek hosszabb időt igényelhetnek.

További tudnivalók a közvetítésről.


Fontos, hogy a megbízók részt vegyenek a folyamatban, mivel a közvetítés nem pusztán jogi kérdésekről, hanem az üzleti érdekekről szól. Mivel a közvetítés önkéntes jellegű folyamat, bármelyik fél bármikor visszaléphet a részvételtől. Természetesen, ha a közvetítés a felek között vitarendezési egyezséggel zárul, azt az ügyvédeiknek a szokásos módon kell megszövegezniük. Ezért elengedhetetlen, hogy hivatásos képviselők segítsék a megbízókat.


Mivel a közvetítés meglehetősen rugalmas folyamat, nehéz előre meghatározni, hogy arra pontosan milyen formában kerül sor. Ennek ellenére a legtöbb esetben a felek és a közvetítő előzetesen felkeresik egymást, ekkor egyeztetnek a közvetítés ütemezéséről, valamint a helyéről és azokról az iratokról, amelyeket esetleg előzetesen át kell adni. A felek ezt követően többnyire közvetítési megállapodást írnak alá, amelyet a lehető leghamarabb eljuttatnak a közvetítőnek.
A közvetítésre a legtöbb esetben az EUIPO alicantei helyiségeiben kerül sor, ahová a felek egyedül vagy jogi képviselőikkel együtt érkeznek. A közvetítés általában 1 napig tart, amely során közös (ez esetben a közvetítő és mindkét fél jelen van) és külön egyeztetésekre (a közvetítő külön-külön találkozik a felekkel) is sor kerül. A közös egyeztetések lényege, hogy a felek megpróbálják jegyzékszerűen feltárni a megoldandó problémákat, amelyeket ezt követően a külön egyeztetések során részletesebben kifejtenek, és azokra lehetséges vagy kompromisszumos megoldásokat keresnek.
A külön egyeztetések során a közvetítővel közölt információk magánjellegűek, amelyek kifejezett előzetes engedély nélkül nem adhatók át az ellenérdekű félnek. Az eljárás rendszerint további közös egyeztetésekkel, és a vitarendezési egyezség megszövegezésével zárul. Az ügy ezután visszakerül az ügyben illetékes fellebbezési tanácshoz, a fellebbezési eljárás lezárásának feljegyzésével.

A további tudnivalókat az EUIPO fellebbezési tanácsa, Közvetítés, Utasítások a felek számára című dokumentumban kell ellenőrizni.


Az EUIPO álláspontja szerint a felek és hivatásos képviselőik közötti közvetítést célszerű Alicantéban lefolytatni. Azonban díjfizetés ellenében a közvetítői eljárásra az EUIPO brüsszeli helyiségeiben is sor kerülhet.

További információért ellenőrizze a közvetítés szabályait.


A felek bármikor szabadon visszaléphetnek a közvetítési folyamattól, és nem kényszeríthetők vitarendezési egyezség megkötésére. Ugyanakkor fontos, hogy a felek szándékában álljon mindent megtenni a megállapodás érdekében. Ha az egyik fél visszalép, a közvetítés azonnal megszűnik. A közvetítő is megszüntetheti az eljárást, ha az egyeztetések patthelyzetbe vagy holtpontra jutnak. Ilyen esetekben a fellebbezési eljárás onnan folytatódik, ahol a közvetítés megkezdése előtt félbe maradt. A közvetítő soha nem vesz részt a fellebbezési eljárásban, és a közvetítés lényegi közlései tekintetében titoktartás kötelezi. Az EUIPO nem őrzi meg a közvetítéssel kapcsolatos feljegyzéseket vagy iratokat.

A további tudnivalókat az EUIPO fellebbezési tanácsa, Közvetítés, Utasítások a felek számára című dokumentumban kell ellenőrizni.


De, ez sok esetben így van, és ha a felek maguktól megállapodásra jutnak, nincs szükségük közvetítőre. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a jogtulajdonosok sokkal inkább hajlandók békés úton rendezni ügyeiket, ha a közös egyeztetések során a valós üzleti érdekeiket érintő megoldatlan kérdések kerülnek előtérbe. Sok fellebbezési eljárás során azonban erre látszólag túl későn kerül sor.


Az ezen az oldalon megadott kérdések és válaszok csak tájékoztató jellegűek, és nem szolgálnak jogi hivatkozás alapjául. További részletek az európai uniós védjegyrendeletben és a közösségi formatervezési mintáról szóló rendeletben, vagy a védjegyről, illetve formatervezési mintáról szóló útmutatókban találhatók.

A személyes adatoknak a Hivatalnál történő kezeléséről bővebb tájékoztatás az adatvédelmi nyilatkozatban található.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.