Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

A Hivatal előtti képviselet

 

Bárki benyújthat európai uniós védjegyre (EUTM) és lajstromozott közösségi formatervezési mintára (RCD) irányuló bejelentést. Azonban azok a bejelentők, akiknek a lakhelye vagy üzleti tevékenységének fő helye vagy valóságos és működő kereskedelmi telephelye nem az EGT (Európai Gazdasági Térség) területén található, az európai uniós védjegybejelentés benyújtásának megtörténte után képviselőt kell hogy kijelöljenek, mielőtt kézhez vennék a Hivatal előtti képviselet hiányáról szóló hiánypótlási felszólítást, vagy ezt követően.

A hivatásos képviselő megtalálásához kérjük, ellenőrizze a Hivatal eSearch plus nevű ingyenes internetes adatbázisát.

A további tudnivalókat lásd az Iránymutatás, A. rész, Általános szabályok, 5. szakasz, Hivatásos képviselet alatt.


Az Európai Gazdasági Térség (EGT) az EU tagállamait és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) három államát foglalja magában: Izland, Liechtenstein és Norvégia. Az EGT célja, hogy az unió belső piacát ki lehessen terjeszteni az EFTA országaira.
 
További tudnivalók és az EGT országainak listája.


Igen, az EUIPO EGT területéről származó hivatásos képviselői védjegy (EUTM), valamint közösségi formatervezési minta és lajstromozott közösségi formatervezési minta (RCD) eljárásokban is eljárhatnak. A képviselőket a Hivatal internetes eszközével lehet kikeresni.
Bővebb információ a weboldalunk űrlapok és bejelentések részében található.

A további tudnivalókat lásd az Iránymutatás, A. rész, Általános szabályok, 5. szakasz, Hivatásos képviselet alatt.


A „valóságos és működő kereskedelmi telephely” kifejezés a Párizsi Egyezmény 3. cikkéből származik. Úgy találták, hogy az eredeti rendelkezés, amely egyszerűen „telephelyre” hivatkozott, túl tág körű volt, és ezért szűkíteni kellett. A szándék az volt, hogy a francia „sérieux" (magyarul „valóságos”) fogalom használatával kizárják a hamis, csalárd vagy fiktív telephelyeket.
A „működő” kifejezés egyértelművé teszi, hogy noha a telephelyen valamilyen ipari vagy kereskedelmi tevékenységnek kell folynia (megkülönböztetve azt az egyszerű raktáraktól), nem szükségszerű, hogy az üzleti tevékenység fő helye legyen. Azokat a természetes vagy jogi személyeket, akik vagy amelyek ilyen telephellyel rendelkeznek az EGT (Európai Gazdasági Térség) területén, a Hivatal előtt a munkavállalóik is képviselhetik.


A jogi személy alkalmazottja más jogi személyeket is képviselhet, ha a szóban forgó két jogi személy gazdasági kapcsolatban áll egymással. Gazdasági kapcsolat ebben az értelemben akkor áll fenn, ha a két jogi személy gazdasági értelemben függ egymástól, akár úgy, hogy az eljárásban érdekelt fél függ az érintett munkavállaló munkáltatójától, akár fordítva. Ilyen gazdasági függőség állhat fenn:
  • ha a két jogi személy egyazon vállalatcsoport tagja vagy
  • irányítási kontrollmechanizmusok miatt (T-512/15., 33. § és az azt követő pontok).
Azonban az alábbi esetekben nem lehetséges gazdasági kapcsolatot megállapítani:
  • védjegyhasználati megállapodás miatt fennálló kapcsolat;
  • kölcsönös képviselet vagy jogsegély céljából két vállalkozás között fennálló szerződéses jogviszony;
  • pusztán szállító-megrendelő jellegű jogviszony (pl. kizárólagos forgalmazói vagy franchise-megállapodás alapján).
Ha a munkavállaló gazdasági kapcsolat alapján kíván képviseletet ellátni, ezt jelölnie kell a formanyomtatvány megfelelő részén, és fel kell tüntetnie nevét, valamint munkáltatója nevét és címét. Ajánlott feltüntetni a gazdasági kapcsolat jellegét, hacsak az egyértelműen ki nem derül a benyújtott dokumentumokból.

A gazdasági kapcsolatokkal kapcsolatos további részletesebb tudnivalókat lásd: Iránymutatás A. rész (Általános szabályok), 5. szakaszának (Hivatásos képviselet) 2.4.2. pontja (Gazdasági kapcsolatban álló jogi személy munkavállalója általi képviselet).
 


Minden olyan természetes személy, aki teljesíti a következő feltételeket:
  • az EGT (Európai Gazdasági Térség) valamelyik tagállamának állampolgára; és tevékenysége vagy foglalkoztatásának helye az EGT területére esik; és jogosult természetes vagy jogi személyek képviseletét ellátni védjegyekkel, formatervezési mintákkal kapcsolatos kérdésekben valamely EGT-tagállam központi iparjogvédelmi hivatala előtt. (Megjegyzés: a központi iparjogvédelmi hivatalnak nem kell megfelelnie a tevékenység vagy foglalkoztatás helyének, azonban az EGT területén kell lennie.)


Amennyiben felvételt szeretne nyerni a hivatásos képviselők jegyzékébe, töltse ki, keltezéssel írja alá, majd juttassa el hozzánk a jelentkezési lapot. Mellékelni kell a nemzeti hivatal által kiállított igazolást, vagy hivatkozni szükséges arra a szabványigazolásra, amelyben Ön képesített képviselőként szerepel.

A hivatásos képviselőkről szóló további tudnivalókat formatervezési mintákkal kapcsolatos kérdések esetén lásd a hivatásos képviselők különleges jegyzékébe történő jelentkezési lapon található megjegyzésekben.

A hivatásos képviselőkről szóló további információkat lásd: Iránymutatás, A. rész (Általános szabályok) 5. szakasz (Hivatásos képviselet).Az EGT (Európai Gazdasági Térség) területén letelepedett képviselőket nyilvános, eSearch plus nevű adatbázisunkból lehet kikeresni. A naponta frissített adatbázisból egyszerűen hozzáférhetők a különböző képviselőkkel kapcsolatos információk (szervezetek, munkavállalók, jogászok vagy az EUIPO hivatásos képviselői).


Ha új képviselő kinevezésére kerül sor, ő írásban tájékoztathatja a Hivatalt arról, hogy a korábbi képviselő már nem jár el az ügyfél nevében. Nincs szükség felhatalmazásra, kivéve, ha az új képviselő képviselőként eljáró munkavállaló. A változtatást a Hivatal írásban megerősíti, majd közzéteszi.

További tudnivalók a lajstromozott közösségi formatervezési mintámra (RCD) vonatkozó eljárásról.

További tudnivalók az EU-védjegyemre vonatkozó eljárásról.

További tudnivalók a személyes adatok megváltoztatásának módjáról jogosultak számára.

Alternatív lehetőségként lásd az Iránymutatás, A. rész, Általános szabályok, 5. szakasz, Hivatásos képviselet alatti részt.Az azonosító szám az azonosítás célját szolgáló szám, amelyet az EUIPO-hoz kérelmet benyújtó valamennyi képviselő megkap.
Minden kérelem bekerül az eSearch plus adatbázisba.
A Hivatal nem értesíti automatikusan ügyfeleit erről a számról (kivéve, ha az a hivatásos képviselők jegyzékébe való felvételről szóló határozatra vonatkozik), de kérésre kiadja.
Az azonosítószám az eSearch plus adatbázisban lévő bármelyik ügyiratában is megtalálható. Annak érdekében, hogy a Hivatal gyorsan azonosítani tudja Önt ügyfélként, kérjük, hogy azonosítószámát az EUIPO-val folytatott összes levelezésben adja meg.
Vegye figyelembe, hogy a felhasználói felületet felkeresve webes felhasználói fiókot tud létrehozni, ezután az összetett űrlap segítségével nyújthat be kérelmeket az alábbi címen.
A kérelem ellenőrzése után a rendszer létrehozza önnek az azonosító számot.


Az ezen az oldalon megadott kérdések és válaszok csak tájékoztató jellegűek, és nem szolgálnak jogi hivatkozás alapjául. További részletek az európai uniós védjegyrendeletben és a közösségi formatervezési mintáról szóló rendeletben, vagy a védjegyről, illetve formatervezési mintáról szóló útmutatókban találhatók.

A személyes adatoknak a Hivatalnál történő kezeléséről bővebb tájékoztatás az adatvédelmi nyilatkozatban található.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.